വിക്കിനിഘണ്ടു:പഞ്ചായത്ത്

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search


WikiPanchayath.png

വിക്കിനിഘണ്ടു പഞ്ചായത്തിലേക്കു സ്വാഗതം. വിക്കിനിഘണ്ടുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ നയങ്ങളെക്കുറിച്ചും സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമാണ് വിക്കിനിഘണ്ടു പഞ്ചായത്ത്. കൂടുതൽ സൗകര്യാർത്ഥം പഞ്ചായത്തിനെ ആറു ഗ്രാമസഭകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഏതു വിഭാഗത്തിൽപെടുന്നുവെന്നു പരിശോധിച്ച് താഴെക്കാണുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഗ്രാമസഭകളിലെ ചർച്ചകളിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ മറക്കരുത്.

വാർത്തകൾ
ചർച്ച തുടങ്ങുക | പങ്കെടുക്കുക

വിക്കിനിഘണ്ടുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള സഭ

നയരൂപീകരണം
ചർച്ച തുടങ്ങുക | പങ്കെടുക്കുക

നിലവിലുള്ള നയങ്ങളും കീഴ്‌വഴക്കങ്ങളും ഈ മേഖലയിൽ വേണ്ട പരിഷ്കാരങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സഭ

സാങ്കേതികം
ചർച്ച തുടങ്ങുക | പങ്കെടുക്കുക

സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സഭ

ഭാഷ
ചർച്ച തുടങ്ങുക | പങ്കെടുക്കുക

ഭാഷാ സംബന്ധമായ ചർച്ചകൾക്കും സഹായാഭ്യർത്ഥനകൾക്കുമുള്ള സ്ഥലം.

സഹായം
ചർച്ച തുടങ്ങുക | പങ്കെടുക്കുക

പ്രധാനമായും പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് ഭാഷേതര വിഷയങ്ങളിലുള്ള സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ള സഭ

പലവക
ചർച്ച തുടങ്ങുക | പങ്കെടുക്കുക

ഇതര വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള സഭ

ഇതാരും കണ്ടില്ലേ

a മുതൽ Jeronymites വരെ എന്നുള്ളത് 'എന്ന ചിഹ്നം അധികമായി വന്നതിനാൽ 'fess up മുതൽ Jeronymites വരെ എന്നാണ് കാണുന്നത്. അത് കൊണ്ട് 'fess up ലെ ' ഉടൻ മാറ്റുക--Zuhairali 05:55, 23 മാർച്ച് 2011 (UTC)[reply]

വാക്കിൽ മാത്രമൊതുക്കണോ

വിക്കിഷ്ണറി വെറും ഓറ്റ വാക്കിലുള്ള അർഥത്തിന് മാത്രമായി ഓതുക്കണോ. പ്രത്യേകിച്ചും മലയാളം ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഗൂഗിളിന് പോലും വലിയൊരു കടമ്പയായതിനാൽ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ഓറ്റവാക്കിനൊപ്പം പൊതുവായ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രയോഗങ്ങൾക്ക് കൂടി അർഥം നൽകി വിക്ഷ്ണറിയെ വിപുലമാക്കിയാൽ വളരെ ഉപകാരമാവും. ഉദാഹരണം How are you? എന്ന വാക്ക് ചേർത്ത് താങ്കൾക്ക് സുഖമാണോ? എന്ന പരിഭാഷ നൽകുക. ഇതു പോലെ ഈ വലിയ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ അല്പം കാലമെടുത്താണെങ്കിലും ഓൺലൈൻ മലയാള തർജ്ജമ എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാൽകരിക്കും. നിലവിൽ വിക്ഷണറിയിലെ അർഥം പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്ത് വരുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ സോഫ്ട്വെയറുകൾ എൻറെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുകയുണ്ടായി. അതിൽ good എന്നടിച്ചാൽ from wikitionary "നല്ലത്" എന്ന് വരും. പക്ഷെ good night എന്നടിച്ചാല് വരില്ല.--Zuhairali 05:55, 23 മാർച്ച് 2011 (UTC)[reply]

Universal Language Selector to replace Narayam and WebFonts extensions

On June 11, 2013, the Universal Language Selector (ULS) will replace the features of Mediawiki extensions Narayam and WebFonts. The ULS provides a flexible way of configuring and delivering language settings like interface language, fonts, and input methods (keyboard mappings).

Please read the announcement on Meta-Wiki for more information. Runab 14:09, 5 ജൂൺ 2013 (UTC) (posted via Global message delivery)[reply]

IIW- Integration of Indian Wiktionaries

Sorry to say in English!

When i met 10-12 Indian Wiktionarians at Train-the-Trainer(TTT)-2015-Bangalore, I understand the need of inter-wikt help i.e., sharing knowledge, experiences, methods. Then i and bn.wiktionarians started a programme namely IIW ( Integration of Indian Wiktionaries) A pilot project started with them It will complete in few months. Meanwhile, here in your wiktionary, I am adding audio files to the respective words by using Wiktionary:AWB/py.wikibot. If you interested to complete the audio link project. Please inform at the Wiktionary Embassy and feel free to furnish your views. In future, there will be a python bot for inter wiki content creation in between our Indian wiktionaries. Bye!--Info-farmer (സംവാദം) 06:50, 9 ഏപ്രിൽ 2015 (UTC)[reply]

സുപ്രധാനം: കാര്യനിർവാഹക പ്രവൃത്തികളുടെ സംശോധനം

Hello. A policy regarding the removal of "advanced rights" (administrator, bureaucrat, etc. ) was adopted by global community consensus in 2013. According to this policy, the stewards are reviewing administrators' activity on all Wikimedia Foundation wikis with no inactivity policy. To the best of our knowledge, your wiki does not have a formal process for removing "advanced rights" from inactive accounts. This means that the stewards will take care of this according to the admin activity review.

We have determined that the following users meet the inactivity criteria (no edits and no log actions for more than 2 years):

 1. Viswaprabha (administrator)

These users will receive a notification soon, asking them to start a community discussion if they want to retain some or all of their rights. If the users do not respond, then their advanced rights will be removed by the stewards.

However, if you as a community would like to create your own activity review process superseding the global one, want to make another decision about these inactive rights holders, or already have a policy that we missed, then please notify the stewards on Meta-Wiki so that we know not to proceed with the rights review on your wiki. Thanks,

Tech News: 2020-30

19:13, 20 ജൂലൈ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-31

13:51, 27 ജൂലൈ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-32

15:43, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

Tech News: 2020-33

16:06, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

Tech News: 2020-34

20:41, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

Tech News: 2020-35

17:59, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

Tech News: 2020-36

20:12, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

Tech News: 2020-37

15:59, 7 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-38

16:19, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-39

21:28, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-40

21:24, 28 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-41

16:25, 5 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-42

15:24, 12 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-43

16:32, 19 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-44

17:38, 26 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-45

16:10, 2 നവംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-46

15:50, 9 നവംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-47

15:37, 16 നവംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-48

17:19, 23 നവംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-49

17:45, 30 നവംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-50

16:15, 7 ഡിസംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-51

21:34, 14 ഡിസംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2020-52

20:54, 21 ഡിസംബർ 2020 (UTC)

Tech News: 2021-02

15:42, 11 ജനുവരി 2021 (UTC)

Tech News: 2021-03

16:10, 18 ജനുവരി 2021 (UTC)

Tech News: 2021-04

18:31, 25 ജനുവരി 2021 (UTC)

[Small wiki toolkits] Upcoming bots workshops: Understanding community needs

Greetings, as you may be aware that as part of Small wiki toolkits - South Asia, we conduct a workshop every month on technical topics to help small wikis. In February, we are planning on organizing a workshop on the topic of bots. Bots are automated tools that carry out repetitive, tedious and mundane tasks. To help us structure the workshop, we would like understand the needs of the community in this regard. Please let us know any of

 • a) repetitive/mundane tasks that you generally do, especially for maintenance
 • b) tasks you think can be automated on your wiki.

Please let us your inputs on workshops talk page, before 7 February 2021. You can also let me know your inputs by emailing me or pinging me here in this section. Please note that you do not need to have any programming knowledge for this workshop or to give input. Regards, KCVelaga 13:45, 28 ജനുവരി 2021 (UTC)[reply]

Call for feedback: WMF Community Board seats & Office hours tomorrow

(sorry for posting in English)

Dear Wikimedians,

The Wikimedia Foundation Board of Trustees is organizing a call for feedback about community selection processes between February 1 and March 14. Below you will find the problem statement and various ideas from the Board to address it. We are offering multiple channels for questions and feedback. With the help of a team of community facilitators, we are organizing multiple conversations with multiple groups in multiple languages.

During this call for feedback we publish weekly reports and we draft the final report that will be delivered to the Board. With the help of this report, the Board will approve the next steps to organize the selection of six community seats in the upcoming months. Three of these seats are due for renewal and three are new, recently approved.

Participate in this call for feedback and help us form a more diverse and better performing Board of Trustees!

Problems: While the Wikimedia Foundation and the movement have grown about five times in the past ten years, the Board’s structure and processes have remained basically the same. As the Board is designed today, we have a problem of capacity, performance, and lack of representation of the movement’s diversity. This problem was identified in the Board’s 2019 governance review, along with recommendations for how to address it.

To solve the problem of capacity, we have agreed to increase the Board size to a maximum of 16 trustees (it was 10). Regarding performance and diversity, we have approved criteria to evaluate new Board candidates. What is missing is a process to promote community candidates that represent the diversity of our movement and have the skills and experience to perform well on the Board of a complex global organization.

Our current processes to select individual volunteer and affiliate seats have some limitations. Direct elections tend to favor candidates from the leading language communities, regardless of how relevant their skills and experience might be in serving as a Board member, or contributing to the ability of the Board to perform its specific responsibilities. It is also a fact that the current processes have favored volunteers from North America and Western Europe. Meanwhile, our movement has grown larger and more complex, our technical and strategic needs have increased, and we have new and more difficult policy challenges around the globe. As well, our Movement Strategy recommendations urge us to increase our diversity and promote perspectives from other regions and other social backgrounds.

In the upcoming months, we need to renew three community seats and appoint three more community members in the new seats. What process can we all design to promote and choose candidates that represent our movement and are prepared with the experience, skills, and insight to perform as trustees?

Ideas: The Board has discussed several ideas to overcome the problems mentioned above. Some of these ideas could be taken and combined, and some discarded. Other ideas coming from the call for feedback could be considered as well. The ideas are:

 • Ranked voting system. Complete the move to a single transferable vote system, already used to appoint affiliate-selected seats, which is designed to best capture voters’ preferences.
 • Quotas. Explore the possibility of introducing quotas to ensure certain types of diversity in the Board (details about these quotas to be discussed in this call for feedback).
 • Call for types of skills and experiences. When the Board makes a new call for candidates, they would specify types of skills and experiences especially sought.
 • Vetting of candidates. Potential candidates would be assessed using the Trustee Evaluation Form and would be confirmed or not as eligible candidates.
 • Board-delegated selection committee. The community would nominate candidates that this committee would assess and rank using the Trustee Evaluation Form. This committee would have community elected members and Board appointed members.
 • Community-elected selection committee. The community would directly elect the committee members. The committee would assess and rank candidates using the Trustee Evaluation Form.
 • Election of confirmed candidates. The community would vote for community nominated candidates that have been assessed and ranked using the Trustee Evaluation Form. The Board would appoint the most voted candidates.
 • Direct appointment of confirmed candidates. After the selection committee produces a ranked list of community nominated candidates, the Board would appoint the top-ranked candidates directly.

Call for feedback: The call for feedback runs from February 1 until the end of March 14. We are looking for a broad representation of opinions. We are interested in the reasoning and the feelings behind your opinions. In a conversation like this one, details are important. We want to support good conversations where everyone can share and learn from others. We want to hear from those who understand Wikimedia governance well and are already active in movement conversations. We also want to hear from people who do not usually contribute to discussions. Especially those who are active in their own roles, topics, languages or regions, but usually not in, say, a call for feedback on Meta.

You can participate by joining the Telegram chat group, and giving feedback on any of the talk pages on Meta-Wiki. We are welcoming the organisation of conversations in any language and in any channel. If you want us to organize a conversation or a meeting for your wiki project or your affiliate, please write to me. I will also reach out to communities and affiliates to soon have focused group discussions.

An office hour is also happening tomorrow at 12 pm (UTC) to discuss this topic. Access link will be available 15 minutes before the scheduled time (please watch the office hour page for the link, and I will also share on mailing lists). In case you are not able to make it, please don't worry, there will be more discussions and meetings in the next few weeks.

Regards, KCVelaga (WMF) 16:30, 1 ഫെബ്രുവരി 2021 (UTC)[reply]

Tech News: 2021-05

22:38, 1 ഫെബ്രുവരി 2021 (UTC)

Tech News: 2021-06

17:42, 8 ഫെബ്രുവരി 2021 (UTC)

Tech News: 2021-07

17:56, 15 ഫെബ്രുവരി 2021 (UTC)

[Small wiki toolkits] Bot workshop: 27 February

As part of the Small wiki toolkits (South Asia) initiative, we are happy to announce the second workshop of this year. The workshop will be on "bots", and we will be learning how to perform tasks on wiki by running automated scripts, about Pywikibot and how it can be used to help with repetitive processes and editing, and the Pywikibot community, learning resources and community venues. Please note that you do not need any technical experience to attend the workshop, only some experience contributing to Wikimedia projects is enough.

Details of the workshop are as follows:

Please sign-up on the registration page at https://w.wiki/yYg.

Note: We are providing modest internet stipends to attend the workshops, for those who need and wouldn't otherwise be able to attend. More information on this can be found on the registration page.

Regards, Small wiki toolkits - South Asia organizers, 10:11, 18 ഫെബ്രുവരി 2021 (UTC)

Tech News: 2021-08


00:17, 23 ഫെബ്രുവരി 2021 (UTC)


English Wiktionaryയിൽ മലയളം താളുകൾ വളരെക്കുറവണ്

ദയവായി ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിനിഘണ്ടുവിലേക്ക് മലയാളം താളുകൾ ചേർക്കൂ. സാധാരണ വാക്കുകൾ പോലുമില്ല. en:Category:Malayalam language നോക്കൂ -Vis M (സംവാദം) 07:25, 28 ഫെബ്രുവരി 2021 (UTC)[reply]

Tech News: 2021-09


19:08, 1 മാർച്ച് 2021 (UTC)

Tech News: 2021-10

17:51, 8 മാർച്ച് 2021 (UTC)

WMF Community Board seats: Upcoming panel discussions

As a result of the first three weeks of the call for feedback on WMF Community Board seats, three topics turned out to be the focus of the discussion. Additionally, a new idea has been introduced by a community member recently: Candidates resources. We would like to pursue these focus topics and the new idea appropriately, discussing them in depth and collecting new ideas and fresh approaches by running four panels in the next week. Every panel includes four members from the movement covering many regions, backgrounds and experiences, along with a trustee of the Board. Every panel will last 45 minutes, followed by a 45-minute open mic discussion, where everyone’s free to ask questions or to contribute to the further development of the panel's topics.

To counter spamming, the meeting link will be updated on the Meta-Wiki pages and also on the Telegram announcements channel, 15 minutes before the official start.

Let me know if you have any questions, KCVelaga (WMF), 08:36, 10 മാർച്ച് 2021 (UTC)[reply]

Tech News: 2021-11

23:22, 15 മാർച്ച് 2021 (UTC)

[Small wiki toolkits] Workshop on "Debugging/fixing template errors" - 27 March

As part of the Small wiki toolkits (South Asia) initiative, we are happy to announce the third workshop of this year. The workshop will be on "Debugging/fixing template errors", and we will learn how to address the common template errors on wikis (related but not limited to importing templates, translating them, Lua, etc.).

Note: We are providing modest internet stipends to attend the workshops, for those who need and wouldn't otherwise be able to attend. More information on this can be found on the registration page.

Regards, Small wiki toolkits - South Asia organizers, 07:01, 16 മാർച്ച് 2021 (UTC)

Tech News: 2021-12

16:53, 22 മാർച്ച് 2021 (UTC)

Tech News: 2021-13

17:31, 29 മാർച്ച് 2021 (UTC)

ഫലകം:discussion month

Wikidata Lexographical event is ongoing

Wikidata:Wikidata:Events/30 lexic-o-days 2021 is ongoing till April 15.

See also: Wikidata:Lexicographical data/Focus languages/Form/Malayalam. Vis M (സംവാദം) 10:18, 1 ഏപ്രിൽ 2021 (UTC)[reply]

Tech News: 2021-14

19:41, 5 ഏപ്രിൽ 2021 (UTC)

[Small wiki toolkits] Workshop on "Designing responsive main pages" - 30 April (Friday)

As part of the Small wiki toolkits (South Asia) initiative, we would like to announce the third workshop of this year on “Designing responsive main pages”. The workshop will take place on 30 April (Friday). During this workshop, we will learn to design main pages of a wiki to be responsive. This will allow the pages to be mobile-friendly, by adjusting the width and the height according to various screen sizes. Participants are expected to have a good understanding of Wikitext/markup and optionally basic CSS.

Details of the workshop are as follows:

If you are interested, please sign-up on the registration page at https://w.wiki/3CGv.

Note: We are providing modest internet stipends to attend the workshops, for those who need and wouldn't otherwise be able to attend. More information on this can be found on the registration page.

Regards, Small wiki toolkits - South Asia organizers, 15:51, 19 ഏപ്രിൽ 2021 (UTC)

Tech News: 2021-16

16:49, 19 ഏപ്രിൽ 2021 (UTC)

Tech News: 2021-17

21:24, 26 ഏപ്രിൽ 2021 (UTC)

Tech News: 2021-18

15:43, 3 മേയ് 2021 (UTC)

Tech News: 2021-19

15:10, 10 മേയ് 2021 (UTC)

Call for Election Volunteers: 2021 WMF Board elections

Hello all,

Based on an extensive call for feedback earlier this year, the Board of Trustees of the Wikimedia Foundation Board of Trustees announced the plan for the 2021 Board elections. Apart from improving the technicalities of the process, the Board is also keen on improving active participation from communities in the election process. During the last elections, Voter turnout in prior elections was about 10% globally. It was better in communities with volunteer election support. Some of those communities reached over 20% voter turnout. We know we can get more voters to help assess and promote the best candidates, but to do that, we need your help.

We are looking for volunteers to serve as Election Volunteers. Election Volunteers should have a good understanding of their communities. The facilitation team sees Election Volunteers as doing the following:

 • Promote the election and related calls to action in community channels.
 • With the support from facilitators, organize discussions about the election in their communities.
 • Translate “a few” messages for their communities

Check out more details about Election Volunteers and add your name next to the community you will support in this table. We aim to have at least one Election Volunteer, even better if there are two or more sharing the work. If you have any queries, please ping me under this message or email me. Regards, KCVelaga (WMF) 05:21, 12 മേയ് 2021 (UTC)[reply]

Tech News: 2021-20

13:49, 17 മേയ് 2021 (UTC)

Tech News: 2021-21

17:07, 24 മേയ് 2021 (UTC)

Tech News: 2021-22

17:06, 31 മേയ് 2021 (UTC)

Tech News: 2021-23

20:02, 7 ജൂൺ 2021 (UTC)

Tech News: 2021-24

20:26, 14 ജൂൺ 2021 (UTC)

Candidates from South Asia for 2021 Wikimedia Foundation Board Elections

Dear Wikimedians,

As you may be aware, the Wikimedia Foundation has started elections for community seats on the Board of Trustees. While previously there were three community seats on the Board, with the expansion of the Board to sixteen seats last year, community seats have been increased to eight, four of which are up for election this year.

In the last fifteen years of the Board's history, there were only a few candidates from the South Asian region who participated in the elections, and hardly anyone from the community had a chance to serve on the Board. While there are several reasons for this, this time, the Board and WMF are very keen on encouraging and providing support to potential candidates from historically underrepresented regions. This is a good chance to change the historical problem of representation from the South Asian region in high-level governance structures.

Ten days after the call for candidates began, there aren't any candidates from South Asia yet, there are still 10 days left! I would like to ask community members to encourage other community members, whom you think would be potential candidates for the Board. While the final decision is completely up to the person, it can be helpful to make sure that they are aware of the election and the call for candidates.

Let me know if you need any information or support.

Thank you, KCVelaga (WMF) 10:03, 19 ജൂൺ 2021 (UTC)[reply]

Tech News: 2021-25

15:49, 21 ജൂൺ 2021 (UTC)

Tech News: 2021-26

16:32, 28 ജൂൺ 2021 (UTC)

Tech News: 2021-27

17:33, 5 ജൂലൈ 2021 (UTC)

[Wikimedia Foundation elections 2021] Candidates meet with South Asia + ESEAP communities

Dear Wikimedians,

As you may already know, the 2021 Board of Trustees elections are from 4 August 2021 to 17 August 2021. Members of the Wikimedia community have the opportunity to elect four candidates to a three-year term.

After a three-week-long Call for Candidates, there are 20 candidates for the 2021 election. This event is for community members of South Asian and ESEAP communities to know the candidates and interact with them.

 • The event will be on 31 July 2021 (Saturday), and the timings are:
 • India & Sri Lanka: 6:00 pm to 8:30 pm
 • Bangladesh: 6:30 pm to 9:00 pm
 • Nepal: 6:15 pm to 8:45 pm
 • Afghanistan: 5:00 pm to 7:30 pm
 • Pakistan & Maldives: 5:30 pm to 8:00 pm

KCVelaga (WMF), 10:00, 19 ജൂലൈ 2021 (UTC)[reply]

Tech News: 2021-29

15:31, 19 ജൂലൈ 2021 (UTC)

Tech News: 2021-30

21:11, 26 ജൂലൈ 2021 (UTC)

Tech News: 2021-31

20:47, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)

2021 WMF Board election postponed until August 18th

Hello all,

We are reaching out to you today regarding the 2021 Wikimedia Foundation Board of Trustees election. This election was due to open on August 4th. Due to some technical issues with SecurePoll, the election must be delayed by two weeks. This means we plan to launch the election on August 18th, which is the day after Wikimania concludes. For information on the technical issues, you can see the Phabricator ticket.

We are truly sorry for this delay and hope that we will get back on schedule on August 18th. We are in touch with the Elections Committee and the candidates to coordinate the next steps. We will update the Board election Talk page and Telegram channel as we know more.

Thanks for your patience, KCVelaga (WMF), 03:49, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)[reply]

Tech News: 2021-32

16:21, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)

Tech News: 2021-33

19:28, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)

The Wikimedia Foundation Board of Trustees Election is open: 18 - 31 August 2021

Voting for the 2021 Board of Trustees election is now open. Candidates from the community were asked to submit their candidacy. After a three-week-long Call for Candidates, there are 19 candidates for the 2021 election.

The Wikimedia movement has the opportunity to vote for the selection of community and affiliate trustees. By voting, you will help to identify those people who have the qualities to best serve the needs of the movement for the next several years. The Board is expected to select the four most voted candidates to serve as trustees. Voting closes 31 August 2021.

Read the full announcement and see translations on Meta-Wiki.

Please let me know if you have any questions regarding voting. KCVelaga (WMF), 06:11, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)[reply]

Universal Code of Conduct - Enforcement draft guidelines review

The Universal Code of Conduct Phase 2 drafting committee would like comments about the enforcement draft guidelines for the Universal Code of Conduct (UCoC). This review period is planned for 17 August 2021 through 17 October 2021.

These guidelines are not final but you can help move the progress forward. The committee will revise the guidelines based upon community input.

Comments can be shared in any language on the draft review talk page and multiple other venues. Community members are encouraged to organize conversations in their communities.

There are planned live discussions about the UCoC enforcement draft guidelines:

Summaries of discussions will be posted every two weeks here.

Please let me know if you have any questions. KCVelaga (WMF), 06:24, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)[reply]

Tech News: 2021-34

21:58, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)

Read-only reminder

A maintenance operation will be performed on Wednesday August 25 06:00 UTC. It should only last for a few minutes.

This will affect your wiki as well as 11 other wikis. During this time, publishing edits will not be possible.

Also during this time, operations on the CentralAuth will not be possible (GlobalRenames, changing/confirming e-mail addresses, logging into new wikis, password changes).

For more details about the operation and on all impacted services, please check on Phabricator.

A banner will be displayed 30 minutes before the operation.

Please help your community to be aware of this maintenance operation. നന്ദി!

20:35, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)

[Reminder] Wikimedia Foundation elections 2021: 3 days left to vote

Dear Wikimedians,

As you may already know, Wikimedia Foundation elections started on 18 August and will continue until 31 August, 23:59 UTC i.e. ~ 3 days left.

Members of the Wikimedia community have the opportunity to elect four candidates to a three-year term.

Here are the links that might be useful for voting.

We have also published stats regarding voter turnout so far, you can check how many eligible voters from your wiki has voted on this page.

Please let me know if you have any questions. KCVelaga (WMF), 05:40, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)[reply]

Tech News: 2021-35

16:01, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)

Tech News: 2021-36

15:20, 6 സെപ്റ്റംബർ 2021 (UTC)

Results of 2021 Wikimedia Foundation elections

Thank you to everyone who participated in the 2021 Board election. The Elections Committee has reviewed the votes of the 2021 Wikimedia Foundation Board of Trustees election, organized to select four new trustees. A record 6,873 people from across 214 projects cast their valid votes. The following four candidates received the most support:

 • Rosie Stephenson-Goodknight
 • Victoria Doronina
 • Dariusz Jemielniak
 • Lorenzo Losa

While these candidates have been ranked through the community vote, they are not yet appointed to the Board of Trustees. They still need to pass a successful background check and meet the qualifications outlined in the Bylaws. The Board has set a tentative date to appoint new trustees at the end of this month.

Read the full announcement here. MediaWiki message delivery (സംവാദം) 02:56, 8 സെപ്റ്റംബർ 2021 (UTC)[reply]

Universal Code of Conduct EDGR conversation hour for South Asia

Dear Wikimedians,

As you may already know, the Universal Code of Conduct (UCoC) provides a baseline of behaviour for collaboration on Wikimedia projects worldwide. Communities may add to this to develop policies that take account of local and cultural context while maintaining the criteria listed here as a minimum standard. The Wikimedia Foundation Board has ratified the policy in December 2020.

The current round of conversations is around how the Universal Code of Conduct should be enforced across different Wikimedia platforms and spaces. This will include training of community members to address harassment, development of technical tools to report harassment, and different levels of handling UCoC violations, among other key areas.

The conversation hour is an opportunity for community members from South Asia to discuss and provide their feedback, which will be passed on to the drafting committee. The details of the conversation hour are as follows:

You can also attend the global round table sessions hosted on 18 September - more details can be found on this page. MediaWiki message delivery (സംവാദം) 10:47, 10 സെപ്റ്റംബർ 2021 (UTC)[reply]

Tech News: 2021-37

15:35, 13 സെപ്റ്റംബർ 2021 (UTC)

Tech News: 2021-38

18:32, 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 (UTC)

Movement Charter Drafting Committee - Community Elections to take place October 11 - 24

This is a short message with an update from the Movement Charter process. The call for candidates for the Drafting Committee closed September 14, and we got a diverse range of candidates. The committee will consist of 15 members, and those will be (s)elected via three different ways.

The 15 member committee will be selected with a 3-step process:

 • Election process for project communities to elect 7 members of the committee.
 • Selection process for affiliates to select 6 members of the committee.
 • Wikimedia Foundation process to appoint 2 members of the committee.

The community elections will take place between October 11 and October 24. The other process will take place in parallel, so that all processes will be concluded by November 1.

For the full context of the Movement Charter, its role, as well the process for its creation, please have a look at Meta. You can also contact us at any time on Telegram or via email (wikimedia2030@wikimedia.org).

Best, RamzyM (WMF) 02:46, 22 സെപ്റ്റംബർ 2021 (UTC)[reply]

Tech News: 2021-39

22:23, 27 സെപ്റ്റംബർ 2021 (UTC)

Tech News: 2021-40

16:32, 4 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)

Tech News: 2021-41

15:30, 11 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)

Tech News: 2021-42

20:53, 18 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)

Tech News: 2021-43

20:08, 25 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)