വിക്കിനിഘണ്ടു:പഞ്ചായത്ത് (നയരൂപീകരണം)

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വിക്കിനിഘണ്ടു പഞ്ചായത്ത്
വിക്കിനിഘണ്ടു പഞ്ചായത്ത്


മൂലരൂപങ്ങളല്ലാത്ത പദങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള താളുകൾ[തിരുത്തുക]

(ഈ താളിൽനിന്ന്)

ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് നൽകിയതിനുശേഷം അതിന്റെ മറ്റു രൂപങ്ങൾ നൽകുന്നല്ലേ ഉചിതം? "ലക്കങ്ങളിലും " എന്ന വാക്ക് ആരെങ്കിലും തേടി വരുമോ ? വാക്ക് നൽകിയതിനുശേഷം ബാക്കി നൽകിയാൽ താളുകൾ വലുതാകുകയും കൂടുതൽ വിശദ്മായ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യാമല്ലോ? --സുഗീഷ്(talk) 18:31, 8 ജനുവരി 2008 (UTC)


ഞാൻ ഈ താൾ വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ഏക കാരണം അങ്ങനെ ഒരു താൾ കാലിയായി ആരോ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ്‌. പക്ഷേ കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയ ചില ചിന്തകൾ ഞാൻ നിരത്തട്ടെ. ഇംഗ്ലീഷ് en:hearten എന്ന താൾ നോക്കുക. ഇവിടെ en:heartens, en:heartening, en:heartened എന്നിവയ്ക്കെല്ലാമായി വെവ്വേറെ താളുകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം പ്രത്യയം ചേർന്ന് വാക്ക് ഒരു സമസ്ത പദമായി മാറില്ല എന്നാണ്‌. ഉദാ: editions too, editions also = ലക്കങ്ങളിലും. അതുകൊണ്ട് സുഗീഷ് പറഞ്ഞ അത്രയും അളവിൽ ഒരു പ്രശ്നമായി ഇതു ഇംഗ്ലീഷിൽ വരില്ല. എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ സമസ്തപദങ്ങൾ ധാരാളമാവും.

അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായി തോന്നിയവ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ താഴെ നിരത്തുന്നു:

സമസ്തപദങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത താളുകൾ ആവശ്യമില്ല

  • മലയാളം വ്യാകരണം സാമാന്യം അറിയാവുന്നവർ മൂലപദം അന്വേഷിച്ചാവും വരിക. ഉദാ: ലക്കങ്ങളിലും എന്നന്വേഷിക്കാൻ ലക്കം അല്ലെങ്കിൽ ലക്കങ്ങൾ എന്ന വാക്കന്വേഷിച്ചാവും വരിക.
  • മൂലപദത്തിന്റെ താളുകളിൽ ശ്രദ്ധ/പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെടാം
  • കൂടുതൽ താളുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കൂടുതൽ മനുഷ്യവിഭവശേഷി ചിലവാകും

സമസ്തപദങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത താളുകൾ ആവശ്യമുണ്ട്

  • മലയാളം കാര്യമായി അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഒരു മലയാളം പദത്തിന്റെ നിർ‌വചനം അന്വേഷിക്കുന്നത് ലക്കങ്ങളിലും എന്ന പദം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാവും. അപ്പോൾ അതേ തലക്കെട്ടിൽ ഒരു താൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അയാൾക്ക് സഹായകരമാവും
  • മൂലപദത്തിന്റെ താളിൽ എല്ലാ പദരൂപഭേദങ്ങളെയും പ്രതിപാദിക്കാം. മറ്റു താളിൽ മൂലരൂപത്തിലേയ്ക്കു ബന്ധിപ്പിക്കുക മാത്രം ചെയ്യാം.ഉദാ: refraction, refractions എന്നീ താളുകൾ നോക്കുക.

നിർദേശിക്കുന്ന നയം

  • നിലവിൽ ഒരു ക്രിയയുടെ വർത്തമാന, ഭൂത, ഭാവികാലരൂപഭേദങ്ങൾക്കും നാമത്തിന്റെ ബഹുവചനരൂപഭേദങ്ങൾക്കും താളുകൾ സൃഷ്ടിക്കാം. സങ്കീർണ്ണമായ സമസ്തപദങ്ങൾക്ക് താളുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ നിലവിൽ ശ്രമിക്കേണ്ട
  • മൂലപദത്തിന്റെ താളിൽ എല്ലാ പദരൂപഭേദങ്ങളെയും പ്രതിപാദിക്കാം. മറ്റു താളിൽ മൂലരൂപത്തിലേയ്ക്കു ബന്ധിപ്പിക്കുക മാത്രം ചെയ്യാം.ഉദാ: refraction, refractions എന്നീ താളുകൾ നോക്കുക.

--Jacob.jose(talk) 18:48, 11 ജനുവരി 2008 (UTC)


റീഡയറക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ്‌ റൂഡയറക്ട് താൾ പ്രയോജനപ്പെറുത്തേണ്ടത്. അതായത് ലക്കങ്ങളിലും എന്നു തിരഞ്ഞു വരുന്ന ആളിനെ ലക്കം എന്ന താളിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകണം. വേണനെകിൽ ലക്കം എന്ന താളിൽ തന്നെ അതിന്റെ വകഭേദങ്ങൾ കൊടുക്കാം. --Shijualex(talk) 05:03, 12 ജനുവരി 2008 (UTC)

പക്ഷേ ഒരു പദത്തിന്റെ വ്യാകരണം മൂലമുള്ള പദരൂപഭേദം മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ലക്കങ്ങളിലും എന്ന താളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സഹായകമാവില്ലേ? അതാണ്‌ ഒരു റീഡയറക്ട് മാത്രം നൽകാതെ കുറച്ചു വിവരങ്ങൾ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം എന്നു അഭിപ്രായപ്പെടാൻ കാരണം. പിന്നെ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിലും ഭേദം ഷിജു നിർദേശിച്ചപോലെ റീഡയറക്ട് ആണ്‌. അതുകൊണ്ട് റീഡയറക്ടിൽ തുടങ്ങാം എന്നു തോന്നുന്നു. പിന്നെ ആളുകൾ സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് റീഡയറക്ട് താളുകൾ വ്യത്യസ്ത താളുകളാക്കട്ടെ, അല്ലേ.. --Jacob.jose(talk) 15:39, 12 ജനുവരി 2008 (UTC)

വിക്കിശബ്ദകോശം[തിരുത്തുക]

ഈ സം‌രംഭത്തിന് വിക്കിനിഘണ്ടു എന്നതിനെക്കാൾ അനുയോജ്യമായ പേര് വിക്കിശബ്ദകോശം എന്നായിരിക്കും എന്നുതോന്നുന്നു. തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവർ ഈ അഭിപ്രായം പരിഗണിക്കുമല്ലോ.—ഈ ഒപ്പുവെക്കാത്ത പിന്മൊഴി ഇട്ടത് Naveen Sankar (talkcontribs).

നിർദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കൂടുതൽ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്നു. --Jacob.jose(talk) 21:01, 30 ജനുവരി 2008 (UTC)
നവീന്റെ അഭിപ്രായം ഉചിതമാണെന്നു തോന്നുന്നു. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യം വച്ചുനോക്കുമ്പോൾ വിക്കിശബ്ദകോശം എന്ന പേര്‌ ആണ്‌ കൂടുതൽ യോജിച്ചതെന്നു തോന്നുന്നു. പക്ഷേ നിലവിൽ ഈ സം‌രംഭം ഒരു ഗുണമേന്മയുള്ള നിഘണ്ടുവെന്ന സ്ഥിതിയിൽനിന്നുപോലും വളരെ അകലെയാണ്‌. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ശബ്ദകോശം എന്ന പേര്‌ പുതിയ ഉപയോക്താക്കളെ തെറ്റിധരിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കും എന്ന് എനിക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. നിലവിൽ നാമെല്ലാം ഈ പ്രസ്ഥാനം മലയാളം നിഘണ്ടു, ബഹുഭാഷാ-മലയാളം നിഘണ്ടു എന്നീ രണ്ടു ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആദ്യം കൈവരിക്കട്ടെ എന്ന ഉദ്ദേശ്യം മുൻ‌നിർത്തിയാണല്ലോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
ആയതിനാൽ ഈ നിർദേശം പിന്നീട് പരിഗണിക്കാമെന്നാണെന്റെ അഭിപ്രായം. എല്ലാവരിൽനിന്നും കൂടുതൽ അഭിപ്രായങ്ങളറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. --Jacob.jose(talk) 15:11, 31 ജനുവരി 2008 (UTC)

ആഗോള ബോട്ടുകൾ (Global bots)[തിരുത്തുക]

ആഗോള ബോട്ടുകൾക്ക് മലയാളം വിക്കിയിൽ പ്രത്യേക ‍അനുവാദം കൂടാതെതന്നെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ അനുവദിക്കാം എന്ന നിർദേശം വയ്ക്കുന്നു. ആഗോള ബോട്ടുകൾ അഥവാ Global Botsനെ ക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ താൾ നോക്കുക. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മെറ്റായിൽ ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളിന്മേൽ വാസ്തവികത പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പിച്ച യന്ത്രങ്ങൾക്കുമാത്രമാണ്‌‌ ആഗോള ബോട്ട് പദവി നൽകുന്നത്. അതുപോലെ ആഗോളബോട്ട് നയപ്രകാരം ഇവ മലയാളം വിക്കിയിൽ അന്തർവിക്കി കണ്ണികൾ ശരിയാക്കലും ഇരട്ട തിരിച്ചുവിടലുകൾ ശരിയാക്കലും മാത്രമേ ഇവയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ.

യുക്തമായ കാരണങ്ങൾ സഹിതം ആരും എതിർപ്പൊന്നും പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇത് മലയാളം വിക്കിനിഘണ്ടുവിലെ ഔദ്യോഗിക നയമായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്‌. (For Stewards: It is proposed that Global Bots be permitted in Malayalam Wiktionary. If there is no objection within two weeks, the proposal will be incorporated as a policy of malayalam wiktionary) --Jacob.jose(talk) 23:10, 28 മാർച്ച് 2009 (UTC)

'മലയാളം' ഉപശീർഷകം[തിരുത്തുക]

മലയാളവാക്കുകളുടെ താളുകളിൽ മലയാളം എന്ന കീഴ്ത്തലക്കെട്ട് അനാവശ്യമല്ലേ? മലയാളലിപി മലയാളികളല്ലേ വിനിമയത്തിനുപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതൊഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ തലക്കെട്ടുതലങ്ങൾ കിട്ടും.--തച്ചന്റെ മകൻ 06:17, 12 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

ഭാവിയിൽ മലയാള ലിപി മറുഭാഷാ പദങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണത്തോടെയുള്ള എഴുത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം. ഉദാഹരണം "നംജ" (ഭാഷ: കൊറിയൻ; അർത്ഥം: "ആണ്") എന്ന പേരിൽ ഒരു തലക്കെട്ട് തുടങ്ങാം. നിലവിൽ ഇത്തരം രീതി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നിഘണ്ടു വലുതാവുമ്പോൾ തുടങ്ങിയേക്കാം. ഉദാ: http://en.wiktionary.org/wiki/amma എന്ന താൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. --Jacob.jose (സംവാദം) 20:08, 13 ഡിസംബർ 2012 (UTC)
കൂടാതെ ഘടനാപരമായ ഏകതാനതയ്ക്കും (structural consistency from a database point of view) ഇപകാരം explicit ആയി നൽകുന്നതു് നല്ലതാണു്. ViswaPrabha (വിശ്വപ്രഭ) (സംവാദം) 06:32, 14 ഡിസംബർ 2012 (UTC)