വിക്കിനിഘണ്ടു:പഞ്ചായത്ത് (സഹായം)

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വിക്കിനിഘണ്ടു പഞ്ചായത്ത്
വിക്കിനിഘണ്ടു പഞ്ചായത്ത്

പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് ഈ താളിൽ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാം

സംഖ്യകൾ[തിരുത്തുക]

പല ഭാഷകളിൽ സംഖ്യകളെ കുറിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ നിർവചനങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതിനും അവ ചിട്ടയായി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തത്പരരായ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ചിട്ടയായി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ഒരു വിക്കിപദ്ധതി തുടങ്ങിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. വിക്കിനിഘണ്ടു:വിക്കിപദ്ധതി/സംഖ്യകൾ എന്ന താളിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. നിർദേശങ്ങളും സഹായസഹകരണങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്. --Jacob.jose (സംവാദം) 00:25, 22 ഏപ്രിൽ 2012 (UTC)