വിക്കിനിഘണ്ടു:Frequency lists/PG/2006/04/1-10000

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

1 - 10000[തിരുത്തുക]

Frequencies listed here are per billion. Fractions are limited to two decimal places. Case insensitive.


1 - 1000[തിരുത്തുക]

1 - 100[തിരുത്തുക]

the = 56271872 of = 33950064 and = 29944184 to = 25956096 in = 17420636 I = 11764797 that = 11073318 was = 10078245 his = 8799755 he = 8397205 it = 8058110 with = 7725512 is = 7557477 for = 7097981 as = 7037543 had = 6139336 you = 6048903 not = 5741803 be = 5662527 her = 5202501 on = 5113263 at = 5091841 by = 5061050 which = 4580906 have = 4346500 or = 4228287 from = 4108111 this = 4015425 him = 3971997 but = 3894211 all = 3703342 she = 3415846 they = 3340398 were = 3323884 my = 3277699 are = 3224178 me = 3027134 one = 2832569 their = 2820265 so = 2802481 an = 2641417 said = 2637136 them = 2509917 we = 2491655 who = 2472663 would = 2400858 been = 2357654 will = 2320022 no = 2241145 when = 1980046 there = 1961200 if = 1951102 more = 1899787 out = 1875351 up = 1792712 into = 1703963 do = 1680164 any = 1665366 your = 1658553 what = 1605908 has = 1602329 man = 1573117 could = 1571110 other = 1533530 than = 1508779 our = 1498473 some = 1476767 very = 1462382 time = 1449681 upon = 1424595 about = 1414687 may = 1400642 its = 1373270 only = 1318367 now = 1317723 like = 1280625 little = 1273589 then = 1255636 can = 1210074 should = 1192154 made = 1188501 did = 1185720 us = 1171742 such = 1136757 a = 1135294 great = 1120163 before = 1117089 must = 1108116 two = 1093366 these = 1090510 see = 1084286 know = 1075612 over = 1056659 much = 1021822 down = 989808 after = 978575 first = 978196 mr = 974419 good = 966602 men = 923053

101 - 200[തിരുത്തുക]

own = 922130 never = 899673 most = 889691 old = 887917 shall = 883846 day = 882331 where = 881975 those = 878621 came = 873144 come = 873007 himself = 863478 way = 860027 work = 829823 life = 825485 without = 819684 go = 816536 make = 807600 well = 799596 through = 792925 being = 792220 long = 791686 say = 788124 might = 787455 how = 770603 am = 761957 too = 758856 even = 750750 def = 748992 again = 745230 many = 744168 back = 740270 here = 729829 think = 715780 every = 704444 people = 701741 went = 690186 same = 689376 last = 680833 thought = 674623 away = 673810 under = 671168 take = 656486 found = 654512 hand = 648227 eyes = 647788 still = 640067 place = 621773 while = 613918 just = 610168 also = 608042 young = 591821 yet = 588615 though = 570877 against = 569459 things = 567559 get = 564674 ever = 559207 give = 554003 god = 552668 years = 547420 off = 545832 face = 544251 nothing = 541692 right = 536737 once = 534154 another = 533985 left = 531797 part = 526137 saw = 520922 house = 517564 world = 517557 head = 512481 three = 502146 took = 501669 new = 498040 love = 496496 always = 495834 mrs = 495443 put = 495189 night = 484878 each = 484599 king = 479849 between = 479034 tell = 475277 mind = 470313 heart = 467157 few = 466338 because = 465587 thing = 461472 whom = 458312 far = 456267 seemed = 447884 looked = 447491 called = 445602 whole = 435059 de = 433393 set = 432637 both = 432491 got = 432016 find = 431120

201 - 300[തിരുത്തുക]

done = 430389 heard = 429972 look = 428871 name = 427021 days = 426104 told = 424696 let = 424320 lord = 422407 country = 420788 asked = 420044 going = 419315 seen = 418862 better = 416463 p = 415673 having = 415355 home = 413499 knew = 413101 side = 405810 something = 398727 moment = 390988 father = 387790 among = 387549 course = 385303 hands = 385081 woman = 384156 enough = 382266 words = 380328 mother = 373898 soon = 373813 full = 371831 end = 369761 gave = 369036 room = 366719 almost = 366630 small = 359970 thou = 355857 cannot = 355656 water = 355467 want = 354212 however = 352828 light = 351253 quite = 350537 brought = 349925 nor = 349691 word = 349685 whose = 344377 given = 344141 door = 342388 best = 337544 turned = 337367 taken = 335210 does = 334332 use = 333883 morning = 330567 myself = 328630 Gutenberg = 328324 felt = 326524 until = 326391 since = 326386 power = 326243 themselves = 325793 used = 325791 rather = 325719 began = 325327 present = 324509 voice = 322870 others = 322643 white = 322465 works = 318937 less = 316490 money = 315642 next = 313167 poor = 311818 death = 309653 stood = 308025 form = 307506 within = 307223 together = 304955 till = 304735 thy = 304489 large = 304240 matter = 301283 kind = 298191 often = 296798 certain = 296795 herself = 295916 year = 295745 friend = 295078 half = 293866 order = 293593 round = 291647 true = 291427 anything = 289997 keep = 289304 sent = 287876 wife = 286847 means = 284431 believe = 281965 passed = 279864 feet = 279821

301 - 400[തിരുത്തുക]

near = 278870 public = 278365 state = 277682 son = 277227 hundred = 275990 children = 275607 thus = 275221 hope = 273746 alone = 272173 above = 271641 case = 271588 dear = 270503 thee = 269414 says = 268542 person = 267878 high = 266672 read = 265947 city = 265138 already = 264662 received = 264606 fact = 263613 gone = 263585 girl = 262689 known = 262571 hear = 260746 times = 260596 least = 259916 perhaps = 257964 sure = 255885 indeed = 255789 english = 255212 open = 254373 body = 252812 itself = 251252 along = 251163 land = 249677 return = 249533 leave = 249063 air = 247480 nature = 246792 answered = 246251 either = 244426 law = 244138 help = 243712 lay = 242753 point = 242269 child = 242201 letter = 242178 four = 242099 wish = 241091 fire = 240652 cried = 240280 2 = 240009 women = 239735 speak = 239025 number = 238734 therefore = 238281 hour = 237964 friends = 237481 held = 235474 free = 235012 war = 234544 during = 233771 several = 233197 business = 233158 whether = 230819 er = 230485 manner = 230401 second = 230300 reason = 229940 replied = 229913 united = 226953 call = 226661 general = 226391 why = 226216 behind = 226205 became = 224811 john = 224569 become = 224326 dead = 224049 earth = 222546 boy = 222315 lost = 222264 forth = 220598 thousand = 218623 looking = 218510 I'll = 218372 family = 218118 soul = 217840 feel = 216356 coming = 215147 England = 214339 spirit = 213257 question = 213124 care = 213072 truth = 212548 ground = 212369 really = 211722 rest = 211668 mean = 211299

401 - 500[തിരുത്തുക]

different = 211043 making = 210031 possible = 209099 fell = 208344 towards = 208199 human = 206740 kept = 206329 short = 206216 town = 205687 following = 205653 need = 204955 cause = 204686 met = 203956 evening = 203331 returned = 202041 five = 201451 strong = 200224 able = 200145 french = 199969 live = 199658 lady = 199560 subject = 198566 sn = 198498 answer = 198187 sea = 198128 fear = 196739 understand = 196729 hard = 196458 terms = 196252 doubt = 195905 around = 195594 ask = 194903 arms = 194298 turn = 192763 sense = 192719 seems = 192229 black = 191272 bring = 191148 followed = 190649 beautiful = 190563 close = 188915 dark = 188316 hold = 186609 character = 186256 sort = 186136 sight = 185862 ten = 184612 show = 184074 party = 184068 fine = 183059 ye = 182978 ready = 181866 story = 180998 common = 180061 book = 179739 electronic = 179347 talk = 178877 account = 178452 mark = 178084 interest = 178001 written = 177232 can't = 176728 bed = 176635 necessary = 176467 age = 176320 else = 175980 force = 175520 idea = 174236 longer = 173897 art = 173544 spoke = 172990 across = 172901 brother = 172692 early = 172467 ought = 171690 sometimes = 171309 line = 170962 saying = 170695 table = 170143 appeared = 169913 river = 169470 continued = 169086 eye = 168723 ety = 168713 sun = 168545 information = 168408 later = 167805 everything = 166395 reached = 165752 suddenly = 164850 past = 164703 hours = 164326 strange = 164147 deep = 163819 change = 163514 miles = 163341 feeling = 163269 act = 162869 meet = 162687 paid = 162605

501 - 600[തിരുത്തുക]

further = 162328 purpose = 162154 happy = 162105 added = 161953 seem = 161549 taking = 160626 blood = 160547 rose = 159794 south = 158664 beyond = 158344 cold = 158204 neither = 158200 forward = 157578 view = 157416 I've = 157210 position = 156851 sound = 156616 none = 155743 entered = 155480 clear = 155472 road = 154977 late = 154840 stand = 154582 suppose = 154536 la = 154457 daughter = 154261 real = 154046 nearly = 154001 mine = 153940 laws = 153830 knowledge = 153829 comes = 153299 toward = 152972 bad = 152889 cut = 152625 copy = 151661 husband = 151651 six = 151612 france = 151108 living = 151043 peace = 150281 didn't = 149696 low = 149690 north = 149601 remember = 149323 effect = 148795 natural = 148744 pretty = 148124 fall = 147435 fair = 147401 service = 146483 below = 146062 except = 145998 american = 145980 hair = 145817 london = 145606 laid = 145490 pass = 145440 led = 145393 copyright = 145244 doing = 145131 army = 144925 run = 144688 horse = 144022 future = 143658 opened = 143625 pleasure = 142952 history = 141958 west = 141745 pay = 141597 red = 141588 an' = 141517 4 = 141402 hath = 141246 note = 140679 although = 140667 wanted = 140608 gold = 139711 makes = 139167 desire = 138288 play = 138228 master = 137871 office = 136616 tried = 136507 front = 136296 big = 136265 dr = 135902 lived = 135512 certainly = 135386 wind = 134689 receive = 134351 attention = 134257 government = 134075 unto = 134048 church = 133975 strength = 133771 length = 133663 company = 133159 placed = 133084 paper = 133030

601 - 700[തിരുത്തുക]

letters = 132785 probably = 132560 glad = 132368 important = 132288 especially = 132096 greater = 132045 yourself = 131617 fellow = 131509 bear = 131397 opinion = 130867 window = 130590 ran = 130394 faith = 130376 ago = 130255 agreement = 130079 charge = 129644 beauty = 129586 lips = 129473 remained = 129411 arm = 129325 latter = 129276 duty = 129116 send = 129075 distance = 129046 silence = 128067 foot = 128053 wild = 127758 object = 127468 die = 127167 save = 126799 gentleman = 126761 trees = 126469 green = 126431 trouble = 125885 smile = 125830 books = 125827 wrong = 125401 various = 125006 sleep = 124634 persons = 123820 blockquote = 123703 happened = 123421 particular = 123182 drew = 122264 minutes = 122201 hardly = 121603 walked = 121276 chief = 121207 chance = 120739 according = 120733 beginning = 120733 action = 120590 deal = 120186 loved = 120145 visit = 119807 thinking = 119753 follow = 119666 standing = 119506 knows = 119114 try = 118860 presence = 118852 heavy = 118834 sweet = 118754 plain = 118641 donations = 118443 immediately = 118250 wrote = 118114 mouth = 117921 rich = 117386 thoughts = 117251 months = 116955 u = 116586 won't = 116568 afraid = 116467 paris = 116402 single = 115905 joy = 115788 enemy = 115195 broken = 115006 unless = 114054 states = 113807 ship = 113611 condition = 113578 carry = 113357 exclaimed = 113352 including = 113104 filled = 112921 seeing = 112889 influence = 112447 write = 112285 boys = 112125 appear = 112044 outside = 111849 secret = 111678 parts = 111194 please = 111114 appearance = 110932 evil = 110898 march = 110834 George = 110754

701 - 800[തിരുത്തുക]

whatever = 110549 slowly = 110500 tears = 110314 horses = 110296 places = 110250 caught = 110061 stay = 109894 instead = 109837 struck = 109662 blue = 109449 york = 109354 impossible = 109330 period = 109160 sister = 108983 battle = 108781 school = 108701 mary = 108633 raised = 108580 occasion = 108544 married = 108419 man's = 108346 former = 108299 food = 108140 youth = 108097 learned = 108072 merely = 108034 reach = 107787 system = 107496 twenty = 107475 dinner = 107414 quiet = 107167 easily = 107012 moved = 106996 afterwards = 106992 giving = 106981 walk = 106858 stopped = 106661 laughed = 106591 language = 106445 expression = 106415 week = 106184 hall = 106108 danger = 105775 property = 105765 wonder = 105588 usual = 105412 figure = 105403 born = 104938 court = 104606 generally = 104448 grew = 104326 showed = 104205 getting = 103981 ancient = 103755 respect = 103497 third = 103468 worth = 103346 simple = 102885 tree = 102872 leaving = 102830 remain = 102801 society = 102355 fight = 102206 wall = 102124 result = 102039 heaven = 101875 william = 101780 started = 101771 command = 101717 tone = 101569 regard = 101139 expected = 101117 mere = 101061 month = 101037 beside = 100710 silent = 100695 perfect = 100522 experience = 100504 street = 100499 writing = 100292 goes = 100235 circumstances = 100166 entirely = 99803.2 fresh = 99654.4 duke = 99561.9 covered = 99439.2 bound = 99304.7 east = 99220.9 wood = 99157.6 stone = 99073.7 quickly = 98994.6 notice = 98872.0 bright = 98773.9 christ = 98758.1 boat = 98756.5 noble = 98714.6 meant = 98705.1 somewhat = 98651.3 sudden = 98497.8 value = 98232.8

801 - 900[തിരുത്തുക]

c. = 97991.5 direction = 97628.3 chair = 97567.4 due = 97353.0 support = 97334.0 tom = 97093.5 date = 96908.4 waiting = 96834.8 christian = 96735.9 village = 96681.3 lives = 96547.6 reading = 96465.4 agree = 96413.9 lines = 96198.0 considered = 96182.9 field = 96170.3 observed = 96110.1 scarcely = 95979.6 wished = 95538.2 wait = 95523.9 greatest = 95398.1 permission = 95391.0 success = 95371.2 piece = 95303.2 british = 95149.7 ex = 95127.6 charles = 95049.2 formed = 94978.0 speaking = 94833.3 trying = 94706.7 conversation = 94578.5 proper = 94480.4 hill = 94379.1 music = 94284.2 opportunity = 94123.6 that's = 93912.4 german = 93866.5 afternoon = 93839.6 cry = 93675.0 cost = 93470.1 allowed = 93398.1 girls = 93384.7 considerable = 93235.2 c = 92990.7 broke = 92800.8 honour = 92446.4 seven = 92292.1 private = 92260.5 sit = 92217.0 news = 92204.3 top = 91995.5 scene = 91985.2 discovered = 91968.6 marriage = 91937.7 step = 91592.0 garden = 91392.6 race = 91305.6 begin = 91207.5 per = 91115.7 individual = 90923.5 sitting = 90632.3 learn = 90513.7 political = 90412.4 difficult = 90385.5 bit = 90352.3 speech = 90319.0 henry = 90034.2 lie = 89756.5 cast = 89723.3 eat = 89650.5 authority = 89562.7 etc. = 89480.4 floor = 89151.3 ill = 89125.2 ways = 88381.5 officers = 88207.5 offered = 88164.0 original = 88133.9 happiness = 88005.0 flowers = 87879.2 produced = 87876.0 summer = 87793.7 provide = 87573.0 study = 87538.2 religion = 87445.6 picture = 87340.4 walls = 87300.1 personal = 87235.2 america = 87195.6 watch = 87073.8 pleased = 86744.7 leaves = 86702.0 declared = 86560.4 hot = 86478.9 understood = 86271.6 effort = 86256.6 prepared = 86240.7 escape = 86157.7 attempt = 86132.4 supposed = 86122.1


901 - 1000[തിരുത്തുക]

killed = 86020.0 fast = 86008.1 author = 85992.3 indian = 85940.9 brown = 85875.2 determined = 85873.7 pain = 85833.3 spring = 85777.9 takes = 85761.3 drawn = 85701.2 soldiers = 85694.1 houses = 85488.4 beneath = 85453.6 talking = 85391.1 turning = 85325.4 century = 85256.6 steps = 84796.1 intended = 84789.0 soft = 84783.5 straight = 84750.2 matters = 84637.1 likely = 84636.3 corner = 84584.1 trademark = 84518.4 justice = 84500.2 simply = 84365.0 produce = 84323.0 trust = 84298.5 appears = 84153.7 rome = 84141.1 laugh = 84072.2 forget = 84004.2 europe = 83940.9 passage = 83908.5 eight = 83853.9 closed = 83814.3 ourselves = 83716.2 gives = 83639.5 dress = 83486.0 passing = 83482.1 terrible = 83421.9 required = 83248.7 medium = 83151.4 efforts = 83147.4 sake = 83124.5 breath = 83075.4 wise = 83039.0 ladies = 82918.0 possession = 82883.2 pleasant = 82839.7 perfectly = 82830.9 o' = 82761.3 memory = 82725.7 usually = 82644.2 grave = 82623.7 fixed = 82566.7 modern = 82562.0 spot = 82338.9 troops = 82223.4 rise = 82126.8 break = 82118.1 fifty = 82035.1 island = 81974.9 meeting = 81962.3 camp = 81899.8 nation = 81890.3 existence = 81804.1 reply = 81671.1 I'd = 81624.5 copies = 81479.7 sky = 81457.5 touch = 81396.6 equal = 81392.7 fortune = 81232.1 v. = 81207.5 shore = 81109.4 domain = 81056.4 named = 80756.6 situation = 80651.4 looks = 80463.1 promise = 80426.7 orders = 80294.6 degree = 80293.8 middle = 80239.2 winter = 80239.2 plan = 80069.9 spent = 80046.2 allow = 79876.1 pale = 79860.2 conduct = 79819.9 running = 79752.6 religious = 79751.1 surprise = 79635.6 minute = 79605.5 roman = 79482.1 cases = 79432.2 shot = 79425.1 lead = 79418.8 move = 79376.1 names = 79366.6

1001 - 2000[തിരുത്തുക]

1001 - 1100[തിരുത്തുക]

stop = 79301.7 higher = 79280.3 et = 79225.0 father's = 79201.2 threw = 79179.1 worse = 79163.2 built = 79110.2 spoken = 79085.7 glass = 79053.3 board = 78858.7 vain = 78809.6 affairs = 78788.3 instance = 78564.4 safe = 78317.5 loss = 78305.7 doctor = 78281.9 offer = 78246.3 class = 78173.5 complete = 78039.8 access = 77716.3 lower = 77368.2 wouldn't = 77327.0 repeated = 77300.1 forms = 77286.7 darkness = 77261.4 military = 77249.5 warm = 77220.2 drink = 77183.8 passion = 77028.0 ones = 76976.6 physical = 76974.2 example = 76922.8 ears = 76672.0 questions = 76596.8 start = 76592.9 lying = 76560.4 smiled = 76547.8 keeping = 76541.4 spite = 76495.5 shown = 76402.2 directly = 76333.4 james = 76067.5 hart = 76059.6 serious = 75990.8 hat = 75918.0 dog = 75874.5 silver = 75859.5 sufficient = 75856.3 main = 75850.0 mentioned = 75813.6 servant = 75473.4 pride = 75429.9 crowd = 75422.0 train = 75404.6 wonderful = 75347.6 moral = 75253.5 instant = 75209.9 associated = 75153.0 path = 75150.6 greek = 75128.5 meaning = 74981.3 fit = 74906.9 ordered = 74834.2 lot = 74745.6 he's = 74505.0 proved = 74438.6 obliged = 74413.3 enter = 74391.9 rule = 74378.5 sword = 74342.9 attack = 74293.0 seat = 74266.1 game = 74220.2 health = 74210.7 paragraph = 74195.7 statement = 74053.3 social = 74035.9 refund = 73914.1 sorry = 73906.2 courage = 73882.4 members = 73833.4 grace = 73826.3 official = 73755.1 dream = 73726.6 worthy = 73622.1 rock = 73581.8 jack = 73527.2 provided = 73443.3 special = 73437.8 shook = 73338.9 request = 73327.8 mighty = 73313.6 glance = 73302.5 heads = 73281.2 movement = 73266.9 fee = 73232.9 share = 73182.3 expect = 73178.3 couldn't = 73076.3 dollars = 72925.9

1101 - 1200[തിരുത്തുക]

spread = 72890.3 opposite = 72815.2 glory = 72644.3 twelve = 72570.7 space = 72550.2 engaged = 72545.4 peter = 72509.0 wine = 72450.5 ordinary = 72404.6 mountains = 72333.4 taste = 72268.5 iron = 72252.7 isn't = 72166.5 distribute = 72160.9 trade = 72098.4 consider = 72033.5 greatly = 71894.3 accepted = 71888.0 forced = 71884.8 advantage = 71878.5 ideas = 71849.2 decided = 71766.1 using = 71751.9 officer = 71744.0 rate = 71688.6 clothes = 71654.6 sign = 71582.6 feelings = 71558.9 native = 71399.1 promised = 71195.7 judge = 71190.2 difference = 71072.3 working = 71042.3 anxious = 71040.7 marry = 70948.9 captain = 70861.9 finished = 70763.8 extent = 70649.8 watched = 70643.5 curious = 70641.1 foreign = 70609.5 besides = 70524.9 method = 70513.0 excellent = 70452.9 confidence = 70414.1 marked = 70264.6 'em = 70256.7 jesus = 70228.2 exactly = 70213.1 importance = 70066.8 finally = 70018.5 bill = 69973.4 vast = 69861.1 prove = 69854.0 fancy = 69771.7 quick = 69761.4 yes = 69731.3 sought = 69666.5 prevent = 69664.1 neck = 69634.8 hearts = 69628.5 liberty = 69603.2 interesting = 69601.6 sides = 69594.5 legal = 69532.8 gentlemen = 69507.5 dry = 69442.6 serve = 69414.9 aside = 69368.2 pure = 69287.5 concerning = 69279.6 forgotten = 69212.4 lose = 69115.8 powers = 69073.1 possessed = 68995.6 thrown = 68931.5 evidence = 68904.6 distant = 68882.5 Michael = 68874.5 progress = 68830.2 similar = 68603.2 narrow = 68505.9 altogether = 68471.9 building = 68394.3 page = 68234.5 particularly = 68193.4 knowing = 68050.2 weeks = 67942.6 settled = 67880.1 holding = 67815.2 mountain = 67762.2 search = 67660.2 sad = 67596.1 sin = 67589.7 lies = 67551.0 proud = 67492.4 pieces = 67423.6 clearly = 67318.4 price = 67277.2 ships = 67259.0

1201 - 1300[തിരുത്തുക]

thirty = 67229.0 sick = 67152.2 honest = 67088.2 shut = 67063.6 talked = 66998.0 bank = 66981.4 fate = 66946.5 dropped = 66940.2 judgment = 66827.9 conditions = 66803.4 king's = 66590.5 accept = 66498.8 hills = 66475.8 removed = 66429.1 forest = 66263.0 measure = 66262.2 species = 66220.3 seek = 66141.2 highest = 66066.0 otherwise = 66054.9 stream = 66003.5 honor = 65994.0 carefully = 65960.0 obtained = 65884.1 ear = 65819.2 bread = 65708.4 bottom = 65645.1 additional = 65640.4 presented = 65615.9 aid = 65581.1 fingers = 65564.4 q = 65556.5 remembered = 65554.2 choose = 65396.7 agreed = 65284.4 animal = 65255.1 events = 65118.2 there's = 65017.8 fully = 64982.2 delight = 64971.9 rights = 64836.6 amount = 64720.3 obtain = 64706.1 tax = 64658.6 servants = 64642.0 sons = 64592.9 cross = 64403.8 shoulders = 64397.5 thick = 64364.3 points = 64311.3 stranger = 64270.9 woods = 64227.4 facts = 64155.4 dare = 64055.0 grow = 64005.1 creature = 63988.5 hung = 63988.5 rain = 63905.4 false = 63861.1 tall = 63854.8 gate = 63851.6 nations = 63793.9 created = 63774.9 refused = 63774.9 quietly = 63767.8 surface = 63717.1 freely = 63711.6 holy = 63709.2 streets = 63695.0 blow = 63577.9 july = 63558.1 regarded = 63536.0 fashion = 63526.5 report = 63492.5 coast = 63479.8 daily = 63422.8 file = 63420.5 shoulder = 63340.6 surprised = 63312.9 faces = 63252.7 succeeded = 63179.2 birds = 63162.6 distribution = 63155.4 royal = 63124.6 song = 63090.6 wealth = 63067.6 comfort = 63064.5 failed = 63013.0 freedom = 62979.8 peculiar = 62951.3 anyone = 62941.8 advance = 62895.1 gentle = 62856.4 surely = 62831.1 animals = 62815.2 waited = 62808.1 secure = 62770.9 desired = 62740.1 grass = 62726.6 touched = 62649.9


1301 - 1400[തിരുത്തുക]

occupied = 62645.1 draw = 62587.4 stage = 62536.0 portion = 62479.8 expressed = 62460.0 opening = 62316.0 june = 62288.3 spirits = 62147.5 fish = 62138.0 tongue = 62119.8 capital = 62114.3 angry = 61966.4 growing = 61954.5 served = 61954.5 carriage = 61920.5 weather = 61892.8 breast = 61786.0 presently = 61503.5 snow = 61384.9 david = 61377.8 papers = 61338.2 necessity = 61325.5 practice = 61313.7 claim = 61248.0 hast = 61220.3 education = 61160.2 sharp = 61096.9 prince = 60998.8 permitted = 60987.7 group = 60983.0 enemies = 60982.2 robert = 60967.2 played = 60926.0 throughout = 60896.7 pity = 60858.0 expense = 60836.6 yours = 60770.2 million = 60752.8 add = 60647.5 pray = 60553.4 taught = 60553.4 explained = 60525.7 tired = 60525.7 leading = 60475.9 kill = 60435.5 shadow = 60402.3 companion = 60384.9 weight = 60339.8 mass = 60298.6 established = 60226.7 suffered = 60210.0 gray = 60200.5 brave = 60085.0 thin = 60068.4 satisfied = 60044.7 check = 60002.0 virtue = 59979.0 golden = 59969.5 numerous = 59925.2 frequently = 59873.8 famous = 59843.0 telling = 59831.9 powerful = 59634.9 alive = 59632.5 waters = 59569.2 national = 59565.3 weak = 59510.7 divine = 59479.8 material = 59413.4 principal = 59406.2 gathered = 59324.8 suggested = 59261.5 frank = 59180.8 valley = 59172.1 guess = 59171.3 finding = 59160.2 yellow = 59051.8 heat = 58979.8 remains = 58941.1 bent = 58939.5 seized = 58899.1 guard = 58892.8 equally = 58840.6 naturally = 58811.3 box = 58805.8 remarkable = 58805.8 gods = 58789.2 moon = 58760.7 slight = 58710.8 style = 58699.8 pointed = 58669.7 saved = 58632.5 windows = 58556.6 crossed = 58551.8 louis = 58498.8 pounds = 58458.5 ain't = 58451.3 evidently = 58378.6 principle = 58369.9 immediate = 58268.6

1401 - 1500[തിരുത്തുക]

willing = 58218.0 consequence = 58195.8 richard = 58188.7 principles = 58148.3 characters = 58140.4 paul = 58106.4 season = 58088.2 remarked = 58020.2 science = 57960.1 tender = 57959.3 worked = 57946.6 grown = 57772.6 whispered = 57721.1 interested = 57714.8 quarter = 57661.0 midst = 57518.6 liked = 57509.9 advanced = 57495.7 apparently = 57471.1 bore = 57458.5 pwh = 57456.9 active = 57449.0 noticed = 57389.6 aware = 57388.9 thomas = 57341.4 uncle = 57326.4 list = 57295.5 dangerous = 57292.3 august = 57283.6 calm = 57251.2 genius = 57225.1 sacred = 57211.6 kingdom = 57199.0 entire = 57187.9 popular = 57115.1 unknown = 57040.8 nice = 57038.4 habit = 57035.2 spanish = 56981.4 familiar = 56835.1 reader = 56832.7 published = 56807.4 direct = 56755.2 handsome = 56748.8 you'll = 56740.1 joined = 56737.0 actually = 56699.0 kings = 56630.2 sd = 56603.3 posted = 56561.3 approach = 56555.8 washington = 56527.3 hearing = 56509.9 needed = 56455.3 increased = 56113.5 walking = 56094.6 twice = 55893.6 throw = 55850.1 intellectual = 55849.3 appointed = 55847.7 wisdom = 55827.2 ceased = 55810.5 truly = 55776.5 numbers = 55771.8 demanded = 55718.0 priest = 55667.3 wounded = 55666.6 sorrow = 55657.1 drive = 55626.2 fault = 55610.4 listened = 55604.1 palace = 55599.3 affair = 55588.2 contact = 55576.4 distinguished = 55568.5 station = 55551.0 beat = 55452.9 distributed = 55431.6 e = 55405.5 listen = 55400.7 italy = 55327.9 fool = 55324.0 becomes = 55307.4 watching = 55264.7 hurt = 55227.5 wants = 55209.3 express = 55193.5 occurred = 55186.3 favour = 55161.8 height = 55161.8 size = 55123.0 edge = 55074.8 subjects = 55021.8 task = 54999.6 follows = 54945.8 interests = 54938.7 nine = 54922.9 sympathy = 54921.3 burst = 54920.5 putting = 54835.9


1501 - 1600[തിരുത്തുക]

dressed = 54816.9 lifted = 54796.3 hopes = 54772.6 suffer = 54764.7 noise = 54731.4 smiling = 54720.4 rode = 54627.8 tells = 54559.0 minds = 54524.9 farther = 54471.1 literature = 54426.1 vessel = 54407.9 affection = 54381.0 suffering = 54363.6 proceeded = 54343.8 flesh = 54333.5 advice = 54172.9 grand = 54172.9 carrying = 54168.9 legs = 54149.2 spain = 54147.6 post = 54054.2 collection = 54031.3 empty = 54020.2 rank = 54009.9 storm = 54009.1 god's = 53975.9 imagine = 53930.8 wore = 53915.0 duties = 53904.7 admitted = 53846.2 countries = 53834.3 pocket = 53783.7 arrival = 53776.5 imagination = 53768.6 driven = 53753.6 loud = 53742.5 sentence = 53699.0 lovely = 53673.7 extraordinary = 53589.0 november = 53551.8 december = 53541.6 happen = 53527.3 absence = 53502.8 breakfast = 53488.6 population = 53423.7 thank = 53413.4 rules = 53386.5 inhabitants = 53168.1 series = 53157.9 laughing = 53113.6 address = 53096.2 relief = 53061.3 bird = 52958.5 owner = 52920.5 impression = 52901.5 satisfaction = 52896.8 coat = 52869.9 prepare = 52846.2 relations = 52841.4 shape = 52710.9 birth = 52703.0 rapidly = 52677.6 smoke = 52676.9 january = 52657.1 mother's = 52657.1 machine = 52618.3 content = 52615.1 consideration = 52606.4 accompanied = 52581.1 regular = 52519.4 moving = 52512.3 stands = 52512.3 wholly = 52482.2 teeth = 52449.0 busy = 52407.1 treated = 52378.6 burning = 52322.4 shame = 52312.9 quality = 52292.4 bay = 52212.5 discover = 52201.4 inside = 52123.1 brain = 52105.7 soil = 52100.9 completely = 52050.3 message = 52049.5 ring = 52000.4 resolved = 51981.4 calling = 51950.6 phrase = 51940.3 acts = 51907.1 mention = 51888.9 square = 51832.7 pair = 51818.5 won = 51798.7 title = 51777.3 understanding = 51713.3 sunday = 51687.9 fruit = 51674.5

1601 - 1700[തിരുത്തുക]

mad = 51668.9 forces = 51593.8 included = 51591.4 tea = 51547.1 rocks = 51540.0 nearer = 51456.1 slaves = 51427.7 falling = 51396.0 absolutely = 51394.4 slow = 51380.2 bearing = 51315.3 mercy = 51306.6 larger = 51297.9 explain = 51285.2 contain = 51210.9 grief = 51205.3 soldier = 51200.6 wasn't = 51135.7 countenance = 51077.2 previous = 51055.8 explanation = 51050.3 welcome = 51009.1 proposed = 51006.8 prayer = 50987.8 stars = 50977.5 germany = 50905.5 belief = 50725.9 informed = 50691.1 moments = 50676.1 poetry = 50673.7 constant = 50650.8 buy = 50619.9 final = 50604.9 faithful = 50587.5 ride = 50551.9 policy = 50464.8 supper = 50460.9 drawing = 50447.4 excitement = 50435.6 dying = 50335.1 demand = 50257.6 fighting = 50245.7 fields = 50201.4 drove = 50184.8 upper = 50168.2 sum = 50041.6 philip = 49999.7 motion = 49955.4 assistance = 49929.2 forty = 49903.1 april = 49899.2 stones = 49887.3 edward = 49840.6 fees = 49820.1 kindly = 49809.8 dignity = 49803.5 catch = 49718.8 october = 49715.6 seated = 49654.7 knees = 49642.1 amongst = 49628.6 current = 49580.4 sending = 49578.8 parties = 49574.0 objects = 49571.7 gained = 49550.3 bitter = 49544.8 possibly = 49520.2 slave = 49489.4 separate = 49480.7 loose = 49427.7 text = 49423.7 receiving = 49391.3 worst = 49369.1 sold = 49339.1 don = 49305.0 credit = 49262.3 chosen = 49225.9 hoped = 49174.5 printed = 49171.3 terror = 49161.1 features = 49124.7 fond = 49101.7 control = 49074.0 capable = 49070.1 fifteen = 49002.8 doesn't = 48968.0 firm = 48962.5 superior = 48948.2 cruel = 48839.1 spiritual = 48809.8 harry = 48809.0 splendid = 48752.0 proof = 48702.2 pressed = 48635.7 sooner = 48619.1 join = 48614.4 process = 48561.4 crime = 48528.9 dust = 48502.8

1701 - 1800[തിരുത്തുക]

instantly = 48494.9 lands = 48475.9 relation = 48472.8 doors = 48413.4 concerned = 48411.1 deeply = 48404.7 practical = 48402.4 colour = 48371.5 sing = 48331.2 destroy = 48261.5 anger = 48238.6 distributing = 48223.6 results = 48202.2 increase = 48197.5 reasons = 48062.2 nose = 48059.8 friendly = 48021.0 entrance = 47983.8 rooms = 47962.5 admit = 47956.2 supply = 47924.5 clean = 47921.3 useful = 47849.4 yesterday = 47824.0 delicate = 47818.5 fail = 47778.1 continue = 47737.8 remove = 47699.0 addressed = 47673.7 choice = 47671.3 huge = 47619.9 needs = 47619.1 wear = 47608.8 blind = 47599.4 unable = 47589.1 cover = 47574.0 double = 47550.3 victory = 47530.5 dozen = 47519.4 constantly = 47490.2 level = 47487.8 india = 47392.1 release = 47389.7 rough = 47332.7 ended = 47325.6 shows = 47324.0 fly = 47316.9 praise = 47267.9 devil = 47254.4 ahead = 47194.3 smith = 47190.3 connected = 47128.6 degrees = 47110.4 gain = 47094.6 addition = 47084.3 committed = 47063.0 chamber = 47055.8 notes = 47051.9 italian = 47021.8 gradually = 46902.4 acquaintance = 46877.8 bought = 46854.1 souls = 46847.0 mission = 46837.5 sacrifice = 46810.6 cities = 46797.1 mistake = 46768.7 exercise = 46752.0 conscience = 46747.3 based = 46717.2 car = 46691.1 buried = 46646.8 theory = 46621.5 commanded = 46561.4 nobody = 46560.6 minister = 46464.9 closely = 46446.7 energy = 46407.9 dick = 46399.2 bare = 46386.5 fought = 46382.6 partly = 46369.9 mistress = 46298.7 hate = 46287.7 arose = 46271.0 playing = 46253.6 color = 46252.1 lake = 46240.2 safety = 46193.5 provisions = 46145.2 description = 46112.0 asleep = 46108.9 centre = 46093.8 faint = 46085.1 thinks = 46053.5 parents = 46044.8 escaped = 46024.2 careful = 45995.7 enjoy = 45987.8 drop = 45918.2

1801 - 1900[തിരുത്തുക]

brilliant = 45799.5 brief = 45788.4 bringing = 45758.4 worship = 45744.1 goods = 45735.4 tale = 45733.1 skin = 45696.7 roof = 45695.9 grey = 45689.6 highly = 45680.1 crown = 45638.1 castle = 45581.2 excited = 45567.7 throne = 45558.2 stated = 45524.2 despair = 45463.3 ease = 45457.8 attached = 45447.5 total = 45438.8 kindness = 45424.5 mile = 45375.5 citizens = 45309.8 circle = 45281.3 dull = 45281.3 extreme = 45269.5 clouds = 45264.7 figures = 45251.3 intention = 45248.1 prison = 45241.0 term = 45215.7 assured = 45181.6 hidden = 45123.9 thoroughly = 45123.1 cup = 45107.3 member = 45100.2 civil = 44958.5 apply = 44943.5 labor = 44925.3 everywhere = 44877.1 intelligence = 44856.5 strike = 44825.6 fairly = 44822.5 comply = 44817.7 fellows = 44813.0 haven't = 44742.6 event = 44675.3 gently = 44659.5 connection = 44629.4 protection = 44625.5 conscious = 44568.5 edition = 44551.1 directed = 44487.0 pulled = 44473.6 flight = 44454.6 evident = 44453.8 surrounded = 44441.1 wishes = 44411.9 yards = 44411.9 voices = 44401.6 weary = 44397.6 couple = 44368.4 variety = 44354.1 whilst = 44316.1 volume = 44293.2 details = 44279.0 older = 44260.0 requirements = 44256.0 custom = 44253.6 apart = 44248.1 bow = 44208.5 awful = 44175.3 everybody = 44135.8 labour = 44127.9 asking = 44097.8 lover = 44066.9 showing = 44052.7 introduced = 44021.8 suit = 43998.9 becoming = 43985.4 composed = 43982.3 plans = 43978.3 rendered = 43966.5 pictures = 43960.1 lest = 43949.8 volunteers = 43949.8 singing = 43942.7 eager = 43919.0 precious = 43892.9 paused = 43885.0 require = 43847.0 meat = 43838.3 whenever = 43837.5 milk = 43784.5 dogs = 43682.4 successful = 43611.2 plants = 43609.7 vision = 43605.7 rare = 43603.3 granted = 43561.4 raise = 43533.7

1901 - 2000[തിരുത്തുക]

egypt = 43529.8 manners = 43503.6 cousin = 43494.9 you've = 43454.6 development = 43431.7 arthur = 43405.5 obs = 43402.4 cool = 43305.1 trial = 43233.9 learning = 43177.7 approached = 43176.9 bridge = 43143.7 abroad = 43081.2 devoted = 43071.7 paying = 43055.9 literary = 43044.0 writer = 42938.0 fn = 42935.6 israel = 42903.2 disappeared = 42899.2 interrupted = 42888.9 stock = 42862.8 readers = 42829.6 dreadful = 42801.9 female = 42767.9 protect = 42699.1 accustomed = 42696.7 virginia = 42695.1 type = 42657.9 recognized = 42656.3 salt = 42649.2 destroyed = 42641.3 signs = 42635.0 innocent = 42613.6 temper = 42601.8 plenty = 42597.0 pope = 42596.2 avoid = 42559.0 hurried = 42480.7 represented = 42461.7 favor = 42434.8 mental = 42347.0 attitude = 42329.6 returning = 42271.9 admiration = 42255.2 brothers = 42245.0 anxiety = 42233.9 queen = 42223.6 teach = 42216.5 count = 42207.8 curiosity = 42203.8 solemn = 42188.8 causes = 42152.4 vessels = 42102.5 compelled = 42082.0 dance = 42075.7 hotel = 42072.5 wicked = 42017.9 fled = 41992.6 kissed = 41987.0 guns = 41921.4 fill = 41911.9 visible = 41884.2 younger = 41825.7 guide = 41750.5 earnest = 41745.7 actual = 41729.1 companions = 41728.3 prisoner = 41725.2 miserable = 41704.6 lad = 41692.0 harm = 41617.6 views = 41499.7 irish = 41490.2 utterly = 41479.9 ends = 41431.7 shop = 41349.4 stairs = 41339.1 pardon = 41335.1 gay = 41319.3 beg = 41312.2 seldom = 41303.5 kinds = 41287.7 record = 41281.4 fat = 41278.2 sand = 41232.3 violent = 41203.8 branches = 41195.1 inquired = 41185.6 iv = 41152.4 september = 41145.3 worn = 41117.6 ireland = 41105.7 flat = 41104.1 departure = 41101.0 delivered = 41099.4 gift = 41080.4 ruin = 41073.3 skill = 41029.8 cattle = 40983.1

2001 - 3000[തിരുത്തുക]

2001 - 2100[തിരുത്തുക]

equipment = 40935.6 temple = 40926.1 calls = 40860.5 earlier = 40843.1 license = 40827.2 visited = 40818.5 en = 40812.2 consent = 40810.6 sufficiently = 40787.7 natives = 40772.7 wound = 40752.1 laughter = 40713.3 contained = 40691.2 perceived = 40691.2 scattered = 40669.8 whence = 40661.1 rushed = 40657.9 chiefly = 40639.0 bold = 40614.4 anywhere = 40597.0 witness = 40545.6 foolish = 40523.4 helped = 40487.8 kitchen = 40483.9 sell = 40483.9 anybody = 40479.1 self = 40477.6 extremely = 40476.0 treatment = 40449.1 throat = 40414.3 dreams = 40383.4 patient = 40380.2 speed = 40372.3 growth = 40351.0 quantity = 40347.8 latin = 40314.6 immense = 40278.2 conclusion = 40262.4 computer = 40222.0 affected = 40214.1 severe = 40200.7 excuse = 40180.9 triumph = 40169.8 origin = 40165.1 joseph = 40161.1 slept = 40160.3 eternal = 40157.1 thine = 40157.1 audience = 40127.9 pages = 40117.6 sounds = 40089.1 swift = 40080.4 limited = 40060.6 wings = 40014.0 stepped = 39957.0 services = 39933.3 library = 39915.9 remaining = 39911.9 containing = 39908.7 base = 39900.8 confusion = 39871.6 win = 39858.9 maid = 39847.8 charming = 39846.2 editions = 39843.1 attended = 39842.3 softly = 39831.2 reality = 39813.0 performed = 39808.3 glorious = 39774.2 likewise = 39757.6 site = 39722.8 sail = 39713.3 frightened = 39697.5 acquainted = 39660.3 unhappy = 39660.3 feared = 39591.5 article = 39586.7 prisoners = 39576.5 store = 39566.2 adopted = 39561.4 shalt = 39534.5 remark = 39519.5 cook = 39479.1 thousands = 39463.3 pause = 39426.1 inclined = 39411.1 convinced = 39401.6 band = 39397.7 valuable = 39324.1 hence = 39316.2 desert = 39278.2 effects = 39257.6 kiss = 39251.3 plant = 39201.5 ice = 39198.3 ball = 39180.9 stick = 39108.1 absolute = 39093.1 readily = 39085.2


2101 - 2200[തിരുത്തുക]

behold = 39051.1 fierce = 39048.0 argument = 38991.0 observe = 38990.2 blessed = 38967.3 bosom = 38956.2 rage = 38949.1 striking = 38941.2 discovery = 38883.4 creatures = 38875.5 shouted = 38859.7 guilty = 38836.7 related = 38810.6 setting = 38686.4 forgot = 38668.2 punishment = 38650.8 gun = 38632.6 slightly = 38629.5 articles = 38575.7 police = 38557.5 mysterious = 38550.4 extended = 38536.1 confess = 38535.3 shade = 38527.4 murder = 38525.0 emotion = 38510.0 destruction = 38505.3 wondered = 38474.4 increasing = 38463.3 hide = 38423.8 expedition = 38402.4 horror = 38361.3 local = 38355.7 expenses = 38353.4 ignorant = 38321.7 doctrine = 38303.5 generous = 38301.1 range = 38284.5 host = 38240.2 wet = 38201.5 cloud = 38187.2 mystery = 38185.6 ed = 38165.9 waste = 38164.3 changes = 38156.4 possess = 38151.6 consciousness = 38142.1 february = 38131.1 trembling = 38110.5 disease = 38039.3 formerly = 38037.7 spend = 38033.7 production = 38021.1 source = 38004.5 mankind = 37996.6 universal = 37991.8 deck = 37965.7 sees = 37923.0 habits = 37913.5 estate = 37878.7 aunt = 37832.8 reign = 37816.2 humble = 37795.6 compliance = 37787.7 delay = 37771.1 shining = 37764.0 reported = 37740.2 hers = 37736.3 unfortunate = 37731.5 midnight = 37703.8 listening = 37700.7 flower = 37688.8 hero = 37673.8 accomplished = 37666.7 doth = 37665.1 classes = 37658.7 thanks = 37642.1 banks = 37623.1 philosophy = 37611.3 belong = 37593.9 finger = 37580.4 comfortable = 37542.5 market = 37529.0 cap = 37514.8 waves = 37462.5 woman's = 37437.2 glanced = 37392.9 troubled = 37376.3 difficulties = 37338.3 picked = 37330.4 european = 37324.9 purposes = 37314.6 somewhere = 37273.5 delighted = 37264.0 pushed = 37259.2 press = 37241.8 household = 37219.7 fleet = 37214.9 baby = 37208.6 region = 37161.9


2201 - 2300[തിരുത്തുക]

lately = 37158.7 uttered = 37142.1 exact = 37133.4 image = 37131.9 ages = 37127.1 murmured = 37113.7 melancholy = 37112.9 suspicion = 37107.3 bowed = 37089.9 refuse = 37051.9 elizabeth = 37040.9 staff = 37036.1 liability = 37032.2 we'll = 37019.5 enjoyed = 36985.5 stretched = 36973.6 gaze = 36916.7 belonged = 36888.2 ashamed = 36880.3 reward = 36873.2 meal = 36778.2 blame = 36775.0 nodded = 36767.1 status = 36747.4 opinions = 36725.2 indicate = 36699.1 poem = 36654.0 savage = 36642.9 arise = 36635.0 voyage = 36628.7 misery = 36563.8 guests = 36562.2 painted = 36515.6 attend = 36513.2 afford = 36482.3 donate = 36471.3 job = 36450.7 proceed = 36439.6 loves = 36414.3 forehead = 36382.6 regret = 36381.9 plainly = 36355.7 risk = 36336.8 ad = 36312.2 lighted = 36312.2 angel = 36288.5 rapid = 36285.3 distinct = 36267.9 doubtless = 36256.1 properly = 36256.1 wit = 36238.7 fame = 36237.9 singular = 36221.3 error = 36182.5 utmost = 36158.0 methods = 36155.6 reputation = 36155.6 appeal = 36123.2 she's = 36120.8 w = 36088.3 strongly = 36080.4 margaret = 36006.9 lack = 35996.6 breaking = 35977.6 dawn = 35959.4 violence = 35957.8 fatal = 35917.5 render = 35896.1 career = 35881.1 design = 35854.2 displayed = 35848.6 gets = 35843.1 commercial = 35830.4 forgive = 35809.9 lights = 35807.5 agreeable = 35805.1 suggestion = 35777.4 utter = 35777.4 sheep = 35725.2 resolution = 35703.9 spare = 35671.4 patience = 35631.9 domestic = 35618.4 concluded = 35542.5 'tis = 35536.9 farm = 35520.3 reference = 35509.2 chinese = 35506.1 exist = 35494.2 corn = 35491.8 approaching = 35449.1 alike = 35448.3 mounted = 35384.2 jane = 35352.6 issue = 35310.7 key = 35281.4 providing = 35281.4 majority = 35276.6 measures = 35270.3 towns = 35240.2

2301 - 2400[തിരുത്തുക]

flame = 35233.1 boston = 35180.9 dared = 35177.7 ignorance = 35152.4 reduced = 35122.4 occasionally = 35100.2 y = 35094.7 weakness = 35090.7 furnished = 35089.1 china = 35058.3 priests = 35025.1 flying = 34986.3 cloth = 34966.5 gazed = 34953.9 profit = 34932.5 fourth = 34923.8 bell = 34920.6 hitherto = 34911.1 benefit = 34854.2 movements = 34847.1 eagerly = 34842.3 acted = 34841.5 urged = 34841.5 ascii = 34791.7 disposed = 34790.9 electronically = 34761.6 atmosphere = 34748.2 chapter = 34699.9 begged = 34626.3 helen = 34619.2 hole = 34616.8 invited = 34593.1 borne = 34548.8 departed = 34546.4 catholic = 34522.7 files = 34514.0 reasonable = 34512.4 sugar = 34501.3 replacement = 34483.9 sigh = 34454.7 humanity = 34419.1 thrust = 34395.3 frame = 34362.9 opposition = 34350.2 disk = 34347.1 haste = 34328.9 lonely = 34328.1 artist = 34290.1 knight = 34282.2 quarters = 34277.4 charm = 34223.6 substance = 34163.5 rolled = 34154.0 email = 34145.3 flung = 34144.5 celebrated = 34143.7 division = 34136.6 slavery = 34114.5 verse = 34107.3 decision = 34067.8 probable = 34063.8 painful = 34042.5 governor = 34023.5 forever = 33999.7 turns = 33988.7 branch = 33961.0 ocean = 33958.6 rear = 33947.5 leader = 33937.2 delightful = 33915.1 stared = 33876.3 boats = 33808.3 keen = 33788.5 disposition = 33779.8 senses = 33722.1 occasions = 33700.7 readable = 33692.8 beloved = 33687.3 inches = 33684.1 bones = 33679.3 enthusiasm = 33648.5 materials = 33589.9 luck = 33588.4 derived = 33575.7 managed = 33479.2 community = 33464.9 apparent = 33464.2 preserved = 33454.7 magnificent = 33434.9 hurry = 33396.1 scheme = 33393.7 oil = 33392.2 thence = 33382.7 reaching = 33374.8 dim = 33362.1 wretched = 33290.1 hanging = 33275.9 pipe = 33218.1 useless = 33215.7 nevertheless = 33203.1

2401 - 2500[തിരുത്തുക]

print = 33203.1 smooth = 33167.5 solid = 33148.5 pursued = 33135.0 necessarily = 33108.1 build = 33084.4 attempted = 33080.5 centuries = 33059.9 eggs = 33059.9 equivalent = 33033.8 hastily = 33032.2 burned = 33008.5 you'd = 33008.5 recent = 33000.5 oh = 32957.0 travel = 32951.5 cries = 32925.4 noon = 32919.9 crying = 32901.7 generations = 32858.9 located = 32835.2 cabin = 32809.1 announcement = 32782.2 britain = 32752.9 compared = 32731.6 handed = 32720.5 cease = 32714.2 smaller = 32668.3 circumstance = 32666.7 tent = 32665.1 frequent = 32616.8 alarm = 32602.6 nervous = 32602.6 beast = 32586.8 what's = 32580.5 aloud = 32565.4 independent = 32519.5 gates = 32509.3 distinction = 32502.9 essential = 32487.9 observation = 32472.9 stronger = 32455.5 recovered = 32450.7 belonging = 32404.8 loving = 32402.4 masters = 32388.2 writers = 32341.5 cf. = 32326.5 permanent = 32324.9 mortal = 32284.6 stern = 32284.6 gratitude = 32278.2 preserve = 32248.2 burden = 32242.6 aspect = 32240.3 millions = 32199.1 merry = 32182.5 knife = 32177.8 dread = 32133.5 clever = 32114.5 applicable = 32052.0 district = 32050.4 shadows = 32038.5 jim = 32031.4 silk = 32029.8 failure = 32022.7 links = 32009.3 cent = 31995.0 sentiment = 31990.3 amid = 31980.0 profits = 31968.9 agent = 31949.1 finds = 31934.9 russia = 31928.6 bade = 31920.6 russian = 31857.4 desperate = 31847.9 union = 31834.4 imagined = 31804.4 contempt = 31802.0 raising = 31786.2 lords = 31775.1 hell = 31770.3 separated = 31752.1 grant = 31743.4 seriously = 31736.3 tribes = 31726.8 hit = 31725.2 enormous = 31700.7 defective = 31696.0 conviction = 31688.8 secured = 31688.8 mixed = 31679.4 insisted = 31661.2 wooden = 31632.7 prefer = 31621.6 prayers = 31606.6 fever = 31586.8 selected = 31568.6 daughters = 31553.6

2501 - 2600[തിരുത്തുക]

treat = 31550.4 warning = 31522.7 flew = 31518.0 speaks = 31489.5 developed = 31472.9 impulse = 31472.9 slipped = 31472.1 ours = 31465.0 johnson = 31408.8 mistaken = 31390.6 damages = 31382.7 ambition = 31356.6 resumed = 31351.8 christmas = 31347.9 yield = 31347.1 ideal = 31343.1 schools = 31335.2 confirmed = 31324.1 descended = 31322.5 rush = 31290.9 falls = 31268.0 deny = 31254.5 calculated = 31233.2 correct = 31211.8 perform = 31210.2 hadn't = 31207.0 somehow = 31184.9 accordingly = 31181.7 stayed = 31165.9 acquired = 31144.5 counsel = 31135.1 distress = 31131.9 sins = 31105.0 notion = 31102.6 discussion = 31093.9 constitution = 31085.2 anne = 31055.9 hundreds = 31006.1 instrument = 31001.3 firmly = 30976.0 actions = 30971.3 steady = 30965.7 remarks = 30933.3 empire = 30925.4 elements = 30909.6 idle = 30891.4 pen = 30885.8 entering = 30872.4 online = 30872.4 africa = 30843.1 permit = 30835.2 th' = 30812.3 tide = 30803.6 vol = 30800.4 leaned = 30798.8 college = 30750.6 maintain = 30737.9 sovereign = 30706.3 tail = 30699.9 generation = 30695.2 crowded = 30692.8 fears = 30679.4 nights = 30650.9 limitation = 30643.8 tied = 30625.6 horrible = 30622.4 cat = 30600.2 displaying = 30545.7 port = 30537.7 male = 30525.9 experienced = 30487.9 opposed = 30485.5 treaty = 30483.2 contents = 30481.6 rested = 30450.7 mode = 30448.3 poured = 30431.7 les = 30400.1 occur = 30399.3 seeking = 30389.0 practically = 30323.3 abandoned = 30312.3 reports = 30295.7 eleven = 30294.1 sank = 30292.5 begins = 30288.5 founded = 30249.0 brings = 30244.2 trace = 30238.7 instinct = 30233.9 collected = 30227.6 scotland = 30202.3 characteristic = 30186.5 chose = 30184.1 cheerful = 30177.0 tribe = 30165.9 costs = 30125.6 threatened = 30120.8 arrangement = 30110.5 western = 30106.6


2601 - 2700[തിരുത്തുക]

sang = 30102.6 beings = 30093.1 sam = 30027.5 pressure = 30019.6 politics = 30010.8 sorts = 29999.8 shelter = 29992.7 rude = 29987.1 scientific = 29984.0 revealed = 29965.0 winds = 29930.9 riding = 29915.1 scenes = 29905.6 shake = 29900.9 industry = 29891.4 claims = 29884.3 pp. = 29884.3 merit = 29862.9 profession = 29855.0 lamp = 29830.5 interview = 29817.0 territory = 29813.1 sleeping = 29806.7 sex = 29802.8 coffee = 29791.7 devotion = 29791.7 thereof = 29758.5 creation = 29755.3 trail = 29747.4 romans = 29746.6 supported = 29741.9 requires = 29704.7 fathers = 29703.9 prospect = 29680.9 obey = 29679.4 alexander = 29667.5 shone = 29662.0 operation = 29642.2 northern = 29598.7 nurse = 29567.8 profound = 29544.1 hungry = 29534.6 scott = 29470.5 sisters = 29453.1 assure = 29451.5 exceedingly = 29445.2 match = 29445.2 wrath = 29406.4 continually = 29405.6 rest. = 29404.0 gifts = 29381.1 folly = 29369.2 chain = 29362.9 uniform = 29359.0 debt = 29346.3 teaching = 29345.5 venture = 29333.6 execution = 29331.3 shoes = 29324.1 mood = 29319.4 crew = 29317.0 perceive = 29302.0 accounts = 29288.5 eating = 29284.6 multitude = 29272.7 declare = 29260.1 yard = 29253.7 o'er = 29218.1 astonishment = 29188.1 version = 29178.6 vague = 29158.0 odd = 29121.6 grateful = 29103.4 nearest = 29094.7 infinite = 29093.9 elsewhere = 29086.0 copying = 29053.6 apartment = 29045.7 activity = 29037.0 wives = 29022.7 parted = 29014.0 security = 29002.2 cared = 28977.6 sensible = 28974.5 owing = 28972.1 martin = 28942.0 saturday = 28923.8 cottage = 28919.1 jews = 28880.3 leaning = 28852.6 capacity = 28840.8 joe = 28833.6 settle = 28821.0 referred = 28805.2 francis = 28802.8 holder = 28802.0 involved = 28795.7 sunshine = 28794.1 dutch = 28790.1 council = 28741.1

2701 - 2800[തിരുത്തുക]

princes = 28733.2 ate = 28730.0 examination = 28722.1 steel = 28720.5 strangers = 28717.3 beheld = 28689.7 test = 28684.1 noted = 28678.6 slightest = 28678.6 widow = 28660.4 charity = 28623.2 realized = 28608.2 element = 28584.4 shed = 28565.4 errors = 28560.7 communication = 28547.2 reflection = 28544.9 attacked = 28530.6 organization = 28527.5 maintained = 28505.3 restored = 28491.1 folks = 28478.4 concealed = 28468.1 accordance = 28450.7 heavens = 28450.7 star = 28433.3 examined = 28407.2 deeds = 28369.2 wordforms = 28357.4 somebody = 28352.6 incident = 28345.5 oath = 28324.1 guest = 28321.0 bar = 28297.3 row = 28295.7 poverty = 28267.2 bottle = 28240.3 prevented = 28237.9 bless = 28226.8 stir = 28214.2 intense = 28207.1 completed = 28162.0 quarrel = 28149.3 touching = 28146.9 inner = 28146.1 available = 28136.7 fix = 28136.7 resistance = 28131.9 unusual = 28120.8 deed = 28114.5 derive = 28109.8 hollow = 28106.6 suspected = 28105.8 contains = 28103.4 sighed = 28101.8 province = 28082.9 deserted = 28082.1 establishment = 28072.6 vote = 28063.9 muttered = 28043.3 thither = 28028.3 oxford = 28020.4 cavalry = 28018.8 lofty = 28017.2 endure = 27969.7 succeed = 27952.3 leg = 27931.0 bid = 27910.4 alice = 27885.9 hated = 27883.5 civilization = 27878.7 u.s. = 27877.2 acting = 27874.0 landed = 27866.9 christians = 27862.1 passions = 27855.0 interior = 27851.1 scarce = 27839.2 lightly = 27830.5 disturbed = 27825.7 rev = 27821.8 supreme = 27819.4 hang = 27813.9 notwithstanding = 27812.3 shock = 27777.5 exception = 27775.9 offering = 27766.4 display = 27765.6 strain = 27765.6 drank = 27750.6 confined = 27737.9 o = 27727.6 exhausted = 27713.4 poets = 27693.6 sounded = 27690.5 aim = 27679.4 critical = 27665.9 jerusalem = 27662.0 directions = 27660.4 negro = 27637.4


2801 - 2900[തിരുത്തുക]

fearful = 27624.0 standard = 27611.3 studied = 27586.0 bag = 27579.7 n = 27563.9 buildings = 27546.5 consequences = 27544.1 commenced = 27534.6 deeper = 27506.1 repeat = 27504.5 driving = 27495.8 beasts = 27484.8 track = 27484.0 rid = 27457.1 holds = 27452.3 residence = 27445.2 steadily = 27404.1 intimate = 27403.3 drinking = 27385.1 swear = 27380.3 treasure = 27351.1 fun = 27345.5 throwing = 27340.0 apt = 27321.0 enterprise = 27321.0 queer = 27302.0 seed = 27296.5 tower = 27285.4 runs = 27276.7 defend = 27261.7 favourite = 27258.5 desires = 27249.0 heavily = 27238.7 assembled = 27230.0 existed = 27221.3 depends = 27216.6 poems = 27210.2 hesitated = 27208.7 stuff = 27203.9 section = 27202.3 settlement = 27201.5 staring = 27199.2 sole = 27191.2 roads = 27188.9 plate = 27174.6 mexico = 27162.8 overcome = 27160.4 pains = 27159.6 performing = 27141.4 dwell = 27132.7 grounds = 27110.5 taxes = 27100.3 marble = 27081.3 recently = 27076.5 tones = 27064.7 ability = 27037.8 awake = 27037.8 walter = 27037.8 wave = 27034.6 shaking = 27018.0 folk = 26996.6 possibility = 26961.0 butter = 26960.2 fury = 26960.2 marched = 26915.9 moses = 26908.8 writes = 26901.7 issued = 26897.7 sailed = 26858.2 instructions = 26838.4 hatred = 26834.4 pursuit = 26832.9 pull = 26815.5 furniture = 26789.3 additions = 26788.6 hid = 26783.0 rope = 26781.4 vi = 26770.4 adventure = 26767.2 royalty = 26757.7 vanished = 26753.7 arts = 26748.2 elder = 26727.6 signal = 26715.8 wanting = 26696.0 supplied = 26694.4 feast = 26689.7 safely = 26650.1 burn = 26627.2 describe = 26605.8 references = 26602.6 lesson = 26592.4 annual = 26582.9 card = 26574.2 passes = 26556.0 application = 26542.5 intelligent = 26535.4 county = 26518.8 beaten = 26513.2 presents = 26511.7

2901 - 3000[തിരുത്തുക]

format = 26507.7 flow = 26504.5 sixty = 26488.7 scale = 26480.8 damage = 26479.2 marks = 26478.4 obtaining = 26468.9 moreover = 26447.6 commerce = 26403.3 startled = 26381.1 southern = 26375.6 consequently = 26362.1 outer = 26352.6 belongs = 26350.3 ben = 26346.3 wrought = 26343.9 average = 26342.4 naked = 26341.6 conducted = 26318.6 rivers = 26306.8 songs = 26299.6 obvious = 26283.8 foundation = 26269.6 concern = 26239.5 ceremony = 26230.0 magic = 26210.2 campaign = 26203.9 hunting = 26202.3 carolina = 26199.2 liberal = 26184.1 whisper = 26184.1 largely = 26177.0 commonly = 26158.8 torn = 26151.7 exists = 26145.4 contributions = 26143.0 hunt = 26139.8 teacher = 26128.8 christianity = 26112.9 lawyer = 26093.2 operations = 26091.6 detail = 26089.2 shortly = 26070.2 caesar = 26043.3 wondering = 26040.9 leaders = 26037.0 blessing = 26023.5 princess = 26022.7 he'd = 26014.8 altar = 26013.2 tenderness = 26013.2 tiny = 25980.0 web = 25971.3 cardinal = 25968.9 sharply = 25962.6 regiment = 25926.2 chest = 25915.1 distinctly = 25914.4 purple = 25912.0 creating = 25910.4 gather = 25905.7 depth = 25902.5 indignation = 25876.4 performance = 25870.8 election = 25863.7 prosperity = 25843.9 gloomy = 25825.7 conception = 25822.6 clerk = 25785.4 decide = 25779.1 drunk = 25774.3 victim = 25770.4 reflected = 25768.8 pour = 25765.6 preceding = 25764.0 individuals = 25759.3 gazing = 25737.9 absurd = 25718.9 lift = 25715.0 gesture = 25714.2 armies = 25710.2 limbs = 25667.5 manage = 25667.5 brethren = 25642.2 hugh = 25616.1 plays = 25582.1 hastened = 25580.5 dragged = 25533.0 motive = 25512.5 whatsoever = 25421.5 pointing = 25416.7 verses = 25411.2 pronounced = 25410.4 exchange = 25408.0 definite = 25393.8 emperor = 25366.9 tendency = 25363.7 remote = 25339.2 finish = 25337.6 flag = 25313.9

3001 - 4000[തിരുത്തുക]

3001 - 3100[തിരുത്തുക]

boots = 25307.6 enabled = 25290.1 administration = 25289.4 denied = 25283.8 churches = 25279.1 rarely = 25251.4 earnestly = 25212.6 considering = 25210.2 previously = 25203.9 ugly = 25169.9 bears = 25165.9 signed = 25156.4 genuine = 25153.3 harmless = 25150.1 mingled = 25120.1 obedience = 25107.4 walks = 25103.4 training = 25071.0 badly = 25045.7 feed = 25028.3 central = 25010.1 contrast = 25009.3 relieved = 24995.8 romance = 24988.7 mississippi = 24987.9 structure = 24976.1 payment = 24963.4 pace = 24960.2 passages = 24957.9 succession = 24955.5 persuaded = 24952.3 sources = 24952.3 inquiry = 24950.0 inspired = 24932.6 angels = 24925.4 roll = 24922.3 wilt = 24907.2 inch = 24887.5 troubles = 24878.8 perfection = 24870.1 lee = 24850.3 wherever = 24845.5 owe = 24817.8 handle = 24805.2 advantages = 24802.8 trip = 24790.2 shoot = 24775.9 fortunate = 24755.3 newspaper = 24752.2 employment = 24726.1 fitted = 24721.3 refuge = 24717.4 misfortune = 24711.0 providence = 24702.3 owns = 24692.8 cutting = 24671.5 beard = 24658.8 stirred = 24654.1 tear = 24653.3 dan = 24639.8 resist = 24634.3 bob = 24620.1 depths = 24612.9 maiden = 24599.5 determine = 24596.3 commission = 24594.0 merchant = 24578.9 whereas = 24576.5 crossing = 24575.0 independence = 24561.5 lively = 24553.6 breeze = 24552.0 provinces = 24533.8 jean = 24520.4 virtues = 24516.4 conceived = 24510.1 relative = 24507.7 solitary = 24481.6 smell = 24476.1 wandering = 24466.6 thereby = 24465.0 eighteen = 24454.7 locked = 24438.1 provision = 24386.7 courts = 24372.4 eaten = 24366.9 historical = 24366.9 regarding = 24365.3 florence = 24349.5 preferred = 24349.5 pick = 24343.2 ruined = 24340.0 wherein = 24337.6 vanity = 24324.2 condemned = 24297.3 deliver = 24296.5 unexpected = 24270.4 desk = 24263.3 gross = 24261.7 lane = 24259.3

3101 - 3200[തിരുത്തുക]

happens = 24249.0 represent = 24244.3 billy = 24241.9 root = 24241.9 holland = 24220.5 mud = 24215.0 respectable = 24197.6 cleared = 24196.8 feels = 24189.7 fruits = 24181.8 testimony = 24178.6 milton = 24177.8 existing = 24176.2 bride = 24170.7 rang = 24165.2 ranks = 24146.2 responsibility = 24110.6 beating = 24105.8 disappointed = 24102.7 suitable = 24099.5 depend = 24080.5 judges = 24065.5 giant = 24050.4 grasp = 24039.4 arrive = 24036.2 simplicity = 24033.8 autumn = 24030.7 absent = 24029.9 legally = 24015.6 veil = 24014.0 gloom = 23980.8 doubtful = 23956.3 suspect = 23953.1 weapons = 23950.8 limits = 23919.9 determination = 23918.3 feeble = 23902.5 prophet = 23900.1 shak = 23892.2 gathering = 23868.5 basis = 23866.1 examine = 23826.5 corrupt = 23785.4 payments = 23779.9 returns = 23775.1 laying = 23756.9 prize = 23749.0 instances = 23733.2 greeks = 23730.8 d = 23730.0 they're = 23719.0 theatre = 23711.0 purchase = 23704.7 comparison = 23702.3 composition = 23694.4 rival = 23688.9 someone = 23680.2 realize = 23669.1 defeat = 23665.2 demands = 23635.9 foe = 23628.8 shared = 23620.1 consists = 23616.9 studies = 23614.5 balance = 23609.8 intercourse = 23609.0 id = 23605.0 forming = 23571.0 slender = 23570.2 coach = 23561.5 criminal = 23556.8 knocked = 23553.6 silly = 23553.6 humour = 23550.4 masses = 23542.5 indifferent = 23541.0 recall = 23534.6 occupation = 23529.1 discourse = 23524.3 keeps = 23523.5 regions = 23516.4 intervals = 23510.9 assist = 23508.5 novel = 23506.1 intellect = 23493.5 leads = 23492.7 hither = 23489.5 tales = 23483.2 sale = 23476.9 revenge = 23465.8 lucy = 23459.5 yonder = 23446.8 resources = 23435.7 jealous = 23421.5 we're = 23376.4 wheel = 23376.4 invitation = 23368.5 narrative = 23365.3 risen = 23364.5 burnt = 23335.3

3201 - 3300[തിരുത്തുക]

sentiments = 23335.3 inferior = 23327.3 amusement = 23320.2 marie = 23309.9 flash = 23304.4 recognize = 23302.8 swiftly = 23299.7 portrait = 23294.9 create = 23259.3 summoned = 23245.9 suggest = 23241.1 induced = 23229.2 conflict = 23227.7 fed = 23220.5 curse = 23215.8 disappointment = 23215.8 helpless = 23213.4 preparing = 23208.7 construction = 23205.5 lincoln = 23183.4 zeal = 23168.3 responsible = 23160.4 indicated = 23152.5 groups = 23150.1 positive = 23135.1 germans = 23128.8 attracted = 23124.0 vengeance = 23121.6 fort = 23113.7 club = 23099.5 cure = 23094.0 stout = 23094.0 missed = 23090.0 gracious = 23082.1 include = 23071.0 flood = 23042.5 satisfy = 23040.2 agony = 23033.0 respects = 23020.4 ventured = 23020.4 implied = 23018.8 maria = 23010.1 stupid = 22992.7 seas = 22991.9 spaniards = 22987.9 grain = 22985.6 enjoyment = 22982.4 wearing = 22981.6 indifference = 22936.5 conceal = 22933.4 horizon = 22922.3 pleasures = 22903.3 therein = 22901.7 precisely = 22900.1 canada = 22872.4 day's = 22868.5 assume = 22844.8 registered = 22844.8 estimate = 22841.6 steep = 22823.4 route = 22808.4 gardens = 22789.4 visitor = 22780.7 closer = 22770.4 harmony = 22753.0 non = 22749.0 thunder = 22749.0 wire = 22741.1 graceful = 22736.4 crept = 22735.6 greece = 22734.0 childhood = 22726.9 knee = 22696.0 saddle = 22691.3 supplies = 22683.4 weeping = 22673.1 mostly = 22658.0 paragraphs = 22647.8 unconscious = 22647.0 mutual = 22639.8 scorn = 22638.3 grows = 22628.0 external = 22592.4 agents = 22586.8 software = 22586.1 institutions = 22584.5 losing = 22575.0 universe = 22574.2 clock = 22548.9 attempts = 22547.3 instruction = 22538.6 injury = 22525.9 roots = 22522.8 receipt = 22519.6 jumped = 22518.8 dearest = 22502.2 sore = 22499.8 earliest = 22496.7 finest = 22488.0 enable = 22482.4

3301 - 3400[തിരുത്തുക]

discipline = 22480.8 motives = 22465.8 fastened = 22454.7 introduction = 22446.0 converted = 22419.9 wilderness = 22419.1 confused = 22416.0 fancied = 22410.4 offices = 22410.4 slip = 22402.5 revolution = 22396.2 wedding = 22374.8 girl's = 22366.1 farmer = 22364.5 silently = 22363.7 fires = 22362.2 wept = 22355.0 behalf = 22346.3 reckon = 22346.3 responded = 22333.7 uncertain = 22328.9 neglected = 22328.1 stroke = 22326.6 exquisite = 22305.2 engagement = 22298.9 dirty = 22289.4 rolling = 22286.2 platform = 22282.3 messenger = 22272.0 privilege = 22260.9 admirable = 22255.4 offers = 22252.2 mischief = 22247.4 physician = 22245.1 imposed = 22228.5 organized = 22222.1 covering = 22208.7 student = 22207.1 daring = 22198.4 cave = 22174.7 wars = 22170.7 convey = 22166.7 he'll = 22163.6 sincere = 22162.0 tradition = 22160.4 gravely = 22153.3 combined = 22149.3 gallant = 22122.4 sensation = 22120.9 travelling = 22120.1 charges = 22089.2 submit = 22087.6 tragedy = 22082.1 specific = 22075.0 commander = 22064.7 inn = 22059.2 stiff = 22057.6 accompany = 22056.8 score = 22052.0 virgin = 22052.0 farewell = 22033.0 paradise = 22014.9 villages = 22012.5 hunger = 21975.3 trembled = 21947.6 favorite = 21929.4 criticism = 21925.5 proprietary = 21921.5 customs = 21915.2 cotton = 21910.4 ruth = 21907.3 hospital = 21895.4 restrictions = 21881.2 outward = 21868.5 impressed = 21857.4 blows = 21851.1 plains = 21847.1 flashed = 21836.8 rent = 21836.8 prey = 21827.4 owed = 21813.1 longing = 21804.4 musical = 21803.6 satisfactory = 21803.6 ridiculous = 21802.8 sheet = 21798.1 disgrace = 21776.7 colored = 21769.6 shouldn't = 21767.2 originally = 21762.5 samuel = 21760.1 wages = 21755.4 papa = 21749.8 gas = 21748.2 inevitable = 21741.1 extensive = 21735.6 leisure = 21729.3 deadly = 21718.2 chin = 21717.4 claimed = 21713.4

3401 - 3500[തിരുത്തുക]

glow = 21707.1 husband's = 21703.9 emotions = 21695.2 adam = 21681.8 jealousy = 21661.2 leaf = 21659.6 publication = 21649.3 englishman = 21647.8 allah = 21647.0 jones = 21635.1 hostile = 21631.9 wandered = 21621.7 railway = 21615.3 translation = 21607.4 procession = 21575.8 betrayed = 21573.4 pound = 21572.6 admired = 21561.5 elected = 21552.0 pierre = 21522.8 sunk = 21519.6 ruins = 21516.4 eastern = 21515.6 roses = 21511.7 citizen = 21498.2 reminded = 21497.4 deceived = 21495.9 tables = 21432.6 beach = 21431.8 starting = 21427.8 funeral = 21414.4 arrested = 21412.0 flour = 21409.6 feature = 21404.1 correspondence = 21403.3 consisted = 21398.6 counted = 21397.8 reserve = 21391.4 proceedings = 21381.2 roar = 21378.8 romantic = 21377.2 twenty-five = 21374.8 hut = 21374.0 strangely = 21361.4 absorbed = 21357.4 propose = 21352.7 seats = 21348.7 bark = 21347.1 reception = 21339.2 pleasing = 21334.5 attained = 21329.7 wake = 21326.6 research = 21323.4 prayed = 21309.2 monarch = 21306.8 clothing = 21300.5 dollar = 21293.3 illness = 21291.8 calmly = 21282.3 obeyed = 21275.9 heartily = 21268.8 pressing = 21264.9 daylight = 21264.1 warriors = 21243.5 jest = 21238.7 abruptly = 21222.1 washed = 21200.8 comment = 21197.6 metal = 21196.0 preparations = 21193.7 nerves = 21177.8 solution = 21177.8 pretended = 21173.1 sixteen = 21166.0 assembly = 21155.7 tobacco = 21154.1 entity = 21142.2 dwelling = 21136.7 depart = 21135.9 swung = 21134.3 bitterly = 21130.4 alteration = 21128.0 colony = 21126.4 disclaimers = 21124.8 wing = 21122.5 peaceful = 21120.9 lion = 21119.3 opportunities = 21097.9 alarmed = 21090.8 furnish = 21090.0 resting = 21086.9 accused = 21084.5 culture = 21083.7 writings = 21073.4 dwelt = 21071.0 conquered = 21067.1 trick = 21052.8 trusted = 21049.7 column = 21046.5 financial = 21028.3

3501 - 3600[തിരുത്തുക]

cunning = 21027.5 preparation = 21022.0 drama = 21014.9 joke = 21010.1 entertained = 21003.0 mist = 20999.0 hypertext = 20994.3 shell = 20981.6 medicine = 20972.9 proofread = 20964.2 nest = 20950.0 reverence = 20947.6 situated = 20945.2 yielded = 20942.9 conceive = 20938.9 appointment = 20934.2 lessons = 20897.8 fetch = 20895.4 tomb = 20895.4 candle = 20894.6 offence = 20882.7 coarse = 20870.1 heap = 20866.1 mixture = 20863.8 homes = 20847.9 model = 20843.2 men's = 20819.4 defect = 20818.7 destined = 20814.7 occasional = 20813.1 fourteen = 20803.6 hint = 20802.0 knights = 20795.7 solicit = 20783.8 dreamed = 20774.4 objection = 20756.2 craft = 20753.8 acid = 20752.2 namely = 20747.5 asia = 20744.3 neglect = 20734.8 data = 20722.9 weapon = 20717.4 confessed = 20715.0 arrangements = 20709.5 repose = 20701.6 complying = 20700.0 copied = 20700.0 pink = 20698.4 user = 20696.0 heels = 20695.2 grandfather = 20692.1 other's = 20690.5 income = 20679.4 i.e. = 20661.2 regards = 20650.1 streams = 20649.4 vigorous = 20633.5 accepting = 20628.8 bishop = 20628.8 lightning = 20622.5 authors = 20613.8 flames = 20613.8 observations = 20602.7 compressed = 20599.5 sport = 20588.4 powder = 20587.6 beds = 20576.6 orange = 20573.4 painting = 20559.2 shout = 20548.9 austria = 20499.0 bath = 20495.9 careless = 20495.1 chap = 20493.5 derivative = 20492.7 roused = 20491.1 primitive = 20488.8 doorway = 20487.2 climbed = 20484.8 volumes = 20479.3 vulgar = 20448.4 arguments = 20441.3 1st = 20440.5 sunset = 20435.0 convenient = 20431.0 mail = 20423.9 recalled = 20419.1 wrapped = 20419.1 abode = 20409.6 planted = 20405.7 paint = 20381.2 surrender = 20362.2 establish = 20357.4 mild = 20353.5 promptly = 20342.4 appearing = 20328.2 department = 20315.5 parish = 20302.8 stephen = 20288.6

3601 - 3700[തിരുത്തുക]

nay = 20246.7 lit = 20243.5 handkerchief = 20229.3 basket = 20219.8 easier = 20216.6 deserve = 20213.4 quit = 20213.4 assurance = 20212.6 mirror = 20210.3 plot = 20208.7 yer = 20196.8 upward = 20192.9 sadly = 20191.3 secretary = 20190.5 adding = 20187.3 modest = 20185.7 dish = 20176.3 cares = 20161.2 straw = 20158.9 net = 20152.5 advised = 20146.2 heavenly = 20124.0 largest = 20119.3 proceeding = 20107.4 impatient = 20085.3 wounds = 20076.6 warmth = 20071.8 certainty = 20053.6 restless = 20048.1 meantime = 20043.3 rays = 20040.2 salvation = 20031.5 lovers = 20030.7 experiment = 20024.4 shores = 20017.2 today = 20016.4 tremendous = 20006.2 afforded = 20004.6 moonlight = 20002.2 intend = 19999.0 california = 19991.1 cultivated = 19976.9 flushed = 19971.4 shakespeare = 19966.6 newspapers = 19953.2 rocky = 19916.8 pious = 19900.9 wont = 19900.9 steam = 19892.2 improvement = 19883.5 garments = 19878.8 ned = 19874.8 treasury = 19873.3 merchants = 19868.5 perpetual = 19866.9 trained = 19866.9 products = 19866.1 affectionate = 19858.2 dispute = 19854.3 visitors = 19847.9 poison = 19814.7 proposition = 19793.3 maybe = 19771.2 rifle = 19769.6 warned = 19767.2 parting = 19751.4 shield = 19736.4 erected = 19722.9 employ = 19722.1 prevailed = 19721.4 talent = 19714.2 rises = 19713.4 climate = 19693.7 chairs = 19690.5 searched = 19689.7 unlike = 19687.3 recover = 19681.0 mate = 19655.7 arrange = 19648.6 fortunes = 19647.0 puzzled = 19639.1 committee = 19637.5 aged = 19628.8 ohio = 19605.1 ashes = 19593.2 ghost = 19563.9 b = 19549.7 promises = 19547.3 bushes = 19541.0 effective = 19525.9 distinguish = 19508.5 manifest = 19496.7 comparatively = 19486.4 esteem = 19478.5 blew = 19452.4 revelation = 19451.6 wash = 19425.5 recognition = 19417.6 confession = 19405.7 clay = 19398.6

3701 - 3800[തിരുത്തുക]

nonsense = 19375.6 trunk = 19374.8 management = 19371.7 undoubtedly = 19371.7 dried = 19369.3 dorothy = 19360.6 chiefs = 19347.1 coal = 19337.7 stolen = 19337.7 earthly = 19335.3 restore = 19332.1 indirectly = 19327.4 lasted = 19324.2 selfish = 19316.3 renewed = 19313.9 canoe = 19310.8 protest = 19307.6 vice = 19294.1 races = 19291.0 deemed = 19279.1 temporary = 19278.3 pile = 19276.7 frederick = 19263.3 chapel = 19251.4 moderate = 19245.9 spell = 19236.4 massachusetts = 19235.6 upright = 19228.5 quoted = 19226.9 area = 19226.1 bone = 19221.4 solitude = 19215.8 instruments = 19215.0 formal = 19211.9 students = 19209.5 greatness = 19206.3 struggling = 19192.1 monday = 19175.5 reproach = 19173.1 altered = 19167.6 grim = 19161.2 leaped = 19157.3 venice = 19153.3 federal = 19149.4 questioned = 19147.0 editor = 19143.0 desirable = 19141.5 acknowledge = 19137.5 motionless = 19137.5 remedy = 19135.9 bestowed = 19130.4 pursue = 19121.7 representative = 19117.7 pole = 19116.9 gladly = 19111.4 linen = 19109.8 vital = 19099.5 sink = 19096.4 pacific = 19093.2 hopeless = 19090.0 dangers = 19087.7 gratefully = 19087.7 president = 19068.7 travelled = 19061.5 ward = 19060.8 nephew = 19041.8 ms = 19038.6 cheer = 19029.9 bloody = 19023.6 siege = 19020.4 commands = 19005.4 justified = 19003.8 atlantic = 18995.1 stomach = 18991.9 improved = 18971.4 admire = 18965.0 openly = 18962.7 sailors = 18961.1 abide = 18940.5 advancing = 18937.3 forests = 18927.1 records = 18920.7 polly = 18909.6 recorded = 18908.9 modification = 18904.9 dramatic = 18897.8 statements = 18891.5 upstairs = 18873.3 varied = 18858.2 letting = 18857.4 wilson = 18857.4 comrades = 18855.9 sets = 18848.7 descent = 18847.9 whither = 18847.9 envy = 18837.7 load = 18836.9 pretend = 18834.5 folded = 18829.0 brass = 18824.2

3801 - 3900[തിരുത്തുക]

internal = 18823.4 furious = 18820.3 curtain = 18816.3 healthy = 18814.7 obscure = 18810.0 summit = 18806.0 alas = 18755.4 fifth = 18753.0 center = 18747.5 faced = 18734.8 cheap = 18723.7 saints = 18722.9 colonel = 18721.4 egyptian = 18719.0 contest = 18707.9 owned = 18702.4 adventures = 18700.8 exclusion = 18688.1 seize = 18670.7 chances = 18669.9 springs = 18661.2 alter = 18660.4 landing = 18659.7 fence = 18652.5 leagues = 18642.2 glimpse = 18634.3 statue = 18632.0 contract = 18625.6 luxury = 18614.6 artillery = 18598.7 doubts = 18597.2 saving = 18594.8 fro = 18586.9 string = 18586.1 combination = 18582.9 awakened = 18575.8 faded = 18573.4 arrest = 18570.3 protected = 18568.7 temperature = 18567.1 strict = 18564.7 contented = 18563.9 professional = 18563.9 intent = 18559.2 brother's = 18548.9 injured = 18548.9 neighborhood = 18546.5 andrew = 18543.4 abundance = 18541.0 smoking = 18541.0 yourselves = 18529.9 medical = 18527.5 garrison = 18525.9 likes = 18508.5 corps = 18503.8 heroic = 18497.5 inform = 18494.3 wife's = 18488.8 retained = 18477.7 agitation = 18469.0 nobles = 18462.7 prominent = 18457.1 institution = 18454.0 judged = 18441.3 embrace = 18431.0 wheels = 18427.8 closing = 18397.8 damaged = 18391.5 pack = 18390.7 affections = 18389.1 eldest = 18389.1 anguish = 18382.8 surrounding = 18381.2 obviously = 18376.4 strictly = 18366.1 capture = 18344.0 drops = 18339.2 inquire = 18336.1 ample = 18328.2 remainder = 18325.8 justly = 18324.2 recollection = 18324.2 deer = 18321.0 answers = 18317.9 bedroom = 18311.6 purely = 18310.0 bush = 18306.8 plunged = 18299.7 thyself = 18296.5 joint = 18291.8 refer = 18275.9 expecting = 18274.4 madam = 18271.2 railroad = 18264.9 spake = 18253.8 respecting = 18252.2 jan = 18250.6 columns = 18248.3 weep = 18242.7 identify = 18232.4

3901 - 4000[തിരുത്തുക]

discharge = 18215.8 bench = 18207.1 ralph = 18196.0 heir = 18192.9 oak = 18186.6 rescue = 18177.1 limit = 18168.4 unpleasant = 18163.6 anxiously = 18159.7 innocence = 18153.3 awoke = 18151.7 expectation = 18145.4 incomplete = 18143.8 program = 18109.8 reserved = 18096.4 secretly = 18083.7 we've = 18079.7 invention = 18079.0 faults = 18075.8 disagreeable = 18074.2 piano = 18074.2 defeated = 18073.4 charms = 18072.6 purse = 18067.9 persuade = 18066.3 deprived = 18063.1 electric = 18058.4 endless = 18058.4 interval = 18054.4 chase = 18052.8 heroes = 18052.1 invisible = 18048.9 well-known = 18044.9 occupy = 18038.6 jacob = 18036.2 gown = 18026.0 cruelty = 18021.2 lock = 18018.0 lowest = 18007.8 hesitation = 18003.8 withdrew = 18003.8 proposal = 18001.4 destiny = 17999.1 recognised = 17998.3 commons = 17995.1 foul = 17994.3 loaded = 17991.9 amidst = 17989.6 titles = 17984.8 ancestors = 17984.0 types = 17972.2 commanding = 17959.5 madness = 17954.7 happily = 17954.0 assigned = 17951.6 declined = 17932.6 temptation = 17932.6 lady's = 17929.4 subsequent = 17917.6 jewels = 17912.8 breathed = 17910.4 willingly = 17906.5 youthful = 17906.5 bells = 17904.1 spectacle = 17903.3 uneasy = 17897.8 shine = 17896.2 formidable = 17893.0 stately = 17892.2 machinery = 17886.7 fragments = 17875.6 rushing = 17859.0 attractive = 17857.4 product = 17857.4 economic = 17854.3 sickness = 17847.9 uses = 17822.6 dashed = 17819.5 engine = 17817.1 ashore = 17813.9 dates = 17805.2 theirs = 17793.4 adv = 17783.1 clasped = 17773.6 international = 17772.8 leather = 17768.8 spared = 17758.5 crushed = 17753.0 interfere = 17748.3 subtle = 17745.9 waved = 17743.5 slope = 17739.6 floating = 17737.2 worry = 17730.1 effected = 17725.3 passengers = 17723.7 violently = 17715.8 donation = 17715.0 steamer = 17714.2 witnesses = 17712.7

4001 - 5000[തിരുത്തുക]

4001 - 4100[തിരുത്തുക]

specified = 17710.3 learnt = 17698.4 stores = 17677.9 designed = 17666.8 guessed = 17654.9 roger = 17654.9 timber = 17654.1 talents = 17639.9 heed = 17636.7 jackson = 17631.2 murdered = 17629.6 vivid = 17628.0 woe = 17614.6 calculate = 17612.2 killing = 17608.2 laura = 17605.9 savages = 17603.5 wasted = 17600.3 trifle = 17584.5 funny = 17576.6 pockets = 17560.0 philosopher = 17552.9 insult = 17544.2 den = 17543.4 representation = 17541.0 incapable = 17538.6 eloquence = 17537.0 dine = 17526.7 temples = 17526.0 ann = 17521.2 sensitive = 17519.6 robin = 17518.8 appetite = 17507.0 wishing = 17501.4 picturesque = 17495.9 douglas = 17494.3 courtesy = 17472.2 flowing = 17467.4 remembrance = 17465.8 lawyers = 17464.2 sphere = 17464.2 murmur = 17463.5 elegant = 17460.3 honourable = 17453.2 stopping = 17452.4 guilt = 17440.5 welfare = 17437.3 avoided = 17429.4 fishing = 17423.9 perish = 17420.7 sober = 17416.0 steal = 17415.2 delicious = 17401.0 infant = 17393.8 lip = 17393.0 norman = 17392.3 offended = 17392.3 dost = 17373.3 memories = 17358.2 wheat = 17354.3 japanese = 17343.2 humor = 17342.4 exhibited = 17329.0 encounter = 17321.8 footsteps = 17314.7 marquis = 17308.4 smiles = 17302.1 amiable = 17294.9 twilight = 17290.2 arrows = 17287.8 consisting = 17287.0 park = 17285.4 retire = 17280.7 economy = 17278.3 sufferings = 17276.7 secrets = 17276.0 na = 17275.2 halted = 17268.0 govern = 17262.5 favourable = 17260.9 colors = 17248.3 translated = 17245.9 stretch = 17245.1 formation = 17240.4 immortal = 17234.8 gallery = 17233.2 parallel = 17233.2 lean = 17230.1 tempted = 17229.3 frontier = 17228.5 continent = 17226.1 knock = 17221.4 impatience = 17210.3 unity = 17210.3 dealing = 17192.9 prohibition = 17169.9 decent = 17166.8 fiery = 17163.6 images = 17163.6 tie = 17162.8

4101 - 4200[തിരുത്തുക]

punished = 17161.2 submitted = 17161.2 julia = 17140.7 albert = 17127.2 rejoined = 17126.4 speedily = 17125.6 consented = 17122.5 major = 17113.8 preliminary = 17113.8 cell = 17112.2 void = 17112.2 placing = 17111.4 prudence = 17103.5 egg = 17096.4 amazement = 17090.0 border = 17086.9 artificial = 17080.5 hereafter = 17075.8 fanny = 17065.5 crimes = 17063.1 breathe = 17060.0 exempt = 17056.8 anchor = 17037.8 chicago = 17037.8 sits = 17036.2 purchased = 17032.3 eminent = 17031.5 neighbors = 17029.1 glowing = 17016.5 sunlight = 17008.6 examples = 17006.2 exercised = 17005.4 wealthy = 17003.8 seeming = 16999.1 bonaparte = 16995.1 shouting = 16994.3 thanked = 16992.7 illustrious = 16985.6 curiously = 16984.8 inspiration = 16984.0 seeds = 16983.2 naval = 16971.4 foes = 16954.8 everyone = 16950.8 longed = 16944.5 abundant = 16940.5 doubted = 16936.6 painter = 16933.4 greeted = 16931.0 erect = 16929.4 glasses = 16926.3 meanwhile = 16926.3 shooting = 16918.4 athens = 16914.4 wagon = 16913.6 lend = 16903.3 lent = 16901.7 crisis = 16892.3 undertake = 16885.9 particulars = 16872.5 eh = 16870.9 veins = 16869.3 polite = 16864.6 anna = 16863.0 experiences = 16859.0 seal = 16858.2 header = 16850.3 clergy = 16848.7 mount = 16843.2 array = 16834.5 corners = 16834.5 magazine = 16833.7 loudly = 16832.1 bitterness = 16825.8 texas = 16816.3 guardian = 16813.1 searching = 16811.6 rejected = 16802.1 harsh = 16801.3 includes = 16800.5 boldly = 16791.8 maurice = 16791.8 kate = 16790.2 lunch = 16786.2 pine = 16785.5 shells = 16783.9 seconds = 16783.1 despite = 16779.1 hoping = 16776.7 injustice = 16768.0 expressions = 16766.5 flies = 16766.5 push = 16757.0 tight = 16756.2 problems = 16753.0 landscape = 16749.1 sue = 16742.7 protested = 16739.6 scarlet = 16734.8 abandon = 16734.0


4201 - 4300[തിരുത്തുക]

artistic = 16721.4 mainly = 16720.6 measured = 16688.9 loyal = 16683.4 boiling = 16681.8 desirous = 16644.6 suited = 16644.6 alliance = 16641.5 advise = 16635.1 waist = 16634.3 sinking = 16631.2 apprehension = 16616.1 stable = 16611.4 gregory = 16607.4 maximum = 16592.4 commit = 16590.0 hideous = 16575.0 hamilton = 16571.1 sweetness = 16566.3 dismissed = 16563.9 tore = 16560.8 affect = 16558.4 shaken = 16556.0 evils = 16552.1 unworthy = 16547.3 significance = 16544.9 modified = 16531.5 miracle = 16529.9 lieu = 16522.0 peasant = 16519.6 considerably = 16501.4 observing = 16495.9 conveyed = 16494.3 resemblance = 16475.3 extend = 16473.0 riches = 16471.4 personally = 16466.6 morality = 16455.5 rebellion = 16450.8 thread = 16435.8 dumb = 16431.8 inclination = 16427.9 forbidden = 16427.1 copper = 16426.3 differences = 16418.4 sailor = 16411.2 requested = 16408.1 alfred = 16401.8 response = 16401.8 promoting = 16398.6 imperial = 16392.3 blank = 16390.7 purity = 16382.8 victor = 16382.8 bending = 16376.4 solemnly = 16363.0 twenty-four = 16363.0 minor = 16356.7 del = 16353.5 crimson = 16348.7 republic = 16343.2 teachers = 16332.9 ma'am = 16329.8 danced = 16326.6 bargain = 16325.8 dealt = 16321.8 fatigue = 16319.5 telephone = 16317.9 cents = 16317.1 whip = 16310.8 adams = 16303.7 dislike = 16280.7 witnessed = 16265.7 infantry = 16260.9 acres = 16254.6 checked = 16253.8 countrymen = 16252.2 enemy's = 16249.9 companies = 16249.1 normal = 16248.3 shirt = 16247.5 addresses = 16243.5 introduce = 16242.7 sofa = 16237.2 mothers = 16235.6 sweep = 16222.2 conversion = 16219.8 sketch = 16215.0 african = 16205.6 deserved = 16204.0 answering = 16200.0 virtuous = 16198.4 persian = 16176.3 anyway = 16169.9 thief = 16152.5 driver = 16147.8 retain = 16145.4 constructed = 16144.6 daniel = 16143.8 ut = 16132.8

4301 - 4400[തിരുത്തുക]

philadelphia = 16130.4 conspicuous = 16129.6 channel = 16126.4 nobility = 16124.1 edith = 16114.6 berlin = 16113.8 editing = 16105.9 cambridge = 16103.5 declaration = 16094.8 guards = 16094.8 personality = 16088.5 smallest = 16080.6 excess = 16077.4 separation = 16075.8 disgust = 16071.8 ha = 16062.4 accomplish = 16054.4 speeches = 16054.4 herbert = 16053.7 convent = 16048.1 rightly = 16044.2 suspended = 16042.6 reform = 16035.5 mob = 16028.3 thirst = 16027.5 unnecessary = 16021.2 treasures = 16018.8 asks = 16018.1 viewed = 16016.5 designs = 16004.6 gleam = 16000.6 threatening = 15999.1 palm = 15994.3 missouri = 15992.7 filling = 15984.0 quoth = 15980.9 fur = 15978.5 fortnight = 15973.0 holes = 15972.2 addressing = 15970.6 frightful = 15954.8 encourage = 15954.0 speaker = 15945.3 tribute = 15944.5 procure = 15935.8 frankly = 15931.0 recommended = 15913.6 relieve = 15912.0 intentions = 15910.5 unjust = 15909.7 legislation = 15904.1 project = 15894.6 threshold = 15894.6 merits = 15893.8 morrow = 15885.1 traces = 15885.1 induce = 15883.6 spear = 15882.0 inward = 15873.3 pupils = 15863.8 corresponding = 15859.0 fairy = 15854.3 conclude = 15850.3 clung = 15846.4 neat = 15845.6 lucky = 15834.5 lap = 15823.4 session = 15822.6 torture = 15818.7 damp = 15814.7 ridge = 15802.1 spoil = 15785.5 liable = 15784.7 swords = 15780.7 hearty = 15778.3 bc = 15774.4 abraham = 15769.6 thoughtful = 15768.8 traveller = 15764.9 chains = 15760.9 favorable = 15760.1 tin = 15755.4 imp. = 15748.3 strongest = 15748.3 horace = 15745.1 dependent = 15738.0 couch = 15736.4 bills = 15732.5 warrant = 15731.7 complaint = 15722.2 endeavour = 15721.4 sails = 15716.6 dined = 15705.6 convention = 15701.6 guarded = 15696.1 angle = 15694.5 widely = 15692.1 illinois = 15677.9 charlotte = 15677.1 endeavoured = 15677.1


4401 - 4500[തിരുത്തുക]

ardent = 15674.7 cow = 15670.0 mill = 15668.4 victims = 15667.6 prejudice = 15666.0 foremost = 15665.2 map = 15665.2 probability = 15656.5 porch = 15645.4 lieutenant = 15641.5 surprising = 15633.6 fountain = 15632.0 sustained = 15630.4 appropriate = 15626.4 ford = 15620.9 clara = 15616.2 assisted = 15615.4 lewis = 15615.4 rejoice = 15609.8 extending = 15608.2 marvellous = 15601.1 clothed = 15597.2 jew = 15579.8 collar = 15568.7 bands = 15567.9 confident = 15563.1 hasty = 15560.0 nigh = 15557.6 organ = 15557.6 prose = 15545.0 privileges = 15533.1 selection = 15523.6 inquiries = 15522.8 codes = 15510.1 replace = 15496.7 saint = 15492.7 districts = 15491.9 deliberately = 15481.7 awe = 15474.5 beforehand = 15470.6 strife = 15470.6 released = 15468.2 compare = 15466.6 beer = 15465.0 retorted = 15461.9 relate = 15459.5 cheerfully = 15448.4 pistol = 15448.4 presume = 15447.6 velvet = 15446.1 wretch = 15446.1 susan = 15438.2 pennsylvania = 15432.6 stirring = 15430.2 righteousness = 15429.4 missing = 15428.7 fain = 15427.1 facing = 15425.5 fashionable = 15425.5 producing = 15420.7 peoples = 15416.8 positively = 15408.9 reasoning = 15402.5 gravity = 15401.8 disturb = 15393.1 sermon = 15389.1 exchanged = 15385.1 partner = 15379.6 brains = 15374.1 lowered = 15372.5 association = 15365.4 estates = 15352.7 abuse = 15338.5 flock = 15329.8 niece = 15329.8 languages = 15325.0 asserted = 15321.1 bodily = 15318.7 notions = 15315.5 oliver = 15313.2 faculty = 15304.4 cannon = 15302.1 thirteen = 15290.2 sailing = 15289.4 rings = 15285.5 smart = 15284.7 possessions = 15280.7 disciples = 15272.0 petty = 15271.2 widest = 15253.0 divisions = 15252.2 prudent = 15248.3 caution = 15246.7 justify = 15239.6 awhile = 15236.4 boxes = 15233.2 manuscript = 15228.5 cigar = 15225.3 warrior = 15223.0 impressions = 15221.4

4501 - 4600[തിരുത്തുക]

aught = 15217.4 lifting = 15217.4 inaccurate = 15212.7 tidings = 15207.9 friday = 15206.3 liquid = 15202.4 staying = 15202.4 concept = 15191.3 creek = 15186.6 lo = 15173.1 brush = 15172.3 download = 15171.5 specially = 15168.4 cream = 15166.8 meetings = 15162.0 jump = 15159.7 unwilling = 15158.9 adapted = 15157.3 practised = 15157.3 combat = 15151.8 subdued = 15151.8 jewish = 15144.6 innumerable = 15141.5 blowing = 15139.9 extra = 15138.3 civilized = 15130.4 invented = 15123.3 japan = 15120.9 pitch = 15109.8 cliff = 15107.5 crowned = 15092.4 portions = 15090.8 awkward = 15086.9 horrid = 15085.3 pulling = 15067.1 appreciate = 15065.5 communicated = 15060.8 kentucky = 15056.8 jury = 15050.5 encountered = 15046.5 attacks = 15041.8 monster = 15031.5 simon = 15022.0 maintaining = 15021.2 sites = 15019.6 frozen = 15015.7 invariably = 15010.9 dies = 15009.4 survive = 15007.8 literally = 15005.4 consolation = 14994.3 m = 14994.3 phenomena = 14994.3 pot = 14993.5 ellen = 14984.0 briefly = 14979.3 rice = 14975.3 planned = 14974.5 barbara = 14966.6 respected = 14958.7 sublime = 14954.0 dropping = 14948.4 guy = 14945.3 behaviour = 14940.5 desolate = 14938.9 penny = 14935.0 adopt = 14934.2 replaced = 14933.4 revenue = 14923.1 formats = 14918.4 hired = 14912.8 regularly = 14904.9 infringement = 14893.8 curtains = 14892.3 eagerness = 14883.6 helping = 14882.8 investigation = 14882.8 constitutional = 14878.8 insist = 14878.8 occurs = 14875.7 fools = 14871.7 inheritance = 14870.9 latest = 14868.5 leap = 14866.2 games = 14846.4 apple = 14840.1 visiting = 14840.1 travellers = 14836.1 experiments = 14830.6 hasn't = 14830.6 pupil = 14830.6 enjoying = 14829.0 totally = 14821.9 twisted = 14821.9 discuss = 14813.9 firing = 14802.9 background = 14801.3 subscribe = 14795.0 tenderly = 14786.3 transcribe = 14783.1

4601 - 4700[തിരുത്തുക]

descend = 14779.9 differ = 14772.0 majesty's = 14763.3 avail = 14758.6 disaster = 14756.2 bet = 14753.8 periodic = 14750.7 bull = 14749.1 entertainment = 14748.3 computers = 14743.5 cursed = 14738.0 raw = 14734.0 fulfilled = 14732.5 georgia = 14728.5 virus = 14726.9 log = 14726.1 skies = 14707.9 scotch = 14706.4 embraced = 14705.6 hospitality = 14703.2 faintly = 14701.6 solomon = 14690.5 robbed = 14689.7 cart = 14688.9 influences = 14686.6 ascended = 14682.6 incidents = 14682.6 childish = 14674.7 robe = 14668.4 aboard = 14658.1 resembling = 14657.3 reflect = 14652.6 dominion = 14649.4 dreary = 14644.6 serving = 14639.1 complexion = 14636.7 engage = 14624.1 tents = 14620.9 herd = 14619.3 attain = 14618.5 collect = 14617.0 disclaims = 14617.0 pan = 14614.6 relatives = 14613.8 borrowed = 14610.6 convert = 14601.9 outline = 14598.8 blown = 14594.8 comprehend = 14578.2 peasants = 14575.8 opera = 14571.9 assault = 14568.7 deceive = 14566.3 doctrines = 14560.0 representatives = 14555.2 dedicated = 14553.7 struggled = 14548.1 officials = 14545.8 hiding = 14540.2 paths = 14537.8 backs = 14533.9 prominently = 14518.1 prices = 14517.3 procured = 14517.3 mourning = 14510.1 compliment = 14505.4 heights = 14503.0 approval = 14502.2 gasped = 14495.1 breadth = 14492.0 withdraw = 14488.8 tune = 14473.8 compassion = 14470.6 polished = 14468.2 latitude = 14463.5 dishes = 14461.1 parent = 14461.1 contrived = 14459.5 delicacy = 14459.5 projected = 14456.4 akin = 14454.0 f = 14452.4 betray = 14448.4 traced = 14446.9 resentment = 14432.6 indemnify = 14431.8 pseud = 14428.7 sacrifices = 14418.4 disguise = 14416.0 transcription = 14410.5 document = 14408.1 neighbour = 14405.7 squire = 14402.6 punish = 14393.9 bars = 14391.5 glittering = 14390.7 tossed = 14388.3 block = 14383.6 lots = 14375.7 worldly = 14370.1

4701 - 4800[തിരുത്തുക]

muscles = 14367.0 elbow = 14365.4 obligation = 14359.8 trifling = 14359.8 decline = 14357.5 attachment = 14356.7 ambitious = 14355.9 filename = 14351.1 artists = 14341.6 bloom = 14341.6 holiday = 14340.8 brute = 14335.3 repair = 14329.8 fist = 14325.8 recollect = 14324.2 eagle = 14313.9 honorable = 14313.9 significant = 14309.2 barren = 14302.9 functions = 14296.5 guided = 14289.4 dense = 14283.9 fiction = 14277.6 viz. = 14273.6 adds = 14270.4 rows = 14270.4 recommend = 14264.1 suspicious = 14261.7 resulting = 14257.8 seventy = 14257.0 shillings = 14253.8 educational = 14252.2 duly = 14247.5 governed = 14246.7 scripture = 14237.2 upwards = 14235.6 sworn = 14234.0 nicholas = 14226.9 horn = 14226.1 brook = 14225.3 fund = 14222.2 vienna = 14213.5 lodge = 14209.5 infinitely = 14207.9 clergyman = 14207.1 marshal = 14206.4 ruled = 14205.6 fiercely = 14200.0 portuguese = 14200.0 costume = 14192.9 pit = 14192.1 disorder = 14188.2 sheer = 14184.2 exalted = 14179.5 fare = 14175.5 applause = 14173.9 chaucer = 14166.8 remind = 14161.3 binary = 14155.7 packed = 14141.5 pillow = 14140.7 jersey = 14139.1 abbey = 14136.7 nowhere = 14135.2 anyhow = 14125.7 agitated = 14122.5 marching = 14122.5 catching = 14121.7 el = 14119.3 grasped = 14117.7 arrow = 14115.4 tend = 14113.8 carved = 14109.8 fitting = 14108.3 bonds = 14105.9 instructed = 14105.9 elaborate = 14101.1 corpse = 14095.6 bewildered = 14088.5 essence = 14071.9 positions = 14071.9 emily = 14067.1 edited = 14063.9 continues = 14062.4 harold = 14056.8 elevation = 14055.2 realm = 14041.8 debts = 14032.3 glancing = 14027.6 shops = 14013.3 complained = 14008.6 loyalty = 14001.4 coin = 13996.7 clad = 13992.0 staircase = 13988.8 documents = 13976.9 interpreted = 13969.8 4th = 13969.0 extremity = 13966.6 accord = 13965.1

4801 - 4900[തിരുത്തുക]

sally = 13963.5 lace = 13960.3 tremble = 13957.9 exile = 13955.6 gospel = 13947.7 mechanical = 13947.7 successfully = 13943.7 scholar = 13932.6 wonders = 13923.9 arab = 13920.0 temperament = 13920.0 expressing = 13918.4 fred = 13917.6 trap = 13917.6 spots = 13914.4 awaiting = 13910.5 potatoes = 13909.7 likeness = 13902.6 harbour = 13898.6 proofs = 13885.2 jolly = 13883.6 contributed = 13879.6 wits = 13876.5 generosity = 13869.3 ruler = 13866.2 lawrence = 13858.3 cake = 13856.7 lamps = 13855.9 crazy = 13852.7 sincerity = 13852.7 entertain = 13851.1 madame = 13849.6 sir = 13849.6 faculties = 13845.6 hesitate = 13840.1 deepest = 13836.9 seventeen = 13830.6 lordship = 13817.9 greeting = 13808.4 feminine = 13805.2 monstrous = 13802.9 tongues = 13799.7 barely = 13795.8 3d = 13785.5 mansion = 13784.7 facility = 13783.9 praised = 13779.1 warranties = 13776.0 sarah = 13775.2 happier = 13772.8 indicating = 13772.0 rob = 13764.1 gigantic = 13763.3 honey = 13760.9 ladder = 13757.8 ending = 13754.6 wales = 13754.6 swallowed = 13751.5 sunny = 13747.5 knelt = 13743.5 tyranny = 13742.7 decree = 13739.6 stake = 13738.0 divide = 13734.0 dreaming = 13734.0 proclaimed = 13732.5 dignified = 13730.9 tread = 13729.3 mines = 13724.6 viewing = 13723.8 defense = 13723.0 oldest = 13720.6 incredible = 13718.2 bidding = 13711.9 brick = 13711.9 arch = 13707.1 everlasting = 13703.2 elect = 13700.0 sprung = 13696.9 harder = 13688.2 winding = 13686.6 deductible = 13684.2 magistrate = 13681.8 respective = 13679.5 liquor = 13676.3 imitation = 13670.0 shy = 13670.0 perished = 13669.2 prime = 13666.0 studying = 13662.8 eighty = 13661.3 hebrew = 13658.1 unfortunately = 13656.5 licensed = 13654.9 fog = 13651.0 coloured = 13648.6 bits = 13647.0 consult = 13642.3 moves = 13642.3 r = 13642.3


4901 - 5000[തിരുത്തുക]

warn = 13639.9 taylor = 13638.3 vile = 13616.2 depended = 13612.2 phil = 13609.8 legend = 13609.0 locations = 13604.3 shallow = 13602.7 doom = 13601.1 dreaded = 13595.6 encouragement = 13592.4 impatiently = 13575.8 scent = 13567.9 varieties = 13567.1 irregular = 13555.2 battles = 13554.5 compass = 13543.4 neighbouring = 13538.6 bliss = 13536.3 harvest = 13533.9 promotion = 13533.1 stove = 13519.6 faithfully = 13518.9 anthony = 13517.3 excellence = 13515.7 transfer = 13515.7 awaited = 13511.7 heathen = 13510.9 poetic = 13510.9 consulted = 13509.4 illustrated = 13507.0 gilbert = 13501.5 br = 13497.5 fundamental = 13496.7 bundle = 13492.0 rebel = 13481.7 cultivation = 13478.5 joys = 13478.5 rigid = 13476.9 tragic = 13468.2 review = 13462.7 representing = 13459.5 flowed = 13455.6 brows = 13454.0 whereupon = 13451.6 terribly = 13438.2 melted = 13435.8 venerable = 13435.8 towers = 13434.2 cooking = 13432.6 mustn't = 13422.3 suspicions = 13420.8 old-fashioned = 13419.2 oppressed = 13418.4 australia = 13413.6 friend's = 13412.1 revolt = 13411.3 swell = 13407.3 improve = 13405.7 williams = 13405.7 describes = 13403.4 goddess = 13401.8 wreck = 13393.1 tennessee = 13392.3 convince = 13384.4 sentences = 13377.2 bowl = 13376.5 radiant = 13367.8 prussia = 13364.6 westward = 13357.5 indignant = 13355.9 refined = 13345.6 unseen = 13344.8 illustration = 13340.9 pertaining = 13333.7 swamp = 13330.6 austrian = 13329.0 saxon = 13325.0 congregation = 13323.4 nerve = 13321.1 undertaking = 13321.1 disclaimer = 13317.1 characteristics = 13302.9 stare = 13291.8 specimens = 13291.0 ascertain = 13288.6 pledge = 13287.1 earn = 13286.3 warfare = 13285.5 supposing = 13279.9 subsequently = 13279.1 attending = 13278.4 angrily = 13273.6 select = 13268.9 animated = 13267.3 industrial = 13267.3 hurriedly = 13259.4 manhood = 13257.0 quantities = 13246.7 interpretation = 13245.9

5001 - 6000[തിരുത്തുക]

5001 - 5100[തിരുത്തുക]

dressing = 13242.0 rejoiced = 13241.2 edinburgh = 13238.8 catherine = 13236.4 challenge = 13236.4 produces = 13236.4 forbid = 13235.6 gang = 13234.8 boiled = 13233.3 shouts = 13231.7 so-called = 13229.3 theme = 13229.3 thankful = 13227.7 admission = 13226.9 enters = 13218.2 elevated = 13217.4 frenchman = 13208.7 pool = 13204.8 terrified = 13203.2 lads = 13202.4 persisted = 13189.7 conference = 13185.0 equality = 13183.4 genus = 13180.3 didst = 13176.3 newly = 13172.3 generals = 13171.5 surroundings = 13162.1 sorrows = 13158.9 occasioned = 13154.1 invasion = 13151.0 workmen = 13147.0 monks = 13145.4 sends = 13145.4 turkish = 13144.7 discretion = 13141.5 pattern = 13139.9 reveal = 13139.1 endured = 13128.8 resolve = 13128.0 columbia = 13121.7 preach = 13120.9 exceeding = 13119.3 ringing = 13117.0 triumphant = 13117.0 defiance = 13113.8 errand = 13105.1 woke = 13104.3 grandmother = 13103.5 weighed = 13095.6 wool = 13092.4 orleans = 13080.6 communicate = 13078.2 strikes = 13075.8 promising = 13066.3 scenery = 13066.3 righteous = 13065.5 essentially = 13064.0 oppose = 13060.8 joyous = 13053.7 specimen = 13052.9 doctors = 13049.7 eloquent = 13045.0 manager = 13045.0 organs = 13043.4 sticks = 13042.6 drag = 13041.0 haunted = 13041.0 chorus = 13040.2 rational = 13025.2 crop = 13023.6 processing = 13023.6 accurate = 13018.9 wolf = 13010.9 adorned = 13009.4 sheets = 13007.8 resort = 13006.2 refusal = 13002.2 bond = 12999.1 vicinity = 12992.8 preacher = 12990.4 sympathetic = 12988.0 casting = 12987.2 opens = 12982.5 prophets = 12980.1 horns = 12978.5 warmly = 12976.1 salary = 12970.6 continuous = 12965.9 satan = 12962.7 continual = 12959.5 defended = 12959.5 breaks = 12958.7 workers = 12957.9 lantern = 12957.2 balls = 12955.6 rod = 12955.6 blaze = 12952.4 examining = 12951.6 naples = 12951.6

5101 - 5200[തിരുത്തുക]

peculiarly = 12950.0 vegetables = 12950.0 ingenious = 12948.4 excite = 12942.1 howard = 12937.4 horseback = 12935.8 re-use = 12923.1 louisiana = 12921.6 farmers = 12920.0 wildly = 12919.2 mouths = 12916.8 carpet = 12912.8 sadness = 12910.5 customary = 12904.1 circles = 12903.4 aren't = 12895.4 wonderfully = 12891.5 max = 12889.9 juan = 12885.9 successor = 12871.7 allied = 12869.3 ceiling = 12863.8 confirmation = 12855.9 glances = 12855.1 diamonds = 12851.1 goal = 12848.0 representations = 12845.6 cash = 12840.1 vacant = 12837.7 antiquity = 12829.8 despise = 12826.6 lawn = 12817.9 they'll = 12817.9 appealed = 12814.0 turkey = 12811.6 texts = 12809.2 neighbor = 12805.3 spreading = 12802.9 discharged = 12792.6 phrases = 12791.8 ultimate = 12785.5 tastes = 12781.5 submission = 12779.1 entry = 12775.2 rachel = 12769.7 blush = 12760.2 monument = 12757.8 hardy = 12756.2 thorough = 12755.4 ein = 12753.8 ecclesiastical = 12751.5 fertile = 12745.1 exciting = 12744.3 captive = 12738.8 severity = 12736.4 considerations = 12735.6 shew = 12734.8 faster = 12730.9 louise = 12726.1 grandeur = 12723.0 winning = 12716.6 solely = 12713.5 globe = 12709.5 malice = 12708.7 echoed = 12706.4 lodging = 12692.9 conservative = 12692.1 throng = 12691.3 prosperous = 12688.2 whistle = 12685.0 floated = 12671.6 transferred = 12667.6 declaring = 12662.1 reckoned = 12655.7 cheese = 12654.9 bite = 12653.4 thoughtfully = 12652.6 breach = 12643.1 enthusiastic = 12642.3 cars = 12638.3 downstairs = 12638.3 allowing = 12631.2 invite = 12629.6 adjoining = 12620.1 dusk = 12618.5 cathedral = 12617.0 truths = 12616.2 plague = 12612.2 sandy = 12609.8 boil = 12606.7 caroline = 12603.5 beautifully = 12600.4 inhabited = 12600.4 tomorrow = 12600.4 exclamation = 12599.6 finishing = 12590.9 shocked = 12589.3 escort = 12588.5 forgetting = 12584.5 hanged = 12582.9

5201 - 5300[തിരുത്തുക]

hats = 12576.6 mirth = 12576.6 uncomfortable = 12574.2 connecticut = 12571.1 bows = 12568.7 pierced = 12562.4 harbor = 12561.6 tricks = 12560.0 rubbed = 12559.2 apparatus = 12556.0 mysteries = 12541.0 honesty = 12537.9 negroes = 12535.5 concerns = 12529.9 wander = 12529.9 assert = 12528.4 ceremonies = 12528.4 sacrificed = 12520.4 utterance = 12518.1 dismay = 12513.3 fright = 12510.2 rail = 12509.4 reflections = 12508.6 crops = 12501.5 pushing = 12498.3 proves = 12496.7 jimmy = 12495.1 pathetic = 12493.5 imperfect = 12487.2 haughty = 12481.7 navy = 12481.7 fortress = 12478.5 hurrying = 12476.9 x = 12474.6 blessings = 12471.4 attempting = 12466.6 insects = 12465.9 selling = 12456.4 appreciation = 12455.6 suppressed = 12446.1 acquire = 12444.5 offensive = 12443.7 ripe = 12435.0 dresses = 12432.6 reigned = 12427.9 coldly = 12417.6 candles = 12412.1 km = 12409.7 sixth = 12398.6 blazing = 12397.8 youngest = 12395.4 mask = 12394.7 florida = 12393.9 lecture = 12393.9 parlor = 12393.9 decidedly = 12392.3 whereby = 12390.7 gordon = 12386.0 reverend = 12386.0 successive = 12385.2 perception = 12383.6 buffalo = 12381.2 sire = 12378.8 quitted = 12375.7 keys = 12374.9 develop = 12373.3 function = 12358.3 morals = 12356.7 damned = 12355.1 vexed = 12345.6 2d = 12344.8 pouring = 12340.9 bullet = 12333.7 excessive = 12332.9 bind = 12325.8 identical = 12325.0 cliffs = 12317.9 tools = 12312.4 byron = 12309.2 mexican = 12308.4 piety = 12308.4 superstition = 12304.5 git = 12302.9 substantial = 12302.9 bulk = 12293.4 prevail = 12293.4 wiser = 12291.8 preaching = 12284.7 prolonged = 12284.7 annoyed = 12276.0 westminster = 12275.2 splendour = 12273.6 remembering = 12272.0 richmond = 12259.4 upset = 12251.5 cab = 12250.7 bunch = 12244.3 pencil = 12243.5 subjected = 12243.5 vegetable = 12241.2

5301 - 5400[തിരുത്തുക]

exhibit = 12238.8 emerged = 12237.2 cooked = 12235.6 hay = 12233.3 kansas = 12233.3 gale = 12226.9 preached = 12226.9 arnold = 12219.0 trousers = 12217.4 debate = 12213.5 dated = 12204.0 tumult = 12204.0 corruption = 12202.4 summons = 12201.6 comrade = 12193.7 eternity = 12193.7 hears = 12193.7 lingered = 12188.2 propriety = 12187.4 stillness = 12185.8 partial = 12182.6 welcomed = 12182.6 cabinet = 12178.7 proceeds = 12177.9 vow = 12176.3 quaint = 12174.7 soup = 12173.9 beef = 12170.8 rests = 12165.2 slay = 12164.4 surgeon = 12163.6 irresistible = 12158.9 sealed = 12149.4 repeating = 12146.2 needn't = 12144.7 allowance = 12143.1 undertaken = 12136.7 treachery = 12135.2 posts = 12131.2 borders = 12128.8 attendant = 12127.3 unite = 12123.3 murderer = 12120.9 owners = 12116.2 nm = 12115.4 sweeping = 12114.6 unconsciously = 12108.3 blade = 12101.9 saviour = 12099.6 theories = 12099.6 graham = 12098.8 behaved = 12096.4 pleaded = 12095.6 spy = 12094.8 possesses = 12094.0 lawful = 12091.7 tommy = 12091.7 seasons = 12090.1 withdrawn = 12090.1 reckless = 12086.9 factory = 12086.1 shades = 12083.7 gossip = 12080.6 seventh = 12079.0 attendance = 12075.0 robes = 12071.9 journal = 12065.5 systems = 12063.2 dryden = 12060.0 maine = 12059.2 token = 12054.5 intimacy = 12049.7 abstract = 12048.9 machines = 12048.1 bestow = 12037.1 chanced = 12036.3 locks = 12027.6 honestly = 12026.0 legitimate = 12026.0 accent = 12023.6 symptoms = 12017.3 votes = 12011.7 ragged = 12010.2 thursday = 12009.4 manifested = 12008.6 fidelity = 12006.2 swinging = 12000.7 descending = 11999.9 sincerely = 11999.9 bred = 11995.9 whereof = 11995.9 indies = 11994.3 novels = 11990.4 league = 11988.8 failing = 11984.1 succeeding = 11981.7 santa = 11979.3 approve = 11976.9 cautiously = 11976.1 miller = 11974.6


5401 - 5500[തിരുത്തുക]

afflicted = 11972.2 lodgings = 11972.2 petition = 11965.1 traffic = 11963.5 sparkling = 11957.2 limb = 11955.6 architecture = 11951.6 disposal = 11936.6 carriages = 11929.5 crack = 11929.5 kindred = 11927.1 naught = 11927.1 ornament = 11921.6 slew = 11916.8 steward = 11911.3 fantastic = 11905.7 evolution = 11901.0 patiently = 11901.0 reverse = 11896.2 survey = 11890.7 dug = 11889.1 amuse = 11881.2 stretching = 11879.6 isaac = 11874.1 forthwith = 11873.3 contemporary = 11869.3 foliage = 11867.8 receives = 11865.4 scandal = 11861.4 donors = 11858.3 deliberate = 11855.9 influenced = 11855.1 intolerable = 11851.1 hearth = 11849.6 symbol = 11847.2 governments = 11844.8 repaired = 11844.8 pleasantly = 11837.7 homage = 11836.1 victorious = 11835.3 columbus = 11831.4 recovery = 11830.6 defined = 11829.8 attendants = 11828.2 modesty = 11824.2 diana = 11821.1 washing = 11817.9 pavement = 11815.5 unnatural = 11814.8 decisive = 11811.6 wisely = 11806.1 precise = 11799.7 negative = 11798.9 occurrence = 11798.1 snatched = 11796.6 shaft = 11795.0 linked = 11793.4 festival = 11792.6 exclusively = 11788.6 jove = 11788.6 wickedness = 11785.5 visions = 11782.3 maggie = 11779.9 rosy = 11777.6 carelessly = 11776.0 stem = 11775.2 corporation = 11772.0 dec = 11771.2 feeding = 11771.2 allen = 11767.3 cows = 11762.5 schemes = 11754.6 preference = 11753.8 urge = 11753.8 husbands = 11752.3 labours = 11751.5 shrill = 11750.7 exercises = 11746.7 sovereignty = 11745.1 reduce = 11740.4 distressed = 11731.7 clearing = 11730.1 removal = 11727.7 dean = 11725.4 scottish = 11722.2 assertion = 11719.8 accessible = 11718.2 comedy = 11718.2 flush = 11718.2 code = 11715.9 philosophers = 11713.5 adequate = 11711.1 vaguely = 11711.1 treason = 11709.5 hunter = 11702.4 chambers = 11697.7 split = 11695.3 yielding = 11692.9 newsletter = 11691.3 snake = 11689.0

5501 - 5600[തിരുത്തുക]

pub. = 11685.8 historian = 11681.8 ass = 11678.7 intensity = 11678.7 democracy = 11669.2 battery = 11668.4 draws = 11666.8 netherlands = 11666.8 creed = 11666.0 liking = 11666.0 luke = 11655.7 tyrant = 11654.2 strove = 11647.8 attraction = 11647.0 slaughter = 11647.0 dismal = 11639.1 deposited = 11636.0 assent = 11632.8 cups = 11632.8 concert = 11628.8 downward = 11620.1 canal = 11616.2 evenings = 11612.2 wax = 11612.2 detective = 11609.1 fancies = 11604.3 spoiled = 11604.3 revolver = 11599.6 murray = 11598.0 earned = 11586.1 analysis = 11582.2 finer = 11579.0 paces = 11575.8 roaring = 11573.5 prompt = 11570.3 paperwork = 11568.7 wherefore = 11567.9 emphasis = 11560.8 sharing = 11551.3 delayed = 11550.5 inherited = 11549.7 bronze = 11545.0 waking = 11542.6 garment = 11541.8 redistributing = 11541.8 wholesome = 11537.9 remorse = 11537.1 plato = 11535.5 morris = 11533.1 stooped = 11527.6 dew = 11524.4 monk = 11522.8 thrill = 11522.0 hue = 11515.7 exclusive = 11507.8 funds = 11507.8 porter = 11503.0 uncommon = 11502.3 dash = 11496.7 strained = 11494.3 confounded = 11492.8 swim = 11492.8 strip = 11488.0 middle-aged = 11483.3 ultimately = 11481.7 team = 11477.7 missionary = 11476.9 esteemed = 11461.9 tracks = 11446.9 envelope = 11444.5 whoever = 11443.7 expensive = 11442.9 headquarters = 11442.1 cherished = 11440.5 brandy = 11429.5 startling = 11427.1 homer = 11426.3 talks = 11425.5 acute = 11422.4 cigarette = 11417.6 motor = 11417.6 embarrassed = 11413.6 janet = 11407.3 volunteer = 11402.6 offspring = 11401.8 network = 11397.8 reaches = 11397.8 indispensable = 11397.0 plane = 11393.9 reaction = 11392.3 regiments = 11385.2 g = 11383.6 sums = 11380.4 partially = 11379.6 prejudices = 11375.7 proudly = 11370.1 baggage = 11364.6 terrace = 11360.6 deaf = 11358.3 allusion = 11357.5

5601 - 5700[തിരുത്തുക]

grip = 11357.5 juice = 11354.3 isabel = 11346.4 resigned = 11346.4 humility = 11343.2 benjamin = 11330.6 blast = 11330.6 ministry = 11329.8 sexual = 11329.8 nile = 11329.0 diameter = 11327.4 troop = 11325.8 onward = 11316.3 crowds = 11313.2 marrying = 11309.2 tightly = 11309.2 sullen = 11302.1 brutal = 11301.3 axe = 11300.5 holmes = 11293.4 penalty = 11292.6 tops = 11290.2 diamond = 11283.1 boards = 11274.4 corridor = 11274.4 endowed = 11266.5 strengthened = 11266.5 cells = 11248.3 proportions = 11246.7 alternate = 11242.8 echo = 11242.0 restraint = 11241.2 trials = 11240.4 reads = 11239.6 identity = 11238.8 headed = 11238.0 softened = 11237.2 quivering = 11231.7 stages = 11230.1 sway = 11225.4 poetical = 11224.6 objected = 11222.2 screen = 11220.6 professed = 11216.7 dirt = 11215.9 ascertained = 11215.1 era = 11213.5 wider = 11208.0 ambassador = 11205.6 constituted = 11205.6 breed = 11204.0 interference = 11204.0 eyebrows = 11197.7 shapes = 11197.7 afar = 11192.9 consist = 11183.4 acceptance = 11180.3 displays = 11176.3 flashing = 11176.3 hunted = 11173.1 beauties = 11172.4 lazy = 11172.4 shrewd = 11170.0 extravagant = 11169.2 momentary = 11169.2 cordial = 11166.8 engineer = 11166.0 rapidity = 11166.0 nov = 11163.6 halt = 11158.9 alternative = 11158.1 devils = 11156.5 stamp = 11154.9 compact = 11152.6 whites = 11147.0 breathless = 11146.2 encoding = 11146.2 drift = 11145.5 disappear = 11141.5 roared = 11138.3 revived = 11136.8 counter = 11134.4 venus = 11128.8 imaginary = 11128.0 diminished = 11127.3 honoured = 11123.3 5th = 11111.4 despatched = 11111.4 objections = 11111.4 ray = 11110.6 climbing = 11105.1 attract = 11103.5 astonishing = 11099.6 competition = 11097.2 suggestions = 11096.4 ink = 11082.2 oft = 11076.6 crystal = 11074.3 shower = 11074.3 diseases = 11067.1

5701 - 5800[തിരുത്തുക]

ferdinand = 11065.5 obedient = 11062.4 draught = 11061.6 wondrous = 11057.6 await = 11049.7 armour = 11048.9 massive = 11048.1 bottles = 11047.4 kin = 11045.8 cellar = 11045.0 falsehood = 11041.8 pillars = 11041.0 edgar = 11038.7 philosophical = 11033.1 martha = 11031.5 worlds = 11022.0 memorable = 11015.7 jacques = 11011.0 detected = 11007.8 stealing = 11006.2 noisy = 11004.6 henceforth = 10996.7 cicero = 10995.1 laden = 10992.0 frost = 10986.4 device = 10984.9 glare = 10984.9 touches = 10984.1 senate = 10981.7 lasting = 10979.3 communion = 10976.9 transport = 10976.2 constantinople = 10975.4 coffin = 10973.8 eventually = 10973.0 johnny = 10973.0 enclosed = 10970.6 forgiveness = 10970.6 awfully = 10966.7 clinging = 10947.7 darkened = 10946.9 contemplation = 10944.5 termed = 10944.5 manufacture = 10942.1 swallow = 10935.0 commonplace = 10931.1 nancy = 10929.5 resembled = 10927.9 she'd = 10927.1 labors = 10922.4 contracted = 10921.6 inscription = 10921.6 comfortably = 10905.7 indulge = 10901.0 indulgence = 10898.6 bravely = 10892.3 kneeling = 10890.7 yea = 10888.3 keenly = 10886.8 exhibition = 10884.4 agricultural = 10881.2 enlightened = 10879.6 quest = 10878.1 compliments = 10874.9 crest = 10868.6 extension = 10865.4 uneasiness = 10856.7 constitute = 10851.2 inflicted = 10850.4 lakes = 10848.0 swing = 10845.6 meadow = 10836.1 noblest = 10836.1 downloading = 10834.5 complex = 10826.6 controversy = 10824.3 freed = 10819.5 resignation = 10819.5 tempest = 10818.7 guidance = 10817.9 prospects = 10816.3 humbly = 10811.6 lined = 10809.2 serene = 10804.5 shrugged = 10797.4 honours = 10796.6 roughly = 10796.6 checks = 10795.0 remarkably = 10789.4 dainty = 10784.7 overhead = 10783.1 commencement = 10778.4 singularly = 10776.8 brightness = 10761.0 oppression = 10760.2 repeatedly = 10759.4 conspiracy = 10755.4 restrain = 10751.5 splendor = 10742.8 preservation = 10740.4

5801 - 5900[തിരുത്തുക]

pub = 10739.6 pepper = 10738.0 basin = 10736.4 creeping = 10735.6 matthew = 10730.9 publicly = 10729.3 percy = 10725.4 continuing = 10723.8 grove = 10721.4 calamity = 10719.8 pony = 10715.1 vigour = 10715.1 melody = 10711.1 profitable = 10711.1 descendants = 10710.3 hire = 10704.8 speculation = 10704.0 discoveries = 10699.3 accepts = 10698.5 drunken = 10698.5 candidate = 10696.9 principally = 10694.5 worried = 10692.1 obstinate = 10689.0 hasten = 10686.6 foreigners = 10682.6 elderly = 10681.1 overwhelmed = 10681.1 instincts = 10677.9 telegraph = 10670.8 russell = 10662.9 university = 10661.3 ghastly = 10660.5 patron = 10659.7 varying = 10658.1 barbarous = 10655.7 celestial = 10655.7 t' = 10654.2 patriotism = 10653.4 modify = 10649.4 earnestness = 10647.0 exertion = 10646.2 fox = 10645.5 refusing = 10643.1 horsemen = 10639.1 inspection = 10634.4 stations = 10633.6 grieved = 10632.0 louder = 10632.0 bursting = 10625.7 regretted = 10620.9 mournful = 10615.4 pursuing = 10612.2 traitor = 10609.1 associations = 10601.9 cautious = 10598.0 foundations = 10598.0 stamped = 10598.0 prior = 10597.2 undertook = 10594.0 telegram = 10592.5 beggar = 10591.7 chimney = 10590.9 complicated = 10586.9 davis = 10586.1 striving = 10586.1 magistrates = 10584.5 converse = 10582.2 graces = 10581.4 wiped = 10575.8 oars = 10572.7 apology = 10571.1 scared = 10571.1 imprisonment = 10569.5 eastward = 10567.9 substitute = 10565.6 yahweh = 10560.8 handful = 10557.6 usage = 10556.1 lodged = 10551.3 of. = 10551.3 villain = 10551.3 banished = 10541.8 restoration = 10541.0 serpent = 10538.7 hedge = 10534.7 k = 10534.7 jurisdiction = 10532.3 captains = 10530.7 settlers = 10530.7 gaining = 10530.0 valiant = 10530.0 primary = 10525.2 storms = 10525.2 beam = 10522.8 victoria = 10522.8 tour = 10512.5 prophecy = 10510.2 spectacles = 10510.2 obsolete = 10507.0

5901 - 6000[തിരുത്തുക]

buying = 10502.3 shepherd = 10500.7 wells = 10500.7 harriet = 10496.7 exaggerated = 10495.1 heated = 10494.4 penetrated = 10493.6 travels = 10492.0 earl = 10489.6 hereditary = 10488.8 ali = 10488.0 supernatural = 10486.4 competent = 10482.5 piled = 10481.7 hostess = 10480.1 agriculture = 10478.5 boughs = 10476.2 urgent = 10476.2 gratified = 10475.4 suffice = 10474.6 ports = 10473.0 drifted = 10470.6 accuracy = 10465.9 deceased = 10465.9 circular = 10463.5 securing = 10458.7 possibilities = 10455.6 rhine = 10454.8 alert = 10451.6 neighboring = 10442.9 democratic = 10440.6 quebec = 10440.6 bud = 10439.8 accounted = 10431.9 aided = 10427.1 augustus = 10425.5 blanket = 10425.5 hail = 10423.9 pretence = 10422.4 beams = 10417.6 andy = 10416.8 pig = 10416.0 shaped = 10408.1 oven = 10407.3 rounded = 10406.5 ivory = 10400.2 northward = 10395.5 isolated = 10390.7 policeman = 10382.0 aug = 10381.2 conventional = 10380.4 babylon = 10378.1 dusty = 10378.1 bishops = 10374.1 complaints = 10372.5 stripped = 10370.1 plead = 10367.8 hinder = 10365.4 8vo = 10363.0 cord = 10355.1 flows = 10351.9 personage = 10351.9 classical = 10351.2 alongside = 10349.6 wrongs = 10348.0 extract = 10345.6 rewarded = 10343.2 lungs = 10334.5 lighter = 10332.2 kisses = 10331.4 serves = 10329.8 pint = 10324.3 forgiven = 10322.7 sternly = 10321.1 proclamation = 10320.3 realised = 10320.3 pipes = 10316.3 arising = 10314.0 pitched = 10314.0 tube = 10310.8 observer = 10308.4 smote = 10308.4 avenue = 10302.9 elephant = 10298.9 burke = 10297.4 footing = 10295.8 statesman = 10295.8 rebels = 10292.6 nails = 10291.0 wears = 10290.2 doomed = 10289.4 edges = 10283.9 esther = 10278.4 indiana = 10276.0 affecting = 10274.4 stormy = 10274.4 bee = 10268.9 bury = 10267.3 efficient = 10266.5 mix = 10266.5

6001 - 7000[തിരുത്തുക]

6001 - 6100[തിരുത്തുക]

supporting = 10266.5 actor = 10261.8 disturbance = 10261.0 sweat = 10260.2 executive = 10258.6 seemingly = 10258.6 tenth = 10252.3 blossoms = 10250.7 ethel = 10247.5 folds = 10245.1 painfully = 10245.1 polish = 10245.1 shudder = 10240.4 oe. = 10235.6 roofs = 10229.3 comparative = 10222.2 begging = 10216.7 imposing = 10216.7 notable = 10213.5 invested = 10209.5 imprisoned = 10208.0 mute = 10199.3 amy = 10196.9 cage = 10195.3 esq = 10195.3 pg = 10192.1 cured = 10190.6 cargo = 10187.4 prof. = 10185.8 negotiations = 10181.9 assented = 10180.3 jail = 10180.3 skilful = 10180.3 ideals = 10178.7 conferred = 10177.1 resulted = 10171.6 illusion = 10169.2 torment = 10167.6 troublesome = 10162.1 crowns = 10158.9 feb = 10155.7 repentance = 10152.6 blankets = 10151.0 proprietor = 10144.7 uncertainty = 10144.7 concentrated = 10143.9 mediterranean = 10143.9 covers = 10141.5 scream = 10140.7 compromise = 10137.5 respectful = 10137.5 chariot = 10136.8 ammunition = 10136.0 bonnet = 10135.2 secondary = 10132.8 persia = 10126.5 persecution = 10122.5 lesser = 10120.1 assistant = 10119.4 saluted = 10116.2 fits = 10112.2 indulged = 10111.4 springing = 10109.1 cane = 10106.7 fold = 10106.7 boundary = 10105.1 valued = 10101.9 she'll = 10099.6 rugged = 10098.8 aloft = 10098.0 thieves = 10093.2 parlour = 10091.7 indebted = 10090.1 tons = 10088.5 processes = 10085.3 dave = 10078.2 moore = 10076.6 argue = 10074.3 dearly = 10056.1 logic = 10054.5 panic = 10047.4 restrained = 10045.8 lb = 10043.4 vainly = 10043.4 weariness = 10041.0 enlarged = 10036.3 franklin = 10035.5 tasted = 10033.9 rural = 10030.0 torrent = 10030.0 resolute = 10026.8 refrain = 10024.4 kissing = 10021.3 gorgeous = 10015.7 meets = 10015.7 circulation = 10014.9 passionately = 10009.4 inasmuch = 10005.4 unexpectedly = 10004.6 stress = 10002.3


6101 - 6200[തിരുത്തുക]

consumption = 9999.94 groan = 9995.98 suits = 9994.40 sustain = 9993.61 hosts = 9987.28 crash = 9985.70 resemble = 9984.11 epoch = 9979.37 quote = 9975.41 lacking = 9971.46 nominally = 9971.46 choked = 9970.66 aristocracy = 9969.87 granite = 9969.08 gradual = 9967.50 delights = 9964.33 hurled = 9964.33 joyful = 9961.96 sack = 9960.38 slumber = 9958.01 detached = 9956.42 snapped = 9956.42 shadowy = 9954.05 accompanying = 9950.09 annoyance = 9948.51 crush = 9947.72 needle = 9941.39 repent = 9934.27 phenomenon = 9927.94 execute = 9926.36 canst = 9920.82 smoked = 9914.49 greet = 9911.33 monarchy = 9908.16 behave = 9905.00 richly = 9905.00 controlled = 9904.21 strive = 9902.63 endeavor = 9901.84 barrier = 9897.88 canadian = 9897.88 curve = 9890.76 politeness = 9889.18 flora = 9883.64 rely = 9875.73 flank = 9872.56 convenience = 9870.98 courteous = 9866.23 logs = 9866.23 lamb = 9863.86 effectually = 9859.11 robinson = 9856.74 logical = 9855.16 shan't = 9855.16 dimly = 9853.58 withered = 9851.99 diet = 9851.20 praises = 9851.20 fulfil = 9849.62 mantle = 9848.83 ne'er = 9848.83 discussing = 9843.29 chicken = 9838.54 judicial = 9838.54 consistent = 9836.17 ridicule = 9835.38 as. = 9834.59 reins = 9834.59 barrel = 9833.01 distrust = 9832.22 trunks = 9829.84 verily = 9829.05 hunters = 9827.47 feather = 9825.10 desperately = 9820.35 goodly = 9817.18 habitual = 9815.60 voluntary = 9815.60 luncheon = 9812.44 eighteenth = 9808.48 exertions = 9807.69 expert = 9806.90 coolly = 9806.11 mistakes = 9804.53 tedious = 9802.94 contemplated = 9796.61 clark = 9795.82 jacket = 9795.82 gleaming = 9792.66 shrank = 9787.91 swimming = 9787.12 kent = 9785.54 perplexed = 9782.37 impressive = 9780.79 universally = 9780.00 displeasure = 9776.84 maids = 9772.09 rates = 9772.09 underneath = 9771.30 expedient = 9767.34

6201 - 6300[തിരുത്തുക]

emma = 9758.64 impress = 9755.48 bees = 9751.52 bounded = 9751.52 worshipped = 9750.73 resisted = 9749.94 provincial = 9749.15 popularity = 9748.36 baker = 9747.56 shattered = 9747.56 merciful = 9745.98 olive = 9745.19 tramp = 9742.82 compensation = 9740.44 ernest = 9736.49 martial = 9736.49 genial = 9735.70 syria = 9735.70 conjecture = 9734.91 van = 9734.91 waiter = 9734.11 detained = 9730.95 items = 9728.58 promote = 9727.79 delaware = 9726.99 covenant = 9725.41 nought = 9722.25 interposed = 9721.46 seizing = 9721.46 sinner = 9719.08 vigor = 9715.92 devote = 9715.13 decorated = 9705.63 sentimental = 9700.10 yoke = 9700.10 properties = 9698.51 warlike = 9696.93 perilous = 9694.56 threats = 9687.44 kindled = 9684.27 lays = 9684.27 hostility = 9682.69 dragging = 9679.53 mare = 9677.94 regulations = 9676.36 obstacle = 9674.78 sage = 9673.20 destitute = 9672.41 pays = 9671.62 sleepy = 9669.24 dublin = 9662.91 jonathan = 9661.33 posterity = 9661.33 they'd = 9661.33 nod = 9658.96 mason = 9655.00 patriotic = 9653.42 plantation = 9650.25 pitiful = 9649.46 foster = 9648.67 requisite = 9647.88 expose = 9647.09 oxen = 9647.09 patch = 9647.09 anderson = 9644.72 stuart = 9643.13 interruption = 9641.55 lance = 9641.55 payable = 9639.18 definition = 9637.60 birthday = 9636.81 thumb = 9636.81 wolves = 9635.22 hammer = 9632.06 overwhelming = 9631.27 intensely = 9628.10 revolutionary = 9627.31 fragrant = 9626.52 bleeding = 9625.73 sheltered = 9625.73 circuit = 9624.15 dominions = 9623.36 sales = 9616.24 energetic = 9615.44 insignificant = 9612.28 repetition = 9610.70 we'd = 9602.00 amazing = 9595.67 trains = 9591.71 skirts = 9590.13 tip = 9589.34 trivial = 9589.34 kick = 9588.55 tended = 9586.17 rejoicing = 9581.43 dig = 9579.05 pet = 9575.89 skull = 9575.89 lectures = 9574.31 ness = 9573.51

6301 - 6400[തിരുത്തുക]

threat = 9571.93 legislature = 9570.35 plunder = 9567.98 removing = 9567.98 jungle = 9567.19 ghosts = 9566.39 numbered = 9562.44 famine = 9559.27 palaces = 9552.94 sorrowful = 9547.41 improvements = 9543.45 coleridge = 9542.66 fuller = 9540.29 asp = 9533.96 blocks = 9531.58 darted = 9526.05 shrine = 9524.46 heel = 9522.88 typical = 9518.93 throws = 9516.55 fortunately = 9514.97 recognise = 9512.60 fuel = 9511.01 6th = 9507.85 tranquil = 9507.06 frown = 9501.52 destination = 9498.36 plunge = 9494.40 moor = 9488.86 pin = 9485.70 mars = 9484.91 associate = 9484.12 here's = 9480.95 owen = 9480.95 10th = 9480.16 arabic = 9478.58 vicious = 9478.58 framed = 9477.79 banquet = 9477.00 expressive = 9474.62 instinctively = 9461.96 lighting = 9461.96 scanning = 9461.96 subordinate = 9461.17 jaws = 9458.80 patent = 9458.80 courtyard = 9452.47 gulf = 9449.31 destroying = 9446.93 detailed = 9439.81 regulating = 9430.32 closet = 9429.53 compel = 9427.15 inland = 9426.36 excepting = 9423.20 pretext = 9417.66 legislative = 9414.50 stationed = 9413.71 rash = 9408.17 margin = 9401.05 champion = 9400.26 settling = 9400.26 billion = 9396.30 shorter = 9393.93 betwixt = 9393.14 admiring = 9392.34 morgan = 9390.76 nick = 9390.76 chemical = 9389.97 chapters = 9389.18 worthless = 9386.02 aristocratic = 9382.85 nan = 9382.06 especial = 9378.10 hon = 9378.10 attentive = 9376.52 maintenance = 9374.15 charlie = 9372.57 explanatory = 9371.78 differently = 9367.82 furiously = 9367.82 pulse = 9367.03 scanty = 9367.03 flee = 9364.65 admiral = 9363.86 clause = 9360.70 resume = 9359.12 compound = 9358.33 pilot = 9353.58 growled = 9351.21 charmed = 9344.09 imitate = 9341.71 happening = 9339.34 knot = 9335.38 rags = 9329.85 mock = 9320.35 majestic = 9316.40 messages = 9314.02 prussian = 9312.44 suspense = 9312.44


6401 - 6500[തിരുത്തുക]

clare = 9310.07 relationship = 9309.28 skirt = 9308.48 agency = 9303.74 arisen = 9302.95 grin = 9301.36 unusually = 9300.57 michigan = 9298.99 hoarse = 9296.62 mills = 9286.33 intently = 9283.17 dining = 9281.59 demonstration = 9280.79 depression = 9277.63 lain = 9276.84 expectations = 9272.88 joining = 9272.09 weekly = 9268.14 trenches = 9267.35 technical = 9262.60 vehicle = 9262.60 aimed = 9253.10 borrow = 9253.10 flattering = 9249.15 portugal = 9248.36 prodigious = 9246.78 scope = 9245.98 vegetation = 9245.98 switzerland = 9243.61 arkansas = 9242.82 swelling = 9242.82 fortified = 9241.24 favoured = 9238.07 salute = 9238.07 topic = 9237.28 blushed = 9233.33 superb = 9231.74 strengthen = 9230.16 confidential = 9228.58 crow = 9227.79 shawl = 9226.21 sunrise = 9226.21 sings = 9224.62 coats = 9220.67 sturdy = 9219.88 dissolved = 9218.30 lifetime = 9218.30 dispersed = 9217.50 sergeant = 9216.71 contribute = 9215.92 strode = 9215.13 brigade = 9214.34 verdict = 9211.97 they've = 9203.26 honors = 9198.52 panting = 9188.23 females = 9187.44 richest = 9187.44 attribute = 9186.65 brighter = 9184.28 hook = 9183.49 discontent = 9173.20 orderly = 9172.41 airs = 9165.29 tiger = 9165.29 messengers = 9163.71 penetrate = 9157.38 sabbath = 9157.38 identification = 9156.59 holiness = 9155.80 crooked = 9154.21 housekeeper = 9144.72 productions = 9142.35 prescribed = 9139.18 rector = 9139.18 spark = 9135.23 sleeve = 9132.06 honored = 9127.31 tame = 9124.94 highway = 9124.15 alabama = 9123.36 edmund = 9118.61 militia = 9113.87 nobleman = 9113.87 energies = 9112.28 spacious = 9109.12 tearing = 9102.00 affliction = 9099.62 photograph = 9094.88 ally = 9090.92 hampshire = 9088.55 ascent = 9086.18 ditch = 9084.59 fishes = 9083.80 jupiter = 9080.64 rubbing = 9071.94 tract = 9069.56 standards = 9064.81 afore = 9064.02 ribbon = 9063.23

6501 - 6600[തിരുത്തുക]

cecilia = 9058.49 oregon = 9057.69 integrity = 9054.53 plus = 9051.37 transparent = 9048.20 farms = 9043.45 pulpit = 9036.33 ropes = 9034.75 nineteen = 9033.96 rescued = 9032.38 counting = 9030.80 perfume = 9030.80 socrates = 9030.80 hounds = 9028.42 solicited = 9028.42 bother = 9022.88 fascinating = 9016.56 qualified = 9016.56 desolation = 9015.76 essay = 9014.97 rains = 9014.97 renew = 9014.18 odious = 9011.81 assuredly = 9011.02 suggests = 9005.48 rider = 8996.78 loneliness = 8992.82 pond = 8992.03 activities = 8982.54 dazzling = 8981.75 leaping = 8981.75 squadron = 8980.16 bowing = 8977.79 novelty = 8977.79 wrist = 8971.46 keeper = 8968.30 homeward = 8966.71 alexandria = 8965.92 finely = 8962.76 li = 8960.39 efficiency = 8958.80 marvel = 8956.43 tranquillity = 8954.85 agnes = 8951.68 charities = 8951.68 spenser = 8950.10 condemn = 8946.14 elephants = 8945.35 elders = 8942.98 julian = 8942.98 tries = 8942.98 2nd = 8939.82 sweetly = 8939.02 endurance = 8937.44 bags = 8936.65 reared = 8932.70 jaw = 8931.90 unique = 8931.90 navigation = 8931.11 inevitably = 8928.74 admirably = 8927.16 sect = 8927.16 drum = 8923.20 poles = 8921.62 verge = 8918.46 piercing = 8912.13 sanction = 8911.33 russians = 8904.21 forlorn = 8901.84 approbation = 8899.47 organic = 8895.51 stanley = 8895.51 allegiance = 8891.56 bin = 8891.56 expressly = 8879.69 ingenuity = 8877.32 dispose = 8873.36 stained = 8873.36 theology = 8870.20 withal = 8870.20 duration = 8868.61 fundraising = 8851.21 adj. = 8846.46 collecting = 8846.46 weigh = 8841.71 sweetest = 8840.13 float = 8839.34 consul = 8837.76 monastery = 8837.76 raging = 8836.18 publish = 8833.80 knocking = 8832.22 precaution = 8832.22 privately = 8832.22 aaron = 8828.27 endeavored = 8827.47 insight = 8827.47 definitely = 8825.89 stature = 8825.10 troy = 8825.10

6601 - 6700[തിരുത്തുക]

miriam = 8824.31 judah = 8823.52 oblige = 8822.73 urging = 8816.40 shift = 8810.86 mould = 8808.49 courses = 8807.70 countless = 8806.11 associates = 8798.20 hymn = 8797.41 rapture = 8797.41 tonight = 8797.41 trumpet = 8795.83 parker = 8791.87 entrusted = 8787.92 firmness = 8787.92 comic = 8780.80 breeding = 8780.01 ken = 8775.26 questioning = 8772.89 factor = 8772.10 monuments = 8767.35 loveliness = 8766.56 handled = 8761.02 communities = 8754.69 saloon = 8754.69 stumbled = 8749.15 witch = 8748.36 confronted = 8747.57 traveling = 8747.57 seamen = 8745.99 backed = 8744.41 profoundly = 8742.03 gladness = 8738.87 pomp = 8737.29 mess = 8735.70 practise = 8734.12 sanctuary = 8734.12 superstitious = 8734.12 casual = 8732.54 iowa = 8732.54 analyzed = 8725.42 historic = 8724.63 bored = 8723.84 shrink = 8723.84 judging = 8723.04 treating = 8717.51 expenditure = 8716.72 encouraging = 8715.13 diplomatic = 8714.34 forcing = 8713.55 studio = 8712.76 exposure = 8710.39 crude = 8705.64 compilation = 8704.85 vermont = 8692.98 eve = 8689.82 ascend = 8689.03 unbroken = 8689.03 apollo = 8688.23 countess = 8682.70 binding = 8680.32 exceed = 8677.95 frail = 8677.16 hans = 8676.37 champagne = 8671.62 shuddered = 8671.62 carter = 8670.83 mule = 8667.67 inserted = 8666.87 parson = 8666.08 rascal = 8664.50 inspire = 8660.55 banner = 8657.38 divorce = 8655.01 treacherous = 8655.01 nineteenth = 8651.84 invalid = 8650.26 weaker = 8650.26 organizations = 8648.68 bolt = 8646.30 ticket = 8643.14 backwards = 8642.35 captivity = 8642.35 lame = 8640.77 provoked = 8639.18 vein = 8636.02 lists = 8625.74 gallop = 8624.94 communications = 8622.57 dagger = 8619.41 passive = 8618.62 shoe = 8618.62 thrice = 8613.08 corrected = 8611.49 mystic = 8605.17 infancy = 8602.00 foam = 8600.42 keith = 8600.42 tavern = 8599.63

6701 - 6800[തിരുത്തുക]

fraud = 8597.25 7th = 8596.46 cradle = 8594.09 rifles = 8589.34 vigorously = 8589.34 censure = 8587.76 gentleness = 8587.76 jr = 8587.76 sobbing = 8586.18 monotonous = 8579.85 explosion = 8578.27 catastrophe = 8570.36 respectfully = 8567.98 wearied = 8565.61 cats = 8564.82 blamed = 8563.24 needful = 8562.44 fireplace = 8561.65 gravel = 8560.86 affords = 8560.07 discovering = 8560.07 jar = 8560.07 selfishness = 8557.70 tolerably = 8553.74 clerks = 8551.37 ark = 8549.00 moist = 8549.00 wid = 8544.25 sauce = 8543.46 prompted = 8534.75 exceptions = 8532.38 bullets = 8527.63 writ = 8527.63 bruce = 8526.84 insolent = 8523.68 moisture = 8523.68 thompson = 8522.89 furnace = 8519.72 healing = 8519.72 fewer = 8517.35 deem = 8515.77 apron = 8513.39 humiliation = 8513.39 punctuation = 8512.60 rolls = 8511.81 doe = 8509.44 rotten = 8507.86 richer = 8505.48 swiss = 8505.48 behavior = 8503.90 nowadays = 8501.53 pamphlet = 8499.15 loan = 8497.57 beads = 8494.41 divers = 8493.62 unreasonable = 8492.03 realise = 8490.45 lust = 8484.12 ah = 8480.17 annually = 8479.38 detach = 8478.58 gaily = 8477.00 shares = 8477.00 gifted = 8473.05 planet = 8473.05 feverish = 8466.72 resurrection = 8466.72 saul = 8464.34 consecrated = 8461.97 enforced = 8460.39 vincent = 8453.27 shelf = 8451.69 fan = 8450.89 fluid = 8449.31 brightly = 8448.52 damsel = 8448.52 gabriel = 8447.73 kid = 8446.94 frantic = 8441.40 neatly = 8441.40 anon = 8435.86 ascribed = 8435.07 insane = 8435.07 tropical = 8434.28 8th = 8431.12 milan = 8429.53 hardened = 8427.95 overthrow = 8427.16 phase = 8427.16 achievement = 8424.79 immortality = 8424.79 obscurity = 8421.62 assumption = 8420.04 discern = 8412.92 hopeful = 8412.13 humorous = 8410.55 composure = 8408.17 turf = 8408.17 poland = 8407.38 dame = 8406.59


6801 - 6900[തിരുത്തുക]

missionaries = 8406.59 orator = 8405.01 perpetually = 8405.01 arbitrary = 8403.43 ecstasy = 8397.89 retirement = 8397.10 pronounce = 8393.14 authorized = 8387.60 familiarity = 8387.60 nl = 8386.02 hastings = 8384.44 clubs = 8383.65 reconciled = 8383.65 grievous = 8382.86 mercury = 8381.27 elegance = 8379.69 chivalry = 8378.90 luminous = 8377.32 beseech = 8375.74 benevolent = 8374.95 confided = 8374.95 dances = 8374.15 perplexity = 8370.20 escaping = 8369.41 terrific = 8369.41 companionship = 8365.45 commence = 8364.66 daisy = 8364.66 parliament = 8361.50 9th = 8353.58 creep = 8352.79 pleading = 8347.26 disdain = 8345.67 pm = 8345.67 sympathies = 8341.72 guides = 8340.93 emergency = 8338.55 parcel = 8337.76 suicide = 8337.76 replies = 8336.18 drawer = 8335.39 contribution = 8334.60 supposition = 8331.43 vii = 8329.85 weren't = 8325.90 link = 8325.10 homely = 8321.94 pluck = 8321.94 ruling = 8317.19 patrick = 8316.40 statesmen = 8311.65 hannah = 8310.86 printing = 8310.86 joshua = 8309.28 synonymous = 8307.70 sinister = 8306.91 advocate = 8306.12 destructive = 8304.53 environment = 8304.53 blossom = 8302.16 bridle = 8296.62 yon = 8295.83 waistcoat = 8291.88 extends = 8291.09 confirm = 8289.50 listing = 8287.13 solemnity = 8287.13 projects = 8284.76 reporter = 8284.76 deprive = 8283.17 detachment = 8280.80 infernal = 8270.52 traversed = 8269.72 moss = 8266.56 skilled = 8264.98 announce = 8263.40 hateful = 8260.23 fugitive = 8257.07 gothic = 8257.07 coolness = 8256.28 insurrection = 8254.69 cum = 8252.32 med = 8251.53 coachman = 8249.16 expend = 8249.16 stepping = 8248.36 julius = 8242.83 resign = 8237.29 despatch = 8233.33 excluded = 8233.33 reject = 8233.33 tough = 8230.17 plea = 8228.59 roy = 8227.79 fragment = 8227.00 lacked = 8227.00 wordsworth = 8224.63 balcony = 8223.84 darker = 8222.26 mac = 8222.26

6901 - 7000[തിരുത്തുക]

nevada = 8222.26 christopher = 8219.88 fork = 8219.88 flatter = 8219.09 iniquity = 8212.76 meditation = 8212.76 disastrous = 8211.18 stain = 8209.60 patches = 8208.02 hints = 8203.27 ordained = 8198.52 drinks = 8197.73 whipped = 8197.73 burial = 8196.15 matt = 8196.15 employee = 8193.78 employer = 8192.19 hypothesis = 8192.19 steed = 8191.40 width = 8189.82 sweden = 8187.45 transaction = 8184.28 victories = 8182.70 devout = 8181.91 outrage = 8181.91 vary = 8179.54 attorney = 8176.37 rouse = 8175.58 doubled = 8170.04 sidney = 8168.46 schooner = 8166.88 flaming = 8165.29 offend = 8161.34 sheriff = 8161.34 encamped = 8160.55 magnificence = 8158.17 vent = 8145.52 politely = 8144.73 vines = 8144.73 flags = 8142.35 italians = 8138.40 necessities = 8136.81 austin = 8135.23 nobler = 8132.07 accusation = 8117.04 impulses = 8113.08 packet = 8112.29 shabby = 8111.50 irritated = 8108.33 dakota = 8107.54 industrious = 8105.17 classic = 8103.59 ranch = 8102.80 ascending = 8097.26 cruelly = 8096.47 happiest = 8095.68 antonio = 8094.88 accuse = 8092.51 insulted = 8089.35 bridges = 8086.97 players = 8086.97 sixteenth = 8084.60 solicitation = 8083.81 embarked = 8075.11 idol = 8071.94 odds = 8071.94 aims = 8067.99 illuminated = 8067.99 enchanted = 8064.82 adversary = 8060.87 pie = 8060.87 reflecting = 8059.28 pension = 8057.70 luxurious = 8056.12 pigs = 8055.33 choir = 8053.74 tumbled = 8052.16 conqueror = 8051.37 irritation = 8049.00 verb = 8049.00 monkey = 8046.62 acceptable = 8045.04 dynasty = 8045.04 accurately = 8043.46 divinity = 8042.67 signature = 8042.67 heretofore = 8041.88 hazard = 8041.09 dora = 8040.30 sq. = 8039.50 stead = 8037.92 attire = 8037.13 fling = 8036.34 marine = 8034.76 occupations = 8031.59 soothing = 8031.59 devised = 8030.80 singer = 8028.43 spaces = 8027.64 emerson = 8026.06

7001 - 8000[തിരുത്തുക]

7001 - 7100[തിരുത്തുക]

disguised = 8023.68 antique = 8022.10 orthodox = 8019.73 poisoned = 8016.56 dove = 8015.77 gratification = 8014.98 sydney = 8011.81 electricity = 8008.65 alien = 8002.32 sorely = 8002.32 cracked = 7994.41 supremacy = 7994.41 summon = 7991.25 depressed = 7989.66 sexes = 7988.87 offerings = 7988.08 pledged = 7988.08 irony = 7987.29 recourse = 7982.54 tortured = 7982.54 thickly = 7978.59 correspondent = 7976.21 sounding = 7975.42 64 = 7973.84 sombre = 7969.88 brushed = 7968.30 reasonably = 7957.23 12th = 7956.44 duel = 7956.44 reluctantly = 7956.44 implies = 7955.64 cable = 7954.85 ridden = 7949.32 acre = 7948.52 grieve = 7945.36 inquiring = 7944.57 colonists = 7942.19 addison = 7938.24 republican = 7938.24 illustrate = 7937.45 tim = 7937.45 liverpool = 7936.66 gilded = 7935.87 clumsy = 7935.07 satin = 7931.12 displeased = 7927.95 odor = 7927.16 clearer = 7926.37 prairie = 7921.63 hudson = 7919.25 feudal = 7916.09 flint = 7908.97 easter = 7908.18 freshness = 7908.18 nursery = 7906.59 explanations = 7905.01 adoption = 7902.64 reluctance = 7902.64 crosses = 7898.68 blushing = 7897.89 imported = 7897.89 notorious = 7895.52 equipped = 7893.94 sinful = 7890.77 starving = 7890.77 eugene = 7886.02 bedside = 7884.44 sovereigns = 7883.65 abrupt = 7882.86 excused = 7879.70 injure = 7877.32 incessant = 7876.53 correctly = 7874.95 drooping = 7872.58 adored = 7871.78 embroidered = 7871.78 pasture = 7871.78 pillar = 7870.20 import = 7867.83 founder = 7862.29 torch = 7862.29 vault = 7862.29 worm = 7862.29 ay = 7859.92 bravery = 7859.13 confinement = 7853.59 trusting = 7846.47 butler = 7844.89 rattle = 7844.89 transported = 7844.89 estimation = 7844.09 edit = 7840.93 gotten = 7839.35 cuts = 7838.56 headlong = 7836.97 outfit = 7836.18 insolence = 7829.85 secrecy = 7829.85 thereupon = 7820.36 unlucky = 7817.20

7101 - 7200[തിരുത്തുക]

eighth = 7816.40 valour = 7815.61 grammar = 7814.03 relaxed = 7812.45 mentions = 7804.54 adjacent = 7802.96 knives = 7802.16 attacking = 7801.37 exceptional = 7801.37 recollections = 7800.58 deposit = 7794.25 establishing = 7794.25 muddy = 7794.25 arches = 7793.46 aspects = 7790.30 senior = 7788.71 fragrance = 7785.55 colonial = 7784.76 penetrating = 7783.18 refinement = 7779.22 te = 7776.85 yacht = 7776.85 intelligible = 7776.06 stray = 7772.89 forcibly = 7771.31 jenny = 7771.31 superficial = 7771.31 tends = 7767.35 identified = 7766.56 wan = 7766.56 choosing = 7764.19 frighten = 7762.61 grotesque = 7762.61 reprinted = 7761.82 tutor = 7761.82 contributing = 7761.03 welsh = 7757.07 gaiety = 7756.28 besieged = 7753.90 robbery = 7753.11 transmitted = 7753.11 swam = 7749.95 consequential = 7746.78 slid = 7743.62 stony = 7742.83 donald = 7741.25 gratify = 7741.25 heavier = 7741.25 confidently = 7740.46 mabel = 7739.66 demon = 7734.92 treatise = 7734.92 mechanically = 7732.54 batteries = 7728.59 trading = 7728.59 cock = 7727.80 pilgrimage = 7727.80 extinct = 7726.22 idleness = 7725.42 sicily = 7724.63 merrily = 7723.84 excursion = 7721.47 handling = 7719.89 utah = 7719.89 eminence = 7718.30 lump = 7714.35 boyhood = 7713.56 montana = 7713.56 superfluous = 7713.56 wee = 7711.97 dome = 7709.60 shivering = 7708.81 accidental = 7708.02 thickness = 7708.02 darwin = 7706.44 continuance = 7704.06 fixing = 7703.27 harris = 7703.27 rustic = 7703.27 cheered = 7697.73 vernon = 7696.94 premises = 7694.57 delivery = 7687.45 nodding = 7687.45 snowy = 7681.91 curved = 7680.33 productive = 7679.54 discouraged = 7677.96 variations = 7677.16 shilling = 7674.79 swollen = 7674.79 miraculous = 7673.21 stubborn = 7673.21 belgium = 7669.25 drives = 7668.46 jerome = 7667.67 orchard = 7666.88 persuasion = 7666.88 invaded = 7666.09 alps = 7661.34

7201 - 7300[തിരുത്തുക]

ungrateful = 7658.97 insensible = 7658.18 muscle = 7655.80 madrid = 7655.01 flanders = 7654.22 cultivate = 7652.64 involuntarily = 7652.64 speedy = 7651.06 variation = 7649.48 marian = 7648.68 harp = 7647.89 peaks = 7643.94 daybreak = 7642.35 magnitude = 7642.35 precautions = 7640.77 rub = 7640.77 requiring = 7638.40 coral = 7636.03 grapes = 7634.44 fairest = 7628.91 locality = 7628.91 opponent = 7622.58 bondage = 7621.79 beans = 7620.99 cowardly = 7619.41 grandson = 7614.67 leo = 7612.29 gertrude = 7605.17 nail = 7605.17 protecting = 7604.38 hospitable = 7603.59 proving = 7603.59 benevolence = 7594.89 brussels = 7594.89 civilisation = 7594.89 mounting = 7591.72 desiring = 7590.93 rushes = 7588.56 precision = 7587.77 watchful = 7586.18 harness = 7584.60 perchance = 7584.60 forbade = 7579.06 channels = 7577.48 indication = 7576.69 zealous = 7576.69 tact = 7574.32 seventeenth = 7567.99 theodore = 7565.61 stating = 7564.82 toast = 7564.03 dreadfully = 7562.45 judith = 7561.66 asterisk = 7560.08 virgil = 7559.29 edifice = 7556.12 swelled = 7556.12 accomplishment = 7555.33 sundry = 7550.58 reckoning = 7548.21 mouse = 7544.25 prostrate = 7544.25 helm = 7541.09 slim = 7541.09 whistling = 7537.93 syllable = 7537.13 handwriting = 7536.34 commissioners = 7535.55 lime = 7535.55 spur = 7534.76 unfit = 7532.39 gen. = 7531.60 relish = 7529.22 reduction = 7526.06 sown = 7526.06 venetian = 7525.27 cordially = 7521.31 hush = 7520.52 breasts = 7515.77 slipping = 7514.98 pat = 7513.40 arabian = 7512.61 dialogue = 7511.82 forwards = 7511.82 entreat = 7511.03 fascination = 7510.24 belly = 7509.44 neutral = 7509.44 grasping = 7507.86 diligence = 7505.49 disgusted = 7504.70 retiring = 7503.12 strokes = 7500.74 sob = 7497.58 vine = 7496.00 compose = 7495.20 valentine = 7492.04 harvey = 7489.67 icy = 7488.08 inconvenience = 7488.08

7301 - 7400[തിരുത്തുക]

v = 7483.34 pots = 7482.55 dimensions = 7480.96 abused = 7479.38 armor = 7478.59 detect = 7478.59 contradiction = 7473.84 banker = 7468.31 infamous = 7463.56 powerless = 7461.19 passenger = 7458.81 crust = 7456.44 historians = 7455.65 disclaim = 7453.27 norway = 7451.69 peculiarities = 7450.90 sting = 7450.90 simultaneously = 7445.36 watches = 7445.36 cong. = 7444.57 episode = 7443.78 achieve = 7439.82 populace = 7439.03 sherman = 7439.03 incense = 7438.24 rebecca = 7436.66 jordan = 7435.08 persistent = 7435.08 wisconsin = 7435.08 ho = 7428.75 ta = 7428.75 fruitful = 7427.17 scoundrel = 7427.17 coasts = 7424.00 starve = 7419.26 denmark = 7415.30 scots = 7415.30 consultation = 7414.51 habitation = 7410.55 goat = 7406.60 howling = 7406.60 tailor = 7406.60 flourish = 7401.85 trifles = 7394.73 dashing = 7393.94 disappearance = 7393.15 sour = 7393.15 practicable = 7390.77 shameful = 7389.19 inviting = 7386.03 criminals = 7383.65 leisurely = 7383.65 accumulated = 7382.07 audible = 7380.49 topics = 7380.49 expends = 7378.91 radiance = 7377.32 underline = 7375.74 parade = 7374.95 spoils = 7374.95 helmet = 7365.46 consternation = 7364.67 expenditures = 7364.67 impose = 7363.88 originator = 7363.08 pa = 7362.29 unequal = 7362.29 wooded = 7356.76 enduring = 7352.01 ox = 7349.64 valet = 7349.64 proclaim = 7348.05 carl = 7346.47 impossibility = 7346.47 lydia = 7344.10 territories = 7342.51 deference = 7340.93 ravine = 7340.93 geoffrey = 7339.35 blanche = 7336.98 accommodation = 7333.02 boyish = 7331.44 spray = 7329.07 theological = 7328.27 anonymous = 7327.48 injurious = 7326.69 formally = 7324.32 sports = 7324.32 ab = 7322.74 scales = 7322.74 wyoming = 7321.95 discontinue = 7321.15 calf = 7319.57 manual = 7318.78 disturbing = 7317.99 potent = 7317.20 anticipation = 7316.41 melt = 7314.83 tilde = 7314.83 thames = 7314.03

7401 - 7500[തിരുത്തുക]

grade = 7312.45 mischievous = 7310.87 pang = 7310.87 pathos = 7308.50 alternately = 7306.12 brisk = 7305.33 stool = 7304.54 justification = 7299.79 foreigner = 7298.21 endeavouring = 7297.42 satire = 7297.42 al = 7295.84 delete = 7294.26 masculine = 7293.46 spies = 7291.88 umbrella = 7284.76 transportation = 7283.18 yell = 7281.60 remnant = 7280.81 boot = 7279.22 ignored = 7276.06 thrilling = 7276.06 ale = 7270.52 mineral = 7265.77 goose = 7263.40 nebraska = 7261.82 truce = 7261.82 lastly = 7260.24 airy = 7254.70 sketches = 7254.70 groves = 7253.91 col. = 7253.12 11th = 7250.74 comprehension = 7250.74 cling = 7247.58 duck = 7247.58 abyss = 7246.79 alaska = 7246.79 baffled = 7246.79 planning = 7246.00 abominable = 7235.71 aversion = 7235.71 drawings = 7234.13 customers = 7233.34 weird = 7230.96 stewart = 7230.17 traveled = 7230.17 alan = 7228.59 incessantly = 7226.22 flattery = 7223.84 director = 7221.47 improbable = 7221.47 moderation = 7219.89 awakening = 7219.10 males = 7219.10 pairs = 7218.31 temporal = 7217.52 con = 7215.93 nicely = 7215.93 lapse = 7212.77 vitality = 7211.98 soap = 7208.02 patriot = 7207.23 malicious = 7206.44 eyed = 7205.65 pirates = 7205.65 enforce = 7203.28 doll = 7199.32 briskly = 7195.36 sez = 7191.41 skeleton = 7189.83 comprehensive = 7188.24 buttons = 7187.45 crushing = 7186.66 personages = 7185.08 threaten = 7184.29 nuts = 7182.71 undone = 7181.12 wright = 7181.12 frankness = 7179.54 hides = 7177.96 progressive = 7170.05 rogers = 7170.05 villa = 7163.72 aristotle = 7160.55 resource = 7160.55 irs = 7155.81 confine = 7154.22 sewing = 7154.22 co = 7148.69 congratulate = 7144.73 walt = 7141.57 reconcile = 7139.19 insurance = 7138.40 terminated = 7137.61 dusky = 7134.45 appoint = 7133.66 pearl = 7132.86 thrilled = 7131.28 gains = 7127.33

7501 - 7600[തിരുത്തുക]

interrupt = 7122.58 extravagance = 7121.79 jokes = 7121.79 suppress = 7121.79 quod = 7121.00 signify = 7120.21 layer = 7117.04 clue = 7116.25 kettle = 7115.46 contemplate = 7113.09 aforesaid = 7111.50 tooth = 7109.13 sensibility = 7106.76 boldness = 7105.97 mature = 7105.17 cuba = 7098.05 tolerable = 7096.47 rabbit = 7095.68 befallen = 7092.52 needless = 7092.52 yankee = 7091.73 awaken = 7083.02 clasp = 7083.02 lets = 7080.65 blinded = 7079.07 conductor = 7078.28 dependence = 7077.48 guarantee = 7076.69 affectionately = 7073.53 player = 7072.74 wires = 7072.74 thicket = 7066.41 walker = 7062.45 outstretched = 7061.66 procedure = 7061.66 wheeled = 7060.87 aye = 7059.29 oneself = 7056.12 recommendation = 7055.33 projecting = 7054.54 shriek = 7052.96 futile = 7052.17 cheerfulness = 7051.38 deity = 7051.38 fifteenth = 7045.84 gap = 7045.05 muscular = 7045.05 dripping = 7044.26 insect = 7041.88 values = 7039.51 brooding = 7038.72 restaurant = 7037.14 baptism = 7036.35 imaginative = 7036.35 rhyme = 7033.18 exhaustion = 7031.60 intrigue = 7031.60 senseless = 7031.60 hercules = 7030.81 yearly = 7030.81 baron = 7028.43 occupying = 7026.85 imply = 7022.90 absurdity = 7020.52 launched = 7020.52 resolutely = 7015.78 vowed = 7014.99 attach = 7011.82 characterized = 7010.24 fellowship = 7010.24 posture = 7006.28 caps = 7005.49 leon = 7004.70 demanding = 7003.12 owl = 7002.33 beset = 7001.54 ensuring = 7001.54 suite = 6997.58 tennyson = 6996.79 thereto = 6996.00 heaped = 6992.04 jewel = 6992.04 regained = 6991.25 voluntarily = 6984.92 longitude = 6977.01 permanently = 6976.22 jumping = 6974.64 babe = 6973.85 secondly = 6973.06 violin = 6971.47 rogue = 6969.10 rainy = 6968.31 reconciliation = 6968.31 emotional = 6967.52 radical = 6962.77 accursed = 6958.81 tendencies = 6958.02 concrete = 6957.23 resident = 6956.44 lustre = 6954.86

7601 - 7700[തിരുത്തുക]

hull = 6954.07 ominous = 6953.28 overboard = 6952.49 uproar = 6951.69 cavern = 6950.90 combine = 6950.11 respectively = 6950.11 menace = 6946.95 pilgrims = 6945.37 jeff = 6942.99 peak = 6942.20 currency = 6941.41 silken = 6941.41 violet = 6939.83 khan = 6937.45 mastery = 6937.45 objective = 6929.54 plucked = 6927.17 litter = 6926.38 memorial = 6925.59 bids = 6923.21 fondly = 6923.21 clapped = 6920.84 tariff = 6917.68 beneficial = 6916.88 unsolicited = 6916.88 reluctant = 6914.51 separately = 6906.60 patronage = 6905.81 revenues = 6904.23 dragon = 6903.44 zeus = 6901.85 mike = 6899.48 ranges = 6897.90 vexation = 6897.11 indicates = 6896.32 overheard = 6895.52 tray = 6894.73 raymond = 6891.57 thereafter = 6890.78 exporting = 6889.99 mound = 6889.99 taxation = 6886.82 frenzy = 6884.45 horizontal = 6881.28 thirsty = 6880.49 disputed = 6879.70 charter = 6876.54 redistribution = 6876.54 boasted = 6875.75 item = 6875.75 moscow = 6873.37 termination = 6872.58 eminently = 6871.79 suggestive = 6871.00 linger = 6869.42 shady = 6868.63 calculation = 6867.04 expansion = 6864.67 mast = 6859.92 confer = 6859.13 sophia = 6859.13 commanders = 6853.59 pitied = 6852.01 twist = 6852.01 traditional = 6851.22 involve = 6850.43 interfered = 6848.06 achilles = 6846.47 wanton = 6846.47 repay = 6845.68 brother-in-law = 6844.89 routine = 6844.89 son-in-law = 6842.52 gaul = 6841.73 groom = 6840.14 solve = 6840.14 grassy = 6836.98 tempt = 6836.19 unsuccessful = 6836.19 witty = 6836.19 politician = 6834.61 yearning = 6834.61 lid = 6833.02 noticing = 6833.02 courtiers = 6831.44 cheering = 6829.86 bounty = 6828.28 consequent = 6826.70 renown = 6824.32 regulation = 6823.53 fowl = 6820.37 mayor = 6818.78 wrinkled = 6817.99 defy = 6817.20 threads = 6817.20 violation = 6817.20 junction = 6816.41 boss = 6814.83 particles = 6814.04

7701 - 7800[തിരുത്തുക]

glories = 6810.87 signifies = 6810.08 constrained = 6806.92 paternal = 6806.92 piles = 6805.33 hardware = 6804.54 engaging = 6803.75 e.g. = 6802.17 peer = 6802.17 counties = 6801.38 mocking = 6801.38 ch. = 6799.01 avoiding = 6798.21 rebuke = 6796.63 abolished = 6793.47 cheers = 6792.68 idiot = 6791.09 3rd = 6790.30 morbid = 6790.30 wrung = 6787.93 e-mail = 6787.14 outcome = 6782.39 gilt = 6774.48 coldness = 6768.94 applying = 6768.15 strand = 6761.82 renowned = 6760.24 fishermen = 6757.08 creative = 6755.49 circus = 6753.12 moustache = 6753.12 proverb = 6750.75 lowering = 6746.79 biggest = 6746.00 sly = 6742.83 nursing = 6741.25 boon = 6739.67 weighing = 6738.09 oklahoma = 6735.71 brink = 6734.13 degraded = 6734.13 avenge = 6731.76 hum = 6730.97 minority = 6730.97 spaniard = 6730.97 ridges = 6729.39 perils = 6727.80 larry = 6725.43 merchandise = 6723.06 aloof = 6721.47 despairing = 6720.68 acquisition = 6719.10 asylum = 6718.31 chickens = 6718.31 placid = 6718.31 affirm = 6715.94 trod = 6715.94 gardener = 6711.98 schedule = 6711.19 calmness = 6710.40 protector = 6710.40 concealment = 6707.23 trench = 6704.86 fore = 6699.32 accession = 6689.83 h = 6688.25 dey = 6685.87 connexion = 6685.08 cairo = 6684.29 mend = 6681.92 considers = 6677.17 twenty-one = 6677.17 municipal = 6675.59 achievements = 6674.80 cherish = 6674.80 deserving = 6674.80 exert = 6672.42 riot = 6672.42 veteran = 6672.42 advancement = 6670.05 inventor = 6666.89 meek = 6666.09 cameron = 6662.93 hopelessly = 6661.35 judicious = 6661.35 tending = 6658.18 testify = 6657.39 governess = 6656.60 orchestra = 6655.81 garb = 6655.02 condemnation = 6653.44 foregoing = 6652.65 bacon = 6649.48 maternal = 6648.69 wasting = 6648.69 australian = 6645.53 strata = 6645.53 hushed = 6644.73 maryland = 6644.73 sculpture = 6644.73


7801 - 7900[തിരുത്തുക]

miniature = 6640.78 corrections = 6639.99 tangled = 6638.41 completion = 6631.28 regulated = 6631.28 athenian = 6629.70 flavor = 6628.12 brand = 6627.33 intimately = 6625.75 unlimited = 6625.75 dipped = 6622.58 luggage = 6621.79 inconsistent = 6621.00 forsaken = 6619.42 feebly = 6618.63 woven = 6617.84 lloyd = 6617.04 rubbish = 6617.04 tool = 6617.04 spirited = 6615.46 christendom = 6614.67 chaos = 6610.72 twinkling = 6610.72 muffled = 6609.13 accents = 6607.55 accidentally = 6603.60 degradation = 6599.64 emancipation = 6598.06 prosecution = 6596.48 cleveland = 6595.68 outbreak = 6594.89 defending = 6593.31 dwarf = 6592.52 abundantly = 6590.15 turner = 6590.15 disadvantage = 6586.19 abolition = 6585.40 disregard = 6585.40 deliberation = 6584.61 filthy = 6583.82 ak = 6579.07 notifies = 6577.49 dealings = 6576.70 demonstrated = 6576.70 paced = 6575.91 tense = 6575.91 drums = 6573.53 interpreter = 6573.53 vanish = 6572.74 astray = 6571.16 hen = 6569.58 workman = 6569.58 asunder = 6566.41 baked = 6566.41 baltimore = 6566.41 bustle = 6565.62 winged = 6565.62 mentioning = 6564.04 pastoral = 6564.04 fabric = 6563.25 trim = 6563.25 musician = 6558.50 twenty-two = 6558.50 patty = 6556.92 mentally = 6553.75 wrecked = 6553.75 discreet = 6552.96 godfrey = 6552.96 apostle = 6552.17 ledge = 6549.80 roast = 6549.80 accessed = 6547.42 preface = 6546.63 convincing = 6542.68 quiver = 6537.93 stocks = 6537.93 mourn = 6534.77 commented = 6533.98 redistribute = 6532.39 precipice = 6528.44 outdated = 6527.65 juliet = 6526.86 dialect = 6526.06 elementary = 6525.27 freight = 6525.27 cowardice = 6522.90 wipe = 6522.90 deserts = 6519.74 shelves = 6517.36 denial = 6514.20 1b = 6504.70 traits = 6503.91 denounced = 6503.12 eric = 6503.12 underground = 6499.17 phantom = 6498.37 whirling = 6498.37 pecuniary = 6494.42 dire = 6493.63 hostilities = 6493.63

7901 - 8000[തിരുത്തുക]

gait = 6492.84 it'll = 6492.05 vividly = 6490.46 instruct = 6488.88 dickens = 6486.51 puritan = 6486.51 clutched = 6484.93 acknowledgment = 6484.13 conjunction = 6481.76 oppressive = 6480.97 intermediate = 6480.18 formula = 6478.60 hungary = 6477.01 sneer = 6469.10 ore = 6468.31 plentiful = 6468.31 plump = 6467.52 combinations = 6464.36 purest = 6463.56 cheat = 6462.77 doubly = 6462.77 inadequate = 6461.19 leslie = 6459.61 blest = 6458.82 forbear = 6457.24 haunt = 6454.07 treaties = 6454.07 fearless = 6453.28 constable = 6452.49 enveloped = 6450.91 enmity = 6449.32 watson = 6447.74 bridegroom = 6446.16 curate = 6445.37 developing = 6445.37 frock = 6442.99 mining = 6439.83 audacity = 6436.67 improper = 6434.29 motto = 6432.71 parisian = 6431.92 faction = 6424.80 architect = 6422.43 melting = 6421.63 delicately = 6420.05 register = 6419.26 heroine = 6416.89 indefinite = 6412.14 console = 6408.19 defensive = 6408.19 perceptible = 6406.60 fruitless = 6405.81 ransom = 6401.06 surplus = 6398.69 solicitude = 6396.32 effectual = 6393.15 shiver = 6387.62 gal = 6386.82 wed = 6386.03 contemptuous = 6385.24 plough = 6382.87 snakes = 6381.29 felicity = 6380.50 reef = 6380.50 outset = 6379.70 constitutes = 6378.91 lament = 6378.91 tissue = 6378.12 draft = 6377.33 impelled = 6376.54 epic = 6374.96 fisherman = 6369.42 hawaii = 6368.63 obstinacy = 6367.84 ulysses = 6367.84 lemon = 6367.05 voltaire = 6365.46 hound = 6364.67 measuring = 6361.51 conscientious = 6358.34 robber = 6355.97 toy = 6355.97 impart = 6355.18 statute = 6353.60 barry = 6352.81 girdle = 6352.01 basil = 6348.06 rebellious = 6348.06 stair = 6346.48 biting = 6344.89 consulting = 6344.89 perseverance = 6344.89 manila = 6340.94 massacre = 6339.36 cough = 6338.57 blazed = 6337.77 claude = 6337.77 transition = 6337.77 button = 6334.61 headache = 6332.24

8001 - 9000[തിരുത്തുക]

8001 - 8100[തിരുത്തുക]

tenant = 6331.44 burns = 6330.65 harmonious = 6329.86 dreamy = 6325.91 burgundy = 6324.32 collections = 6321.95 unkind = 6321.16 inscribed = 6319.58 cushions = 6318.79 programme = 6317.20 din = 6316.41 laborious = 6316.41 manufacturing = 6315.62 markets = 6312.46 zone = 6308.50 humane = 6306.92 ac = 6306.13 fertility = 6305.34 languid = 6305.34 ninth = 6304.55 curses = 6303.76 introducing = 6302.96 alcohol = 6300.59 impending = 6299.01 declining = 6297.43 advantageous = 6295.05 heal = 6294.26 millennium = 6294.26 karl = 6293.47 ft. = 6291.10 staid = 6289.51 planting = 6287.93 theatrical = 6287.93 spectator = 6286.35 winchester = 6283.19 greedy = 6281.60 commonwealth = 6280.81 suffrage = 6280.81 tremulous = 6280.81 commodities = 6280.02 stuffed = 6280.02 admitting = 6275.27 aching = 6273.69 ninety = 6273.69 discomfort = 6272.90 imperative = 6272.90 montreal = 6272.11 bobby = 6271.32 bachelor = 6269.74 geographical = 6268.95 longest = 6268.95 courageous = 6266.57 carpenter = 6259.45 sundays = 6254.70 concluding = 6253.12 danish = 6252.33 steer = 6251.54 influential = 6249.96 surround = 6249.96 random = 6249.17 ounce = 6248.38 afresh = 6246.79 dictated = 6239.67 ruddy = 6239.67 rusty = 6239.67 drown = 6238.88 irving = 6238.09 slide = 6238.09 sow = 6237.30 appalling = 6236.51 profess = 6234.93 sickly = 6234.14 rides = 6233.34 spoon = 6233.34 imminent = 6232.55 dominant = 6230.97 leadership = 6224.64 pinch = 6223.06 wearily = 6223.06 ducks = 6222.27 diary = 6219.10 duchess = 6218.31 regain = 6218.31 rum = 6217.52 churchyard = 6214.36 fondness = 6214.36 apprehend = 6212.77 ordinarily = 6211.19 quicker = 6211.19 thereon = 6211.19 ni = 6209.61 balloon = 6208.03 individuality = 6208.03 securely = 6208.03 connecting = 6207.24 celebrate = 6206.45 bluff = 6205.65 dawned = 6205.65 amiss = 6204.86 chalk = 6203.28

8101 - 8200[തിരുത്തുക]

sticking = 6201.70 fuss = 6200.91 dazed = 6199.33 deputy = 6199.33 forsake = 6197.74 automobile = 6196.95 discussions = 6195.37 harrison = 6195.37 refreshment = 6195.37 amendment = 6194.58 appealing = 6189.04 eden = 6189.04 vertical = 6188.25 insufficient = 6184.29 manchester = 6182.71 hem = 6179.55 gorge = 6177.96 baptized = 6175.59 damn = 6174.01 silvery = 6173.22 pastor = 6171.64 inherent = 6170.05 preventing = 6169.26 inference = 6168.47 advertisement = 6167.68 mutton = 6167.68 packing = 6167.68 enclosure = 6165.31 theft = 6164.52 publisher = 6162.93 spontaneous = 6161.35 otto = 6158.98 rats = 6158.98 apparition = 6158.19 refreshing = 6158.19 irene = 6156.60 sweetheart = 6156.60 renounce = 6155.02 lifeless = 6154.23 adore = 6153.44 vinegar = 6149.48 normandy = 6147.11 uncovered = 6147.11 utility = 6146.32 orphan = 6144.74 symbols = 6143.15 gracefully = 6142.36 mightily = 6142.36 peculiarity = 6142.36 ash = 6141.57 floods = 6139.20 partake = 6138.41 contemptible = 6137.62 deities = 6135.24 profane = 6134.45 foreseen = 6133.66 ti = 6132.87 conceit = 6132.08 commend = 6129.71 twelfth = 6129.71 bristol = 6127.33 manifestation = 6126.54 revive = 6126.54 prone = 6123.38 connect = 6121.79 princely = 6117.84 overtake = 6117.05 improving = 6115.47 downwards = 6112.30 ferocious = 6111.51 intervention = 6110.72 subsistence = 6109.14 susceptible = 6109.14 tunnel = 6109.14 disciple = 6108.35 revival = 6107.55 twins = 6106.76 ivy = 6105.97 puzzle = 6103.60 citadel = 6100.43 temporarily = 6100.43 despotism = 6099.64 internet = 6099.64 mechanism = 6098.85 stoop = 6098.85 directors = 6097.27 mathematics = 6095.69 raft = 6095.69 fade = 6094.90 soothe = 6093.31 pork = 6092.52 substituted = 6092.52 physically = 6091.73 brilliancy = 6086.98 dot = 6086.98 loaf = 6086.19 expanse = 6079.86 shocking = 6079.07 rudely = 6075.12 isle = 6074.33

8201 - 8300[തിരുത്തുക]

balanced = 6072.74 extracted = 6071.95 fable = 6071.95 matches = 6071.95 index = 6068.00 gerard = 6066.41 cigars = 6065.62 liver = 6063.25 transmit = 6063.25 dispatch = 6061.67 onto = 6056.13 veranda = 6056.13 dip = 6054.55 inexplicable = 6052.97 liar = 6052.17 diminish = 6049.80 dungeon = 6045.85 unit = 6043.47 pagan = 6042.68 phillips = 6040.31 brig = 6039.52 monopoly = 6039.52 rim = 6039.52 sordid = 6031.60 complaining = 6030.81 temperate = 6030.81 chat = 6030.02 gambling = 6030.02 maps = 6028.44 amber = 6025.28 trot = 6025.28 howl = 6021.32 shipping = 6021.32 ton = 6021.32 magazines = 6020.53 bricks = 6017.36 submarine = 6016.57 roberts = 6015.78 cumberland = 6012.62 cecil = 6007.87 semblance = 6007.08 palestine = 6006.29 perpendicular = 6005.50 regardless = 6005.50 fervent = 6004.71 sane = 6004.71 wreath = 6003.92 animation = 6001.54 earthquake = 5999.96 sloping = 5998.38 smoothly = 5998.38 tension = 5998.38 intrigues = 5996.00 fearfully = 5995.21 macaulay = 5994.42 laboratory = 5992.05 cork = 5991.26 comments = 5986.51 whale = 5986.51 wedded = 5985.72 whiteness = 5984.93 convicted = 5984.14 deception = 5982.55 paved = 5982.55 scruple = 5982.55 paintings = 5981.76 therewith = 5981.76 religions = 5980.97 governing = 5978.60 colleagues = 5977.81 shrinking = 5977.02 tickets = 5975.43 prophetic = 5974.64 undergo = 5974.64 hare = 5973.06 haze = 5972.27 poisonous = 5971.48 omit = 5969.90 beware = 5969.11 sagacity = 5965.94 concession = 5965.15 worker = 5965.15 ted = 5962.78 incline = 5961.99 caste = 5960.40 leapt = 5960.40 dissatisfied = 5955.66 hardest = 5954.07 self-control = 5954.07 toilet = 5953.28 buddha = 5951.70 offense = 5951.70 woodland = 5951.70 gentry = 5950.91 starvation = 5947.74 grudge = 5946.95 penance = 5946.16 tips = 5946.16 rooted = 5944.58 outburst = 5943.00

8301 - 8400[തിരുത്തുക]

fortitude = 5939.83 turk = 5939.04 devour = 5937.46 malignant = 5935.88 accorded = 5932.71 brandon = 5931.92 anticipate = 5931.13 speechless = 5931.13 inquisition = 5929.55 eccentric = 5927.97 anecdote = 5927.18 annals = 5927.18 scrutiny = 5924.01 burroughs = 5920.85 rhythm = 5918.47 discord = 5917.68 marius = 5912.93 diversion = 5908.98 archie = 5905.02 rat = 5905.02 knit = 5902.65 correspond = 5901.07 detain = 5901.07 dis = 5901.07 esp = 5901.07 interpret = 5900.28 vehement = 5898.69 soda = 5897.90 naughty = 5894.74 salon = 5893.16 operate = 5890.78 idly = 5889.99 imperious = 5889.20 peru = 5889.20 candid = 5888.41 whig = 5888.41 blooming = 5886.83 wharf = 5886.04 disgraceful = 5883.66 stunned = 5883.66 redemption = 5881.29 drain = 5878.12 wage = 5878.12 cooper = 5874.96 embassy = 5874.96 unfinished = 5874.17 nasty = 5872.59 impetuous = 5871.00 cemetery = 5868.63 oblivion = 5868.63 prohibited = 5867.05 breeches = 5866.26 abound = 5864.68 christine = 5860.72 frivolous = 5855.97 hugo = 5855.18 essays = 5854.39 plaster = 5852.81 tap = 5850.44 chairman = 5848.06 dismiss = 5848.06 katherine = 5848.06 provoke = 5848.06 reside = 5844.11 deficient = 5842.52 decoration = 5840.94 heroism = 5840.15 toe = 5840.15 wade = 5839.36 apparel = 5836.19 hazel = 5836.19 inability = 5836.19 farthest = 5833.82 invent = 5831.45 knave = 5831.45 twain = 5829.07 carelessness = 5826.70 affectation = 5822.75 connections = 5821.16 climax = 5820.37 avowed = 5816.42 industries = 5816.42 brood = 5813.25 tempting = 5812.46 define = 5804.55 antwerp = 5803.76 forefathers = 5803.76 stretches = 5802.18 gratifying = 5801.38 plight = 5800.59 restricted = 5800.59 cupboard = 5799.01 ludicrous = 5798.22 alms = 5797.43 colossal = 5795.06 stupidity = 5791.10 monotony = 5790.31 stimulus = 5790.31 vigilance = 5788.73 digest = 5784.77

8401 - 8500[തിരുത്തുക]

vale = 5784.77 overcoat = 5783.19 colorado = 5782.40 wink = 5780.82 nous = 5775.28 rack = 5775.28 incomprehensible = 5773.70 antagonist = 5772.90 methinks = 5767.37 barley = 5764.20 plateau = 5758.66 superintendent = 5754.71 indescribable = 5744.42 expanded = 5743.63 presentation = 5742.84 archbishop = 5742.05 devise = 5740.47 rubber = 5738.89 adieu = 5738.09 exclude = 5737.30 carts = 5736.51 lone = 5734.93 whisky = 5734.14 abuses = 5732.56 inflict = 5730.97 nightfall = 5730.97 counts = 5730.18 chocolate = 5728.60 privileged = 5728.60 hermit = 5727.81 exultation = 5727.02 overtook = 5727.02 coincidence = 5726.23 scratch = 5726.23 screw = 5723.85 caravan = 5723.06 divert = 5719.90 eliza = 5719.90 comparing = 5717.52 hood = 5716.73 explore = 5715.15 glove = 5715.15 chaste = 5713.57 whirl = 5713.57 adventurous = 5707.24 skipper = 5703.28 tiresome = 5702.49 implements = 5701.70 recompense = 5701.70 plank = 5700.91 insure = 5696.96 laboured = 5696.16 exaggeration = 5691.42 mi = 5689.83 shepherds = 5689.04 lilies = 5688.25 ballad = 5685.88 befall = 5683.51 cylinder = 5682.71 teddy = 5676.39 summary = 5671.64 daresay = 5669.27 photographs = 5669.27 colleges = 5664.52 dissolution = 5664.52 geneva = 5662.94 marches = 5662.15 instituted = 5655.02 seals = 5655.02 vehemence = 5654.23 chaplain = 5653.44 knots = 5653.44 wail = 5650.28 kneel = 5647.11 unlikely = 5644.74 deceit = 5643.95 challenged = 5640.78 geography = 5639.20 herald = 5637.62 lowly = 5636.83 peep = 5636.83 swarm = 5636.04 clarke = 5633.66 joyfully = 5633.66 engraved = 5632.08 ll = 5632.08 bowels = 5631.29 purposely = 5629.71 blindness = 5628.92 systematic = 5626.54 virtually = 5624.96 conformity = 5621.80 remedies = 5617.84 maxim = 5617.05 indexes = 5613.89 marshall = 5613.89 baking = 5613.09 invincible = 5612.30 impertinent = 5611.51 bust = 5609.93


8501 - 8600[തിരുത്തുക]

visage = 5609.93 intuition = 5609.14 mingle = 5609.14 bathing = 5607.56 arched = 5606.77 investment = 5605.97 tabernacle = 5604.39 86 = 5601.23 client = 5601.23 ghostly = 5601.23 furs = 5600.44 catalogue = 5598.85 dock = 5598.06 tenor = 5598.06 arouse = 5597.27 verbal = 5592.53 excessively = 5590.94 brazil = 5588.57 strenuous = 5587.78 irishman = 5585.41 recess = 5582.24 unclean = 5581.45 psalms = 5580.66 analogy = 5579.08 chemistry = 5579.08 peninsula = 5579.08 infer = 5578.28 maritime = 5577.49 secular = 5576.70 hawk = 5574.33 rein = 5573.54 averted = 5572.75 bake = 5572.75 constantine = 5571.96 oracle = 5571.96 alley = 5568.00 softness = 5568.00 pierce = 5565.63 spinning = 5564.84 snatch = 5563.25 manufactured = 5561.67 launch = 5560.88 psychology = 5560.88 worms = 5560.88 regulate = 5560.09 farming = 5557.72 fasten = 5556.92 actress = 5553.76 etiquette = 5551.39 theater = 5551.39 thanksgiving = 5550.60 valor = 5549.01 untouched = 5548.22 tactics = 5547.43 drug = 5546.64 adverse = 5545.06 gaunt = 5544.27 conducting = 5542.68 veritable = 5541.10 overtaken = 5539.52 distorted = 5538.73 rosa = 5538.73 nina = 5537.94 quart = 5537.94 caprice = 5536.35 candy = 5531.61 obliging = 5525.28 planets = 5525.28 soothed = 5524.49 sic = 5523.70 opium = 5520.53 pavilion = 5520.53 strait = 5518.16 sanguine = 5516.58 cords = 5512.62 odour = 5512.62 trout = 5510.25 paste = 5509.46 regularity = 5504.71 metallic = 5497.59 scrap = 5496.80 convict = 5495.22 instructive = 5494.42 investigate = 5492.05 celtic = 5490.47 package = 5488.10 pirate = 5486.51 fiend = 5484.93 moan = 5484.93 revealing = 5484.93 trades = 5483.35 rounds = 5481.77 accomplishments = 5479.39 crawl = 5477.81 aft = 5476.23 prevalent = 5473.86 role = 5473.86 dose = 5471.48 evans = 5471.48 hypocrisy = 5470.69

8601 - 8700[തിരുത്തുക]

l = 5469.90 salmon = 5468.32 snap = 5468.32 alma = 5465.94 magical = 5464.36 tire = 5463.57 hetty = 5462.78 impenetrable = 5462.78 geese = 5461.99 madly = 5460.41 manifold = 5460.41 noticeable = 5460.41 pudding = 5460.41 volcanic = 5459.61 locke = 5458.82 magnetic = 5458.82 deals = 5458.03 core = 5456.45 decency = 5455.66 observance = 5455.66 durst = 5448.54 scratched = 5448.54 predecessor = 5446.96 diplomacy = 5446.17 wert = 5446.17 impartial = 5444.58 disinterested = 5440.63 wig = 5440.63 pump = 5439.05 swedish = 5437.46 norfolk = 5436.67 reigns = 5433.51 similarly = 5432.72 reap = 5431.13 dam = 5430.34 facilities = 5430.34 slippery = 5430.34 transformation = 5427.97 oxygen = 5427.18 suburbs = 5427.18 dares = 5426.39 ornamental = 5425.60 pondered = 5424.80 fringe = 5423.22 raiment = 5421.64 henrietta = 5420.85 wellington = 5420.85 foreman = 5419.27 feat = 5418.48 thirteenth = 5418.48 sultan = 5416.89 certificate = 5416.10 rue = 5415.31 heresy = 5413.73 arabia = 5410.56 medal = 5409.77 location = 5405.03 ether = 5404.24 ruby = 5401.86 heading = 5396.32 subdue = 5394.74 adorn = 5391.58 ancestor = 5391.58 warmer = 5391.58 cluster = 5389.99 quotation = 5389.99 fullest = 5389.20 exposition = 5388.41 custody = 5386.04 thermometer = 5386.04 plausible = 5383.67 toss = 5381.29 desperation = 5378.92 rhetoric = 5378.92 scornful = 5378.13 bailey = 5376.55 rung = 5376.55 civility = 5375.75 dingy = 5375.75 scaffold = 5374.96 concentration = 5374.17 avarice = 5373.38 scrape = 5373.38 pools = 5371.80 oar = 5370.22 flutter = 5369.43 martyr = 5369.43 handy = 5368.63 montague = 5368.63 bait = 5367.84 login = 5367.84 commotion = 5367.05 congenial = 5367.05 drawers = 5365.47 telescope = 5365.47 deposits = 5363.10 edwards = 5361.51 craving = 5360.72 bureau = 5359.14 oscar = 5358.35


8701 - 8800[തിരുത്തുക]

speculative = 5358.35 huddled = 5356.77 diverse = 5355.18 slice = 5354.39 renaissance = 5352.81 angelo = 5348.86 meg = 5347.27 murderous = 5347.27 serenity = 5347.27 perspiration = 5346.48 coventry = 5344.90 impudent = 5344.11 ardor = 5343.32 necklace = 5342.53 alight = 5341.74 stimulated = 5339.36 clifford = 5337.78 steadfast = 5333.82 genoa = 5332.24 anglo-saxon = 5330.66 courier = 5328.29 inflamed = 5328.29 xi = 5328.29 drill = 5325.91 spelling = 5323.54 respond = 5322.75 seriousness = 5321.17 fourteenth = 5319.58 womb = 5319.58 literal = 5317.21 singers = 5317.21 usefulness = 5315.63 cloudy = 5314.84 mortality = 5314.84 profusion = 5314.84 fleeting = 5314.05 twentieth = 5314.05 maturity = 5313.25 surf = 5310.88 weed = 5307.72 phases = 5306.13 overcame = 5304.55 womanhood = 5304.55 envious = 5302.97 tapped = 5302.18 latent = 5300.60 whiskey = 5298.22 relatively = 5292.69 forbidding = 5290.31 cleopatra = 5288.73 willow = 5288.73 mathematical = 5286.36 sojourn = 5283.19 booty = 5282.40 camel = 5280.03 implore = 5280.03 amateur = 5279.24 morally = 5276.07 qualifications = 5273.70 gasp = 5271.32 101 = 5270.53 gliding = 5268.95 tested = 5263.41 racing = 5261.83 brightest = 5261.04 joel = 5260.25 extremes = 5257.88 damascus = 5257.08 labored = 5256.29 peggy = 5255.50 exit = 5252.34 originality = 5251.55 humming = 5248.38 isolation = 5247.59 sometime = 5246.80 glee = 5246.01 adult = 5245.22 solace = 5244.43 biography = 5242.84 ff. = 5241.26 hardship = 5241.26 lied = 5241.26 donkey = 5239.68 trader = 5238.89 rumour = 5234.93 amply = 5231.77 confide = 5231.77 favors = 5231.77 perspective = 5227.81 belgian = 5226.23 withstand = 5225.44 robust = 5224.65 pro = 5223.07 val = 5222.27 eats = 5221.48 snare = 5220.69 monthly = 5219.90 wines = 5215.95 ignore = 5215.15 envoy = 5214.36

8801 - 8900[തിരുത്തുക]

flown = 5214.36 reverie = 5213.57 jehovah = 5207.24 contrive = 5206.45 chatter = 5205.66 judas = 5205.66 nourishment = 5204.87 reforms = 5203.29 clatter = 5201.70 adrian = 5198.54 allude = 5197.75 corrupted = 5197.75 thorn = 5196.17 junior = 5193.79 tony = 5187.46 calcutta = 5185.88 re = 5185.88 holt = 5185.09 psychological = 5182.72 constancy = 5181.14 misunderstood = 5180.34 signals = 5177.97 drying = 5175.60 harshly = 5174.81 distressing = 5170.85 novelist = 5170.85 cyril = 5169.27 editors = 5168.48 intricate = 5167.69 limestone = 5166.10 forty-five = 5165.31 collision = 5164.52 pebbles = 5163.73 willie = 5163.73 knitting = 5162.94 ordeal = 5160.57 foresee = 5158.98 peas = 5157.40 repast = 5156.61 supplying = 5152.65 clan = 5151.86 abject = 5150.28 dart = 5149.49 berth = 5148.70 bridal = 5148.70 indirect = 5148.70 unnoticed = 5148.70 tint = 5147.91 insults = 5145.53 precedent = 5143.95 twisting = 5142.37 bully = 5139.21 vacation = 5138.41 'll = 5133.67 canon = 5132.88 aisle = 5131.29 click = 5131.29 inspiring = 5131.29 oval = 5130.50 impracticable = 5128.92 delirium = 5127.34 cedar = 5126.55 contradict = 5125.76 ingratitude = 5125.76 soften = 5125.76 bewilderment = 5124.96 servitude = 5123.38 comely = 5122.59 stump = 5121.80 redeem = 5121.01 spun = 5118.64 elastic = 5117.84 poultry = 5115.47 horseman = 5114.68 dictionary = 5112.31 prettiest = 5112.31 adoration = 5109.93 icel. = 5109.14 wager = 5109.14 involving = 5107.56 pathway = 5104.40 essex = 5102.81 wistful = 5102.81 advent = 5102.02 gear = 5102.02 celebration = 5100.44 conceivable = 5100.44 drowning = 5100.44 faintest = 5097.28 acquiring = 5094.90 befell = 5092.53 good-looking = 5092.53 wares = 5092.53 rendezvous = 5091.74 snug = 5091.74 watery = 5091.74 accompaniment = 5090.95 chaps = 5090.95 crawling = 5088.57 lumber = 5087.78

8901 - 9000[തിരുത്തുക]

publishing = 5087.78 customer = 5086.99 mediaeval = 5084.62 prints = 5079.87 lavish = 5078.29 md = 5074.33 genesis = 5069.59 rug = 5068.79 analogous = 5066.42 eleventh = 5066.42 noah = 5066.42 galley = 5062.47 partition = 5062.47 blunder = 5061.67 glasgow = 5061.67 fanciful = 5060.09 ham = 5057.72 rainbow = 5056.14 sentinel = 5055.34 hereby = 5053.76 outlook = 5053.76 smitten = 5051.39 unmarried = 5050.60 mice = 5049.81 installed = 5049.02 vivacity = 5049.02 marking = 5048.22 aesthetic = 5045.85 consume = 5045.85 resent = 5044.27 pose = 5041.90 contentment = 5040.31 sterling = 5039.52 veneration = 5038.73 p.m. = 5037.15 barking = 5034.78 bower = 5034.78 organism = 5034.78 unintelligible = 5032.40 emphatic = 5031.61 occurring = 5030.03 factors = 5029.24 guise = 5027.66 editorial = 5026.07 impudence = 5025.28 midday = 5022.91 corporal = 5022.12 sg = 5022.12 aright = 5018.95 nigger = 5015.79 lily = 5012.62 noun = 5007.09 scout = 5007.09 spit = 5007.09 cursing = 5006.29 friedrich = 5005.50 manifestly = 5004.71 marco = 5004.71 battalion = 5000.76 heritage = 5000.76 brotherhood = 4999.17 nun = 4999.17 wad = 4997.59 folding = 4995.22 discerned = 4994.43 powerfully = 4994.43 mitchell = 4990.47 helpful = 4989.68 persist = 4989.68 ellis = 4985.73 frigate = 4984.93 spotted = 4984.93 atoms = 4983.35 curves = 4983.35 outlet = 4981.77 erroneous = 4979.40 violated = 4979.40 withheld = 4978.60 fairies = 4975.44 inherit = 4975.44 sledge = 4975.44 taller = 4973.07 supervision = 4972.28 butt = 4971.48 handsomely = 4971.48 tank = 4965.16 velocity = 4965.16 arctic = 4963.57 colleague = 4963.57 pins = 4962.78 butcher = 4961.99 drowsy = 4961.99 butterfly = 4960.41 chart = 4957.24 twin = 4957.24 sunken = 4954.08 exasperated = 4950.12 narrowly = 4950.12 collins = 4948.54 insulting = 4946.96

9001 - 10000[തിരുത്തുക]

9001 - 9100[തിരുത്തുക]

deficiency = 4945.38 operating = 4943.79 overthrown = 4942.21 gallows = 4941.42 diligent = 4940.63 hindu = 4940.63 blunt = 4939.84 omen = 4939.05 bleak = 4938.26 vehemently = 4938.26 wretchedness = 4935.88 e'er = 4935.09 ensure = 4931.93 denotes = 4931.14 sentenced = 4927.97 unfair = 4927.18 encampment = 4923.23 possessor = 4923.23 absorbing = 4921.64 descendant = 4920.85 sub = 4918.48 drugs = 4917.69 engineers = 4917.69 independently = 4915.31 bucket = 4914.52 clerical = 4914.52 ache = 4911.36 glitter = 4911.36 ordinance = 4906.61 bamboo = 4905.82 amsterdam = 4905.03 vocation = 4899.49 admirer = 4898.70 limp = 4897.91 pallid = 4897.91 mildly = 4893.16 organisation = 4891.58 timothy = 4891.58 dealer = 4890.79 yorkshire = 4890.79 auspicious = 4886.83 deuce = 4882.88 emblem = 4882.88 gibson = 4882.88 primarily = 4882.88 reducing = 4881.30 ritual = 4877.34 decorations = 4876.55 thigh = 4875.76 groaning = 4874.18 scant = 4871.80 fiscal = 4871.01 mien = 4871.01 charging = 4867.85 cor = 4867.85 railing = 4867.85 peers = 4866.26 inferred = 4865.47 sanctity = 4865.47 accumulation = 4863.89 cynical = 4861.52 inspector = 4861.52 wardrobe = 4859.14 jesuit = 4854.40 texture = 4853.61 adjustment = 4852.02 epistle = 4851.23 adventurer = 4850.44 priesthood = 4850.44 seaman = 4849.65 turbulent = 4849.65 chant = 4844.90 marsh = 4844.90 palmer = 4844.90 unaware = 4844.11 vase = 4843.32 ty = 4839.37 initial = 4837.78 baths = 4836.20 weighty = 4836.20 minimum = 4835.41 correction = 4829.87 morsel = 4829.08 overlook = 4828.29 meagre = 4827.50 unanimous = 4826.71 magician = 4824.33 mystical = 4824.33 twenty-three = 4823.54 inhabit = 4822.75 shaggy = 4822.75 unaccountable = 4822.75 nightmare = 4818.80 carbon = 4818.00 coil = 4818.00 lawless = 4818.00 stairway = 4818.00 willingness = 4818.00 sarcasm = 4815.63 crisp = 4810.88

9101 - 9200[തിരുത്തുക]

jerk = 4810.09 tout = 4808.51 vocabulary = 4808.51 stroll = 4806.14 poorly = 4805.35 composing = 4804.56 parliamentary = 4804.56 controlling = 4803.76 fitness = 4803.76 thoughtless = 4802.97 soames = 4802.18 temperance = 4802.18 illumination = 4801.39 translations = 4800.60 martyrdom = 4799.02 mellow = 4798.23 nationality = 4795.06 jam = 4794.27 austere = 4792.69 shoots = 4791.11 casually = 4789.52 pensive = 4788.73 flavour = 4787.15 nets = 4786.36 dice = 4784.78 satisfactorily = 4783.99 shrunk = 4783.19 administer = 4781.61 ante = 4781.61 swine = 4781.61 baptist = 4780.03 listener = 4778.45 unimportant = 4778.45 genera = 4776.87 contrivance = 4776.07 deplorable = 4776.07 museum = 4776.07 benefactor = 4773.70 tints = 4772.12 alphabet = 4770.54 rout = 4768.16 scatter = 4767.37 boer = 4766.58 ftp = 4766.58 steve = 4766.58 extant = 4765.79 bohemia = 4765.00 misunderstanding = 4765.00 universities = 4765.00 dexterity = 4762.63 rag = 4759.46 inseparable = 4758.67 punch = 4757.09 brazen = 4756.30 economical = 4756.30 pernicious = 4756.30 craig = 4755.50 mythology = 4755.50 drained = 4754.71 bolted = 4753.92 abel = 4753.13 stride = 4751.55 circumference = 4749.18 meddle = 4749.18 axis = 4747.59 gum = 4746.80 las = 4746.01 kinder = 4744.43 closes = 4742.06 ferocity = 4742.06 giddy = 4740.47 secluded = 4740.47 resisting = 4737.31 satisfying = 4735.73 reliable = 4734.94 disgusting = 4733.35 thirty-six = 4733.35 ethical = 4730.98 raleigh = 4729.40 crouching = 4728.61 lash = 4728.61 recital = 4727.02 buddhist = 4726.23 collapse = 4723.86 unsatisfactory = 4721.49 lore = 4718.32 varies = 4718.32 mainland = 4715.95 scot = 4715.95 repute = 4715.16 cushion = 4714.37 confound = 4712.78 scrub = 4712.78 myth = 4710.41 flights = 4709.62 oats = 4708.04 layers = 4707.25 ownership = 4707.25 cape = 4706.45 glimmer = 4704.87


9201 - 9300[തിരുത്തുക]

scare = 4704.87 waked = 4704.87 bengal = 4703.29 scrupulous = 4703.29 equals = 4700.92 redress = 4700.13 brake = 4698.54 nut = 4698.54 stability = 4698.54 crafty = 4697.75 kirk = 4697.75 bough = 4696.17 momentous = 4696.17 albeit = 4695.38 enlarge = 4694.59 hardness = 4694.59 civilised = 4693.80 dotted = 4692.21 defiant = 4691.42 timidity = 4691.42 solar = 4687.47 heartless = 4683.51 thomson = 4681.93 mat = 4681.14 shun = 4681.14 raid = 4679.56 disclose = 4678.76 suppression = 4674.02 puff = 4673.23 juncture = 4670.85 beak = 4670.06 unjustly = 4668.48 foresaw = 4664.52 rot = 4662.15 aggressive = 4661.36 predicted = 4661.36 quaker = 4661.36 grate = 4659.78 lease = 4657.40 ponderous = 4656.61 maketh = 4655.82 repaid = 4655.82 charcoal = 4652.66 chilly = 4652.66 arrogance = 4651.87 friction = 4651.87 participation = 4651.87 pier = 4649.49 stale = 4648.70 intoxicated = 4644.75 commissioned = 4643.16 ratio = 4643.16 121 = 4640.79 comb = 4640.00 masterpiece = 4640.00 wholesale = 4640.00 embraces = 4639.21 trodden = 4639.21 ephraim = 4638.42 shaw = 4634.46 translate = 4631.30 mortar = 4630.51 recreation = 4629.71 rite = 4628.13 truthful = 4628.13 cavalier = 4627.34 caress = 4626.55 si = 4624.97 curling = 4624.18 rivalry = 4623.39 whim = 4623.39 abreast = 4621.01 thebes = 4620.22 faust = 4619.43 peg = 4619.43 wilhelm = 4619.43 pestilence = 4618.64 ceremonial = 4617.85 receiver = 4617.06 sample = 4617.06 distinctive = 4615.47 consummate = 4614.68 matron = 4610.73 claiming = 4609.94 plural = 4608.35 initiative = 4607.56 inexhaustible = 4606.77 a.m. = 4605.98 spider = 4603.61 reed = 4602.82 streak = 4602.82 blocked = 4601.23 titus = 4601.23 smashed = 4598.07 populous = 4597.28 baronet = 4596.49 commodore = 4596.49 jelly = 4596.49 advocates = 4594.11 dinah = 4592.53

9301 - 9400[തിരുത്തുക]

salutation = 4589.37 mutiny = 4586.99 chronicles = 4586.20 comforting = 4585.41 serviceable = 4584.62 parchment = 4583.04 playful = 4583.04 potato = 4583.04 transient = 4579.87 administrative = 4579.08 anarchy = 4579.08 barber = 4579.08 revision = 4579.08 operated = 4578.29 farce = 4577.50 germ = 4576.71 profile = 4576.71 provides = 4576.71 noting = 4575.13 disordered = 4573.54 menacing = 4573.54 heightened = 4571.17 finance = 4570.38 averse = 4569.59 azure = 4568.80 bathe = 4568.80 campaigns = 4564.84 lessen = 4562.47 slate = 4562.47 acquaint = 4561.68 gin = 4559.30 humiliating = 4559.30 cleft = 4556.93 conveyance = 4556.93 chivalrous = 4554.56 capricious = 4553.77 tribune = 4553.77 pilgrim = 4552.97 entreaty = 4551.39 womanly = 4550.60 paltry = 4549.81 sporting = 4549.81 maker = 4549.02 digestion = 4545.85 bart = 4544.27 infamy = 4541.90 lambs = 4541.90 gaping = 4540.32 periodical = 4540.32 standpoint = 4540.32 amorous = 4539.53 tub = 4539.53 luxuriant = 4538.73 basic = 4536.36 mutually = 4535.57 chris = 4533.99 greed = 4532.40 premature = 4532.40 extinction = 4531.61 boiler = 4530.03 intimation = 4529.24 scandalous = 4527.66 separating = 4526.87 oratory = 4525.28 banish = 4524.49 electrical = 4524.49 herb = 4523.70 multiply = 4523.70 prosper = 4522.91 friar = 4522.12 nightly = 4520.54 ole = 4519.75 monkeys = 4518.16 interminable = 4516.58 enjoys = 4515.79 similarity = 4515.00 riddle = 4514.21 cleaning = 4512.63 subscription = 4511.84 copious = 4510.25 exclaim = 4509.46 forged = 4509.46 voting = 4509.46 scourge = 4508.67 darkly = 4507.09 privacy = 4506.30 arena = 4503.92 bearded = 4502.34 vera = 4499.97 alacrity = 4494.43 sensual = 4493.64 spin = 4493.64 neutrality = 4492.85 flannel = 4492.06 fasting = 4491.27 trailer = 4491.27 avert = 4489.68 trustworthy = 4489.68 jamaica = 4488.10 unchanged = 4485.73

9401 - 9500[തിരുത്തുക]

traveler = 4484.15 unfamiliar = 4483.35 puffed = 4482.56 mirrors = 4480.98 phoebe = 4480.19 father-in-law = 4478.61 conform = 4477.03 particle = 4476.23 railways = 4476.23 stupendous = 4476.23 paddle = 4474.65 innate = 4473.86 reformation = 4473.07 volley = 4471.49 statistics = 4470.70 agrees = 4469.11 simpler = 4469.11 padre = 4468.32 congratulations = 4467.53 lids = 4466.74 muse = 4466.74 inhabitant = 4465.95 ishmael = 4465.16 rustle = 4465.16 clump = 4464.37 calendar = 4463.58 flute = 4463.58 inaccessible = 4461.99 yore = 4461.20 jay = 4459.62 repulsive = 4459.62 fray = 4458.04 po = 4456.46 nomination = 4454.08 conclusive = 4453.29 peaceable = 4453.29 beth = 4452.50 inconceivable = 4452.50 e'en = 4450.92 emerald = 4450.13 lava = 4450.13 trillion = 4448.54 uppermost = 4448.54 arduous = 4447.75 lyric = 4446.96 downright = 4446.17 reproduction = 4444.59 foresight = 4443.01 consistency = 4442.22 ape = 4441.42 senators = 4439.05 pallor = 4437.47 span = 4436.68 salad = 4431.93 snuff = 4431.93 drooped = 4431.14 greetings = 4431.14 chestnut = 4427.98 inquisitive = 4427.98 vicar = 4427.98 noel = 4426.39 attic = 4425.60 savings = 4425.60 affirmative = 4424.02 ills = 4422.44 applications = 4421.65 t = 4421.65 dye = 4420.06 gloucester = 4420.06 nominal = 4417.69 demonstrate = 4414.53 dispense = 4414.53 dissatisfaction = 4414.53 merciless = 4414.53 trusty = 4414.53 coloring = 4412.15 perusal = 4412.15 plaintive = 4412.15 discarded = 4410.57 precarious = 4408.20 infection = 4406.61 ruinous = 4405.03 bolts = 4404.24 arithmetic = 4402.66 considerate = 4402.66 lark = 4401.87 ethics = 4401.08 conventions = 4400.29 stumbling = 4400.29 pitcher = 4399.49 slips = 4399.49 seine = 4398.70 officially = 4396.33 danube = 4395.54 annoy = 4393.96 glide = 4392.37 impunity = 4390.79 amends = 4390.00 sol = 4389.21 conveying = 4386.05

9501 - 9600[തിരുത്തുക]

abandonment = 4385.25 mane = 4384.46 tinge = 4384.46 brim = 4382.09 forenoon = 4380.51 seventy-five = 4380.51 sparkle = 4380.51 syllables = 4380.51 shrug = 4377.34 enchantment = 4375.76 franz = 4375.76 trait = 4375.76 bribe = 4374.97 composer = 4373.39 preparatory = 4373.39 audacious = 4372.60 outskirts = 4372.60 soiled = 4372.60 fiddle = 4371.01 football = 4370.22 isaiah = 4370.22 partnership = 4370.22 continuation = 4368.64 pioneer = 4368.64 vest = 4367.85 bass = 4367.06 derby = 4367.06 quarry = 4367.06 rigging = 4367.06 dizzy = 4366.27 abnormal = 4365.48 omission = 4364.68 idolatry = 4363.89 sequence = 4363.89 squeeze = 4362.31 cabbage = 4360.73 canopy = 4360.73 athletic = 4359.94 shirley = 4359.94 drunkenness = 4359.15 intrusion = 4358.36 'cause = 4355.98 assign = 4355.19 tackle = 4354.40 dreamt = 4353.61 sceptre = 4352.82 exacting = 4352.03 parched = 4349.65 eddy = 4347.28 percentage = 4346.49 twinkle = 4342.53 curb = 4340.95 sandstone = 4340.16 invaluable = 4337.79 fathom = 4336.20 preferable = 4336.20 adelaide = 4334.62 advertising = 4332.25 scraps = 4330.67 lever = 4329.08 muster = 4328.29 cavity = 4324.34 barbarian = 4322.75 sleepless = 4322.75 fried = 4320.38 abstraction = 4319.59 forefinger = 4319.59 spade = 4319.59 erection = 4318.80 scorned = 4318.80 pail = 4317.22 withdrawal = 4317.22 senator = 4315.63 mortgage = 4314.84 ancestral = 4311.68 succour = 4310.89 ma = 4309.31 forbearance = 4308.51 repress = 4308.51 spouse = 4305.35 valid = 4304.56 witchcraft = 4303.77 workmanship = 4302.98 legacy = 4300.60 proximity = 4300.60 bombay = 4299.81 paula = 4299.81 incorporated = 4298.23 muzzle = 4297.44 reuben = 4296.65 clusters = 4293.48 valve = 4291.11 compelling = 4290.32 dissipated = 4289.53 flickering = 4287.15 guinea = 4286.36 sup = 4286.36 tarry = 4286.36 derision = 4285.57 vehicles = 4283.20

9601 - 9700[തിരുത്തുക]

accommodate = 4282.41 glossy = 4282.41 iris = 4278.45 relic = 4277.66 ant = 4276.08 heath = 4269.75 bug = 4266.58 vocal = 4265.00 downfall = 4262.63 construct = 4261.05 undue = 4261.05 vapor = 4261.05 bat = 4259.46 whimsical = 4259.46 contradictory = 4255.51 unlocked = 4255.51 foretold = 4250.76 automatic = 4249.97 explicit = 4249.18 indolent = 4248.39 mates = 4247.60 artful = 4243.64 downcast = 4242.85 well-being = 4241.27 winston = 4241.27 ordinances = 4240.48 catharine = 4239.69 effectively = 4239.69 missions = 4239.69 stalk = 4239.69 indistinct = 4238.89 pregnant = 4236.52 reddish = 4236.52 coveted = 4235.73 fret = 4234.94 peeping = 4234.15 buck = 4233.36 sumptuous = 4232.56 indefinitely = 4231.77 reliance = 4230.98 panama = 4230.19 cocked = 4229.40 dad = 4226.24 everyday = 4224.65 intoxication = 4221.49 aghast = 4219.12 subterranean = 4218.32 turmoil = 4218.32 forfeit = 4215.16 chasm = 4214.37 inspect = 4212.79 perverse = 4212.79 precipitate = 4212.79 dover = 4212.00 ambush = 4210.41 evermore = 4210.41 mass. = 4210.41 blot = 4209.62 nook = 4209.62 verdure = 4209.62 parapet = 4208.83 jake = 4208.04 cessation = 4207.25 ankle = 4206.46 classification = 4206.46 fervently = 4206.46 oddly = 4205.67 haul = 4204.08 saxony = 4203.29 embarrassing = 4202.50 hairy = 4200.92 northwest = 4200.92 disabled = 4199.34 laurel = 4199.34 preston = 4198.55 arrogant = 4196.96 hurts = 4196.96 demonstrations = 4195.38 splash = 4195.38 curl = 4194.59 livelihood = 4193.80 wary = 4193.80 scattering = 4193.01 brace = 4192.22 converts = 4190.63 detestable = 4190.63 143 = 4189.05 abandoning = 4189.05 somerset = 4189.05 weakly = 4189.05 clothe = 4188.26 gem = 4187.47 tremor = 4185.89 surveying = 4184.31 variable = 4183.51 anniversary = 4175.60 thirty-two = 4174.81 wrap = 4174.02 curly = 4171.65 diversity = 4170.86


9701 - 9800[തിരുത്തുക]

prestige = 4170.86 desertion = 4170.07 freezing = 4170.07 heedless = 4170.07 sentry = 4170.07 believer = 4169.27 ram = 4169.27 rowing = 4169.27 negligence = 4168.48 self- = 4168.48 sulphur = 4167.69 discrimination = 4166.90 cooling = 4162.95 millionaire = 4162.95 flowering = 4161.36 meridian = 4161.36 wins = 4161.36 awed = 4159.78 beastly = 4159.78 nuisance = 4158.99 abstain = 4158.20 continental = 4158.20 stanza = 4157.41 target = 4156.62 unwonted = 4156.62 whit = 4155.82 jason = 4153.45 stall = 4152.66 sham = 4151.87 dictate = 4151.08 empress = 4151.08 gout = 4151.08 jobs = 4151.08 manure = 4151.08 nigel = 4151.08 sidewalk = 4150.29 sate = 4148.70 grievance = 4147.91 axes = 4147.12 bony = 4146.33 invest = 4146.33 birmingham = 4143.96 ebb = 4143.96 rabble = 4140.79 restlessness = 4140.00 cruise = 4137.63 rally = 4136.84 rumor = 4135.26 hysterical = 4132.88 girlish = 4130.51 actively = 4129.72 shortest = 4129.72 marseilles = 4128.93 cheque = 4128.14 disregarded = 4127.34 retort = 4127.34 rocking = 4127.34 emerge = 4125.76 perch = 4124.18 flask = 4123.39 ka = 4123.39 countryman = 4121.81 lonesome = 4121.81 manned = 4121.01 unarmed = 4121.01 wast = 4121.01 frog = 4119.43 twenty-eight = 4119.43 unscrupulous = 4119.43 yarn = 4119.43 victuals = 4118.64 outrageous = 4117.85 appropriation = 4114.69 foolishness = 4114.69 quickness = 4114.69 adversity = 4113.89 parma = 4112.31 diseased = 4111.52 iliad = 4109.94 salutary = 4109.94 smelt = 4108.36 territorial = 4108.36 hurricane = 4107.57 irons = 4106.77 canyon = 4105.98 jeremiah = 4105.98 brooklyn = 4105.19 indulging = 4105.19 vapour = 4104.40 disobedience = 4103.61 atrocious = 4102.82 leaps = 4102.03 tapestry = 4099.65 provocation = 4098.86 twenty-six = 4098.86 impotent = 4098.07 smite = 4093.33 acquitted = 4090.95 os = 4090.16 tumultuous = 4090.16

9801 - 9900[തിരുത്തുക]

barge = 4089.37 palpable = 4087.79 apprentice = 4087.00 lances = 4086.21 compartment = 4085.41 godly = 4085.41 sarcastic = 4085.41 therefrom = 4085.41 specifically = 4084.62 uniformity = 4083.83 emerging = 4083.04 atonement = 4082.25 whereabouts = 4082.25 davy = 4081.46 framework = 4081.46 sponge = 4081.46 mountainous = 4080.67 annoying = 4079.08 cot = 4079.08 squirrel = 4079.08 wand = 4076.71 grind = 4075.92 bang = 4075.13 unreal = 4075.13 blacksmith = 4074.34 injunction = 4072.76 scarcity = 4071.96 withhold = 4071.96 outright = 4070.38 bavaria = 4069.59 cement = 4068.80 growl = 4067.22 aggregate = 4066.43 fraction = 4066.43 exaltation = 4064.05 inexorable = 4063.26 jug = 4063.26 purer = 4063.26 sap = 4063.26 illegal = 4062.47 sister-in-law = 4061.68 presses = 4060.89 stealthily = 4060.89 dissolve = 4060.10 volcano = 4059.31 hungarian = 4057.72 equilibrium = 4056.93 obstinately = 4056.14 sullenly = 4056.14 assassination = 4055.35 commissions = 4054.56 respectability = 4052.98 bases = 4051.40 maxwell = 4050.60 resounded = 4050.60 closest = 4049.81 embroidery = 4049.02 gunpowder = 4049.02 reproof = 4049.02 yale = 4045.07 combining = 4043.48 weaving = 4041.90 earnings = 4041.11 hamburg = 4039.53 indoors = 4039.53 manufacturers = 4039.53 pitiless = 4039.53 scarf = 4039.53 picnic = 4037.95 misled = 4035.57 pompous = 4035.57 brian = 4034.78 respite = 4033.99 exploit = 4033.20 tracing = 4033.20 geological = 4031.62 passport = 4031.62 confines = 4030.83 dishonour = 4029.24 executioner = 4029.24 township = 4029.24 vacancy = 4029.24 acquiescence = 4026.87 cornwall = 4026.87 crumbling = 4026.08 three-quarters = 4025.29 exploration = 4022.91 needy = 4021.33 stationary = 4021.33 disconcerted = 4020.54 wanderer = 4019.75 beaver = 4018.17 lookout = 4015.79 onion = 4015.79 depicted = 4015.00 boisterous = 4014.21 couples = 4013.42 speakers = 4013.42 woollen = 4012.63 lightness = 4011.05

9901 - 10000[തിരുത്തുക]

bitten = 4007.88 aux = 4007.09 toleration = 4005.51 lucia = 4004.72 scar = 4004.72 bohemian = 4002.34 vested = 4002.34 affinity = 4001.55 carlo = 4001.55 sous = 4001.55 penitent = 4000.76 simpson = 4000.76 abiding = 3997.60 ca = 3996.02 immoral = 3996.02 dishonest = 3995.22 yawning = 3994.43 mustache = 3992.85 supplement = 3992.85 whirlwind = 3992.85 clash = 3991.27 terence = 3990.48 lamentable = 3989.69 bennett = 3988.90 farthing = 3987.31 speck = 3987.31 biscuit = 3986.52 appellation = 3985.73 gdp = 3984.94 reserves = 3983.36 uncouth = 3982.57 birch = 3980.98 armchair = 3980.19 judy = 3980.19 greasy = 3978.61 leaden = 3978.61 dough = 3977.03 lining = 3976.24 cleverness = 3971.49 ascetic = 3969.91 clutch = 3969.12 krishna = 3969.12 embark = 3968.33 quotations = 3968.33 friendliness = 3967.53 liberally = 3967.53 trance = 3965.16 untrue = 3965.16 rejection = 3964.37 grating = 3962.79 hanover = 3961.21 inexperienced = 3961.21 mon = 3960.41 wintry = 3960.41 stalwart = 3958.83 meats = 3958.04 stamping = 3956.46 variance = 3956.46 apiece = 3954.88 firmament = 3954.88 absorption = 3953.29 apprehensive = 3953.29 terminate = 3953.29 wilful = 3952.50 conveniently = 3951.71 'n' = 3950.92 cleanliness = 3950.92 collective = 3950.92 angela = 3950.13 filth = 3950.13 philippines = 3950.13 timely = 3950.13 herein = 3948.55 ignoble = 3948.55 canton = 3946.17 lamentations = 3944.59 moslem = 3944.59 ware = 3943.80 adjective = 3943.01 glen = 3943.01 invade = 3943.01 livid = 3943.01 buggy = 3941.43 prolong = 3940.64 weaken = 3937.47 folio = 3935.10 dismissal = 3934.31 quay = 3934.31 enchanting = 3933.52 heave = 3931.93 purified = 3931.14 syrian = 3931.14 significantly = 3929.56 experimental = 3927.98 film = 3926.40 repressed = 3926.40 cooperation = 3924.81 sequel = 3924.02 wench = 3924.02 calves = 3923.23