വിക്കിനിഘണ്ടു:Frequency lists/PG/2005/10/1-10000

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

1 - 10000[തിരുത്തുക]

Frequencies listed here are per billion. Fractions are limited to 5 or 6 significant digits. Case insensitive.

1 - 1000[തിരുത്തുക]

1 - 100[തിരുത്തുക]

the = 52428551 of = 31517680 and = 27845484 to = 24299998 in = 15599353 i = 10762724 that = 10315235 was = 9471404 he = 7771329 his = 7687879 it = 7521163 with = 7209391 is = 7072564 for = 6618803 as = 6509342 had = 5734437 you = 5543160 not = 5360278 be = 5273589 on = 4882917 at = 4784280 her = 4778485 by = 4762809 which = 4299882 have = 4034840 or = 3993416 from = 3821608 this = 3786190 him = 3661414 but = 3634787 all = 3447417 she = 3108534 were = 3097593 they = 3076619 my = 3034084 are = 3006462 me = 2928640 so = 2694030 one = 2624845 their = 2619240 de = 2552560 an = 2543639 said = 2373182 we = 2342212 them = 2312529 who = 2298358 would = 2240192 been = 2202607 will = 2145049 no = 2140623 when = 1828038 there = 1815016 if = 1806574 more = 1761437 out = 1727443 up = 1649596 any = 1602357 into = 1569393 do = 1568392 your = 1520091 has = 1509794 man = 1502616 what = 1469925 could = 1465196 other = 1445684 our = 1417522 than = 1409646 some = 1367852 very = 1360038 time = 1349141 about = 1320568 upon = 1318377 may = 1314431 la = 1307895 its = 1293170 only = 1227600 now = 1209666 little = 1167906 like = 1167574 then = 1154156 can = 1124852 made = 1113439 should = 1110260 did = 1102809 us = 1089476 such = 1062838 a = 1050447 great = 1047945 before = 1034375 must = 1032009 these = 1024114 two = 1020252 see = 1000158 over = 988918 know = 982435 much = 952423 et = 947799 after = 908289 first = 905075 mr = 905026

101 - 200[തിരുത്തുക]

down = 904055 good = 893184 men = 875989 own = 848951 most = 840070 never = 837092 where = 829255 old = 827446 day = 824798 work = 822661 those = 820784 come = 805297 shall = 799632 himself = 798799 came = 794093 way = 789917 without = 779835 life = 763320 make = 752109 go = 745928 long = 743917 being = 742166 well = 741613 through = 732825 might = 726714 say = 719905 am = 714133 en = 702540 too = 699934 many = 696311 even = 694132 again = 681938 back = 671634 here = 666251 people = 657931 think = 657182 every = 656141 same = 645033 under = 636004 last = 634920 went = 632710 thought = 623588 les = 615914 found = 615128 take = 605300 still = 594506 hand = 591590 place = 590037 also = 567545 while = 565514 just = 565449 def = 533071 against = 532511 die = 527820 though = 524629 young = 524380 years = 523872 get = 522006 ever = 519221 things = 517745 give = 517692 part = 505714 nothing = 501899 face = 498529 off = 496797 right = 496473 left = 492297 once = 492215 another = 491718 god = 480021 world = 477792 house = 476737 saw = 476694 three = 471678 new = 468885 always = 466371 took = 465384 put = 465085 head = 463968 love = 455129 each = 449107 mrs = 448113 night = 446682 between = 445881 son = 443792 few = 432352 because = 431361 mind = 431249 tell = 430535 whom = 429589 thing = 425631 heart = 424050 far = 423734 lord = 412408 seemed = 411499 set = 408167 whole = 405839 days = 404723 got = 403973 country = 403260

201 - 300[തിരുത്തുക]

both = 403168 find = 400803 done = 399331 name = 395850 told = 393127 look = 392827 having = 390281 heard = 389246 seen = 387665 let = 386268 going = 385424 better = 383101 home = 382737 moment = 382415 knew = 380013 side = 369237 something = 362792 course = 360686 among = 359210 full = 357777 enough = 354303 woman = 353965 father = 352820 soon = 346831 words = 346548 gave = 341957 end = 341864 gutenberg = 341466 almost = 340984 cannot = 336338 small = 334416 er = 334174 door = 333494 room = 333214 water = 330072 want = 329856 however = 327834 brought = 323764 given = 322589 word = 322433 whose = 322252 use = 321502 nor = 321442 quite = 318967 light = 315374 best = 313905 does = 312096 morning = 311112 till = 310273 myself = 307095 since = 306022 present = 305711 turned = 304125 used = 303825 themselves = 302091 rather = 301961 until = 301723 power = 301200 others = 300833 felt = 300160 thou = 298100 money = 297352 mother = 296751 began = 296679 less = 295135 war = 295007 next = 293894 den = 293456 within = 288684 form = 288145 large = 287135 poor = 285043 certain = 284848 death = 284379 year = 283335 y = 279720 together = 279630 matter = 278056 kind = 278040 stood = 278007 order = 277883 often = 277562 sent = 275398 half = 274599 herself = 271552 friend = 269954 wife = 269562 anything = 268507 keep = 268436 true = 268321 means = 266743 hundred = 265987 round = 264199 point = 263025 state = 262596 thy = 260873 received = 259929 white = 259639 believe = 259108 passed = 259085

301 - 400[തിരുത്തുക]

person = 256737 read = 255151 feet = 254348 case = 254260 pour = 253623 city = 253493 thus = 252804 2 = 252445 children = 251232 alone = 251012 above = 249463 fact = 246976 high = 246946 already = 246677 dear = 245505 known = 245085 met = 243932 english = 243696 says = 243421 gone = 242672 times = 242613 girl = 241345 least = 240844 perhaps = 239187 land = 237266 hope = 237206 nature = 236151 return = 235510 letter = 235380 open = 234567 along = 234387 air = 233607 sure = 233535 indeed = 231757 number = 230655 leave = 230042 four = 229980 body = 228997 women = 228224 either = 227252 thee = 226631 free = 225388 help = 224405 wish = 223322 business = 222992 during = 222578 general = 222175 several = 221622 therefore = 221295 hour = 221165 lay = 220404 held = 219891 friends = 219592 second = 218640 fire = 218570 speak = 218209 whether = 215656 reason = 212469 john = 211621 thousand = 211458 manner = 211451 cried = 210764 king = 209036 forth = 208443 become = 208411 england = 208116 question = 208076 call = 207884 terms = 207872 became = 207357 replied = 207008 lost = 206174 why = 205591 behind = 205258 family = 203733 dead = 203447 possible = 202158 following = 200499 law = 200165 feel = 199964 electronic = 199692 cause = 199658 boy = 198431 care = 198269 different = 197575 plus = 196604 looking = 196556 ground = 196376 rest = 195689 making = 195449 soul = 194926 really = 193703 town = 193383 mean = 193061 human = 192624 truth = 192014 short = 191937 kept = 191224 subject = 190999 french = 190879


401 - 500[തിരുത്തുക]

five = 190620 est = 189544 need = 189044 evening = 187917 able = 185335 strong = 184538 earth = 184275 live = 184104 sea = 183014 doubt = 182803 answer = 182536 lady = 180969 understand = 180762 around = 180256 seems = 179585 ten = 179372 hard = 178888 sort = 178410 ask = 178335 sense = 177898 beautiful = 176845 fear = 176371 character = 176055 turn = 175593 party = 175457 followed = 175305 force = 174788 bring = 174086 close = 173849 fine = 173613 black = 172489 hold = 172396 dark = 171397 written = 171092 age = 170328 spirit = 169859 interest = 169761 show = 169233 sight = 168926 necessary = 168470 account = 167915 book = 167892 ready = 167606 common = 167597 bed = 167333 talk = 165858 story = 165744 table = 165176 idea = 162773 ought = 162721 line = 161957 early = 161696 longer = 161629 can't = 161215 france = 160273 paid = 160214 else = 159210 river = 158594 sometimes = 158519 brother = 158332 across = 158093 miles = 157928 van = 157901 later = 157659 copy = 157247 art = 156312 saying = 155834 mark = 154258 change = 153929 feeling = 153924 everything = 153870 purpose = 153359 eye = 153324 position = 153081 six = 153028 ye = 152584 further = 152449 copyright = 152388 past = 151107 meet = 150682 deep = 150649 happy = 150336 seem = 149986 act = 149974 suddenly = 149802 stand = 149716 taking = 149272 strange = 149233 rose = 147237 view = 147153 late = 146780 nearly = 145580 neither = 145434 beyond = 145281 blood = 144998 real = 144665 cold = 144610 service = 144435 suppose = 144038 none = 144020

501 - 600[തിരുത്തുക]

road = 143969 forward = 143422 army = 142798 i've = 142668 sound = 142490 agreement = 142211 clear = 141851 sn = 141304 effect = 141157 sun = 141142 pretty = 141027 daughter = 140920 knowledge = 140855 husband = 140835 mine = 140693 toward = 140553 peace = 140453 bad = 140317 natural = 140034 e = 139991 london = 139765 cut = 139043 living = 138985 nous = 138245 remember = 137711 except = 137462 below = 137100 sie = 136456 didn't = 136266 office = 135993 low = 135659 fair = 135531 american = 135186 fall = 134922 laid = 134422 history = 134150 pay = 133981 doing = 133483 pass = 133218 note = 133189 hair = 133044 dr = 132907 led = 132796 charge = 132445 makes = 131414 run = 131404 front = 131191 paris = 130742 government = 130358 horse = 130235 although = 130043 receive = 129388 attention = 129083 desire = 128384 play = 128341 opinion = 128055 red = 127662 gold = 127576 el = 127466 important = 127460 master = 127033 paper = 126687 church = 126490 company = 126118 certainly = 125736 tried = 125669 silence = 124906 placed = 124514 probably = 123954 ago = 123715 wind = 122938 te = 122379 especially = 122343 greater = 122328 distance = 122310 length = 121980 strength = 121801 arm = 121390 duty = 121358 persons = 121263 send = 121171 glad = 120910 beauty = 120496 big = 120205 tout = 119749 fellow = 119316 latter = 119307 information = 119002 bear = 118836 window = 118571 foot = 118284 trouble = 118141 gentleman = 118019 lips = 117809 wrote = 117806 various = 117689 object = 117583 hath = 117537 particular = 117310 minutes = 117297

601 - 700[തിരുത്തുക]

wild = 116566 ran = 116505 faith = 116460 save = 115443 smile = 115022 visit = 114786 wrong = 114662 chief = 114597 hardly = 113733 beginning = 113342 enemy = 113185 deal = 113009 sleep = 112742 march = 112574 chance = 112515 immediately = 111875 presence = 111862 action = 111819 according = 110956 loved = 110947 follow = 110929 thinking = 110884 plain = 110765 walked = 110756 condition = 110256 drew = 110124 standing = 109490 per = 109407 knows = 109304 rich = 109186 unless = 109142 heavy = 108897 single = 108720 try = 108017 secret = 107944 write = 107805 york = 107337 impossible = 107318 sweet = 107262 influence = 106700 outside = 106641 carry = 106428 mouth = 105724 occasion = 105714 ship = 105712 unto = 105493 appear = 105410 dinner = 105342 joy = 105152 broken = 105074 places = 104996 property = 104970 regard = 104592 afraid = 104585 hat = 104271 seeing = 104208 figure = 104188 please = 103703 won't = 103433 former = 103369 george = 102994 period = 102439 whatever = 102423 appearance = 102307 system = 102184 instead = 101971 simple = 101869 battle = 101650 afterwards = 101534 merely = 101426 struck = 101369 reach = 101231 learned = 101153 mere = 101037 twenty = 100850 tears = 100706 easily = 100680 stay = 100599 married = 100537 expression = 100360 exclaimed = 100267 born = 99979.1 respect = 99918.8 giving = 99895.2 court = 99868.1 u = 99815.8 man's = 99807.3 week = 99768.5 school = 99480.8 youth = 99351.3 permission = 99347.9 caught = 99180.1 writing = 98957.1 language = 98813.0 sister = 98537.1 agree = 98513.5 slowly = 98284.9 generally = 98275.9 usual = 98234.2 noble = 97950.4


701 - 800[തിരുത്തുക]

command = 97904.8 food = 97855.3 dit = 97601.3 getting = 97404.8 worth = 97308.5 quiet = 97293.9 remain = 97282.6 date = 97247.2 support = 97213.4 fit = 96962.8 ancient = 96947.1 green = 96911.0 duke = 96828.8 walk = 96776.5 result = 96525.9 evil = 96516.3 month = 96118.8 society = 95873.3 showed = 95607.0 third = 95511.9 notice = 95491.0 grew = 95422.9 expected = 95323.8 wonder = 95282.7 laughed = 95054.1 entirely = 94441.0 goes = 94172.4 bound = 93715.8 william = 93567.7 due = 93439.3 village = 93406.7 fight = 93286.7 fresh = 93109.4 perfect = 92946.1 german = 92880.8 christian = 92756.3 direction = 92753.0 cost = 92509.2 reading = 92423.0 tone = 92215.8 main = 92202.9 tree = 92086.9 conversation = 92045.8 considerable = 91791.3 street = 91631.4 silent = 91457.4 british = 91405.6 success = 91310.4 beside = 91299.2 meant = 91114.5 trademark = 91063.3 chair = 91005.3 somewhat = 90931.5 wall = 90866.8 considered = 90738.4 provide = 90737.3 stone = 90656.7 individual = 90108.9 greatest = 90035.7 wished = 89982.8 lines = 89931.5 boat = 89857.2 proper = 89732.2 heaven = 89701.8 bright = 89371.9 opportunity = 89264.3 sudden = 89221.6 field = 88834.2 waiting = 88812.8 c = 88662.4 private = 88548.1 afternoon = 88447.4 scarcely = 88368.5 quickly = 88359.5 formed = 88280.1 trying = 88136.0 etc. = 88072.4 blockquote = 88039.2 political = 87866.9 race = 87698.5 scene = 87400.7 seven = 87076.9 wait = 87020.0 tom = 86963.2 speaking = 86821.3 music = 86699.7 sit = 86662.0 christ = 86258.8 religion = 85953.1 news = 85787.0 authority = 85733.5 begin = 85726.7 marriage = 85672.1 speech = 85479.6 henry = 85336.0 that's = 85075.3 broke = 84954.2 difficult = 84793.8 honour = 84580.4 effort = 84561.8

801 - 900[തിരുത്തുക]

top = 84459.9 original = 84440.7 access = 84197.5 step = 84085.5 cry = 83704.8 domain = 83691.9 fast = 83451.5 medium = 83330.4 justice = 83238.1 troops = 83108.6 lie = 83035.4 personal = 82829.3 summer = 82802.9 america = 82630.0 garden = 82488.1 author = 82478.5 sitting = 82433.5 paragraph = 82287.7 passage = 82245.4 rome = 82152.0 ways = 82103.0 terrible = 81869.9 fortune = 81820.9 happiness = 81819.8 vain = 81782.6 ill = 81772.5 picture = 81751.6 indian = 81736.4 study = 81707.7 pain = 81592.3 europe = 81453.2 possession = 81352.5 supposed = 81286.6 grand = 81271.4 bit = 81206.1 situation = 81059.7 nation = 80880.6 attempt = 80837.8 takes = 80822.1 century = 80694.8 cast = 80587.8 floor = 80482.0 prepared = 80418.9 eight = 80399.8 sans = 80380.1 eat = 80319.3 determined = 80302.4 grave = 80042.8 hot = 80026.5 produce = 80025.9 killed = 79957.2 island = 79873.9 al = 79759.0 associated = 79741.6 sin = 79408.3 drawn = 79285.0 camp = 79203.3 watch = 79076.1 escape = 79046.8 likely = 79037.8 leaves = 78875.1 wood = 78739.9 instant = 78671.2 refund = 78595.2 fifty = 78550.7 ourselves = 78471.4 spring = 78365.5 fee = 78095.2 plan = 78059.2 ladies = 78004.6 modern = 77885.2 existence = 77876.2 simply = 77844.7 hart = 77729.3 memory = 77608.2 meeting = 77606.0 pleasant = 77481.0 perfectly = 77393.1 laugh = 77172.4 surprise = 77126.8 corner = 77078.9 roman = 76889.8 soft = 76880.2 dress = 76862.2 turning = 76852.6 military = 76672.4 forget = 76601.5 trust = 76528.3 fixed = 76287.3 beneath = 76283.4 allow = 76151.6 religious = 76119.5 equal = 75924.7 passion = 75761.4 reply = 75746.8 shore = 75527.2 conduct = 75512.0 break = 75482.2 spent = 75369.5 wise = 75360.0


901 - 1000[തിരുത്തുക]

rise = 75251.9 sake = 75217.0 degree = 75122.4 spot = 75075.1 winter = 75033.4 breath = 74965.3 built = 74736.7 touch = 74690.5 minute = 74571.7 courage = 74471.5 looks = 74376.9 board = 74367.9 official = 74362.8 rate = 74207.4 middle = 73851.0 sky = 73833.0 promise = 73824.6 physical = 73576.8 complete = 73485.0 distribute = 73479.4 instance = 73428.2 james = 73373.0 provided = 73365.1 pale = 73362.9 higher = 73294.7 loss = 73230.0 offer = 73196.8 move = 73165.8 train = 73066.7 shot = 72949.0 stop = 72898.9 class = 72769.4 lead = 72538.0 father's = 72492.4 running = 72449.0 spoken = 72352.2 moral = 72340.9 glass = 72268.3 i'd = 72263.8 directly = 72142.2 example = 72093.8 worse = 72081.4 sufficient = 71986.2 obliged = 71869.1 o' = 71692.3 warm = 71674.9 spite = 71656.8 start = 71638.3 v. = 71564.5 car = 71496.4 social = 71364.6 safe = 71151.2 wouldn't = 71085.3 ones = 70969.9 del = 70857.3 serious = 70841.6 ex = 70784.7 doctor = 70743.0 aux = 70543.7 shown = 70530.2 non = 70526.8 forms = 70223.3 lower = 70104.0 request = 69967.7 attack = 69884.9 servant = 69859.6 greek = 69853.4 dog = 69754.9 lot = 69739.7 trade = 69675.5 path = 69650.7 drink = 69592.7 proved = 69480.7 silver = 69392.3 special = 69342.7 pride = 69324.1 meaning = 68918.2 smiled = 68898.5 wonderful = 68846.1 health = 68758.3 rule = 68722.8 share = 68679.5 twelve = 68668.2 ears = 68662.0 movement = 68637.8 expect = 68523.5 enter = 68446.4 north = 68425.0 engaged = 68365.8 legal = 68290.4 advantage = 68190.2 darkness = 68182.3 spread = 68095.6 marked = 68063.5 taste = 68025.8 foreign = 68023.0 vast = 67999.3 officer = 67984.1 importance = 67923.9 seat = 67918.2

1001 - 1100[തിരുത്തുക]

ordinary = 67912.6 excellent = 67881.6 bill = 67721.2 sorry = 67647.4 native = 67538.7 method = 67479.1 rock = 67431.8 confidence = 67331.5 consider = 67316.3 tax = 67309.6 dream = 67297.2 peter = 67250.5 mighty = 67188.5 extent = 67181.2 jesus = 67145.2 grace = 67117.0 heads = 67075.4 concerning = 67020.2 liberty = 67012.9 game = 66939.1 wine = 66921.6 opposite = 66859.1 sword = 66833.8 distribution = 66771.9 judge = 66725.1 glance = 66566.9 greatly = 66507.2 iron = 66353.5 difference = 66342.8 space = 66263.4 besides = 66121.6 promised = 66052.9 pure = 65979.7 isn't = 65967.3 gentlemen = 65928.4 michael = 65886.8 prince = 65726.3 page = 65716.7 particularly = 65710.0 thirty = 65553.4 additional = 65541.6 exactly = 65494.3 finally = 65344.6 anxious = 65292.8 clothes = 65288.2 shook = 65282.1 working = 65190.3 prove = 65133.4 marry = 65113.7 file = 65093.4 evidence = 65052.9 captain = 65013.5 sign = 64658.8 progress = 64618.8 glory = 64602.5 distant = 64584.4 possessed = 64573.7 serve = 64516.3 fancy = 64277.6 obtain = 64270.8 freely = 64211.1 lose = 64027.0 south = 63873.9 sought = 63813.1 july = 63808.0 similar = 63740.4 building = 63680.8 narrow = 63672.9 dry = 63643.0 watched = 63612.1 honor = 63584.5 search = 63577.7 yes = 63539.4 forgotten = 63426.8 anyone = 63413.9 con = 63380.1 accept = 63366.0 sad = 63327.2 clearly = 63245.0 knowing = 62992.2 louis = 62981.5 king's = 62967.9 points = 62913.9 hill = 62899.8 neck = 62774.8 hearts = 62737.7 judgment = 62640.3 hall = 62591.8 aside = 62590.7 quick = 62549.0 'em = 62539.5 jack = 62470.2 honest = 62466.8 june = 62421.8 lies = 62407.7 altogether = 62372.2 mountain = 62328.3 agreed = 62296.2 measure = 62223.6 otherwise = 62205.0


1101 - 1200[തിരുത്തുക]

holding = 62166.7 report = 62127.9 fate = 62049.6 sick = 62040.6 proud = 62014.7 choose = 61944.3 million = 61877.3 a. = 61839.0 rights = 61621.7 aid = 61526.0 amount = 61232.6 bank = 61221.9 capital = 61081.8 royal = 61006.9 fully = 60928.0 animal = 60769.3 posted = 60710.7 secure = 60657.2 forest = 60636.9 stream = 60606.0 created = 60510.8 coast = 60377.9 bottom = 60362.2 washington = 59865.6 succeeded = 59786.2 bread = 59745.1 advance = 59696.7 claim = 59555.9 delight = 59439.9 fashion = 59393.2 papers = 59389.2 stage = 59357.7 desired = 59308.7 portion = 59305.9 cross = 59298.0 brave = 59213.6 servants = 59170.8 expense = 59121.2 principal = 59089.7 seek = 59028.3 ear = 58929.8 creature = 58919.7 freedom = 58915.7 there's = 58908.4 weather = 58818.9 surface = 58778.9 thick = 58617.3 carriage = 58590.8 false = 58579.6 rain = 58366.8 grow = 58310.4 add = 58287.4 don = 58286.8 tall = 58271.0 stranger = 58224.9 served = 58186.0 faces = 58162.9 comfort = 58139.8 dare = 58104.9 necessity = 58083.0 surprised = 58071.7 national = 58067.2 o = 58043.0 fingers = 57955.2 check = 57880.8 shoulders = 57857.2 blow = 57822.3 presently = 57817.2 hung = 57813.8 sons = 57684.3 throughout = 57680.4 gentle = 57653.4 education = 57651.1 touched = 57402.8 numerous = 57378.6 robert = 57173.7 gate = 57160.2 immediate = 57138.2 wealth = 57116.8 august = 57095.4 song = 57042.5 practice = 57004.2 group = 56952.4 waited = 56950.1 draw = 56946.2 style = 56927.6 quietly = 56922.0 growing = 56826.3 fond = 56802.1 holy = 56788.0 opening = 56695.6 famous = 56690.6 species = 56650.0 grass = 56632.0 active = 56258.2 shoulder = 56233.4 consequence = 56218.2 breast = 56211.4 frequently = 56152.9 david = 56144.4


1201 - 1300[തിരുത്തുക]

fish = 56134.8 spanish = 56093.2 encore = 56043.6 snow = 56023.4 phrase = 55998.0 contact = 55919.8 pity = 55904.6 telling = 55883.2 angry = 55704.1 tongue = 55670.9 tired = 55618.0 science = 55616.3 remarkable = 55594.9 yours = 55543.7 taught = 55536.9 collection = 55536.3 thomas = 55533.5 sharp = 55466.5 surely = 55455.8 powerful = 55384.3 price = 55245.8 equally = 55209.2 willing = 55192.3 november = 55087.6 spain = 55060.0 season = 55032.4 divine = 55029.6 principle = 55029.0 woods = 55008.2 kill = 54996.4 naturally = 54991.9 weight = 54990.7 genius = 54944.0 material = 54824.6 popular = 54772.3 paul = 54748.1 thin = 54736.2 guard = 54698.0 alive = 54625.9 quarter = 54594.9 virtue = 54458.7 intellectual = 54431.6 weak = 54419.3 habit = 54400.1 reader = 54370.8 windows = 54228.4 owner = 54215.4 entire = 54205.3 crossed = 54193.5 sentence = 54125.3 companion = 54091.6 moi = 54039.8 golden = 54026.8 list = 54013.3 valley = 53958.7 interested = 53933.3 liked = 53933.3 brown = 53898.4 bore = 53880.4 italy = 53878.7 las = 53858.5 gathered = 53810.0 saved = 53794.8 tender = 53776.3 dangerous = 53670.4 aware = 53577.5 bent = 53567.4 approach = 53562.9 richard = 53544.8 december = 53524.0 distributing = 53472.8 forces = 53464.3 apparently = 53448.0 handsome = 53415.3 pray = 53407.5 shadow = 53403.0 slight = 53331.5 familiar = 53314.0 direct = 53293.2 midst = 53237.4 evidently = 53234.0 yellow = 53218.3 sacred = 53132.7 wounded = 53129.9 pounds = 52990.2 box = 52959.3 calm = 52955.9 january = 52900.2 moon = 52655.8 nine = 52644.5 unknown = 52481.3 numbers = 52439.6 ain't = 52409.8 hast = 52399.1 express = 52216.1 kingdom = 52159.8 uncle = 52156.4 guess = 52145.1 prepare = 52055.6 hearing = 52042.1


1301 - 1400[തിരുത്തുക]

address = 51996.5 slaves = 51992.5 remarked = 51948.6 follows = 51904.7 included = 51900.2 mass = 51856.3 favour = 51837.1 twice = 51811.8 sympathy = 51806.2 satisfaction = 51746.5 actually = 51721.1 throw = 51695.2 affection = 51689.1 imagination = 51637.8 chose = 51607.4 fees = 51592.2 fault = 51584.9 nice = 51544.4 station = 51529.2 truly = 51501.6 affair = 51446.9 machine = 51420.5 germany = 51351.2 putting = 51176.7 advice = 51169.4 hopes = 51158.1 april = 51155.9 ceased = 51141.2 absence = 51119.8 demanded = 51087.2 content = 50951.5 size = 50940.2 becomes = 50926.1 impression = 50925.0 imagine = 50920.5 dressed = 50888.4 storm = 50770.7 proceeded = 50769.0 task = 50706.0 whispered = 50668.3 consideration = 50574.2 listen = 50551.1 listened = 50547.2 suffer = 50545.5 beat = 50470.6 extraordinary = 50442.5 priest = 50392.9 mir = 50382.8 farther = 50341.7 regular = 50169.4 treated = 50144.6 rode = 50144.1 wisdom = 50055.7 contain = 50054.0 mission = 49998.8 bay = 49977.4 sorrow = 49941.9 hurt = 49881.1 edge = 49861.4 watching = 49818.6 fool = 49809.6 post = 49723.5 resolved = 49710.0 informed = 49680.1 frank = 49677.3 smiling = 49672.8 discover = 49635.6 relief = 49626.6 birth = 49591.7 wholly = 49589.5 noise = 49570.9 burst = 49528.1 total = 49366.5 title = 49341.7 explanation = 49324.3 philip = 49298.4 legs = 49236.4 supper = 49221.8 crime = 49207.2 empty = 49113.1 policy = 49107.5 lovely = 49085.5 soldier = 49065.3 comply = 49061.3 lifted = 49043.3 october = 49022.5 happen = 48885.1 constant = 48868.2 based = 48823.7 demand = 48804.0 square = 48799.0 rapidly = 48784.3 series = 48774.7 previous = 48746.6 dont = 48640.7 mention = 48609.8 busy = 48587.2 vi = 48519.1 shape = 48415.5 burning = 48333.9

1401 - 1500[തിരുത്തുക]

receiving = 48319.8 quality = 48281.5 smoke = 48275.9 slave = 48266.3 assistance = 48247.2 thank = 48213.4 moving = 48206.1 current = 48174.5 won = 48163.8 message = 48134.0 flesh = 48100.8 soil = 48079.9 calling = 48078.8 credit = 47982.0 pocket = 47967.3 fruit = 47961.7 capable = 47896.4 coat = 47857.5 fort = 47846.8 sum = 47845.7 loud = 47842.3 brain = 47818.7 final = 47791.7 sending = 47765.8 laughing = 47760.1 bearing = 47656.5 forty = 47640.2 volunteers = 47627.8 absolutely = 47626.1 double = 47525.3 mother's = 47497.2 bird = 47465.1 completely = 47372.8 conscience = 47349.7 lo = 47348.6 pair = 47276.5 destroy = 47261.8 india = 47254.5 explain = 47160.5 belief = 47159.9 fifteen = 47154.3 slow = 47122.8 grief = 47108.1 falling = 47104.8 east = 46993.8 continue = 46942.0 ring = 46907.1 provisions = 46899.2 faithful = 46870.0 excitement = 46838.4 shame = 46815.3 tea = 46793.4 understanding = 46748.9 nearer = 46705.6 welcome = 46692.6 dying = 46603.6 mad = 46580.0 buy = 46567.0 sold = 46562.5 separate = 46549.0 cruel = 46295.7 wasn't = 46276.0 hoped = 46275.4 loose = 46211.8 splendid = 46199.9 motion = 46140.3 bitter = 46103.1 stars = 46054.7 edward = 46029.9 prayer = 46024.3 god's = 45968.5 kindly = 45937.0 italian = 45850.9 release = 45787.2 relation = 45749.5 upper = 45707.8 remove = 45663.4 centre = 45658.3 drawing = 45533.9 proof = 45480.9 amongst = 45471.9 supply = 45468.5 control = 45467.4 join = 45456.7 notes = 45322.2 worst = 45309.2 knees = 45253.5 firm = 45246.1 ride = 45216.3 addition = 45192.1 yesterday = 45140.3 useful = 45118.3 delicate = 44956.2 mercy = 44890.3 admit = 44820.5 catch = 44812.0 practical = 44772.1 constantly = 44750.7 friendly = 44740.0 prison = 44715.2

1501 - 1600[തിരുത്തുക]

minister = 44674.1 increase = 44630.2 labor = 44560.9 process = 44497.3 rooms = 44473.1 terror = 44436.5 han = 44394.8 brief = 44380.2 um = 44353.2 fail = 44332.3 spiritual = 44330.6 colour = 44296.9 doesn't = 44295.7 instantly = 44273.2 dozen = 44264.8 intention = 44202.8 entrance = 44170.2 exercise = 44069.9 smith = 44036.2 mistake = 44018.1 virginia = 43961.8 bought = 43949.5 doors = 43888.1 acquaintance = 43857.7 member = 43844.7 civil = 43836.8 gain = 43829.5 cover = 43815.5 protection = 43813.8 wear = 43766.5 unable = 43737.8 color = 43729.3 dust = 43654.4 attached = 43588.5 sing = 43539.0 ik = 43533.9 enjoy = 43494.0 literary = 43467.5 iv = 43425.8 blind = 43391.5 gradually = 43342.5 intelligence = 43340.2 text = 43313.8 clean = 43296.9 buried = 43282.8 mistress = 43264.8 needs = 43221.4 apply = 43214.7 chamber = 43201.7 sooner = 43184.3 anger = 43182.6 cities = 43163.4 ireland = 43148.2 require = 43128.5 nose = 43111.6 extreme = 43038.5 everybody = 43034.5 praise = 43018.2 ahead = 42994.0 huge = 42973.1 paying = 42961.3 volume = 42921.9 license = 42863.3 hate = 42820.6 edition = 42799.7 rough = 42777.8 partly = 42775.5 escaped = 42740.6 fly = 42653.9 tale = 42634.7 irish = 42542.4 equipment = 42531.1 rare = 42526.1 energy = 42494.0 assured = 42461.9 highly = 42392.6 safety = 42388.1 variety = 42338.6 custom = 42322.3 event = 42259.2 souls = 42257.5 theory = 42248.5 drop = 42200.6 couple = 42182.6 whenever = 42168.5 closely = 42154.5 thoroughly = 42097.6 site = 42092.0 careful = 42086.3 female = 42040.2 bare = 42019.9 lake = 42004.1 everywhere = 41980.5 ease = 41877.5 circle = 41846.5 suit = 41839.7 lover = 41826.8 cup = 41776.1 favor = 41703.5 despair = 41690.5


1601 - 1700[തിരുത്തുക]

faint = 41634.8 goods = 41599.3 september = 41561.6 roof = 41535.7 dull = 41494.6 plans = 41485.6 kindness = 41478.3 writer = 41465.9 gray = 41420.3 fairly = 41374.1 connection = 41351.6 castle = 41316.7 rendered = 41261.5 successful = 41224.9 cousin = 41123.0 natives = 41085.8 attitude = 41076.2 manners = 41048.7 apart = 40952.9 services = 40901.7 pwh = 40891.6 evident = 40879.2 clouds = 40876.9 immense = 40852.2 admiration = 40834.7 hotel = 40736.2 yards = 40677.6 awful = 40645.0 conscious = 40626.9 becoming = 40623.6 gently = 40594.3 article = 40557.7 learning = 40553.7 voyage = 40547.5 limited = 40547.0 trial = 40505.3 compliance = 40494.6 labour = 40419.7 fellows = 40407.9 anywhere = 40370.7 flight = 40344.3 eager = 40331.3 raise = 40326.3 development = 40324.0 precious = 40290.2 milk = 40246.9 type = 40235.1 pope = 40222.7 weary = 40210.8 abroad = 40168.6 innocent = 40145.0 avoid = 40124.7 med = 40115.7 skin = 40110.6 singing = 40037.4 destroyed = 40023.9 cent = 39984.5 you've = 39974.9 harry = 39956.3 salt = 39951.8 dick = 39874.7 voices = 39864.6 israel = 39846.6 cool = 39793.1 sous = 39792.5 ad = 39758.7 stock = 39755.3 dire = 39721.0 violent = 39625.3 plenty = 39581.9 mental = 39557.7 lest = 39538.6 visible = 39476.6 prisoner = 39451.9 pardon = 39446.8 status = 39409.6 departure = 39347.1 solemn = 39330.2 anxiety = 39326.9 growth = 39306.6 treatment = 39293.1 joseph = 39265.5 queen = 39192.9 audience = 39169.8 curiosity = 39123.0 consent = 39110.7 temps = 39097.7 dreadful = 39025.1 interrupted = 39020.0 expenses = 38975.0 miserable = 38953.6 paused = 38940.1 whilst = 38926.0 record = 38919.8 donate = 38910.8 count = 38908.5 february = 38887.1 seldom = 38868.0 actual = 38796.5 computer = 38783.0

1701 - 1800[തിരുത്തുക]

production = 38774.0 ruin = 38665.3 kings = 38652.9 scattered = 38644.5 sufficiently = 38630.4 fill = 38620.2 charming = 38560.6 earnest = 38522.8 bow = 38519.5 guide = 38489.6 anybody = 38486.8 utterly = 38463.2 dance = 38442.3 younger = 38375.3 hurried = 38333.7 brothers = 38316.8 remark = 38316.2 temper = 38302.7 base = 38262.7 severe = 38246.4 teach = 38204.7 beg = 38122.0 arthur = 38083.1 library = 38070.7 articles = 38043.7 kissed = 38024.0 police = 37959.2 conclusion = 37945.2 skill = 37923.2 slavery = 37897.3 chiefly = 37890.5 confusion = 37821.9 quantity = 37747.0 temple = 37743.0 likewise = 37677.1 gift = 37663.1 excuse = 37661.4 valuable = 37637.7 fat = 37631.5 triumph = 37626.5 egypt = 37575.8 plants = 37570.2 absolute = 37565.7 extremely = 37558.3 harm = 37557.8 g. = 37538.1 whence = 37529.1 ice = 37493.6 sell = 37337.1 companions = 37324.1 stairs = 37308.4 store = 37272.3 flat = 37270.6 witness = 37249.8 ed = 37217.7 bold = 37195.7 latin = 37192.4 ascii = 37191.8 argument = 37133.8 emotion = 37074.7 sand = 37027.4 wound = 37025.1 unhappy = 37004.3 inquired = 36972.8 observe = 36945.8 expedition = 36933.9 desert = 36924.4 sail = 36870.3 rage = 36838.8 liability = 36834.8 patient = 36808.9 slept = 36806.7 doctrine = 36764.5 range = 36759.9 wicked = 36725.0 reality = 36723.9 local = 36667.6 lad = 36623.1 foolish = 36622.0 self = 36615.2 sentiment = 36560.1 ignorant = 36552.7 destruction = 36512.2 source = 36508.8 humble = 36500.4 shop = 36495.9 kiss = 36480.7 origin = 36443.5 band = 36403.0 glorious = 36393.4 rushed = 36377.1 ball = 36373.1 habits = 36328.1 maid = 36248.1 generous = 36217.2 guilty = 36195.2 division = 36131.6 resolution = 36105.7 win = 36104.0 inclined = 36080.4

1801 - 1900[തിരുത്തുക]

setting = 36074.2 regret = 36013.4 murder = 35998.7 discovery = 35979.6 formerly = 35971.1 staff = 35935.7 throat = 35914.3 commercial = 35893.4 eternal = 35865.3 cap = 35855.1 pause = 35850.6 refuse = 35838.8 related = 35837.7 replacement = 35837.1 unfortunate = 35830.9 readily = 35795.5 speed = 35779.1 violence = 35727.3 midnight = 35685.1 delay = 35672.7 lately = 35632.7 reputation = 35597.8 kitchen = 35568.5 stepped = 35562.9 exact = 35529.7 sang = 35517.9 stick = 35513.9 attend = 35508.3 softly = 35499.9 shade = 35493.7 consciousness = 35441.9 punishment = 35410.3 estate = 35372.6 slightly = 35372.6 frightened = 35352.3 singular = 35298.3 fatal = 35278.0 indicate = 35222.8 troubled = 35219.5 profit = 35202.6 gay = 35161.5 boston = 35143.5 philosophy = 35110.8 household = 35078.7 fleet = 35072.5 difficulties = 35067.4 press = 35064.1 bosom = 35043.2 hers = 35003.8 forgot = 34989.7 melancholy = 34983.5 electronically = 34976.8 european = 34967.8 thanks = 34966.7 delighted = 34944.1 spend = 34923.3 blessed = 34921.6 possess = 34913.2 region = 34913.2 disease = 34873.2 gun = 34869.2 wit = 34864.7 fierce = 34857.4 career = 34812.9 links = 34787.0 image = 34783.7 proceed = 34780.3 belong = 34778.0 horror = 34763.4 arise = 34753.3 plant = 34716.7 governor = 34712.2 woman's = 34693.0 belonged = 34685.7 market = 34679.5 wondered = 34603.5 mankind = 34569.7 hence = 34532.0 waste = 34513.4 suspicion = 34501.0 mystery = 34472.9 suggestion = 34379.4 flower = 34371.0 reign = 34360.8 shining = 34360.3 fame = 34330.4 cloud = 34318.6 afford = 34276.4 trembling = 34248.2 appeal = 34213.3 uttered = 34207.1 host = 34141.8 hide = 34121.0 sugar = 34117.6 painted = 34109.1 pushed = 34101.3 ashamed = 34052.3 finger = 34038.2 catholic = 34020.2 somewhere = 33972.3

1901 - 2000[തിരുത്തുക]

doubtless = 33971.8 agreeable = 33918.3 domestic = 33917.7 seine = 33906.4 aunt = 33903.1 guests = 33887.3 utmost = 33882.2 shalt = 33826.5 lack = 33807.9 reasonable = 33801.2 strongly = 33796.7 error = 33795.5 blame = 33745.4 reward = 33730.8 applicable = 33722.3 forehead = 33700.4 patience = 33694.7 majority = 33686.3 shouted = 33639.0 disposition = 33609.7 properly = 33572.0 picked = 33552.9 glanced = 33543.8 misery = 33538.8 design = 33527.5 thence = 33526.4 rapid = 33502.7 opposition = 33483.6 'tis = 33470.1 risk = 33468.4 vol = 33429.5 behold = 33421.1 render = 33405.9 reference = 33373.2 baby = 33363.1 hero = 33363.1 deck = 33358.6 branch = 33357.5 bowed = 33328.2 decision = 33300.0 breaking = 33293.9 thine = 33269.6 defective = 33261.8 benefit = 33252.8 murmured = 33252.2 china = 33247.1 issue = 33240.4 plainly = 33231.9 gaze = 33205.5 gets = 33202.6 disk = 33137.9 distinct = 33085.5 elizabeth = 33045.6 occasionally = 33016.3 permanent = 33007.3 alike = 33006.7 print = 33002.8 ignorance = 32980.2 probable = 32965.0 invited = 32932.4 meal = 32928.4 approaching = 32911.0 artist = 32897.5 savage = 32892.4 disposed = 32814.7 exist = 32745.4 occasions = 32743.8 humanity = 32725.2 spare = 32681.3 mounted = 32677.9 corps = 32675.6 urged = 32641.8 farm = 32627.2 begged = 32617.1 celebrated = 32591.7 corn = 32545.6 weakness = 32519.1 cloth = 32493.2 sheep = 32487.0 utter = 32439.2 fourth = 32412.1 nodded = 32386.2 charm = 32347.9 limitation = 32342.9 russia = 32332.2 chapter = 32269.7 dared = 32269.1 dawn = 32239.3 chinese = 32192.5 atmosphere = 32179.6 verse = 32174.5 quarters = 32152.6 oh = 32139.6 flame = 32117.7 lights = 32096.3 holder = 32090.6 forever = 32054.6 enthusiasm = 32042.2 job = 32034.9 grey = 31942.5

2001 - 3000[തിരുത്തുക]

borne = 31939.7 damages = 31930.7 copying = 31923.4 bell = 31875.0 preserve = 31823.2 doth = 31766.9 painful = 31765.8 departed = 31739.3 distinction = 31693.7 solid = 31676.2 scheme = 31667.2 frame = 31653.1 flying = 31643.0 delightful = 31588.4 gazed = 31583.9 constitution = 31581.1 ocean = 31560.2 britain = 31541.7 cease = 31531.5 key = 31506.2 male = 31505.6 vie = 31378.9 hole = 31372.7 travel = 31359.2 agent = 31357.5 observation = 31354.2 apparent = 31297.3 circumstance = 31295.6 announcement = 31275.3 frequent = 31264.1 leader = 31237.1 profits = 31223.0 centuries = 31221.9 lonely = 31214.0 priests = 31189.8 equivalent = 31166.1 margaret = 31158.8 route = 31143.6 beloved = 31139.6 discussion = 31113.7 eagerly = 31080.5 aspect = 31076.6 community = 31069.8 treaty = 31034.4 oil = 31026.5 port = 31008.5 russian = 30998.9 fn = 30935.3 haste = 30886.3 conviction = 30882.9 calculated = 30857.6 gratitude = 30838.4 sigh = 30798.4 nevertheless = 30788.9 keen = 30761.8 grant = 30737.6 thrust = 30703.3 district = 30683.6 belonging = 30653.2 ambition = 30649.2 useless = 30611.5 rolled = 30600.3 lieu = 30533.2 build = 30514.7 knight = 30484.3 africa = 30466.2 pursued = 30456.7 smooth = 30443.2 failure = 30386.3 senses = 30382.9 ben = 30379.0 luck = 30359.8 perform = 30344.6 union = 30293.4 essential = 30286.6 hurry = 30196.5 format = 30175.2 hanging = 30150.9 dim = 30121.1 johnson = 30113.8 ideal = 30059.7 smaller = 30051.8 nervous = 30038.3 ha = 30013.6 ours = 29965.7 stared = 29917.8 you'd = 29906.0 secured = 29880.7 hastily = 29864.9 territory = 29861.0 comment = 29857.6 stronger = 29819.9 instinct = 29803.0 contempt = 29802.4 mixed = 29800.2 helen = 29790.6 horrible = 29787.8 mode = 29759.6 permit = 29716.8 cries = 29715.7


2101 - 2200[തിരുത്തുക]

alarm = 29714.6 seriously = 29705.0 notion = 29645.9 vote = 29626.2 dutch = 29616.6 loving = 29574.9 impulse = 29572.7 recovered = 29564.3 gates = 29531.6 burden = 29464.6 correct = 29456.1 treat = 29454.5 remarks = 29453.9 prefer = 29437.0 insisted = 29431.9 mi = 29426.3 resumed = 29417.3 crying = 29412.2 merry = 29389.7 dread = 29384.6 profession = 29381.3 mortal = 29348.6 sex = 29344.1 maintain = 29336.8 amid = 29314.8 desperate = 29308.1 province = 29288.4 practically = 29268.1 occur = 29259.1 silk = 29246.7 what's = 29228.1 alexander = 29195.5 hit = 29155.5 united = 29133.5 developed = 29118.3 beast = 29107.6 cavalry = 29098.1 falls = 29087.4 fever = 29084.5 clever = 29075.0 daughters = 29074.4 aloud = 29072.2 eleven = 29039.5 tent = 29012.5 pen = 28986.6 abandoned = 28976.4 instrument = 28973.1 yield = 28966.9 politics = 28953.9 prayers = 28953.9 christmas = 28947.7 cabin = 28946.6 deny = 28913.4 stern = 28900.4 empire = 28870.0 idle = 28839.1 industry = 28834.5 vague = 28810.9 execution = 28795.1 deed = 28779.4 uniform = 28772.0 communication = 28769.8 somehow = 28759.1 founded = 28713.5 college = 28687.0 rude = 28682.5 knife = 28676.3 arrangement = 28664.5 hell = 28651.6 shadows = 28636.9 wooden = 28623.4 crowded = 28590.2 nights = 28586.2 commerce = 28578.4 slipped = 28569.4 interview = 28563.2 stayed = 28561.5 warning = 28468.0 contents = 28460.7 threatened = 28436.5 descended = 28419.0 devotion = 28354.8 scotland = 28347.0 distress = 28325.6 counsel = 28312.0 princes = 28306.4 nu = 28303.6 sorts = 28269.8 coffee = 28255.7 assure = 28205.1 rush = 28191.0 capacity = 28174.1 declare = 28146.5 steady = 28123.4 version = 28111.0 firmly = 28068.8 cheerful = 28047.4 poured = 28018.7 tide = 28003.5 madame = 27991.7

2201 - 2300[തിരുത്തുക]

scott = 27948.9 incident = 27911.2 sensible = 27907.8 supported = 27885.3 bade = 27872.3 m = 27852.6 organization = 27850.9 creation = 27824.4 web = 27770.4 tied = 27760.8 prospect = 27740.6 grateful = 27714.7 western = 27701.7 sank = 27694.4 northern = 27692.7 jean = 27675.2 hier = 27672.4 errors = 27628.5 winds = 27623.4 multitude = 27622.3 venture = 27618.9 instructions = 27575.6 profound = 27571.6 exceedingly = 27549.1 arrive = 27519.3 pressure = 27518.7 derive = 27513.6 caesar = 27510.3 chain = 27487.7 owing = 27451.1 widow = 27435.9 elsewhere = 27417.9 council = 27415.7 mississippi = 27389.2 critical = 27352.6 scientific = 27345.3 wives = 27336.3 fathers = 27328.4 passions = 27312.6 operation = 27270.4 cat = 27267.6 leaned = 27265.3 mood = 27200.6 perceive = 27191.6 obtaining = 27173.6 resistance = 27154.4 riding = 27124.0 parted = 27122.9 notwithstanding = 27097.6 continually = 27081.8 element = 27067.2 display = 27064.9 sam = 27046.9 civilization = 27046.3 odd = 27037.3 era = 27035.1 shake = 27018.2 rest. = 26994.0 fix = 26964.7 sleeping = 26933.7 trail = 26933.7 match = 26899.9 jerusalem = 26894.3 activity = 26888.1 examined = 26887.5 security = 26887.0 astonishment = 26871.8 rev = 26856.6 cared = 26841.4 folly = 26831.2 angel = 26827.9 teaching = 26772.1 tribe = 26761.4 obey = 26746.8 saturday = 26736.6 royalty = 26731.0 supreme = 26704.6 establishment = 26694.4 succeed = 26677.0 exception = 26668.0 settle = 26662.3 oxford = 26648.2 mexico = 26620.7 thereof = 26615.6 nurse = 26587.4 sins = 26583.5 nearest = 26558.2 taxes = 26557.6 infinite = 26555.9 bar = 26550.8 residence = 26541.3 prevented = 26539.6 joe = 26530.6 eating = 26524.4 reflection = 26519.9 carolina = 26518.7 stir = 26517.6 revealed = 26491.2 gifts = 26463.0 star = 26442.7


2301 - 2400[തിരുത്തുക]

chez = 26437.1 concealed = 26417.4 section = 26414.6 lamp = 26401.6 cook = 26383.1 repeat = 26344.2 apartment = 26337.4 somebody = 26336.9 consequences = 26301.4 lit = 26298.6 strangers = 26284.5 shone = 26270.4 intense = 26266.5 francis = 26260.3 damage = 26259.7 realized = 26243.4 slightest = 26237.8 sentiments = 26233.8 sole = 26233.3 regiment = 26211.3 touching = 26191.6 o'er = 26164.0 marie = 26160.1 cottage = 26140.9 drank = 26123.5 commenced = 26115.0 test = 26089.7 poverty = 26088.0 oath = 26075.6 landed = 26065.5 guest = 26063.2 wrath = 26060.4 quarrel = 26021.0 settlement = 26021.0 confined = 26014.3 election = 26014.3 disturbed = 25982.2 acting = 25971.5 leaning = 25960.2 grande = 25939.4 recently = 25933.2 aim = 25929.2 bless = 25895.5 row = 25891.5 apt = 25865.6 fearful = 25854.4 campaign = 25839.7 sunshine = 25839.2 yard = 25830.7 charity = 25824.0 deserted = 25807.1 signal = 25790.2 assembled = 25788.5 strain = 25781.2 leg = 25767.1 ability = 25757.5 intelligent = 25745.7 endure = 25745.1 steel = 25733.9 directions = 25724.9 intimate = 25671.4 sixty = 25651.1 hang = 25630.3 butter = 25627.4 hated = 25613.9 whatsoever = 25611.7 inner = 25597.0 thither = 25595.4 card = 25580.7 average = 25579.6 swift = 25565.5 holland = 25537.4 alice = 25522.2 driving = 25488.4 armies = 25467.0 passes = 25461.4 steadily = 25460.2 pains = 25456.8 grounds = 25434.3 marched = 25432.6 supplied = 25420.2 furniture = 25401.1 deeds = 25388.2 lightly = 25387.0 county = 25351.0 runs = 25347.1 detail = 25343.1 track = 25337.5 bottle = 25335.8 cf. = 25330.7 application = 25311.6 si = 25308.8 ate = 25308.2 arts = 25302.0 deeper = 25239.5 sailed = 25229.4 liberal = 25219.2 tower = 25213.0 folk = 25201.2 plate = 25191.1

2401 - 2500[തിരുത്തുക]

commission = 25131.4 consequently = 25095.9 bag = 25090.9 favourite = 25090.9 hollow = 25083.0 paragraphs = 25079.0 shock = 25076.2 gross = 25071.7 decide = 25047.0 drinking = 25012.0 largely = 25012.0 provision = 25009.8 bid = 25005.8 commonly = 25005.3 annual = 24980.5 pursuit = 24970.9 scarce = 24942.2 adventure = 24924.8 performance = 24909.6 hatred = 24898.3 throwing = 24889.9 wanting = 24889.9 desires = 24884.2 christianity = 24874.7 possibility = 24859.5 describe = 24848.2 exchange = 24813.3 anne = 24812.7 sighed = 24785.1 beasts = 24729.4 overcome = 24718.1 harmless = 24715.9 staring = 24713.6 tones = 24673.7 stuff = 24611.2 portrait = 24594.8 flag = 24594.3 vanished = 24592.0 heavily = 24544.2 heavens = 24541.9 walks = 24521.6 southern = 24475.5 wave = 24461.4 foundation = 24422.0 muttered = 24416.9 scale = 24407.3 newspaper = 24388.2 awake = 24362.3 determine = 24360.0 naked = 24358.9 clerk = 24357.8 obvious = 24357.8 enabled = 24317.2 safely = 24293.6 hesitated = 24277.3 coach = 24276.1 moreover = 24259.8 distinctly = 24255.9 burn = 24244.6 conception = 24242.9 administration = 24231.1 concern = 24223.2 fun = 24222.1 lesson = 24216.5 treasure = 24209.1 prosperity = 24169.2 pull = 24125.8 rang = 24114.6 wrought = 24112.9 romance = 24110.6 theatre = 24097.1 tenderness = 24076.8 trip = 24052.1 elder = 24049.8 absurd = 24040.2 victim = 24009.8 considering = 24007.6 genuine = 23980.5 startled = 23968.2 previously = 23958.6 fury = 23948.5 depth = 23937.2 rope = 23933.3 jag = 23928.2 drunk = 23892.1 coup = 23891.6 sale = 23878.6 torn = 23874.7 tot = 23866.2 receipt = 23853.9 rarely = 23844.9 succession = 23831.3 shaking = 23812.2 lawyer = 23811.1 relative = 23804.3 lee = 23801.5 hunting = 23790.8 altar = 23782.4 troubles = 23782.4 blessing = 23779.5

2501 - 2600[തിരുത്തുക]

tendency = 23779.5 definite = 23770.5 feast = 23763.2 persuaded = 23759.8 shortly = 23754.8 flow = 23712.0 gazing = 23709.7 passages = 23686.1 whisper = 23666.9 florence = 23651.2 outer = 23646.7 eighteen = 23644.4 payment = 23640.5 teacher = 23624.7 princess = 23575.7 lincoln = 23558.8 returns = 23553.8 finish = 23544.8 independence = 23534.1 sharply = 23528.4 spaniards = 23509.3 gloomy = 23473.8 contrast = 23464.2 magic = 23463.1 manage = 23435.5 gather = 23431.6 wondering = 23418.1 crossing = 23416.9 wherever = 23394.4 entity = 23384.8 owe = 23370.2 verses = 23369.6 fruits = 23356.1 central = 23347.7 motive = 23342.1 discourse = 23339.2 hastened = 23337.5 ut = 23324.0 purple = 23309.4 misfortune = 23299.8 condemned = 23284.1 gesture = 23277.9 testimony = 23276.7 lift = 23274.5 perfection = 23270.5 admirable = 23268.9 conceived = 23263.2 bob = 23250.8 badly = 23246.9 whereas = 23216.5 responsibility = 23206.4 relieved = 23192.8 bears = 23191.2 sig = 23190.0 refuge = 23182.1 user = 23180.5 tiny = 23179.9 brethren = 23170.9 examine = 23159.6 corrupt = 23132.0 dragged = 23121.3 occupation = 23106.1 emperor = 23097.1 shared = 23097.1 structure = 23078.0 charges = 23060.0 d = 23045.9 inch = 23033.5 respectable = 23027.3 inquiry = 23000.8 preferred = 22982.3 stirred = 22978.9 lively = 22975.5 obedience = 22973.8 bride = 22964.8 ned = 22960.9 basis = 22958.1 restrictions = 22936.1 include = 22924.8 complying = 22923.1 chest = 22921.5 pace = 22914.7 construction = 22900.1 limbs = 22882.6 simplicity = 22879.2 mingled = 22877.0 vengeance = 22847.1 represent = 22834.8 masses = 22812.2 dan = 22811.1 km = 22746.4 wherein = 22730.6 earnestly = 22718.8 indifferent = 22707.5 ruined = 22699.6 vanity = 22696.2 feed = 22683.3 thereby = 22678.2 novel = 22677.1 cutting = 22667.5

2601 - 2700[തിരുത്തുക]

cure = 22634.3 meme = 22633.7 breeze = 22631.5 solitary = 22601.1 nun = 22582.5 roll = 22564.5 determination = 22552.7 deliver = 22552.1 suitable = 22538.0 defeat = 22536.3 pointing = 22531.8 suspect = 22531.8 tear = 22527.9 ranks = 22507.6 composition = 22470.5 feels = 22436.1 mal = 22429.4 wandering = 22425.4 doubtful = 22383.2 autumn = 22362.4 invitation = 22343.8 recall = 22326.3 depend = 22322.4 club = 22321.8 purchase = 22299.9 humour = 22265.0 disappointed = 22259.9 sen = 22258.2 unexpected = 22255.4 imposed = 22236.2 merchant = 22235.1 induced = 22223.3 hugh = 22197.4 responsible = 22191.2 smell = 22140.0 balance = 22136.6 virtues = 22135.5 assist = 22130.9 laying = 22106.7 pick = 22099.4 conflict = 22091.5 lane = 22089.3 realize = 22088.7 cotton = 22083.7 eaten = 22083.1 recognize = 22074.6 intervals = 22047.6 cleared = 22047.1 shoot = 22042.0 beard = 22004.8 feeble = 21974.4 positive = 21969.9 solicit = 21957.5 estimate = 21944.6 gathering = 21941.2 maiden = 21932.2 b = 21929.4 locked = 21918.1 defect = 21906.9 revenge = 21901.2 ton = 21900.7 amusement = 21883.8 respects = 21881.0 forming = 21879.8 desk = 21874.2 wilt = 21860.7 comparison = 21849.4 enjoyment = 21833.1 owed = 21833.1 sensation = 21824.7 mud = 21823.0 grasp = 21804.4 summoned = 21790.9 jealous = 21781.3 keeps = 21777.9 colored = 21772.3 commander = 21767.8 research = 21767.2 privilege = 21760.5 pleasures = 21752.6 prize = 21734.6 suggest = 21726.1 physician = 21722.2 inferior = 21710.9 publication = 21703.6 sincere = 21695.2 slender = 21686.7 narrative = 21644.5 samuel = 21638.8 revolution = 21633.2 mostly = 21623.6 satisfy = 21594.9 discipline = 21575.8 gloom = 21559.5 zeal = 21542.6 maria = 21542.0 veil = 21535.2 silly = 21516.7 foe = 21511.6 procession = 21503.7

2701 - 2800[തിരുത്തുക]

disappointment = 21494.7 indifference = 21477.3 grain = 21470.5 precisely = 21467.1 canada = 21454.7 enable = 21450.2 create = 21435.0 indicated = 21432.2 root = 21420.4 engagement = 21413.1 specific = 21356.8 graceful = 21349.4 fed = 21347.2 instruction = 21324.1 gracious = 21315.1 knocked = 21311.7 behalf = 21305.5 seas = 21284.1 horizon = 21260.5 dies = 21241.3 student = 21240.8 steep = 21220.5 petit = 21217.1 assume = 21205.3 losing = 21201.4 tradition = 21197.4 harmony = 21172.6 alteration = 21171.5 finest = 21161.4 platform = 21141.7 roses = 21140.6 mutual = 21138.9 compressed = 21127.6 opportunities = 21126.5 propose = 21111.3 day's = 21108.5 ventured = 21097.2 childhood = 21090.4 correspondence = 21090.4 exquisite = 21078.1 twenty-five = 21067.4 ridiculous = 21049.9 flash = 21043.1 submit = 21035.3 wire = 21034.7 reserve = 21031.3 virgin = 21029.6 papa = 21022.9 disclaimers = 21017.2 motives = 21017.2 greeks = 21013.3 reckon = 21012.7 injury = 21000.9 agony = 20996.4 wearing = 20993.6 tragedy = 20988.5 helpless = 20985.7 proposition = 20985.7 greece = 20976.1 girl's = 20959.3 convey = 20955.3 unconscious = 20953.1 flood = 20946.9 hospital = 20934.5 talent = 20921.5 model = 20913.6 hypertext = 20884.4 criticism = 20875.9 orange = 20872.5 thunder = 20863.0 proceedings = 20859.0 wheel = 20858.5 stupid = 20828.1 pierre = 20823.0 pays = 20822.4 yonder = 20820.2 fires = 20816.2 austria = 20807.2 customs = 20792.6 extensive = 20770.1 swiftly = 20746.4 saddle = 20740.2 furnish = 20726.7 satisfactory = 20721.6 hostile = 20711.5 clock = 20709.8 gallant = 20704.8 inevitable = 20700.3 daring = 20691.8 appointment = 20686.7 president = 20686.7 someone = 20686.7 stout = 20682.2 pleasing = 20680.5 slip = 20664.2 emotions = 20631.0 jealousy = 20622.6 flour = 20621.4 citizen = 20616.9 fancied = 20591.6

2801 - 2900[തിരുത്തുക]

wages = 20586.5 fastened = 20580.3 stroke = 20570.2 farmer = 20562.9 culture = 20553.3 reception = 20536.4 inn = 20535.3 visitor = 20534.7 uncertain = 20532.5 data = 20525.1 disgrace = 20521.2 spectacle = 20490.8 curse = 20472.2 plains = 20470.5 rent = 20467.2 venice = 20465.5 monarch = 20454.8 software = 20445.2 adam = 20443.5 impressed = 20441.8 sixteen = 20439.6 scorn = 20433.9 rolling = 20421.0 roots = 20404.7 cave = 20392.3 tables = 20372.6 funeral = 20369.7 secretary = 20347.8 mischief = 20342.2 tour = 20335.4 deceived = 20325.3 pretended = 20320.2 closer = 20315.7 betrayed = 20307.2 anna = 20305.0 preparations = 20296.6 confused = 20293.2 romantic = 20278.5 wedding = 20274.6 accompany = 20257.7 therein = 20256.0 entertained = 20235.2 messenger = 20234.1 gas = 20231.8 solution = 20228.4 shouldn't = 20222.2 farewell = 20217.7 dollar = 20216.6 longing = 20208.2 knee = 20197.5 milton = 20196.9 jumped = 20195.8 wordforms = 20181.7 leisure = 20181.1 originally = 20165.9 pound = 20145.1 paradise = 20129.3 wilderness = 20126.5 column = 20118.6 assembly = 20105.1 clothing = 20079.8 deadly = 20079.2 universe = 20070.8 score = 20068.5 weeping = 20063.5 colonel = 20056.7 mort = 20052.2 covering = 20036.4 lucy = 20030.8 billy = 20028.5 fourteen = 20019.0 hunger = 20019.0 reminded = 20015.0 daylight = 20006.0 englishman = 19998.1 hon = 19982.9 external = 19977.3 feature = 19973.9 sheet = 19973.9 husband's = 19945.8 stiff = 19935.1 authors = 19922.7 judges = 19910.3 surrender = 19908.1 silently = 19894.0 occasional = 19877.1 eastern = 19870.9 federal = 19864.1 translation = 19855.1 repose = 19851.2 negro = 19842.2 arrangements = 19837.1 reverence = 19833.2 musical = 19831.5 peaceful = 19831.5 shakespeare = 19827.5 trembled = 19805.6 dirty = 19790.9 nest = 19789.8 solitude = 19770.1

2901 - 3000[തിരുത്തുക]

pressing = 19764.5 gravely = 19723.9 chin = 19711.0 prey = 19698.0 objection = 19689.0 joke = 19677.8 income = 19672.7 wept = 19657.5 wandered = 19654.7 department = 19643.4 counted = 19642.3 calmly = 19627.7 artillery = 19613.0 attained = 19607.4 conceive = 19602.3 ruins = 19596.1 confessed = 19584.9 bark = 19584.3 promptly = 19578.7 ohio = 19566.8 california = 19563.5 destined = 19547.7 sunk = 19541.5 area = 19540.4 preparation = 19536.4 illness = 19521.8 wing = 19498.7 yielded = 19497.0 outward = 19490.8 flashed = 19485.2 conquered = 19484.1 obeyed = 19473.9 starting = 19473.9 sore = 19458.7 jones = 19446.9 strangely = 19442.4 beach = 19435.7 providence = 19427.8 hint = 19427.2 dispute = 19420.5 neglect = 19416.0 convenient = 19388.9 mild = 19376.0 siege = 19370.3 metal = 19368.7 parish = 19367.0 shell = 19366.4 establish = 19365.8 dwelling = 19348.4 leaf = 19346.7 jest = 19341.1 leagues = 19338.3 advised = 19330.9 vulgar = 19314.6 indirectly = 19305.6 heartily = 19300.5 mixture = 19300.5 lion = 19293.2 lightning = 19288.7 tobacco = 19271.8 plot = 19270.7 trusted = 19228.5 recalled = 19227.3 roar = 19214.9 nobles = 19214.4 railroad = 19212.1 fetch = 19207.1 hut = 19198.6 planted = 19186.8 assurance = 19184.0 tomb = 19183.4 bitterly = 19164.3 alas = 19155.8 horn = 19150.2 pendant = 19148.5 trick = 19144.6 wake = 19140.6 gratefully = 19138.4 prayed = 19130.5 candle = 19120.9 eu = 19120.9 painting = 19113.6 mist = 19110.8 powder = 19109.7 asia = 19099.0 bishop = 19086.6 lessons = 19070.2 stephen = 19069.7 nerves = 19055.6 primitive = 19051.7 erected = 19051.1 perpetual = 19050.5 experiment = 19032.5 specified = 19015.6 dangers = 19008.9 streams = 19006.1 poison = 19004.9 modification = 18972.3 flames = 18932.9 climate = 18916.5

3001 - 4000[തിരുത്തുക]

fortunes = 18913.2 massachusetts = 18899.6 dig = 18878.2 intend = 18871.5 roused = 18870.9 grandfather = 18866.4 deserve = 18863.6 sport = 18861.9 men's = 18858.5 sunset = 18855.7 other's = 18842.2 atlantic = 18838.3 proceeding = 18834.9 exclusion = 18828.1 cunning = 18823.6 confession = 18820.8 chap = 18797.7 pacific = 18755.5 employ = 18750.4 mail = 18744.8 certainty = 18736.4 improvement = 18735.8 paint = 18731.3 dish = 18727.3 medicine = 18700.9 esteem = 18695.8 jan = 18687.9 heels = 18686.2 warriors = 18684.0 lovers = 18677.2 institution = 18670.5 cares = 18669.4 warmth = 18664.8 merchants = 18657.5 recognition = 18644.6 alter = 18640.1 beds = 18637.3 cultivated = 18636.1 drama = 18631.1 vice = 18624.3 affectionate = 18620.9 quit = 18618.1 climbed = 18617.6 doorway = 18616.4 editor = 18613.6 damaged = 18605.7 effective = 18594.5 careless = 18582.6 prevailed = 18575.3 easier = 18562.9 tremendous = 18557.9 deemed = 18555.6 promises = 18548.3 mot = 18543.8 jackson = 18517.9 restless = 18517.9 rises = 18494.2 moderate = 18487.5 arrange = 18474.5 exempt = 18472.9 meantime = 18463.3 namely = 18439.6 aged = 18408.7 wrapped = 18403.6 renewed = 18396.3 shout = 18396.3 steam = 18380.5 pious = 18379.9 garrison = 18373.8 temporary = 18365.3 undoubtedly = 18358.0 monday = 18352.9 weapon = 18338.3 pink = 18332.7 wounds = 18332.7 formidable = 18329.3 shores = 18329.3 straw = 18318.0 statue = 18307.3 chances = 18293.8 saint = 18274.1 obscure = 18269.6 comparatively = 18268.5 mirror = 18237.5 desirable = 18234.1 heap = 18223.4 bin = 18206.0 moonlight = 18200.3 dine = 18195.3 zoo = 18194.1 seize = 18190.8 admire = 18189.6 incomplete = 18167.7 warned = 18167.1 unlike = 18163.7 protest = 18163.2 representative = 18158.1 commanding = 18138.4 id = 18136.7 ashes = 18136.2

3101 - 3200[തിരുത്തുക]

vital = 18127.1 chapel = 18118.7 searched = 18104.1 agitation = 18101.2 recover = 18096.7 i.e. = 18089.4 representation = 18087.7 coal = 18087.2 ms = 18086.0 roger = 18086.0 abide = 18079.3 giant = 18056.8 nay = 18041.6 chiefs = 18024.7 donation = 18024.7 justified = 18020.7 capture = 18003.8 identify = 18000.5 flushed = 17985.3 reproach = 17985.3 sadly = 17972.3 rays = 17971.7 restore = 17969.5 wilson = 17965.5 inform = 17964.4 dramatic = 17960.5 acid = 17959.9 avant = 17957.1 remedy = 17948.1 contract = 17932.3 berlin = 17915.4 parting = 17902.5 nephew = 17896.9 maybe = 17886.7 summit = 17881.7 commands = 17877.7 fatigue = 17877.2 judged = 17871.0 trunk = 17864.2 pretend = 17854.6 hunt = 17850.1 salvation = 17848.4 basket = 17832.7 puzzled = 17831.5 pursue = 17822.0 pole = 17803.4 distinguish = 17789.9 dried = 17776.4 pile = 17767.4 upward = 17764.5 economic = 17743.1 linen = 17740.9 acknowledge = 17739.8 invention = 17719.5 arrest = 17711.6 net = 17699.8 struggling = 17694.7 medical = 17685.2 calculate = 17683.5 craft = 17682.3 petite = 17678.4 garments = 17664.3 openly = 17660.4 luxury = 17659.8 shield = 17650.8 filename = 17646.3 hopeless = 17639.5 earthly = 17631.7 abode = 17627.2 spell = 17627.2 remainder = 17625.5 rifle = 17624.9 bestowed = 17622.7 neighborhood = 17621.0 greatness = 17618.7 prominent = 17601.3 cheer = 17600.1 lords = 17599.6 bloody = 17592.8 machinery = 17579.3 heavenly = 17572.5 nonsense = 17565.8 furious = 17559.0 doubts = 17555.7 saints = 17551.1 expecting = 17550.6 manifest = 17547.2 humor = 17543.3 wife's = 17541.6 justly = 17537.6 cheap = 17530.3 govern = 17525.8 canoe = 17517.4 piano = 17507.2 retire = 17503.9 stolen = 17501.6 ample = 17499.3 selfish = 17494.8 coin = 17490.9 landing = 17486.4

3201 - 3300[തിരുത്തുക]

gladly = 17485.3 letting = 17478.0 prohibition = 17469.5 motionless = 17458.2 wash = 17453.2 strict = 17442.5 convention = 17439.1 persuade = 17422.8 healthy = 17407.6 saving = 17403.6 strictly = 17395.2 nog = 17392.4 commons = 17391.2 mate = 17391.2 yer = 17378.3 brass = 17367.6 columns = 17362.0 contented = 17354.6 questioned = 17347.9 curtain = 17343.4 obviously = 17317.5 refer = 17314.1 product = 17301.7 clay = 17298.9 professional = 17273.6 brother's = 17262.9 combination = 17256.1 injured = 17248.2 discharge = 17239.8 dir = 17238.1 continent = 17234.2 closing = 17226.8 comrades = 17222.9 ghost = 17222.9 upright = 17206.6 japanese = 17204.3 pack = 17203.8 heroic = 17202.6 stomach = 17202.6 temperature = 17199.8 attractive = 17191.9 today = 17182.4 picturesque = 17162.6 sink = 17150.3 embrace = 17149.1 shak = 17148.6 purely = 17145.2 stately = 17142.4 formats = 17136.7 bushes = 17133.4 timber = 17118.7 glimpse = 17113.7 reserved = 17110.3 load = 17102.4 limit = 17084.9 grim = 17083.8 innocence = 17066.9 sailors = 17055.7 incapable = 17041.0 invisible = 17037.7 dorothy = 17037.1 center = 17014.0 expectation = 17008.4 wheels = 16991.5 descent = 16981.9 inquire = 16967.8 subsequent = 16962.8 occupy = 16937.4 faded = 16936.3 fifth = 16934.1 leaped = 16934.1 missouri = 16925.6 steamer = 16925.6 major = 16917.2 infantry = 16910.4 cruelty = 16908.2 enemy's = 16905.3 impatience = 16895.2 heir = 16886.8 spared = 16885.6 void = 16883.9 riches = 16877.7 loaded = 16867.1 bedroom = 16863.7 destiny = 16863.7 disagreeable = 16853.5 proposal = 16828.8 economy = 16825.9 interval = 16818.1 anguish = 16809.1 recollection = 16793.3 awakened = 16781.5 unpleasant = 16781.5 well-known = 16773.0 secrets = 16766.8 frederick = 16759.5 eldest = 16758.4 faced = 16754.4 folded = 16752.8 plunged = 16738.1

3301 - 3400[തിരുത്തുക]

vivid = 16733.0 fragments = 16731.9 premier = 16731.9 array = 16726.3 widest = 16720.1 drops = 16719.0 uneasy = 16716.2 elegant = 16715.0 bells = 16714.5 rescue = 16711.1 gregory = 16708.8 robe = 16685.2 bench = 16681.2 smoking = 16668.3 modified = 16659.3 witnesses = 16655.3 youthful = 16641.3 oak = 16628.9 willingly = 16616.5 concept = 16612.6 lowest = 16608.1 upstairs = 16600.7 intentions = 16599.6 bone = 16598.5 philosopher = 16588.9 insult = 16586.7 eh = 16576.0 jacob = 16575.4 string = 16573.7 hesitation = 16570.3 faults = 16561.9 theirs = 16551.7 uses = 16536.5 joint = 16526.4 happily = 16519.7 purse = 16514.0 ashore = 16512.3 awoke = 16506.7 subtle = 16501.6 avoided = 16494.9 hamilton = 16468.4 naval = 16440.3 interfere = 16437.4 alliance = 16435.8 bras = 16433.5 submitted = 16431.3 rebellion = 16423.9 loyal = 16422.2 fence = 16420.0 killing = 16419.4 madam = 16417.7 crushed = 16413.8 texas = 16403.7 deer = 16402.5 dined = 16401.4 fro = 16396.9 endless = 16394.7 replace = 16392.4 surrounding = 16386.8 gown = 16378.9 abandon = 16373.3 favourable = 16365.9 japan = 16362.0 miracle = 16356.9 inspiration = 16354.1 favorable = 16348.5 temptation = 16344.5 hereafter = 16331.0 slope = 16325.4 trifle = 16314.1 illustrious = 16313.6 chase = 16307.9 lent = 16307.9 expressions = 16304.6 memories = 16303.4 violently = 16289.4 floating = 16288.8 albert = 16287.7 welfare = 16286.6 declaration = 16277.5 jewels = 16262.3 sphere = 16260.1 we've = 16256.7 eminent = 16256.1 painter = 16249.4 tie = 16244.3 wheat = 16234.2 electric = 16232.5 fishing = 16223.5 mainly = 16216.7 sickness = 16208.9 weep = 16204.9 clasped = 16202.7 breathed = 16195.9 park = 16194.8 leather = 16177.3 guessed = 16166.6 preliminary = 16159.3 download = 16146.4 ward = 16144.1

3401 - 3500[തിരുത്തുക]

shine = 16135.1 wagon = 16129.5 funny = 16128.9 lady's = 16122.7 rushing = 16117.1 learnt = 16109.2 stretch = 16108.6 imperial = 16106.4 particulars = 16103.0 andrew = 16096.8 consented = 16095.7 chicago = 16092.9 lock = 16086.1 translated = 16083.3 anxiously = 16079.9 sensitive = 16078.2 wasted = 16073.7 injustice = 16072.6 philadelphia = 16068.1 courtesy = 16064.2 punished = 16064.2 lieutenant = 16055.1 experiences = 16054.0 dashed = 16050.6 frontier = 16048.9 os = 16039.4 anchor = 16036.0 savages = 16035.4 amiable = 16032.1 temples = 16031.5 amidst = 16028.7 egyptian = 16027.0 worry = 16025.9 foul = 16009.5 gallery = 16008.4 exercised = 16003.3 telephone = 15994.9 african = 15993.2 cabinet = 15976.9 prominently = 15976.3 program = 15969.0 immortal = 15968.4 pockets = 15958.3 ta = 15942.0 encounter = 15940.8 sunlight = 15933.5 session = 15931.3 sufferings = 15908.8 seeming = 15908.2 placing = 15906.5 sublime = 15905.9 doubted = 15887.4 laura = 15886.8 flowing = 15885.7 formation = 15876.7 steal = 15864.8 crisis = 15859.2 twenty-four = 15859.2 illinois = 15858.6 convent = 15849.1 lip = 15841.7 peine = 15841.7 honourable = 15836.1 suite = 15822.6 jacques = 15813.0 twilight = 15811.3 oft = 15810.2 advise = 15791.6 cell = 15788.3 norman = 15782.6 lean = 15781.5 seal = 15776.4 personally = 15773.1 smiles = 15771.4 halted = 15763.5 ann = 15762.9 hoping = 15756.2 landscape = 15748.8 murmur = 15746.6 pan = 15740.4 tempted = 15738.7 conveyed = 15734.2 na = 15730.8 border = 15726.9 remembrance = 15722.9 procure = 15717.9 countrymen = 15715.1 unity = 15713.4 decent = 15692.0 dos = 15689.2 artificial = 15688.0 seconds = 15688.0 waved = 15677.3 thanked = 15676.8 cambridge = 15671.1 speedily = 15658.8 longed = 15653.7 speeches = 15649.8 polly = 15637.9 commit = 15637.4

3501 - 3600[തിരുത്തുക]

egg = 15636.8 desirous = 15634.5 traces = 15632.3 wealthy = 15626.7 knock = 15625.5 guilt = 15622.2 perish = 15612.0 conversion = 15611.5 boiling = 15604.1 lunch = 15582.7 torture = 15577.7 bush = 15573.2 conspicuous = 15572.6 channel = 15569.2 appetite = 15567.5 costume = 15567.5 affect = 15555.2 engine = 15547.8 bitterness = 15546.2 header = 15540.5 horace = 15534.3 despite = 15533.8 dismissed = 15531.5 ardent = 15525.9 daniel = 15525.9 morality = 15523.6 anyway = 15516.3 kentucky = 15510.1 mains = 15497.7 abraham = 15484.8 glowing = 15484.8 majesty's = 15478.0 project = 15476.9 inaccurate = 15473.0 push = 15469.0 protested = 15462.3 pine = 15460.6 artistic = 15444.2 greeted = 15435.8 woe = 15429.0 considerably = 15426.8 hay = 15422.3 apprehension = 15419.5 meanwhile = 15415.5 footsteps = 15413.3 inclination = 15409.3 harsh = 15407.6 breathe = 15400.3 glasses = 15400.3 introduce = 15396.4 copper = 15391.9 significance = 15391.3 boldly = 15382.9 sermon = 15376.7 curiously = 15374.4 unworthy = 15373.9 designs = 15373.3 erect = 15349.1 extend = 15346.3 flies = 15330.5 personality = 15329.9 georgia = 15327.7 differences = 15323.7 evils = 15315.3 sue = 15308.0 prudent = 15305.7 searching = 15299.5 amazement = 15298.4 reform = 15294.5 porter = 15293.9 heed = 15290.5 deserved = 15283.8 rejoined = 15282.6 nobility = 15279.8 latitude = 15274.8 milieu = 15273.1 shooting = 15271.9 peasant = 15266.9 veins = 15262.9 witnessed = 15257.3 adams = 15254.5 normal = 15250.6 response = 15250.0 legislation = 15231.4 estates = 15224.1 retain = 15224.1 recommended = 15221.8 corners = 15218.5 purity = 15214.0 resemblance = 15206.1 spake = 15198.8 encourage = 15196.5 minor = 15190.9 loudly = 15187.5 induce = 15183.6 thread = 15159.9 infringement = 15138.5 prejudice = 15132.3 guards = 15130.6 dislike = 15126.1

3601 - 3700[തിരുത്തുക]

sweetness = 15124.4 dumb = 15120.5 foes = 15108.7 hideous = 15103.0 accomplish = 15099.1 separation = 15090.1 mount = 15083.9 charlotte = 15078.8 mob = 15074.9 tribute = 15054.1 periodic = 15052.9 constructed = 15049.5 tore = 15040.0 crimson = 15033.8 subscribe = 15033.8 scarlet = 15023.6 complaint = 15010.7 waist = 15001.7 tight = 14994.4 bargain = 14992.1 danced = 14988.7 bills = 14983.1 impressions = 14962.8 blank = 14960.0 mothers = 14950.5 sinking = 14948.2 tennessee = 14948.2 fortnight = 14937.5 rightly = 14935.8 pennsylvania = 14929.1 threatening = 14926.8 constitutional = 14917.2 shirt = 14916.1 juan = 14914.4 sofa = 14913.9 frankly = 14912.2 driver = 14906.5 rice = 14895.8 thirteen = 14895.8 conclude = 14894.7 transcribe = 14894.7 virus = 14893.6 shaken = 14890.2 portuguese = 14889.1 neat = 14888.5 confident = 14888.0 alfred = 14886.3 arrows = 14881.8 sweep = 14877.8 sir = 14868.8 solemnly = 14853.0 clara = 14850.2 niece = 14849.7 disclaimer = 14849.1 endeavoured = 14845.2 association = 14839.5 stable = 14826.6 dependent = 14823.8 relieve = 14822.1 clothed = 14818.1 prudence = 14804.6 mill = 14801.2 consolation = 14792.8 assisted = 14787.7 compliment = 14787.2 excess = 14787.2 dost = 14785.5 prose = 14783.8 persian = 14782.1 liable = 14778.7 convert = 14776.5 unjust = 14769.2 disgust = 14764.1 viz = 14759.6 julia = 14757.9 indemnify = 14746.6 whip = 14744.9 strongest = 14742.7 smallest = 14741.6 barbara = 14738.2 rocky = 14716.2 everyone = 14714.0 manuscript = 14707.8 endeavour = 14697.6 notions = 14680.8 transcription = 14679.6 creek = 14679.1 relate = 14671.2 ridge = 14669.5 virtuous = 14656.0 friday = 14648.7 meetings = 14648.1 kate = 14641.3 guarded = 14632.3 holes = 14631.2 thirst = 14625.0 bending = 14621.6 pot = 14619.4 stirring = 14617.7 justify = 14617.1

3701 - 3800[തിരുത്തുക]

f = 14612.1 jury = 14612.1 athens = 14604.7 treasures = 14597.4 frightful = 14595.7 tin = 14580.0 binary = 14575.5 assault = 14566.5 rings = 14565.9 surprising = 14565.3 lucky = 14563.6 rebel = 14560.8 widely = 14549.0 communicated = 14538.3 ford = 14530.4 hearty = 14505.1 speaker = 14502.3 traveller = 14498.3 practised = 14485.9 re-use = 14480.9 appropriate = 14479.7 magazine = 14465.7 jewish = 14465.1 cannon = 14461.2 chains = 14455.5 abuse = 14448.8 disturb = 14442.6 honorable = 14442.6 threshold = 14442.0 compare = 14434.1 document = 14430.2 filling = 14430.2 orleans = 14426.3 presume = 14422.9 fashionable = 14418.4 partner = 14404.3 fanny = 14399.8 possessions = 14397.5 fur = 14377.8 asserted = 14375.0 procured = 14363.8 educational = 14362.6 facility = 14362.6 jew = 14362.1 fils = 14357.6 portions = 14356.4 robin = 14345.7 map = 14343.5 pupils = 14336.7 disaster = 14332.8 spoil = 14331.7 penny = 14324.9 smart = 14315.9 lap = 14300.7 exchanged = 14296.2 vienna = 14296.2 warrant = 14293.4 max = 14291.1 civilized = 14288.9 engage = 14287.2 gleam = 14286.6 beforehand = 14284.9 inward = 14274.8 morrow = 14274.2 brush = 14271.4 sailor = 14261.8 fin = 14259.6 porch = 14243.8 collar = 14235.4 edith = 14234.3 approval = 14225.8 swords = 14224.7 velvet = 14224.1 languages = 14223.0 missing = 14211.2 inquiries = 14210.0 adopt = 14204.4 interpreted = 14202.7 angle = 14199.9 staying = 14199.4 cigar = 14189.8 caution = 14187.5 marvellous = 14180.8 hasty = 14178.5 encountered = 14176.3 sailing = 14175.7 incidents = 14170.1 positively = 14162.2 revelation = 14154.9 appreciate = 14153.7 extra = 14153.7 facing = 14146.4 petty = 14144.2 licensed = 14139.1 rue = 14136.3 vom = 14135.2 damp = 14133.5 wretch = 14127.8 ma'am = 14118.8 fountain = 14108.1

3801 - 3900[തിരുത്തുക]

warranties = 14107.6 unwilling = 14104.8 pistol = 14098.6 elect = 14098.0 rejoice = 14092.9 innumerable = 14089.6 flock = 14080.5 thief = 14076.0 awkward = 14075.5 palm = 14065.3 latest = 14063.1 doctrines = 14055.2 boxes = 14054.6 totally = 14051.3 cheerfully = 14047.3 awhile = 14042.8 subdued = 14042.3 cow = 14036.6 cream = 14031.0 curtains = 14028.2 faculty = 14025.9 fairy = 14021.4 beer = 14009.0 firing = 14003.4 beau = 14001.7 strife = 14000.6 crowned = 13998.9 descend = 13998.3 promotion = 13991.0 grandeur = 13983.7 deductible = 13983.1 selection = 13979.8 specially = 13979.2 insist = 13974.7 entertainment = 13972.4 hired = 13966.8 nicholas = 13938.7 awe = 13929.7 phenomena = 13928.0 disciples = 13924.6 spear = 13922.9 invariably = 13919.0 naples = 13915.6 reflect = 13885.7 discuss = 13885.2 regularly = 13877.9 fare = 13868.8 jump = 13865.5 briefly = 13863.8 bet = 13858.7 fools = 13848.0 fund = 13841.3 literally = 13823.8 instructed = 13817.0 trifling = 13815.4 seventy = 13813.1 monster = 13800.7 viewing = 13794.0 compassion = 13788.9 raw = 13782.7 mines = 13781.6 mig = 13775.9 excellence = 13749.5 fiction = 13746.1 investigation = 13733.7 netherlands = 13733.7 pitch = 13733.1 horrid = 13731.5 herbert = 13728.6 contrived = 13724.7 abbey = 13723.0 retorted = 13712.9 sacrifices = 13711.8 embraced = 13710.1 foremost = 13708.4 tenderly = 13705.0 debts = 13699.4 withdraw = 13694.3 attendant = 13693.2 hospitality = 13693.2 recommend = 13688.7 catherine = 13680.2 lowered = 13676.3 dropping = 13669.5 bodily = 13666.7 deceive = 13663.9 adv = 13662.2 applause = 13658.8 marching = 13643.6 duly = 13633.5 projected = 13620.5 resentment = 13620.5 cliff = 13617.2 mourning = 13606.5 eagerness = 13595.2 travellers = 13585.1 parent = 13577.7 governed = 13576.1 avail = 13573.2 prime = 13573.2

3901 - 4000[തിരുത്തുക]

disclaims = 13572.7 borrowed = 13570.4 fain = 13566.5 peoples = 13564.2 wales = 13560.3 elaborate = 13554.7 pupil = 13545.7 4th = 13538.3 warrior = 13531.6 blown = 13527.1 robbed = 13527.1 serving = 13525.9 desolate = 13524.8 ambitious = 13516.9 attachment = 13513.0 complained = 13512.4 background = 13511.9 representations = 13506.2 recollect = 13505.7 ein = 13499.5 comprehend = 13498.9 wat = 13492.7 behaviour = 13484.3 carved = 13481.5 defense = 13481.5 swamp = 13479.2 jersey = 13477.5 obligation = 13473.6 bc = 13461.8 oliver = 13452.8 decline = 13449.9 helping = 13439.2 bloom = 13433.6 loin = 13413.9 continues = 13403.2 dominion = 13399.8 journal = 13393.1 seventeen = 13393.1 inheritance = 13388.6 apple = 13388.0 breadth = 13386.3 lodge = 13386.3 tents = 13381.8 twisted = 13371.1 brute = 13363.8 barren = 13355.3 ebcdic = 13347.5 louisiana = 13344.1 confirmation = 13343.5 clergyman = 13335.1 betray = 13334.0 resulting = 13330.0 repair = 13313.7 dense = 13312.0 backs = 13301.9 leap = 13301.3 scholar = 13294.0 potatoes = 13286.7 australia = 13276.0 differ = 13273.1 incredible = 13266.4 rows = 13265.8 loyalty = 13261.9 herd = 13256.8 temperament = 13247.2 polished = 13241.6 successfully = 13237.7 ascended = 13233.7 sheer = 13229.8 respective = 13227.0 traced = 13227.0 dame = 13225.3 worldly = 13218.5 disorder = 13215.1 struggled = 13215.1 significant = 13212.3 ob = 13207.8 harbour = 13205.6 monument = 13199.9 cursed = 13192.6 dishes = 13192.6 fitting = 13190.9 punish = 13189.2 proofs = 13184.2 infinitely = 13183.6 shops = 13183.6 remind = 13162.8 negroes = 13158.3 tidings = 13157.7 eighty = 13156.6 accord = 13154.3 tremble = 13144.8 tend = 13144.2 peasants = 13142.5 packed = 13140.3 tune = 13140.3 bath = 13138.6 bonds = 13132.9 glittering = 13120.0 feminine = 13103.7

4001 - 5000[തിരുത്തുക]

eagle = 13102.0 suspicious = 13099.7 muscles = 13099.2 unfortunately = 13084.0 squire = 13070.4 turkey = 13065.4 outline = 13064.8 praised = 13064.8 decree = 13060.9 brick = 13056.4 guardian = 13053.0 corpse = 13052.4 elevation = 13052.4 bull = 13051.9 realm = 13047.4 din = 13028.2 richmond = 13007.4 generosity = 13005.1 oppose = 13004.0 nigh = 13002.9 vent = 13002.9 des = 13000.1 venerable = 12988.2 invasion = 12971.4 block = 12968.0 cultivation = 12967.4 proclaimed = 12964.0 faithfully = 12959.5 neighbour = 12940.9 lace = 12938.7 encouragement = 12922.9 divide = 12920.7 mechanical = 12906.0 imitation = 12902.7 tyranny = 12893.7 cart = 12884.1 quoth = 12870.6 magistrate = 12868.3 visage = 12860.4 tossed = 12857.1 transfer = 12855.9 edinburgh = 12855.4 guided = 12854.2 nowhere = 12852.0 admission = 12846.4 ending = 12845.2 globe = 12842.4 dignified = 12840.7 austrian = 12832.8 discretion = 12827.2 faculties = 12821.6 spots = 12821.0 attain = 12813.7 fiercely = 12800.7 stake = 12800.7 convince = 12799.6 extremity = 12797.9 monstrous = 12797.9 generals = 12788.9 fundamental = 12785.0 awaiting = 12783.9 canvas = 12778.8 pit = 12777.7 prussia = 12773.7 barely = 12771.5 consult = 12770.3 industrial = 12763.6 westminster = 12756.8 satan = 12752.9 sage = 12752.3 resembling = 12751.2 ascertain = 12740.5 consulted = 12738.8 jolly = 12732.6 legend = 12728.1 sally = 12728.1 happier = 12726.4 lawrence = 12725.9 wonders = 12724.7 catching = 12715.7 elbow = 12714.6 dreaded = 12702.8 deepest = 12697.7 liquor = 12696.6 exalted = 12692.1 pillow = 12692.1 review = 12686.5 gang = 12676.9 grasped = 12676.9 occasioned = 12671.2 illustration = 12666.2 fog = 12659.4 hiding = 12658.9 scenery = 12657.2 promising = 12656.6 boiled = 12653.8 scent = 12648.7 improve = 12648.2 rob = 12641.4 sarah = 12633.5


4101 - 4200[തിരുത്തുക]

old-fashioned = 12629.6 tragic = 12629.6 refined = 12614.9 subsequently = 12610.4 gigantic = 12604.8 melted = 12595.2 revolt = 12590.2 sunny = 12586.8 clad = 12583.4 winding = 12577.8 refusal = 12577.2 bond = 12575.5 communicate = 12575.0 taylor = 12545.7 select = 12541.7 crazy = 12540.1 excite = 12537.8 conference = 12535.0 sprung = 12535.0 essence = 12532.2 glancing = 12526.5 gospel = 12523.7 ladder = 12513.6 eloquent = 12512.5 shallow = 12495.6 specimens = 12492.8 awaited = 12492.2 frenchman = 12490.5 shew = 12489.4 anthony = 12473.6 scripture = 12470.2 compass = 12457.3 arch = 12456.2 hen = 12448.8 stem = 12447.2 horseback = 12443.8 warn = 12442.1 oppressed = 12438.1 swallowed = 12434.8 ingenious = 12433.1 williams = 12433.1 entry = 12426.9 customary = 12425.2 yo = 12419.6 joys = 12419.0 cake = 12405.5 donors = 12404.4 columbia = 12402.1 knelt = 12401.0 greeting = 12399.3 resolve = 12397.0 neighbouring = 12394.2 harvest = 12392.5 supposing = 12388.0 weighed = 12384.1 specimen = 12383.5 bits = 12378.5 tread = 12371.7 theme = 12371.1 newly = 12362.7 brows = 12361.6 hardy = 12361.6 produces = 12354.8 howard = 12351.4 trap = 12350.3 louise = 12348.6 pattern = 12341.9 hebrew = 12340.7 ecclesiastical = 12335.1 defiance = 12330.0 defended = 12327.2 crop = 12324.4 reverend = 12321.6 fertile = 12319.3 pathetic = 12318.2 warfare = 12311.5 shy = 12303.6 coloured = 12297.4 connecticut = 12291.8 fist = 12291.8 flowed = 12285.6 offensive = 12282.7 manhood = 12276.0 heathen = 12261.9 vacant = 12255.7 likeness = 12255.2 indignant = 12254.6 interpretation = 12254.0 boil = 12247.8 peculiarly = 12246.7 invite = 12241.6 corporation = 12239.4 animated = 12238.3 harold = 12232.6 anyhow = 12229.3 stove = 12223.1 resort = 12221.9 dated = 12221.4 malice = 12212.4 pledge = 12211.8

4201 - 4300[തിരുത്തുക]

illustrated = 12194.4 elevated = 12193.8 sends = 12189.3 stare = 12182.5 emily = 12179.1 examining = 12177.5 ambassador = 12174.6 equality = 12173.0 terribly = 12159.4 dressing = 12151.6 neighbor = 12150.4 considerations = 12144.8 workmen = 12142.6 joyous = 12138.6 preach = 12131.3 essentially = 12122.3 murray = 12121.7 bulk = 12121.2 honey = 12119.5 navy = 12116.1 petition = 12110.5 exceeding = 12108.2 endured = 12106.0 drag = 12104.8 vicinity = 12103.7 maine = 12098.1 friend's = 12091.3 cathedral = 12087.9 successor = 12081.7 ultimate = 12076.1 paperwork = 12071.0 prosperous = 12068.8 conservative = 12066.5 hanged = 12060.9 bout = 12057.5 doom = 12053.0 3d = 12051.9 redistributing = 12049.6 turkish = 12045.7 challenge = 12044.6 forbid = 12043.5 so-called = 12038.4 ruler = 12037.3 pa = 12033.9 breach = 12023.2 radiant = 12019.8 identical = 12015.9 severity = 12015.3 earn = 12014.7 diamonds = 12014.2 pg = 12012.5 florida = 12011.4 warmly = 12008.5 g = 11999.5 reveal = 11999.0 sympathetic = 11999.0 breaks = 11996.2 arrow = 11993.9 kansas = 11992.8 morals = 11987.7 volunteer = 11985.5 fortress = 11984.3 exciting = 11979.8 cash = 11978.7 sorrows = 11978.7 goal = 11977.6 sandy = 11975.9 arab = 11965.8 victoria = 11962.9 shouts = 11961.3 mexican = 11956.2 dis = 11955.6 wonderfully = 11943.2 ca = 11942.7 hurriedly = 11938.7 appreciation = 11933.7 gar = 11933.1 janet = 11925.8 unseen = 11923.5 submission = 11922.4 thankful = 11911.7 solely = 11911.1 farmers = 11904.4 sharing = 11902.1 cheese = 11901.0 chorus = 11898.2 antiquity = 11897.6 haunted = 11897.1 manager = 11893.7 rational = 11886.4 reckoned = 11870.6 debate = 11868.3 2d = 11860.5 bowl = 11854.8 ay = 11852.6 enthusiastic = 11848.1 thorough = 11844.7 reflections = 11838.5 wider = 11830.1 bundle = 11828.4

4301 - 4400[തിരുത്തുക]

adjoining = 11825.0 rejoiced = 11819.9 ceremonies = 11816.5 honesty = 11806.4 lantern = 11804.7 sadness = 11802.5 vexed = 11798.0 casting = 11797.4 acquire = 11784.5 woke = 11781.1 pool = 11775.4 spreading = 11773.2 assert = 11772.6 headquarters = 11769.3 lawn = 11765.9 caroline = 11754.6 allah = 11751.8 nerve = 11749.0 carpet = 11744.5 billion = 11738.8 beef = 11737.2 goddess = 11730.4 phil = 11728.7 superstition = 11724.8 sticks = 11720.3 winning = 11720.3 beautifully = 11718.6 angrily = 11715.2 inhabited = 11712.9 grandmother = 11709.0 proves = 11700.0 lodging = 11697.2 errand = 11692.7 sire = 11692.7 blaze = 11688.2 exhibit = 11687.0 propriety = 11686.5 exclamation = 11685.4 substantial = 11676.4 parlor = 11674.7 wolf = 11668.5 uncomfortable = 11660.0 suppressed = 11657.8 gale = 11656.6 negative = 11655.0 owners = 11652.7 alternate = 11649.3 successive = 11647.6 quitted = 11640.9 rod = 11634.1 ripe = 11629.1 ceiling = 11625.7 akin = 11618.4 encoding = 11607.1 approve = 11583.4 organs = 11582.3 treachery = 11581.2 factory = 11580.6 faster = 11580.1 tu = 11576.7 fidelity = 11571.6 legitimate = 11562.6 surgeon = 11560.4 allen = 11535.0 corruption = 11521.5 glances = 11521.0 network = 11516.4 dresses = 11515.3 heel = 11513.1 intimacy = 11502.9 architecture = 11494.5 whereupon = 11492.8 allied = 11490.0 mirth = 11490.0 cliffs = 11478.2 function = 11474.8 sincerely = 11474.8 forgetting = 11469.7 mask = 11466.9 apparatus = 11464.6 piety = 11464.1 concert = 11463.5 dusk = 11452.3 sovereignty = 11450.0 schemes = 11444.4 develop = 11443.8 lawful = 11439.3 league = 11434.2 attraction = 11426.9 amuse = 11419.6 soup = 11419.6 harbor = 11418.5 candles = 11414.0 prompt = 11414.0 canal = 11412.3 gossip = 11402.7 wildly = 11399.3 preacher = 11393.7 assertion = 11393.1 aren't = 11389.2

4401 - 4500[തിരുത്തുക]

prevail = 11387.5 blessings = 11382.4 allowance = 11381.9 unconsciously = 11381.3 preference = 11371.7 cab = 11369.5 pushing = 11368.9 welcomed = 11365.0 dean = 11361.6 pencil = 11361.0 lodgings = 11356.0 wander = 11352.6 exclusive = 11350.9 bred = 11343.6 plague = 11338.5 perception = 11338.0 unite = 11335.1 rail = 11334.6 behaved = 11320.5 decidedly = 11317.7 pierced = 11308.7 bows = 11304.7 carriages = 11301.4 bite = 11300.8 transport = 11295.2 keys = 11289.5 upset = 11286.7 imp. = 11285.0 tricks = 11282.2 failing = 11278.3 ridicule = 11274.3 corridor = 11273.2 traffic = 11269.3 wiser = 11265.3 mars = 11258.0 scottish = 11255.8 truths = 11252.9 sealed = 11250.1 rests = 11245.1 creed = 11241.7 spy = 11241.1 coldly = 11240.0 husbands = 11233.8 utterance = 11229.9 fright = 11220.8 allusion = 11216.9 honestly = 11215.8 sixth = 11207.3 occurrence = 11201.7 attendance = 11201.1 comedy = 11200.0 dismay = 11193.3 rachel = 11192.1 removal = 11190.4 prolonged = 11189.9 vegetable = 11186.5 trousers = 11180.3 rubbed = 11179.2 tumult = 11178.6 observer = 11174.7 deliberate = 11173.6 partial = 11172.4 cardinal = 11169.0 fantastic = 11167.9 chaucer = 11164.0 exclusively = 11163.4 alternative = 11161.7 blazing = 11149.9 bullet = 11145.4 treason = 11143.7 downstairs = 11138.6 git = 11138.1 brutal = 11130.8 survey = 11128.5 foliage = 11127.9 reduce = 11124.0 scandal = 11122.9 visions = 11118.9 sparkling = 11114.4 tomorrow = 11109.4 homage = 11108.8 emerged = 11107.1 historian = 11104.3 dug = 11103.7 wool = 11103.7 shades = 11103.2 graham = 11084.6 mysteries = 11083.5 cooked = 11079.5 li = 11064.3 sums = 11061.5 missionary = 11058.7 5th = 11055.9 reverse = 11046.3 precise = 11037.3 ministry = 11027.2 compliments = 11024.9 bind = 11017.6 reckless = 11013.6 symptoms = 10999.6

4501 - 4600[തിരുത്തുക]

obsolete = 10991.1 abstract = 10990.0 ass = 10987.2 thoughtfully = 10987.2 festival = 10970.9 wholesome = 10969.7 bunch = 10965.2 ragged = 10950.0 whereof = 10947.8 cargo = 10942.1 agricultural = 10940.5 righteous = 10937.6 steward = 10936.5 adequate = 10934.8 comrade = 10934.8 attendants = 10929.2 sombre = 10926.4 pleaded = 10914.6 eternity = 10910.6 patiently = 10908.4 code = 10905.5 victorious = 10905.5 needn't = 10904.4 kindred = 10901.0 monk = 10900.5 bronze = 10898.8 passer = 10897.1 agriculture = 10896.0 cups = 10892.6 breed = 10887.5 murderer = 10887.5 yielding = 10883.0 bestow = 10881.3 symbol = 10877.4 systems = 10877.4 liking = 10873.5 ornament = 10868.4 instincts = 10862.8 nick = 10861.1 blade = 10858.8 venus = 10856.6 cordial = 10855.4 pavement = 10852.1 whereby = 10852.1 locks = 10848.7 augustus = 10842.5 ports = 10841.4 gordon = 10830.7 mon = 10830.7 fancies = 10828.4 obedient = 10827.3 washing = 10826.2 halt = 10825.0 evolution = 10821.1 unnatural = 10816.6 vow = 10812.1 uncommon = 10808.7 urge = 10805.9 hearth = 10803.6 spoiled = 10799.7 cows = 10795.8 prejudices = 10794.1 exercises = 10791.2 inherited = 10781.7 constantinople = 10778.3 cautiously = 10772.7 startling = 10768.7 chanced = 10765.3 seventh = 10747.9 cigarette = 10744.0 embarrassed = 10735.5 prior = 10731.0 compact = 10728.2 astonishing = 10726.5 remorse = 10720.9 talks = 10719.7 commence = 10718.1 labors = 10716.4 crack = 10715.8 drift = 10713.5 token = 10713.0 benjamin = 10711.3 vaguely = 10707.4 sol = 10706.8 analysis = 10700.6 juice = 10693.3 usage = 10686.0 extension = 10684.8 buffalo = 10670.2 telegraph = 10667.4 professed = 10666.3 diameter = 10653.9 evenings = 10649.9 split = 10648.8 flush = 10648.2 beauties = 10638.7 dismal = 10632.5 gabriel = 10627.4 echo = 10621.2 acceptance = 10616.7

4601 - 4700[തിരുത്തുക]

publicly = 10612.2 tan = 10611.6 oven = 10607.1 brandy = 10604.3 reaction = 10602.1 constituted = 10597.6 tyrant = 10582.4 exhibition = 10577.3 philosophical = 10564.3 dash = 10557.6 emphasis = 10551.4 limb = 10544.6 carelessly = 10541.8 revolver = 10541.8 contemplation = 10534.5 gut = 10533.9 crowds = 10526.6 interference = 10515.9 rosy = 10514.8 restraint = 10512.5 democracy = 10510.3 senate = 10502.4 conventional = 10500.2 slaughter = 10492.3 consist = 10491.1 rapidity = 10473.1 controversy = 10469.2 pepper = 10468.6 strip = 10468.1 terrace = 10465.2 diana = 10461.3 shrewd = 10459.6 wax = 10455.1 wickedness = 10454.0 hue = 10453.4 waking = 10453.4 manufacture = 10446.1 clearing = 10445.0 resignation = 10442.7 confounded = 10440.5 indulgence = 10440.5 earl = 10436.5 foreigners = 10434.3 paces = 10427.0 jurisdiction = 10424.1 portugal = 10422.5 descendants = 10411.8 partially = 10410.1 enclosed = 10402.7 conspiracy = 10401.6 brigade = 10397.7 noblest = 10397.7 ti = 10395.4 penalty = 10394.9 dryden = 10390.4 plato = 10382.5 commonplace = 10375.7 diseases = 10370.7 serene = 10365.6 envelope = 10362.2 shaft = 10358.3 compromise = 10357.7 garment = 10356.6 telegram = 10349.3 stamp = 10340.2 inscription = 10336.9 patriotism = 10332.9 genus = 10326.7 diamond = 10325.0 notable = 10324.5 grip = 10322.2 whoever = 10320.5 deaf = 10313.8 blast = 10310.4 await = 10309.8 awfully = 10309.8 slew = 10306.5 swim = 10306.5 revived = 10304.8 stages = 10295.8 humility = 10293.0 luke = 10292.4 bottles = 10291.8 prospects = 10290.1 splendor = 10290.1 speculation = 10289.0 profitable = 10288.4 indiana = 10285.1 dirt = 10283.4 shrill = 10282.8 acute = 10281.7 attract = 10277.8 baron = 10269.3 hunter = 10260.3 principally = 10247.3 competent = 10243.4 massive = 10233.8 devils = 10230.5 sa = 10228.8 constitute = 10227.6

4701 - 4800[തിരുത്തുക]

rhine = 10227.1 draught = 10223.7 rates = 10223.1 screen = 10218.6 extract = 10189.4 coffin = 10185.4 hans = 10183.2 statesman = 10179.2 enlightened = 10178.1 complaints = 10175.3 preservation = 10166.8 eventually = 10165.1 parole = 10165.1 snake = 10164.6 singularly = 10163.5 motor = 10162.9 offspring = 10161.8 momentary = 10152.2 sq. = 10151.6 climbing = 10149.9 oppression = 10149.9 onward = 10148.8 crowns = 10144.3 sway = 10142.1 regretted = 10139.8 pint = 10124.0 boundary = 10113.9 conferred = 10112.8 cum = 10112.2 axe = 10110.0 humbly = 10110.0 inspection = 10108.8 team = 10108.3 disappear = 10106.0 troop = 10100.4 ray = 10095.3 pillars = 10092.5 noisy = 10086.3 imprisonment = 10085.2 crystal = 10084.6 magistrates = 10084.1 travels = 10081.2 vigour = 10078.4 university = 10077.9 nancy = 10076.2 lined = 10073.9 shower = 10073.4 identity = 10067.7 comfortably = 10063.2 imposing = 10053.1 naught = 10051.4 jimmy = 10048.0 flashing = 10046.3 serpent = 10038.5 pub = 10030.0 modify = 10023.8 tempest = 10023.3 plantation = 10019.9 illusion = 10009.7 unique = 10009.2 frost = 10008.6 slay = 10008.1 deceased = 10005.8 tightly = 10001.3 ham = 10000.2 urgent = 9993.46 basin = 9991.77 ammunition = 9990.64 swing = 9986.14 crest = 9982.76 kneeling = 9982.76 dainty = 9979.95 plane = 9977.13 complex = 9975.44 glare = 9971.50 substitute = 9965.87 spectacles = 9963.62 actor = 9962.49 discoveries = 9960.24 grove = 9959.11 divers = 9943.35 calamity = 9942.78 henceforth = 9941.10 detective = 9931.52 regulating = 9923.64 restoration = 9922.51 freed = 9921.39 accuracy = 9911.82 mare = 9898.87 kisses = 9898.30 restrain = 9896.61 downward = 9880.29 prophecy = 9877.47 resembled = 9874.66 falsehood = 9871.28 cage = 9870.15 bonnet = 9868.46 bud = 9868.46 mournful = 9863.40 executive = 9862.83

4801 - 4900[തിരുത്തുക]

lance = 9862.27 she'd = 9861.71 swallow = 9857.76 bravely = 9856.64 legislature = 9853.82 circulation = 9847.07 device = 9836.37 counter = 9833.55 consumption = 9829.61 grieved = 9828.49 pursuing = 9822.29 nov = 9820.04 meadow = 9819.48 kin = 9815.54 remarkably = 9808.78 possibilities = 9808.22 moore = 9801.46 esq = 9798.65 toe = 9796.39 comparative = 9790.20 complicated = 9789.07 heated = 9785.70 obstinate = 9782.32 hereditary = 9781.75 repeatedly = 9779.50 keenly = 9778.94 6th = 9767.68 10th = 9763.17 converse = 9762.05 airs = 9755.85 varying = 9754.16 troublesome = 9750.79 traitor = 9747.97 dublin = 9746.28 martial = 9744.59 cautious = 9743.47 ideals = 9742.90 obstacle = 9739.53 melody = 9710.81 gratified = 9708.00 aug = 9704.05 persia = 9697.86 wherefore = 9696.73 charities = 9689.98 horsemen = 9684.91 armour = 9681.53 identification = 9666.89 disturbance = 9663.51 br = 9662.95 overhead = 9662.95 creeping = 9659.01 shepherd = 9657.88 footing = 9656.20 avenue = 9653.94 circular = 9651.13 ali = 9644.37 piled = 9640.43 hasten = 9639.30 engineer = 9634.24 prophets = 9630.86 penetrated = 9623.54 striving = 9623.54 indulged = 9616.22 polish = 9614.53 chimney = 9613.97 prof. = 9612.28 begging = 9608.90 compensation = 9606.65 expose = 9606.65 maggie = 9598.20 efficient = 9585.25 chariot = 9584.69 provincial = 9581.31 stuart = 9581.31 doomed = 9574.55 ah = 9573.99 supernatural = 9571.18 flank = 9568.36 scared = 9562.17 assistant = 9557.10 fundraising = 9554.28 painfully = 9552.60 endeavor = 9552.03 shrugged = 9535.70 uncertainty = 9533.45 hinder = 9532.89 persecution = 9522.19 impressive = 9519.38 expedient = 9517.12 invested = 9513.75 daisy = 9512.62 seemingly = 9511.49 wells = 9508.68 mix = 9501.92 plead = 9501.92 bee = 9498.54 refrain = 9498.54 hail = 9495.16 regulations = 9493.48 contemplated = 9491.79

4901 - 5000[തിരുത്തുക]

drunken = 9488.97 suffice = 9487.85 quote = 9485.59 nominally = 9480.53 switzerland = 9477.15 martha = 9474.33 concentrated = 9473.77 guidance = 9473.77 wiped = 9472.64 proprietor = 9469.26 villain = 9465.32 quest = 9461.38 popularity = 9454.06 sentimental = 9451.81 skilful = 9451.81 flows = 9450.12 rounded = 9445.62 nails = 9442.24 clause = 9439.99 cane = 9434.92 hire = 9434.92 mediterranean = 9433.79 respectful = 9432.67 bury = 9429.85 hedge = 9429.85 sustain = 9427.60 rural = 9422.53 oblige = 9419.15 valiant = 9419.15 classical = 9405.64 covers = 9400.01 tedious = 9391.56 blankets = 9391.00 rugged = 9381.99 pied = 9379.74 logical = 9379.18 delights = 9378.61 richly = 9376.93 judicial = 9376.36 kent = 9367.92 monarchy = 9367.92 rely = 9366.23 consistent = 9361.72 tenth = 9361.16 blossoms = 9360.03 gorgeous = 9358.91 lectures = 9357.22 policeman = 9356.09 jail = 9349.90 eighteenth = 9348.77 conjecture = 9347.65 franklin = 9347.65 passionately = 9345.96 universally = 9343.14 destination = 9342.58 legislative = 9342.02 meets = 9340.33 panic = 9337.51 jonathan = 9330.76 stress = 9329.07 posterity = 9325.69 gradual = 9324.00 epoch = 9323.44 champagne = 9322.87 navigation = 9320.62 arkansas = 9313.30 logic = 9313.30 hostess = 9310.49 primary = 9309.92 sales = 9309.92 expert = 9303.17 owen = 9302.04 tube = 9300.91 pig = 9297.54 pony = 9295.85 crush = 9294.16 lesser = 9293.59 politeness = 9293.59 resolute = 9292.47 effectually = 9290.22 dominions = 9282.33 definition = 9279.52 lighter = 9279.52 circuit = 9278.96 annoyance = 9276.70 nile = 9274.45 realised = 9273.33 argue = 9264.32 trivial = 9261.50 enlarged = 9259.81 detained = 9255.87 cord = 9251.37 alabama = 9247.43 shan't = 9247.43 patriotic = 9244.05 patent = 9238.42 alongside = 9237.85 dearly = 9234.48 feb = 9231.66 devote = 9228.84


5001 - 6000[തിരുത്തുക]

mute = 9215.33 compilation = 9213.64 robinson = 9211.39 fox = 9208.58 babylon = 9198.44 delaware = 9198.44 prodigious = 9197.88 promote = 9197.31 beam = 9195.06 elephant = 9193.94 habitual = 9187.18 sack = 9184.93 phenomenon = 9177.61 resume = 9176.48 diet = 9174.79 needle = 9166.91 democratic = 9165.22 saluted = 9164.66 tasted = 9162.41 verdict = 9148.89 trenches = 9139.32 detach = 9137.63 lungs = 9132.56 aristocracy = 9129.19 unexpectedly = 9112.86 skull = 9111.73 impress = 9111.17 traits = 9108.92 repentance = 9107.23 quebec = 9104.98 crash = 9104.41 compel = 9102.72 pension = 9099.91 aloft = 9099.34 improvements = 9099.34 fold = 9098.78 framed = 9097.09 genial = 9097.09 fulfil = 9093.15 courteous = 9090.90 interruption = 9090.34 decorated = 9089.77 tranquil = 9083.02 she'll = 9079.64 voluntary = 9079.08 jupiter = 9073.44 joyful = 9059.93 lays = 9053.74 granite = 9053.18 warlike = 9051.49 barrel = 9048.11 antonio = 9046.42 fortunately = 9042.48 t' = 9041.35 edgar = 9040.23 insignificant = 9036.85 weariness = 9034.59 admiral = 9029.53 amazing = 9028.40 repetition = 9016.58 lb = 9014.89 exertions = 9012.64 resemble = 9011.51 thieves = 9011.51 greet = 9006.44 fortified = 9003.63 perilous = 9003.06 milan = 8994.62 smoked = 8994.06 trunks = 8993.49 ivory = 8991.24 luncheon = 8987.30 displeasure = 8981.67 logs = 8978.29 pitiful = 8977.16 withered = 8974.35 energetic = 8970.41 ty = 8969.84 smote = 8968.16 dispose = 8966.47 sternly = 8965.90 secondary = 8964.21 parlour = 8963.65 torment = 8961.96 yoke = 8961.40 swimming = 8954.08 repent = 8950.14 groan = 8947.89 waiter = 8945.63 palaces = 8942.26 intensely = 8941.69 salute = 8937.75 closet = 8933.81 behave = 8932.12 choked = 8925.93 employee = 8923.68 majestic = 8923.11 revolutionary = 8922.55 seizing = 8920.30 ne'er = 8918.61

5101 - 5200[തിരുത്തുക]

perplexed = 8917.48 subordinate = 8917.48 attentive = 8915.79 synonymous = 8915.79 champion = 8906.78 kindled = 8904.53 maintenance = 8897.78 contribute = 8895.52 discontent = 8893.83 plunder = 8893.83 inland = 8892.71 shattered = 8892.71 yea = 8890.46 marine = 8886.51 curve = 8878.07 parliament = 8876.38 dragging = 8866.81 hampshire = 8861.18 scream = 8857.80 diplomatic = 8854.42 birthday = 8847.10 nobleman = 8846.54 superb = 8838.09 lamb = 8837.53 oxen = 8833.03 expressive = 8829.08 inasmuch = 8825.14 inspire = 8820.08 fuller = 8813.32 nineteen = 8813.32 topic = 8811.07 dove = 8808.81 oregon = 8808.25 margin = 8797.55 pet = 8797.55 michigan = 8796.99 dining = 8795.86 scanning = 8792.49 destitute = 8791.36 7th = 8790.23 odious = 8789.67 associate = 8785.73 demonstration = 8785.73 feather = 8780.10 morgan = 8773.91 vicious = 8772.78 explanatory = 8768.84 pulpit = 8767.15 rejoicing = 8766.02 chemical = 8765.46 fragrant = 8764.33 confidential = 8759.83 chicken = 8758.70 gleaming = 8756.45 merciful = 8748.01 pie = 8747.44 jacket = 8746.88 sunrise = 8740.12 quod = 8736.74 flattering = 8733.37 underneath = 8731.68 strive = 8730.55 essay = 8728.86 sanction = 8727.74 threat = 8727.17 keith = 8725.48 communion = 8708.59 settling = 8705.21 duel = 8701.84 expenditures = 8701.84 blocks = 8692.26 plunge = 8689.45 valet = 8688.32 shrine = 8684.38 vehicle = 8683.26 johnny = 8682.13 nod = 8681.57 goodly = 8671.43 mayor = 8669.18 patch = 8667.49 interposed = 8665.80 snapped = 8665.24 imitate = 8664.11 coolly = 8660.17 fuel = 8659.61 integrity = 8654.54 lame = 8652.29 militia = 8652.29 approbation = 8648.35 nm = 8648.35 iowa = 8645.53 typical = 8643.84 expressly = 8643.28 8th = 8642.15 privately = 8642.15 tract = 8641.59 worshipped = 8639.90 bleeding = 8637.09 pm = 8634.27 they'd = 8630.33

5201 - 5300[തിരുത്തുക]

betwixt = 8626.39 tip = 8617.38 publish = 8615.13 sings = 8612.31 admirably = 8599.93 dispersed = 8597.11 energies = 8585.85 drum = 8584.16 signature = 8583.03 orderly = 8576.84 swiss = 8576.28 scanty = 8575.71 tiger = 8563.89 gulf = 8563.33 crude = 8557.70 aristocratic = 8555.44 ally = 8551.50 transparent = 8551.50 annually = 8550.38 richest = 8549.81 hare = 8548.69 suspense = 8541.93 pulse = 8538.55 9th = 8533.49 kick = 8533.49 photograph = 8533.49 explosion = 8530.11 they've = 8529.54 favoured = 8528.42 catastrophe = 8523.35 sinner = 8517.16 rash = 8509.84 despatch = 8502.52 renew = 8496.89 vermont = 8496.89 standards = 8495.20 recognise = 8492.38 wolves = 8492.38 64 = 8490.69 depression = 8485.63 spark = 8480.56 rescued = 8466.48 desolation = 8465.92 furiously = 8465.92 squadron = 8465.92 authorized = 8464.79 flora = 8464.23 syria = 8460.85 sturdy = 8459.16 technical = 8454.10 thumb = 8452.41 inevitably = 8450.16 blushed = 8444.53 we'd = 8442.27 poland = 8441.15 happening = 8437.21 nevada = 8436.64 hammer = 8435.52 censure = 8432.70 encouraging = 8429.32 urging = 8429.32 exceptions = 8426.51 seamen = 8425.38 humorous = 8421.44 weekly = 8421.44 penetrate = 8416.94 ho = 8413.56 allegiance = 8412.43 agency = 8411.87 lust = 8411.31 entrusted = 8407.93 perfume = 8406.24 pub. = 8404.55 scope = 8404.55 belgium = 8403.42 courtyard = 8402.86 pin = 8391.04 respectfully = 8389.35 highway = 8388.22 tries = 8387.66 coleridge = 8382.03 sauce = 8382.03 verge = 8382.03 here's = 8381.46 ingenuity = 8380.90 theology = 8375.27 sabbath = 8374.14 endeavored = 8373.02 travail = 8370.77 jaws = 8364.57 2nd = 8360.63 activities = 8360.63 condemn = 8358.94 em = 8358.94 forlorn = 8344.87 attribute = 8335.86 crooked = 8330.23 verb = 8330.23 knot = 8329.66 studio = 8325.16

5301 - 5400[തിരുത്തുക]

historic = 8318.40 strengthen = 8318.40 homeward = 8317.84 mule = 8316.71 unusually = 8314.46 vegetation = 8314.46 profoundly = 8304.89 charlie = 8299.82 brussels = 8295.88 stature = 8295.88 sleeve = 8295.32 skirt = 8294.19 tolerably = 8292.50 dazzling = 8288.00 nineteenth = 8286.87 mock = 8285.75 stanley = 8285.75 tropical = 8283.49 alexandria = 8278.99 12th = 8271.67 analyzed = 8270.54 affliction = 8269.42 brighter = 8267.17 definitely = 8255.91 statesmen = 8255.91 pond = 8252.53 fraud = 8250.27 sweden = 8242.39 marvel = 8241.27 cats = 8234.51 comic = 8233.95 expenditure = 8231.13 intently = 8231.13 relationship = 8229.44 troy = 8221.56 andy = 8218.18 bags = 8216.49 weigh = 8216.49 sergeant = 8214.80 strode = 8209.17 ga = 8206.36 sect = 8201.29 antique = 8199.04 insight = 8199.04 hook = 8198.47 ribbon = 8192.84 jeg = 8191.16 humiliation = 8188.34 p = 8187.78 raging = 8186.09 suicide = 8183.84 swelling = 8180.46 exceed = 8170.32 mould = 8167.51 insane = 8166.94 treacherous = 8164.69 listing = 8163.57 pomp = 8159.62 reared = 8159.06 efficiency = 8157.94 practise = 8156.25 jenny = 8152.87 lighting = 8148.36 disclaim = 8143.30 handled = 8139.92 covenant = 8137.10 keeper = 8136.54 tavern = 8129.78 float = 8126.97 originator = 8124.72 hannah = 8121.34 confronted = 8120.21 clubs = 8116.83 exposure = 8116.83 infancy = 8116.27 enforced = 8115.71 environment = 8113.46 factor = 8111.20 bother = 8105.57 invalid = 8101.63 rubbing = 8098.82 roy = 8094.87 contribution = 8093.19 piercing = 8089.81 advocate = 8089.24 discontinue = 8088.68 crow = 8086.43 supposition = 8086.43 casual = 8083.05 elegance = 8081.92 inserted = 8080.80 deem = 8078.55 stained = 8070.10 heretofore = 8069.54 wrist = 8060.53 sweetest = 8058.84 retirement = 8054.34 backed = 8047.02 sydney = 8047.02 doe = 8045.89

5401 - 5500[തിരുത്തുക]

mess = 8043.64 monastery = 8037.44 passive = 8035.76 forcing = 8035.19 irs = 8033.50 gravel = 8032.94 prompted = 8030.12 sweetly = 8030.12 weaker = 8029.00 fugitive = 8025.06 infernal = 8025.06 rider = 8023.93 fan = 8022.81 shelf = 8018.30 jaw = 8014.92 judging = 8013.23 mike = 8012.67 rapture = 8012.11 flatter = 8011.54 overthrow = 8005.35 employer = 8000.28 breeding = 7999.72 growled = 7999.72 traveling = 7998.03 rascal = 7995.78 vigorously = 7994.65 phase = 7992.96 karl = 7990.15 classic = 7989.59 writ = 7986.77 gifted = 7981.14 shawl = 7979.45 immortality = 7973.82 fireplace = 7971.57 prairie = 7971.57 punctuation = 7971.01 corrected = 7969.88 cradle = 7969.88 vein = 7965.37 monotonous = 7964.81 confided = 7963.69 banner = 7963.12 assuredly = 7956.37 apollo = 7955.80 frail = 7955.80 ecstasy = 7955.24 bridges = 7954.68 planet = 7951.30 hoe = 7946.79 orator = 7943.98 assumption = 7941.73 nowadays = 7938.35 bored = 7936.66 richer = 7936.66 liverpool = 7936.10 grin = 7935.53 chivalry = 7934.41 pronounce = 7933.28 binding = 7929.90 ethel = 7929.90 provoked = 7925.40 resign = 7924.27 commissioners = 7919.21 outrage = 7913.01 benevolent = 7910.76 consecrated = 7910.20 blamed = 7909.63 menace = 7906.26 choir = 7905.69 trumpet = 7904.00 rifles = 7902.88 pamphlet = 7901.19 shift = 7893.31 fragment = 7892.18 fewer = 7890.49 coachman = 7888.24 parson = 7888.24 civilisation = 7887.67 reconciled = 7880.92 bullets = 7876.41 ascribed = 7862.34 vernon = 7862.34 behavior = 7851.64 embarked = 7851.64 imported = 7851.08 compose = 7848.82 acre = 7845.45 edmund = 7844.32 transaction = 7840.38 neatly = 7839.25 sexes = 7834.75 stumbled = 7829.12 frantic = 7826.87 arbitrary = 7825.74 mercury = 7825.18 sixteenth = 7815.61 organic = 7815.04 font = 7812.23 austin = 7811.10 link = 7809.41

5501 - 5600[തിരുത്തുക]

escaping = 7804.91 arabic = 7802.66 villa = 7800.97 rotten = 7800.40 plea = 7799.84 thrice = 7798.15 terrific = 7797.59 gratification = 7791.96 tenant = 7791.39 ascend = 7787.45 perpetually = 7778.44 hopeful = 7773.94 reporter = 7750.86 deprive = 7750.29 healing = 7746.35 of. = 7740.72 emergency = 7736.22 injure = 7734.53 shoe = 7729.46 flanders = 7728.33 realise = 7728.33 quart = 7727.77 obscurity = 7724.96 ensuring = 7721.01 jar = 7717.07 industrious = 7713.13 loan = 7709.75 witch = 7708.06 turf = 7704.69 balcony = 7700.74 hastings = 7692.86 confirm = 7690.05 irony = 7686.67 pledged = 7686.67 eugene = 7686.11 socrates = 7686.11 offend = 7682.73 elephants = 7680.47 attire = 7679.91 gorge = 7675.41 dagger = 7672.03 longitude = 7671.47 dice = 7666.96 doubled = 7666.96 parcel = 7648.38 gilt = 7647.82 unsolicited = 7647.82 foam = 7645.57 reasonably = 7645.57 discern = 7640.50 vincent = 7638.81 announce = 7637.68 pluck = 7637.68 edit = 7636.56 burial = 7634.87 attorney = 7634.31 exporting = 7631.49 bolt = 7630.93 acceptable = 7629.24 ruling = 7624.73 ranch = 7623.61 drawer = 7622.48 cruelly = 7621.92 supremacy = 7615.72 sheriff = 7613.47 christopher = 7610.66 disdain = 7610.66 happiest = 7609.53 irritation = 7608.41 fluid = 7607.84 republican = 7603.90 apron = 7602.77 orthodox = 7592.64 sinister = 7592.08 hazard = 7581.94 idol = 7581.94 disguised = 7578.00 illustrate = 7577.44 vary = 7576.87 luxurious = 7575.19 moss = 7570.68 esprit = 7567.87 crosses = 7566.18 adj. = 7564.49 gaily = 7563.92 schooner = 7563.92 alien = 7562.80 variation = 7562.80 waistcoat = 7551.54 voltaire = 7540.84 luminous = 7539.71 yahweh = 7530.71 nobler = 7524.51 colonial = 7523.39 devout = 7523.39 printing = 7523.39 meditation = 7513.25 alps = 7511.00 canon = 7507.06 claude = 7504.24

5601 - 5700[തിരുത്തുക]

grotesque = 7503.68 skilled = 7498.61 perplexity = 7494.67 electricity = 7489.04 dimensions = 7488.48 rouse = 7487.35 poisoned = 7486.22 e-mail = 7483.41 founder = 7480.03 grade = 7480.03 equipped = 7477.22 tortured = 7477.22 anon = 7476.65 neutral = 7476.65 tact = 7476.65 steed = 7463.14 darker = 7462.01 packet = 7461.45 inquiring = 7459.20 infamous = 7455.26 11th = 7450.75 afore = 7450.75 incessant = 7447.37 odor = 7446.25 cong. = 7443.43 demon = 7442.87 notorious = 7441.18 creep = 7440.05 grammar = 7438.37 odds = 7436.11 discouraged = 7432.17 montana = 7431.05 establishing = 7427.67 sounding = 7427.67 persuasion = 7424.85 drinks = 7421.47 ya = 7410.78 ark = 7406.27 passenger = 7403.46 import = 7402.89 matt = 7401.20 mac = 7397.26 sidney = 7396.14 mentions = 7392.76 yon = 7391.63 weren't = 7390.51 col. = 7389.38 pere = 7389.38 ak = 7386.57 boyhood = 7384.31 manila = 7384.31 secrecy = 7383.75 wid = 7380.94 populace = 7378.68 shabby = 7375.87 joshua = 7375.30 dialogue = 7373.62 thickly = 7370.24 fork = 7368.55 precision = 7368.55 eminence = 7366.86 impose = 7365.73 flaming = 7361.79 reject = 7359.54 estimation = 7358.98 tough = 7350.53 bridle = 7349.97 politely = 7347.15 butler = 7346.59 bureau = 7345.46 correctly = 7340.40 singer = 7337.02 stepping = 7333.08 beseech = 7332.51 im = 7330.82 episode = 7330.26 contradiction = 7326.88 satire = 7326.88 leon = 7308.87 fascination = 7306.61 reluctance = 7303.24 redistribute = 7299.86 reluctantly = 7297.60 tutor = 7297.60 accessed = 7297.04 outdated = 7295.92 consequential = 7293.66 oe. = 7287.47 desiring = 7281.28 resurrection = 7281.28 easter = 7279.59 patrick = 7277.90 transportation = 7275.65 nursery = 7266.64 emancipation = 7264.95 depressed = 7255.38 pasture = 7252.56 damsel = 7251.44 outfit = 7246.93 valour = 7245.80


5701 - 5800[തിരുത്തുക]

denmark = 7242.99 nebraska = 7238.49 explanations = 7236.80 superfluous = 7232.29 soothing = 7231.73 blanche = 7228.91 seventeenth = 7226.10 spenser = 7224.97 utah = 7224.41 wisconsin = 7218.78 drooping = 7213.71 handling = 7212.02 forcibly = 7209.21 confidently = 7207.52 cracked = 7207.52 reduction = 7201.89 cor = 7197.95 truce = 7197.95 inconvenience = 7197.38 welsh = 7196.82 gen. = 7194.00 sorely = 7188.94 stead = 7187.81 maryland = 7187.25 syllable = 7187.25 dome = 7186.12 penetrating = 7185.00 aforesaid = 7183.31 cordially = 7181.62 hudson = 7181.05 wee = 7181.05 coral = 7179.37 handwriting = 7176.55 scots = 7172.05 beans = 7170.92 hypothesis = 7170.92 clumsy = 7166.98 fragrance = 7159.10 aversion = 7157.41 iniquity = 7145.58 moderation = 7142.77 pilgrimage = 7142.20 bruce = 7138.26 kid = 7138.26 boot = 7137.14 consternation = 7135.45 gaiety = 7135.45 senior = 7134.89 abominable = 7134.32 zealous = 7133.20 mechanically = 7132.63 robbery = 7130.38 blushing = 7127.57 exceptional = 7123.62 speedy = 7120.81 masculine = 7119.12 shilling = 7118.56 ken = 7117.43 intrigue = 7116.87 trading = 7116.87 addison = 7113.49 grieve = 7112.93 muddy = 7112.36 channels = 7111.80 thickness = 7111.24 eighth = 7108.42 thereupon = 7106.17 rattle = 7103.35 trifles = 7098.29 indication = 7095.47 as. = 7093.22 cuba = 7088.72 strand = 7087.03 pillar = 7083.65 treatise = 7082.52 benevolence = 7080.83 superficial = 7078.58 tonight = 7078.58 productive = 7076.89 relaxed = 7076.89 pang = 7067.88 stray = 7066.19 grandson = 7057.19 yankee = 7054.93 armor = 7049.30 norway = 7047.05 vault = 7043.67 hasta = 7041.42 sicily = 7041.42 parade = 7038.60 stubborn = 7038.04 wyoming = 7034.10 yacht = 7034.10 habitation = 7031.29 unfit = 7029.03 thames = 7026.78 deposit = 7025.09 deference = 7022.84 intelligible = 7021.15 relish = 7020.59

5801 - 5900[തിരുത്തുക]

fairest = 7013.27 traveled = 7012.70 zone = 7010.45 moustache = 7008.76 adjacent = 7005.95 transmit = 6996.94 fixing = 6993.00 tends = 6992.44 worm = 6990.75 involuntarily = 6990.18 staid = 6983.43 theological = 6976.11 rustic = 6973.85 detect = 6965.41 alaska = 6962.59 frighten = 6962.03 persistent = 6958.09 harness = 6950.77 strokes = 6946.83 wooded = 6942.89 extinct = 6936.69 appoint = 6932.75 ranges = 6932.75 entreat = 6932.19 violation = 6932.19 mounting = 6931.06 conductor = 6929.94 objective = 6928.25 lump = 6926.56 anonymous = 6922.05 gotten = 6921.49 slim = 6920.93 hush = 6916.99 cowardly = 6913.61 asp = 6912.48 daybreak = 6912.48 underline = 6909.10 tilde = 6907.98 banker = 6906.85 watchful = 6899.53 jordan = 6897.28 leo = 6896.72 icy = 6889.40 ignored = 6889.40 ch. = 6887.71 orchard = 6887.15 swam = 6887.15 municipal = 6886.58 pirates = 6886.58 achieve = 6886.02 anticipation = 6885.46 nail = 6883.20 vitality = 6880.39 confer = 6878.70 rushes = 6877.01 sade = 6874.20 mischievous = 6873.07 rub = 6869.69 justification = 6868.00 sinful = 6866.31 ale = 6865.19 leisurely = 6860.68 dreadfully = 6859.56 potent = 6858.99 recommendation = 6857.30 jeff = 6855.62 monkey = 6854.49 crust = 6849.99 darwin = 6849.99 flattery = 6846.04 mining = 6833.09 reconciliation = 6833.09 enforce = 6832.53 chef = 6831.40 memorial = 6830.28 improbable = 6826.34 suppress = 6825.21 proclaim = 6824.09 extravagance = 6823.52 starve = 6823.52 flourish = 6821.83 congratulate = 6814.51 judah = 6808.88 threaten = 6808.88 baltimore = 6802.13 chairman = 6799.87 sundry = 6798.75 ravine = 6797.06 lime = 6794.24 respectively = 6793.12 umbrella = 6792.55 scoundrel = 6790.30 spur = 6790.30 reckoning = 6786.92 mineral = 6784.67 curved = 6782.42 turner = 6780.73 dashing = 6779.04 muscle = 6778.48 tim = 6774.54

5901 - 6000[തിരുത്തുക]

comprehension = 6766.65 terminated = 6766.65 contemplate = 6764.40 alternately = 6763.28 christendom = 6759.90 expansion = 6759.90 lustre = 6757.08 adieu = 6748.64 brisk = 6748.07 helmet = 6746.95 restaurant = 6745.82 miriam = 6745.26 malicious = 6735.12 simultaneously = 6724.99 cock = 6722.17 airy = 6710.35 antwerp = 6709.22 rainy = 6705.85 jokes = 6705.28 lastly = 6704.72 vine = 6704.72 demander = 6701.34 idiot = 6699.65 gran = 6694.02 tailor = 6693.46 voluntarily = 6691.77 abyss = 6686.70 reconcile = 6685.01 witty = 6679.95 dot = 6674.88 faction = 6672.63 arabian = 6670.94 skeleton = 6669.81 currency = 6669.25 wan = 6667.56 harvey = 6664.74 hercules = 6661.93 ore = 6660.24 incessantly = 6659.11 emotional = 6652.36 lever = 6645.60 radical = 6637.72 hungary = 6636.59 delete = 6634.90 soap = 6630.40 marches = 6629.84 nicely = 6628.15 massacre = 6627.58 spray = 6625.89 mature = 6622.52 stewart = 6619.70 posture = 6619.14 imaginative = 6616.89 incense = 6616.32 melt = 6614.63 jr = 6613.51 charter = 6606.19 needless = 6604.50 remnant = 6604.50 junction = 6603.37 absurdity = 6601.68 belly = 6601.12 goose = 6589.86 defensive = 6587.04 calf = 6584.79 ft. = 6584.23 violet = 6584.23 futile = 6566.21 3rd = 6565.65 baffled = 6560.58 fifteenth = 6559.45 comprehensive = 6558.89 interrupt = 6558.89 lets = 6558.33 cling = 6552.70 suffrage = 6551.01 thereafter = 6549.88 dynasty = 6545.38 mastery = 6544.25 weird = 6544.25 dragon = 6542.56 programme = 6539.75 patronage = 6538.06 awakening = 6535.24 resource = 6535.24 role = 6535.24 attach = 6534.12 nuts = 6534.12 separately = 6534.12 audible = 6532.43 wires = 6532.43 regulation = 6526.23 suggestive = 6525.11 stool = 6524.55 traditional = 6518.35 rhyme = 6512.16 perchance = 6509.34 politician = 6509.34 values = 6508.22 mightily = 6507.65

6001 - 7000[തിരുത്തുക]

carl = 6506.53 temporal = 6502.59 twenty-two = 6502.02 dickens = 6501.46 eminently = 6501.46 moscow = 6498.65 aristotle = 6498.08 welcher = 6496.96 resolutely = 6496.39 twenty-one = 6494.14 combine = 6487.38 routine = 6486.82 termination = 6484.01 director = 6482.32 architect = 6470.49 procedure = 6469.93 calculation = 6468.24 imply = 6468.24 muscular = 6463.17 fertility = 6455.85 reluctant = 6454.17 discussions = 6453.04 mouse = 6450.79 signify = 6448.53 clasp = 6446.85 triste = 6446.28 beset = 6445.72 brother-in-law = 6440.65 merchandise = 6438.96 miniature = 6437.84 vexation = 6433.33 goat = 6432.77 chaos = 6431.64 minority = 6428.27 thereto = 6427.14 oklahoma = 6425.45 veteran = 6421.51 donald = 6419.82 rogue = 6417.00 brand = 6411.37 inconsistent = 6409.68 harp = 6406.87 litter = 6405.74 plateau = 6405.18 precipice = 6404.62 renowned = 6404.62 judicious = 6402.93 item = 6402.37 defy = 6398.99 gaul = 6391.10 chat = 6388.29 briskly = 6384.91 gap = 6383.78 shady = 6382.66 layer = 6378.72 paternal = 6377.59 motto = 6377.03 constrained = 6373.65 publisher = 6370.83 trench = 6369.71 caste = 6366.33 characterized = 6366.33 creative = 6359.57 lid = 6359.57 thicket = 6359.57 son-in-law = 6357.32 ominous = 6356.76 sewing = 6350.00 uno = 6347.75 console = 6347.19 beneficial = 6346.62 insurance = 6346.62 larry = 6346.06 yearning = 6344.93 frenzy = 6343.25 acquisition = 6342.12 involve = 6342.12 tel = 6342.12 advancement = 6341.56 hum = 6340.43 owl = 6340.43 pearl = 6340.43 chevalier = 6338.74 player = 6332.55 kettle = 6331.98 piles = 6329.17 indicates = 6326.92 pastor = 6326.35 pastoral = 6321.29 discreet = 6315.66 considers = 6312.84 shriek = 6311.15 basil = 6308.34 defending = 6306.08 groom = 6304.40 register = 6302.71 schedule = 6298.77 peak = 6297.64 juliet = 6295.39 silken = 6293.70

6101 - 6200[തിരുത്തുക]

fondly = 6292.01 protector = 6289.19 renown = 6289.19 rebuke = 6278.50 intimately = 6277.93 acknowledgment = 6271.18 australian = 6271.18 christine = 6269.49 eyed = 6268.92 interpreter = 6268.36 gab = 6266.11 deity = 6263.86 e.g. = 6263.86 clue = 6262.73 dispatch = 6258.79 duck = 6255.97 insect = 6254.85 tariff = 6252.60 outcome = 6249.78 degradation = 6248.09 surplus = 6245.84 morbid = 6244.71 preface = 6244.15 jumping = 6241.33 twist = 6240.77 affirm = 6237.96 vividly = 6237.39 inquisition = 6235.14 secondly = 6235.14 overboard = 6232.89 proverb = 6231.76 jewel = 6231.20 violin = 6229.51 raft = 6227.82 threads = 6227.26 exert = 6226.70 bacon = 6226.13 amendment = 6225.57 helm = 6223.32 deliberation = 6222.75 apparition = 6221.07 conjunction = 6219.94 thirsty = 6219.94 gdp = 6217.12 linger = 6214.87 instruct = 6214.31 statute = 6211.49 rabbit = 6209.24 dictated = 6204.17 babe = 6198.54 wilhelm = 6195.73 disadvantage = 6189.53 rum = 6185.59 alan = 6185.03 deserving = 6184.47 tooth = 6182.78 riot = 6180.53 cumberland = 6179.96 flavor = 6178.27 placid = 6178.27 spirited = 6178.27 solve = 6177.15 hardware = 6176.02 oneself = 6175.46 fowl = 6169.83 mast = 6168.70 completion = 6167.58 tennyson = 6165.32 tending = 6164.20 condemnation = 6161.95 lemon = 6161.95 anecdote = 6160.26 avenge = 6156.88 rein = 6156.88 woodland = 6156.88 conscientious = 6156.32 outstretched = 6154.63 improper = 6152.94 wrinkled = 6151.81 epic = 6150.12 valor = 6146.18 dominant = 6145.62 inadequate = 6141.11 uproar = 6141.11 wrung = 6141.11 hawaii = 6137.73 lowering = 6136.61 dialect = 6132.67 rubbish = 6129.85 ninety = 6128.73 wrecked = 6128.73 baked = 6125.91 biggest = 6121.97 twee = 6120.84 dey = 6119.72 disregard = 6119.72 manual = 6118.03 demonstrated = 6116.34 gauche = 6114.65 peer = 6112.96

6201 - 6300[തിരുത്തുക]

heroine = 6105.64 humane = 6103.39 transition = 6101.70 dag = 6101.14 embassy = 6098.88 fore = 6094.38 concealment = 6092.13 boss = 6091.57 tray = 6091.00 ledge = 6088.19 garb = 6087.62 aye = 6087.06 audacity = 6085.37 achilles = 6084.81 sculpture = 6084.25 woven = 6082.56 combinations = 6081.43 tempt = 6077.49 cherish = 6074.67 frock = 6074.67 fabric = 6073.55 luggage = 6072.42 reef = 6069.04 brink = 6067.92 orchestra = 6067.92 cooper = 6063.98 outbreak = 6063.41 rouge = 6062.29 hull = 6061.16 plentiful = 6056.09 shiver = 6052.15 laborious = 6050.46 mound = 6049.34 sly = 6048.77 cowardice = 6044.27 maritime = 6044.27 gait = 6042.02 peru = 6039.20 cairo = 6038.08 formula = 6029.63 mentioning = 6029.63 accursed = 6029.07 perceptible = 6029.07 imminent = 6027.38 geoffrey = 6021.75 testify = 6021.75 adore = 6020.06 influential = 6018.93 advantageous = 6017.81 maternal = 6017.81 forbear = 6016.68 indefinite = 6010.49 denial = 6007.67 oppressive = 6007.67 souvenir = 6007.11 pecuniary = 5993.03 bustle = 5990.22 aloof = 5989.09 workman = 5982.90 cheat = 5982.33 millennium = 5981.21 nl = 5978.96 coventry = 5977.27 curate = 5975.58 trim = 5973.33 it'll = 5971.07 mend = 5969.95 ante = 5966.57 strata = 5966.57 collections = 5963.75 delicately = 5957.00 carpenter = 5956.43 connexion = 5956.43 trot = 5955.87 manifestation = 5953.62 obstinacy = 5952.49 roast = 5951.93 lloyd = 5947.99 contra = 5946.30 rector = 5945.17 discomfort = 5944.05 mar = 5944.05 melting = 5939.54 subsistence = 5938.42 bounty = 5936.17 doubly = 5935.04 consulting = 5934.48 whirling = 5929.41 ulysses = 5923.22 noun = 5921.53 brood = 5919.84 plough = 5919.84 plump = 5919.84 angelo = 5917.02 quiver = 5917.02 mentally = 5916.46 despotism = 5914.77 harmonious = 5914.77 vale = 5914.21 renounce = 5913.64

6301 - 6400[തിരുത്തുക]

impart = 5913.08 rats = 5912.52 otto = 5911.39 md = 5905.76 vanish = 5905.76 marshal = 5903.51 mourn = 5903.51 fable = 5901.82 filthy = 5896.75 palestine = 5893.94 bachelor = 5890.56 fearless = 5890.00 offense = 5888.31 sophia = 5886.62 montague = 5884.93 sagacity = 5881.55 sneer = 5870.29 rug = 5869.16 tint = 5869.16 winged = 5862.97 puzzle = 5862.41 advertisement = 5860.72 spectator = 5860.15 wipe = 5860.15 cork = 5857.34 diversion = 5857.34 pro = 5851.71 dwarf = 5851.15 disciple = 5849.46 profane = 5846.64 revival = 5846.64 fondness = 5846.08 inventor = 5844.95 cigars = 5844.39 unit = 5844.39 sweetheart = 5843.83 outset = 5843.26 convicted = 5842.14 chaste = 5840.45 perpendicular = 5840.45 courageous = 5838.76 utility = 5834.82 imperative = 5833.69 olive = 5833.13 ducks = 5829.75 k = 5824.68 chalk = 5823.56 patriot = 5820.18 religions = 5815.11 mutton = 5811.17 burgundy = 5810.61 inherent = 5808.92 cleveland = 5807.79 sic = 5807.79 surround = 5807.79 tunnel = 5807.79 pork = 5806.10 contemptuous = 5804.98 bluff = 5804.41 apostle = 5802.16 progressive = 5802.16 danish = 5801.60 inference = 5801.60 bridegroom = 5799.91 sane = 5797.66 temporarily = 5786.96 apprehend = 5786.40 sez = 5783.58 ninth = 5777.95 appalling = 5776.82 commend = 5776.82 ordinarily = 5772.32 regain = 5772.32 intermediate = 5771.76 princely = 5771.76 random = 5770.07 avowed = 5769.50 re = 5768.38 deputy = 5764.44 rusty = 5763.31 temperate = 5759.93 pagan = 5758.81 ka = 5758.24 diary = 5756.55 pinch = 5755.43 greedy = 5754.87 normandy = 5754.87 86 = 5754.30 vinegar = 5753.74 dal = 5751.49 spoon = 5744.73 mien = 5743.60 longest = 5743.04 amsterdam = 5740.79 elementary = 5740.79 affectation = 5739.10 preventing = 5734.60 mabel = 5734.03 omit = 5734.03 dissatisfied = 5729.53

6401 - 6500[തിരുത്തുക]

bristol = 5728.97 chagrin = 5728.40 appealing = 5726.15 celebrate = 5725.59 constable = 5723.90 enmity = 5723.33 sow = 5722.77 toilet = 5721.08 barry = 5717.70 stuffed = 5717.70 mortality = 5717.14 leadership = 5716.02 insufficient = 5713.20 haggard = 5709.26 frivolous = 5707.57 manchester = 5705.32 girdle = 5704.19 colossal = 5703.63 fervent = 5702.50 pose = 5702.50 uncovered = 5701.94 sordid = 5700.81 ransom = 5700.25 fade = 5699.69 felicity = 5698.56 peculiarity = 5696.31 manger = 5694.06 contemptible = 5691.80 astray = 5690.68 directors = 5690.12 conceit = 5685.05 shipping = 5684.48 headache = 5679.42 reside = 5678.29 robber = 5676.04 spontaneous = 5674.91 burns = 5672.66 curses = 5671.53 blazed = 5667.59 drown = 5660.27 facile = 5659.71 measuring = 5659.15 wert = 5659.15 decoration = 5658.58 twelfth = 5658.58 unkind = 5658.58 fuss = 5658.02 mechanism = 5657.46 profess = 5657.46 essays = 5651.27 wage = 5649.01 animation = 5645.63 hereby = 5644.51 shocking = 5643.38 ruddy = 5641.69 deception = 5641.13 revive = 5637.75 veranda = 5634.94 anticipate = 5630.43 circus = 5629.31 connect = 5622.55 vehement = 5622.55 soothe = 5620.86 chant = 5618.61 mediaeval = 5618.05 operate = 5617.48 forte = 5616.36 isle = 5610.73 invent = 5604.53 vigilance = 5604.53 co = 5602.84 eccentric = 5602.84 lifeless = 5602.28 rudely = 5597.21 worker = 5594.96 ash = 5592.71 location = 5592.71 feat = 5590.46 bobby = 5588.77 renaissance = 5587.08 bat = 5586.51 knit = 5583.14 invincible = 5582.57 regardless = 5581.45 loaf = 5580.32 irving = 5579.76 dissolution = 5570.75 vertical = 5570.75 dungeon = 5570.19 haze = 5570.19 toy = 5570.19 heroism = 5567.37 chocolate = 5566.25 bricks = 5563.99 stimulus = 5563.43 stoop = 5562.87 theft = 5562.30 heal = 5559.49 presentation = 5557.24 marshall = 5553.30

6501 - 6600[തിരുത്തുക]

automobile = 5551.61 breeches = 5551.04 amiss = 5548.23 cough = 5547.66 securely = 5545.98 insure = 5544.85 manufactured = 5540.91 buddha = 5540.35 theater = 5538.09 inability = 5536.97 devise = 5536.40 fearfully = 5536.40 starvation = 5535.28 deficient = 5533.03 rim = 5530.77 disgraceful = 5529.08 norfolk = 5528.52 afresh = 5526.27 partake = 5521.76 imperious = 5520.08 climax = 5511.63 ludicrous = 5508.25 scruple = 5504.87 whisky = 5504.87 bake = 5503.75 liar = 5503.18 undergo = 5502.06 diminish = 5498.68 semblance = 5498.68 incline = 5496.99 liver = 5496.99 enclosure = 5496.43 oblivion = 5493.61 wreath = 5492.49 stair = 5491.36 earthquake = 5490.23 define = 5488.55 vid = 5486.86 howl = 5486.29 tension = 5485.17 vin = 5484.60 orphan = 5482.91 candid = 5480.10 gambling = 5478.41 geneva = 5477.28 apparel = 5473.91 trait = 5472.22 correspond = 5467.71 connections = 5462.65 divert = 5460.39 colorado = 5459.83 watson = 5459.83 drain = 5459.27 grudge = 5458.14 balanced = 5457.58 detain = 5457.58 solo = 5457.58 rat = 5454.20 brazil = 5453.64 interpret = 5453.64 malignant = 5450.82 cecil = 5450.26 expanse = 5448.57 ivy = 5441.81 archbishop = 5440.69 sloping = 5434.49 soda = 5433.93 cemetery = 5431.11 ounce = 5428.86 summary = 5426.61 plaster = 5424.36 exaggeration = 5418.16 incomprehensible = 5417.60 impetuous = 5416.48 remedies = 5415.91 rooted = 5414.79 self-control = 5414.79 tiresome = 5414.79 annals = 5413.10 scrutiny = 5409.72 godfrey = 5408.03 dip = 5406.90 maxim = 5406.90 ff. = 5404.09 genoa = 5402.40 investment = 5399.58 concentration = 5397.90 dismiss = 5397.90 ignore = 5396.77 provoke = 5396.21 zag = 5396.21 wellington = 5395.64 transformation = 5393.95 verbal = 5393.95 seals = 5393.39 catalogue = 5390.01 whale = 5387.76 paste = 5383.26 vehemence = 5383.26 impertinent = 5373.68


6601 - 6700[തിരുത്തുക]

poisonous = 5371.43 outburst = 5370.87 speechless = 5370.31 inflict = 5369.74 po = 5365.24 damn = 5364.68 oracle = 5364.68 actress = 5357.92 mathematics = 5357.92 secular = 5357.36 peninsula = 5356.23 blooming = 5355.67 fortitude = 5355.67 antagonist = 5352.85 gout = 5350.60 penance = 5349.47 alma = 5343.84 bust = 5340.46 alcohol = 5338.78 gal = 5338.21 descendant = 5335.96 101 = 5335.40 sanguine = 5334.83 turk = 5331.46 adventurous = 5330.33 purposely = 5327.51 irishman = 5321.88 conducting = 5320.76 bathing = 5316.25 wed = 5316.25 photographs = 5314.00 tempting = 5309.50 celtic = 5308.37 perspective = 5307.81 convict = 5306.12 amber = 5304.43 cavalier = 5303.87 swarm = 5303.87 hermit = 5298.80 plank = 5298.80 geography = 5295.98 chaplain = 5295.42 farthest = 5290.92 glove = 5290.35 trout = 5284.16 swedish = 5283.60 impartial = 5283.03 devour = 5280.22 nightfall = 5275.71 carelessness = 5271.77 etiquette = 5269.52 balloon = 5267.27 core = 5263.33 plausible = 5262.76 facilities = 5262.20 martyr = 5259.95 whirl = 5253.76 precedent = 5251.50 wharf = 5249.25 diplomacy = 5245.31 prevalent = 5243.62 thermometer = 5243.62 tactics = 5243.06 unlikely = 5241.37 challenged = 5240.81 boer = 5238.55 essex = 5238.55 tenor = 5237.99 therewith = 5237.43 obliging = 5232.36 padre = 5231.23 explore = 5230.67 regularity = 5226.73 regulate = 5222.79 barley = 5222.23 custody = 5219.97 mingle = 5214.91 pois = 5214.91 adverse = 5213.22 heresy = 5210.40 qualifications = 5209.28 exultation = 5208.15 indescribable = 5208.15 untouched = 5206.46 wink = 5205.90 franz = 5203.65 geese = 5203.65 phantom = 5203.08 surf = 5201.39 serenity = 5200.83 methinks = 5196.89 profusion = 5195.76 instructive = 5193.51 biography = 5192.95 virtually = 5191.26 infer = 5189.57 ac = 5183.94 nasty = 5182.81 servitude = 5179.43 implements = 5177.75

6701 - 6800[തിരുത്തുക]

p.m. = 5174.37 lilies = 5171.55 gentry = 5170.43 scratch = 5170.43 quotation = 5167.61 pudding = 5164.80 leapt = 5160.29 tap = 5158.60 predecessor = 5153.53 ardor = 5151.28 avarice = 5150.16 softness = 5149.59 cupboard = 5149.03 rubber = 5149.03 lowly = 5146.21 reverie = 5137.77 psychology = 5137.21 fasten = 5134.95 nigger = 5133.83 laboratory = 5132.14 knave = 5129.89 sequence = 5120.88 index = 5120.31 plight = 5120.31 wig = 5120.31 tun = 5118.63 certificate = 5118.06 login = 5113.00 beaux = 5112.43 terra = 5112.43 stark = 5111.87 snatch = 5111.31 naughty = 5110.74 congenial = 5109.05 macaulay = 5108.49 opium = 5108.49 thirteenth = 5107.93 alms = 5106.24 respond = 5105.11 deceit = 5100.05 mag = 5094.41 baking = 5092.16 battalion = 5091.04 hypocrisy = 5087.66 tissue = 5084.84 onto = 5083.15 recess = 5081.46 lied = 5079.21 hood = 5077.52 vocation = 5076.96 calcutta = 5074.71 magnetic = 5070.20 analogy = 5065.70 systematic = 5065.14 deals = 5060.07 hindu = 5052.19 guise = 5049.37 commotion = 5048.25 jam = 5047.68 originality = 5044.87 pierce = 5043.74 robust = 5039.80 spinning = 5039.24 adrian = 5035.30 warmer = 5034.73 intuition = 5034.17 cloudy = 5033.04 fourteenth = 5032.48 novelist = 5031.35 pavilion = 5029.66 blindness = 5025.72 salmon = 5021.78 pump = 5016.15 brig = 5015.03 amateur = 5014.46 impudent = 5014.46 telescope = 5014.46 isolation = 5012.77 constantine = 5011.08 joyfully = 5011.08 dam = 5009.40 usefulness = 5005.45 similarly = 5003.76 averted = 5002.08 doll = 5000.95 maturity = 5000.39 womanhood = 4995.32 spelling = 4994.76 slice = 4993.07 xi = 4992.50 alley = 4990.81 handy = 4990.81 adorn = 4988.00 metallic = 4988.00 sojourn = 4988.00 ghostly = 4984.62 peep = 4980.12 hardship = 4976.74 hawk = 4976.74 reap = 4976.74

6801 - 6900[തിരുത്തുക]

civility = 4975.61 plume = 4973.92 whiskey = 4972.23 oxygen = 4971.67 scrap = 4969.98 gaunt = 4967.73 contrive = 4967.17 organisation = 4967.17 rumour = 4966.04 fig = 4963.23 forbidding = 4962.66 volcanic = 4955.91 launch = 4955.34 ancestor = 4953.65 supplying = 4953.65 impenetrable = 4951.40 seriousness = 4951.40 veneration = 4951.40 thanksgiving = 4948.59 literal = 4948.02 observance = 4944.08 blunder = 4941.83 fleeting = 4941.83 herein = 4941.83 subdue = 4941.83 wail = 4941.83 drawers = 4937.89 henrietta = 4935.07 hamburg = 4933.38 bourgeois = 4932.82 celebration = 4932.26 drug = 4930.57 durst = 4930.57 cluster = 4930.01 amply = 4929.44 pondered = 4929.44 rung = 4923.81 aura = 4919.31 slippery = 4919.31 desperation = 4918.75 monthly = 4918.18 cords = 4913.68 twentieth = 4911.43 lavish = 4909.17 nomination = 4900.73 envious = 4900.16 aisle = 4899.60 diverse = 4895.10 foresee = 4893.97 jason = 4893.97 jesuit = 4889.47 scornful = 4888.34 morally = 4887.78 allude = 4885.53 pools = 4885.53 rhetoric = 4884.40 odour = 4883.84 manifold = 4883.27 magical = 4881.58 violated = 4881.58 scrape = 4880.46 psychological = 4878.77 poultry = 4875.95 editorial = 4873.70 adoration = 4867.51 'll = 4866.38 crawl = 4863.00 scratched = 4862.44 oar = 4861.31 eric = 4860.75 rot = 4860.19 cylinder = 4859.06 unclean = 4855.68 genre = 4854.56 collision = 4850.62 friedrich = 4850.62 package = 4845.55 caravan = 4844.99 implore = 4844.99 perspiration = 4844.99 dehors = 4839.36 bowels = 4838.23 medal = 4838.23 latent = 4837.67 tabernacle = 4837.67 vista = 4836.54 ware = 4834.85 tony = 4833.73 plural = 4832.60 alight = 4832.04 mathematical = 4826.97 handsomely = 4826.41 snap = 4823.59 aesthetic = 4821.90 comely = 4820.21 impudence = 4814.02 prints = 4808.95 fringe = 4807.83 vivacity = 4807.26 intricate = 4804.45

6901 - 7000[തിരുത്തുക]

booty = 4801.07 farce = 4799.94 sentinel = 4784.74 indirect = 4783.05 colleague = 4782.49 toss = 4781.36 outlook = 4780.24 repast = 4777.98 good-looking = 4776.30 commune = 4774.61 vase = 4774.04 corporal = 4771.79 nw = 4768.98 soften = 4765.03 unnoticed = 4762.22 gliding = 4759.40 cape = 4758.28 unanimous = 4754.34 neutrality = 4753.77 willow = 4752.65 diligent = 4752.08 withstand = 4752.08 cynical = 4750.40 exit = 4746.45 steadfast = 4746.45 fanciful = 4745.89 donkey = 4744.20 nourishment = 4740.82 weed = 4739.70 mat = 4739.13 tapped = 4739.13 solace = 4736.32 overcame = 4735.19 parliamentary = 4728.44 scrub = 4727.31 premiere = 4726.75 twenty-three = 4726.18 sometime = 4725.06 contradict = 4723.93 eats = 4723.93 deplorable = 4722.81 ordeal = 4721.12 resent = 4721.12 fiend = 4719.99 consume = 4719.43 bridal = 4718.30 organism = 4718.30 camel = 4717.74 gasp = 4717.74 wistful = 4717.18 berth = 4714.36 advent = 4712.67 prettiest = 4709.86 121 = 4708.73 sophie = 4708.17 oval = 4705.91 unfair = 4705.91 deficiency = 4704.79 necklace = 4703.66 abel = 4698.03 territorial = 4697.47 aft = 4696.91 jehovah = 4696.91 bengal = 4690.15 unmarried = 4689.59 bombay = 4686.77 herald = 4686.21 pensive = 4684.52 yorkshire = 4683.39 chatter = 4682.83 punch = 4681.14 rainbow = 4680.58 vis = 4678.33 flavour = 4677.20 thirty-six = 4676.07 junior = 4674.95 unaccountable = 4674.38 stump = 4673.26 amorous = 4667.06 bait = 4666.50 withheld = 4666.50 chemistry = 4665.38 inferred = 4664.25 redeem = 4664.25 twisting = 4663.12 sable = 4662.56 elastic = 4662.00 glee = 4662.00 wares = 4661.43 emphatic = 4659.18 ratio = 4659.18 digest = 4654.11 fiscal = 4652.43 wager = 4652.43 knitting = 4649.05 snug = 4648.48 statistics = 4647.92 willingness = 4647.92 absorbing = 4642.85 partition = 4642.29

7001 - 7100[തിരുത്തുക]

dictionary = 4638.91 ishmael = 4638.35 erroneous = 4637.79 rend = 4637.79 wad = 4637.79 willie = 4637.22 galley = 4636.66 bart = 4635.53 outlet = 4634.41 vehemently = 4633.84 submarine = 4633.28 limestone = 4629.90 drowsy = 4628.78 heritage = 4627.65 exasperated = 4626.53 ethical = 4623.15 unintelligible = 4619.21 museum = 4617.52 clerical = 4615.26 carlos = 4612.45 adjustment = 4607.94 glasgow = 4606.82 bohemia = 4606.26 sample = 4605.13 charging = 4603.44 gallows = 4602.31 adult = 4601.75 persist = 4601.75 vacation = 4598.94 eleventh = 4598.37 pathway = 4598.37 ache = 4595.56 peers = 4594.99 sarcasm = 4594.99 wardrobe = 4594.99 verdure = 4589.93 a.m. = 4589.36 pueblo = 4588.80 primarily = 4587.68 omen = 4586.55 meddle = 4585.99 adelaide = 4585.42 vanilla = 4585.42 pernicious = 4583.73 fitness = 4582.04 bleak = 4580.92 engineers = 4580.36 haven = 4577.54 bitten = 4576.98 discerned = 4576.98 austere = 4575.29 charcoal = 4575.29 archie = 4570.78 smitten = 4570.22 spotted = 4567.41 twin = 4566.84 velocity = 4565.15 traverse = 4563.46 finance = 4560.65 martyrdom = 4560.65 masterpiece = 4560.65 participation = 4560.09 adjective = 4558.40 baths = 4555.58 mildly = 4551.64 gum = 4548.83 minimum = 4548.26 inseparable = 4547.14 turbulent = 4543.19 unimportant = 4540.94 bower = 4538.13 installed = 4537.00 commodore = 4535.88 overlook = 4535.88 customer = 4530.24 cedar = 4529.12 circumference = 4527.43 helpful = 4526.87 mellow = 4526.87 clan = 4524.05 ensure = 4522.36 prima = 4522.36 click = 4521.80 temperance = 4520.67 ownership = 4519.55 lily = 4517.86 benefactor = 4516.73 butcher = 4516.73 watery = 4516.73 dart = 4515.61 unaware = 4515.61 sledge = 4512.79 damascus = 4510.54 barking = 4509.41 candy = 4507.16 calendar = 4506.60 bamboo = 4504.34 jamaica = 4504.34 spit = 4503.78 satisfying = 4503.22

7101 - 7200[തിരുത്തുക]

gear = 4502.09 railing = 4501.53 mystical = 4500.97 guinea = 4498.71 sanctity = 4497.59 administer = 4493.65 puissance = 4490.27 pallid = 4489.71 arena = 4489.14 momentous = 4488.58 crisp = 4487.45 marsh = 4486.33 disgusting = 4485.76 nightmare = 4484.64 independently = 4482.95 rag = 4480.70 sine = 4480.70 reed = 4476.76 aggressive = 4475.63 butterfly = 4473.38 limp = 4473.38 dc = 4472.81 listener = 4472.25 blunt = 4471.69 adventurer = 4468.87 provides = 4466.62 periodical = 4462.68 coil = 4458.18 inherit = 4458.18 scrupulous = 4457.05 administrative = 4450.86 dealer = 4450.86 parapet = 4447.48 recreation = 4447.48 e'er = 4444.66 unsatisfactory = 4444.66 chart = 4444.10 stride = 4444.10 redress = 4441.85 boom = 4439.03 sub = 4434.53 recital = 4433.40 alphabet = 4431.15 initial = 4431.15 mutiny = 4430.59 stairway = 4430.02 nut = 4427.77 glitter = 4423.83 deuce = 4422.14 traveler = 4421.01 danube = 4418.76 nang = 4418.76 inhabit = 4415.95 repute = 4414.26 philippines = 4413.13 weighty = 4412.57 texture = 4411.44 lire = 4410.88 timidity = 4410.88 continental = 4409.19 wretchedness = 4405.81 arrogance = 4404.12 prestige = 4404.12 folding = 4400.18 officially = 4399.62 chivalrous = 4396.80 analogous = 4396.24 pp = 4394.55 chilly = 4393.43 meg = 4392.30 hazel = 4391.74 digestion = 4387.79 butt = 4386.11 clifford = 4385.54 dexterity = 4384.98 chaps = 4383.85 nets = 4382.73 poorly = 4382.16 reformation = 4381.60 populous = 4381.04 contrivance = 4378.22 ulster = 4378.22 potato = 4376.53 thoughtless = 4375.97 tank = 4375.41 reliable = 4374.84 varies = 4374.28 thigh = 4373.72 lash = 4370.90 lease = 4370.34 humiliating = 4369.78 midday = 4368.09 averse = 4366.96 stupendous = 4362.46 chris = 4359.64 aright = 4359.08 bouquet = 4357.39 stroll = 4355.70 birmingham = 4354.01 composer = 4353.45

7201 - 7300[തിരുത്തുക]

defiant = 4350.63 stale = 4348.94 consummate = 4348.38 ftp = 4341.63 womb = 4339.94 serviceable = 4338.25 raid = 4335.43 inspector = 4329.24 seaman = 4329.24 translations = 4329.24 oats = 4328.11 mythology = 4323.04 extant = 4320.79 stability = 4319.10 scatter = 4317.98 whim = 4317.98 ether = 4316.29 swine = 4315.73 premature = 4314.04 continuation = 4308.41 esp = 4307.84 pier = 4306.72 playful = 4306.15 gauge = 4305.03 sceptre = 4303.90 kinder = 4301.09 translate = 4298.83 barber = 4298.27 giddy = 4296.58 magician = 4296.02 brazen = 4295.46 blot = 4293.20 distinctive = 4293.20 infamy = 4292.64 privacy = 4285.88 streak = 4285.88 caress = 4284.76 teddy = 4284.76 epistle = 4282.51 ponderous = 4280.25 lessen = 4279.13 illumination = 4276.31 disclose = 4275.19 solar = 4274.62 dispense = 4273.50 rivalry = 4270.68 regarder = 4270.12 pestilence = 4268.43 repulsive = 4268.43 unjustly = 4268.43 vocabulary = 4268.43 scare = 4266.74 rout = 4266.18 banish = 4265.61 intoxicated = 4263.36 bough = 4262.80 conform = 4261.67 friction = 4261.67 bang = 4259.42 crafty = 4258.86 capricious = 4258.29 sup = 4257.17 shun = 4255.48 wholesale = 4255.48 truthful = 4253.23 gin = 4250.41 maker = 4250.41 particle = 4250.41 anarchy = 4248.72 mortar = 4245.91 oratory = 4244.22 jerk = 4240.84 vicar = 4240.84 bucket = 4236.90 eddy = 4236.34 dotted = 4235.77 frog = 4234.65 skipper = 4233.52 noah = 4232.96 bathe = 4230.71 corinth = 4230.71 inexhaustible = 4230.71 distraction = 4230.14 collapse = 4227.89 lava = 4227.89 avert = 4227.33 comforting = 4226.76 acquaint = 4225.64 matron = 4225.64 paltry = 4225.64 reproduction = 4225.64 ll = 4225.08 receiver = 4223.95 canton = 4219.44 consistency = 4218.32 erection = 4218.32 genesis = 4217.76 entreaty = 4217.19 steve = 4215.50 exclaim = 4214.94

7301 - 7400[തിരുത്തുക]

oscar = 4214.38 internet = 4213.81 lore = 4213.25 nightly = 4212.69 precarious = 4212.69 grate = 4211.00 profile = 4208.18 vara = 4206.49 audacious = 4203.12 moor = 4202.55 nominal = 4202.55 slate = 4201.99 albeit = 4200.30 parchment = 4197.49 saxony = 4192.98 agrees = 4192.42 muse = 4190.73 comb = 4189.04 hanover = 4188.48 irons = 4185.66 luxuriant = 4185.66 transient = 4183.97 stanza = 4181.72 enchantment = 4180.59 omission = 4179.47 mainland = 4177.78 salutation = 4177.78 carbon = 4177.22 seventy-five = 4177.22 ethics = 4176.09 chestnut = 4172.15 ma = 4169.33 spider = 4167.64 apprentice = 4165.96 rumor = 4165.96 vapor = 4164.27 affirmative = 4162.01 perusal = 4161.45 jelly = 4160.89 azure = 4158.07 jake = 4158.07 dover = 4154.13 inconceivable = 4153.57 boiler = 4153.01 plaintive = 4151.88 lamentable = 4150.75 rite = 4150.75 smashed = 4149.63 victor = 4147.94 trustworthy = 4146.25 multiply = 4145.69 abandonment = 4144.00 similarity = 4142.87 lances = 4141.74 father-in-law = 4141.18 scourge = 4139.49 rupture = 4138.37 assassination = 4137.80 shaggy = 4137.80 migration = 4136.68 routes = 4133.86 ruinous = 4133.30 z = 4132.74 finn = 4132.17 volley = 4130.48 jay = 4129.92 coloring = 4124.29 unchanged = 4123.16 suspension = 4122.60 exaltation = 4122.04 sensual = 4119.22 twenty-six = 4116.41 demonstrate = 4115.84 ritual = 4114.72 northwest = 4114.16 crouching = 4113.59 negligence = 4112.47 pioneer = 4111.34 ceremonial = 4107.96 womanly = 4107.40 bavaria = 4102.33 assassin = 4101.21 spin = 4101.21 impunity = 4100.64 panama = 4097.83 vacancy = 4097.83 atlanta = 4097.26 sparkle = 4095.58 bribe = 4094.45 sumptuous = 4093.89 intrusion = 4093.32 percentage = 4092.20 paddle = 4091.63 twenty-eight = 4089.94 puff = 4087.69 arduous = 4087.13 copious = 4087.13 span = 4086.57 considerate = 4084.31 partnership = 4084.31

7401 - 7500[തിരുത്തുക]

vest = 4083.75 quitter = 4083.19 alacrity = 4080.37 whimsical = 4078.12 valid = 4077.56 revision = 4075.31 axis = 4073.62 trillion = 4072.49 friar = 4070.80 glide = 4070.24 implacable = 4066.86 self- = 4062.36 emerald = 4060.10 triple = 4058.98 workmanship = 4058.98 withdrawal = 4057.85 electrical = 4052.78 proximity = 4051.66 innate = 4050.53 drooped = 4048.84 puffed = 4048.28 inexorable = 4044.90 fa = 4043.21 shirley = 4040.96 annoy = 4036.46 squeeze = 4035.89 bases = 4033.08 dictate = 4033.08 compelling = 4031.95 executioner = 4031.95 shrug = 4027.45 township = 4025.19 anniversary = 4024.07 dissipated = 4021.82 riddle = 4021.25 peg = 4020.69 hurricane = 4020.13 fried = 4019.00 darkly = 4016.75 e'en = 4014.50 precipitate = 4014.50 greed = 4012.24 beak = 4010.56 yore = 4009.99 barge = 4009.43 repress = 4009.43 pallor = 4008.87 soiled = 4008.30 intoxication = 4007.18 derision = 4006.61 scot = 4000.98 greetings = 4000.42 idolatry = 4000.42 cabbage = 3998.17 derby = 3997.61 prosper = 3997.04 mass. = 3996.48 scorned = 3995.92 assign = 3993.66 explicit = 3991.98 quarry = 3991.41 turmoil = 3991.41 bland = 3990.29 cessation = 3990.29 flannel = 3989.72 provocation = 3988.60 indefinitely = 3986.91 uppermost = 3986.91 brim = 3985.78 evan = 3979.59 muster = 3979.59 ancestral = 3976.21 construct = 3976.21 arrogant = 3975.65 inspect = 3973.96 biscuit = 3972.83 fray = 3972.83 myth = 3970.02 nave = 3970.02 effectively = 3969.45 inhabitant = 3969.45 lyric = 3969.45 vested = 3969.45 spade = 3968.89 clump = 3967.20 fathom = 3964.39 passport = 3964.39 vestibule = 3963.82 tub = 3963.26 beastly = 3962.13 buddhist = 3962.13 cement = 3962.13 viceroy = 3962.13 palpable = 3958.19 trailer = 3953.13 thirty-two = 3952.56 flint = 3950.31 unscrupulous = 3950.31 grievance = 3949.18 pregnant = 3945.24

7501 - 7600[തിരുത്തുക]

vocal = 3943.55 southwest = 3941.86 fraction = 3940.18 blacksmith = 3938.49 perverse = 3930.04 abandoning = 3928.91 amends = 3927.79 immoral = 3927.79 tackle = 3925.54 indolent = 3923.85 manned = 3923.28 curb = 3922.72 missions = 3921.03 artful = 3918.22 victuals = 3913.71 abbe = 3912.59 compulsory = 3912.59 muzzle = 3912.02 ignoble = 3910.33 wary = 3910.33 freezing = 3909.21 dye = 3905.83 sap = 3905.83 abnormal = 3904.14 omnibus = 3904.14 op. = 3902.45 oddly = 3901.89 atrocious = 3901.33 oz = 3900.76 tremor = 3900.76 variable = 3900.76 apiece = 3900.20 rust = 3896.82 scout = 3896.82 fret = 3895.13 herb = 3895.13 rally = 3894.57 pitcher = 3894.01 cornwall = 3893.44 auspicious = 3892.32 rabble = 3891.75 mortgage = 3891.19 plutarch = 3888.94 beth = 3888.38 rigging = 3888.38 cologne = 3886.69 lark = 3885.56 legacy = 3885.56 ambush = 3883.31 gem = 3883.31 wand = 3883.31 aggregate = 3882.74 hoc = 3881.62 surveying = 3881.06 cleft = 3879.93 ab = 3879.37 exploration = 3879.37 mane = 3878.80 volcano = 3874.30 hungarian = 3869.79 classification = 3868.67 phoebe = 3868.67 armchair = 3866.98 pies = 3865.85 spouse = 3864.73 ebb = 3863.60 hun = 3863.04 haul = 3862.48 discrimination = 3861.35 affront = 3860.79 chasm = 3860.79 petroleum = 3860.79 directory = 3859.66 dissolve = 3859.10 imprudent = 3858.53 cru = 3856.28 jug = 3851.78 outrageous = 3851.21 invest = 3850.65 stalk = 3848.96 arithmetic = 3844.46 rhodes = 3843.89 well-being = 3843.89 membership = 3841.08 bass = 3839.95 exploit = 3827.57 gibraltar = 3824.75 brake = 3822.50 loop = 3822.50 fiddle = 3819.12 invade = 3818.56 ankle = 3816.87 automatic = 3816.87 ram = 3816.87 flowering = 3816.31 genera = 3815.74 se = 3814.62 twenty-seven = 3813.49 aghast = 3812.36 pence = 3812.36


7601 - 7700[തിരുത്തുക]

illegal = 3811.24 tapestry = 3810.11 salad = 3806.17 actively = 3805.61 dessert = 3801.67 flask = 3801.67 manure = 3798.29 sept = 3798.29 unarmed = 3798.29 retort = 3796.60 abolish = 3796.04 acquiescence = 3795.47 forfeit = 3793.78 clothe = 3792.66 annoying = 3790.97 di = 3789.84 nook = 3789.28 stitch = 3789.28 appellation = 3788.72 tumultuous = 3787.59 archives = 3787.03 somerset = 3784.21 withhold = 3783.09 yarn = 3783.09 attic = 3780.27 millionaire = 3778.02 dad = 3776.89 grind = 3775.77 downcast = 3774.64 lunatic = 3772.39 onion = 3772.39 farthing = 3771.83 curl = 3771.26 newcastle = 3771.26 sentry = 3770.70 breton = 3770.14 subterranean = 3769.57 timely = 3769.57 impotent = 3764.51 sidewalk = 3763.94 disconcerted = 3763.38 brooklyn = 3760.56 sulphur = 3758.31 nuisance = 3753.24 sarcastic = 3753.24 sandstone = 3752.12 domination = 3748.74 weakly = 3747.05 woollen = 3746.49 injunction = 3745.36 conveniently = 3744.24 compartment = 3743.67 barbarian = 3741.42 equilibrium = 3740.29 unlocked = 3739.73 girlish = 3735.23 brace = 3734.66 pompous = 3734.66 restlessness = 3731.85 congress = 3731.29 unreal = 3730.16 capita = 3729.60 perch = 3729.60 stealthily = 3729.60 inexperienced = 3727.34 stalwart = 3727.34 fern = 3726.22 mia = 3725.09 weaken = 3725.09 sagacious = 3724.53 sponge = 3723.97 weaving = 3723.97 basic = 3722.84 'n' = 3722.28 emerge = 3720.02 gunpowder = 3720.02 tracing = 3719.46 friendliness = 3718.90 bug = 3716.65 trance = 3716.65 witchcraft = 3716.65 fete = 3713.27 deputation = 3712.71 buck = 3712.14 sister-in-law = 3710.45 firmament = 3709.89 closest = 3709.33 absorption = 3707.07 terminate = 3705.39 fibre = 3701.44 smelt = 3700.32 bohemian = 3699.76 clash = 3699.76 publicity = 3699.19 forge = 3698.63 grating = 3694.12 whereabouts = 3694.12 penitent = 3693.56 quickness = 3693.56 cove = 3693.00

7701 - 7800[തിരുത്തുക]

mates = 3693.00 ape = 3691.87 shrub = 3691.87 axes = 3687.93 repugnance = 3686.81 sequel = 3686.81 angela = 3686.24 bailiff = 3686.24 everyday = 3686.24 outright = 3681.17 stronghold = 3681.17 quid = 3680.05 mire = 3678.92 bony = 3677.80 depicted = 3677.80 disobedience = 3676.67 wilful = 3676.11 adversity = 3674.98 untrue = 3674.98 bayonet = 3673.29 fastidious = 3668.22 greenwich = 3668.22 prolong = 3668.22 malta = 3667.10 rowing = 3666.54 vapour = 3665.41 wrap = 3665.41 dismissal = 3664.85 havoc = 3664.85 rudolph = 3664.28 stationary = 3663.72 utilize = 3663.16 affinity = 3661.47 indolence = 3661.47 throb = 3660.34 hysterical = 3659.22 hamlet = 3657.53 dough = 3655.27 percent = 3653.59 constraint = 3653.02 reproof = 3652.46 themes = 3652.46 forefinger = 3651.33 'm = 3648.52 krishna = 3646.83 experimental = 3644.01 target = 3644.01 blonde = 3642.32 reproduce = 3640.07 vigilant = 3637.26 collective = 3636.13 uncouth = 3635.01 shewn = 3633.32 wintry = 3630.50 plumage = 3628.25 drivers = 3627.12 variance = 3627.12 apprehensive = 3626.56 unlawful = 3626.56 dishonest = 3624.87 prise = 3623.74 triangle = 3623.74 descriptive = 3623.18 sg = 3622.62 sw = 3621.49 ineffectual = 3620.37 epithet = 3618.68 fragile = 3618.68 impulsive = 3618.68 eclipse = 3618.11 repressed = 3618.11 vogue = 3616.42 antagonism = 3614.17 fictitious = 3613.05 sensuous = 3610.79 recording = 3610.23 cot = 3609.67 mechanics = 3608.54 stall = 3607.98 believer = 3607.42 kindle = 3606.29 aspire = 3605.73 cloister = 3605.73 meridian = 3602.35 melbourne = 3601.22 efficacy = 3592.78 edict = 3591.65 j = 3590.52 glacier = 3589.96 hairy = 3589.40 irritable = 3588.84 scarf = 3587.71 ny = 3587.15 concentrate = 3586.02 incur = 3586.02 visionary = 3584.33 degenerate = 3582.64 misgivings = 3582.08 film = 3581.52 zest = 3581.52


7801 - 7900[തിരുത്തുക]

forthcoming = 3580.95 framework = 3579.83 toilette = 3577.57 splash = 3575.89 ferry = 3575.32 hetty = 3574.20 prominence = 3573.07 cruise = 3572.51 hazardous = 3570.82 celebrity = 3569.69 atonement = 3569.13 whirlwind = 3568.57 lucia = 3564.06 atom = 3562.94 cavity = 3562.94 speck = 3562.94 lisbon = 3561.81 mustache = 3561.81 poi = 3561.81 wearisome = 3561.81 squirrel = 3561.25 lookout = 3560.68 prelate = 3559.56 birch = 3558.43 pastime = 3557.87 pericles = 3557.87 claire = 3555.62 heave = 3555.05 pronunciation = 3555.05 dejected = 3553.93 glen = 3553.93 objectionable = 3553.93 broth = 3551.11 antes = 3550.55 indoors = 3550.55 picnic = 3550.55 growl = 3549.42 scar = 3547.17 berkeley = 3546.04 dubious = 3544.92 remnants = 3543.79 yawning = 3541.54 printer = 3537.04 runaway = 3534.22 sullenly = 3534.22 dint = 3533.09 slander = 3531.97 livid = 3530.28 conflagration = 3527.46 importation = 3526.34 yale = 3524.65 clutch = 3522.96 forty-eight = 3521.83 cooperation = 3520.14 underlying = 3520.14 childlike = 3519.58 indefatigable = 3519.58 munich = 3519.58 ditto = 3519.02 fervour = 3519.02 nada = 3519.02 courtier = 3517.89 levity = 3516.77 abashed = 3515.64 spotless = 3515.64 abbot = 3515.08 therefrom = 3513.39 covert = 3509.45 heath = 3508.88 smite = 3508.32 engraving = 3506.07 insurgents = 3503.25 scholarship = 3502.69 tar = 3502.69 menschen = 3502.13 tumble = 3500.44 inter = 3499.87 steaming = 3498.75 altitude = 3497.62 canyon = 3497.06 ego = 3497.06 pike = 3497.06 extensively = 3495.37 organize = 3494.24 partisan = 3494.24 quay = 3494.24 expand = 3493.68 expulsion = 3491.43 straightforward = 3491.43 tolerate = 3490.87 beaver = 3490.30 betimes = 3490.30 filth = 3488.05 miscellaneous = 3488.05 supplement = 3487.49 relentless = 3486.92 benediction = 3485.80 decrease = 3485.80 significantly = 3485.24 roam = 3484.11

7901 - 8000[തിരുത്തുക]

tempo = 3484.11 journalist = 3483.55 slang = 3483.55 grape = 3482.98 spire = 3482.98 ballot = 3482.42 ant = 3475.10 vatican = 3474.54 greasy = 3472.85 camera = 3471.72 undo = 3471.16 peremptory = 3470.03 cutter = 3469.47 jobs = 3467.22 gaudy = 3464.40 usages = 3463.84 grounded = 3463.28 stew = 3462.71 eligible = 3461.59 ascetic = 3461.02 nap = 3461.02 marianne = 3457.08 thrive = 3455.96 unfavourable = 3455.96 outcry = 3454.83 aerial = 3453.71 vas = 3453.14 'cause = 3452.58 adviser = 3452.58 turtle = 3452.02 impious = 3448.64 cafe = 3448.07 laborer = 3448.07 locomotive = 3448.07 candour = 3447.51 pyramid = 3446.95 spruce = 3446.95 adjust = 3444.13 cricket = 3441.32 authoritative = 3440.76 wast = 3439.63 intact = 3436.25 manoeuvre = 3436.25 sepulchre = 3434.56 repel = 3433.44 crucifix = 3432.87 tangle = 3432.31 cite = 3428.37 precedence = 3428.37 monastic = 3427.24 jet = 3426.68 adhere = 3423.30 luxembourg = 3422.17 artifice = 3421.61 ruthless = 3421.05 romeo = 3420.49 deluge = 3419.92 peal = 3419.92 broom = 3418.80 bacchus = 3414.86 buggy = 3414.86 vineyard = 3414.86 joyously = 3413.73 dilemma = 3412.60 cycle = 3411.48 tablet = 3411.48 equity = 3409.22 fry = 3409.22 submissive = 3409.22 compulsion = 3408.66 maze = 3407.54 lyre = 3404.72 lute = 3403.59 maximilian = 3402.47 verandah = 3402.47 violate = 3402.47 faithless = 3400.22 paw = 3397.40 excel = 3396.27 penetration = 3394.59 questionable = 3394.02 panel = 3392.33 contraction = 3391.77 e. = 3391.21 aids = 3390.08 grease = 3386.70 stimulate = 3386.70 hapless = 3386.14 formality = 3385.58 pigeon = 3385.58 specifically = 3385.58 whit = 3385.58 fossil = 3385.01 insert = 3383.89 manor = 3383.89 emigration = 3383.32 infection = 3381.64 stratagem = 3381.07 contingent = 3375.44 matrimony = 3374.88

8001 - 9000[തിരുത്തുക]

una = 3374.88 fabulous = 3374.32 clamor = 3373.19 sweets = 3373.19 olden = 3372.06 convoy = 3371.50 athletic = 3368.69 pounded = 3367.56 joyce = 3367.00 accosted = 3365.87 consuming = 3364.18 xxx = 3363.06 lull = 3361.37 clover = 3360.80 ado = 3357.99 football = 3357.42 momentarily = 3355.74 astronomy = 3355.17 fervor = 3354.05 refresh = 3354.05 memorandum = 3353.48 jovial = 3352.36 badge = 3350.67 belongings = 3350.11 prodigal = 3349.54 cant = 3348.98 melissa = 3348.98 astounded = 3347.85 facilitate = 3347.85 carving = 3347.29 dowry = 3347.29 tangible = 3347.29 gust = 3344.47 vex = 3344.47 notably = 3343.35 potential = 3342.79 denote = 3341.10 northeast = 3338.84 prosecute = 3337.16 cope = 3336.59 workshop = 3336.03 tort = 3334.34 incidental = 3332.65 bard = 3332.09 recite = 3331.52 apologize = 3330.96 observant = 3329.84 inflexible = 3329.27 unawares = 3329.27 youngster = 3329.27 dissipation = 3328.71 broadcast = 3328.15 midway = 3328.15 tut = 3328.15 regime = 3326.46 tack = 3326.46 elk = 3324.77 scold = 3324.77 judgement = 3323.64 ghent = 3321.95 herodotus = 3321.95 legion = 3321.95 angelic = 3320.26 versed = 3319.14 valve = 3316.32 terrestrial = 3315.76 slack = 3314.07 dedication = 3311.26 precipitous = 3310.13 discredit = 3308.44 monte = 3307.31 relinquish = 3307.31 tributary = 3305.62 bologna = 3303.37 debates = 3302.25 deceitful = 3301.12 addicted = 3299.43 dancer = 3299.43 lure = 3297.74 vindictive = 3297.18 droll = 3292.67 spoilt = 3292.11 tearful = 3290.99 symptom = 3290.42 tug = 3286.48 correctness = 3285.36 cyprus = 3282.54 teutonic = 3282.54 demeanor = 3281.98 rheumatism = 3281.41 rapport = 3280.29 regal = 3280.29 sash = 3279.16 detroit = 3278.60 oration = 3278.04 macedonia = 3275.22 pedestal = 3275.22 unavoidable = 3275.22 html = 3274.66 poignant = 3274.66

8101 - 8200[തിരുത്തുക]

hydrogen = 3273.53 qualification = 3272.97 venison = 3272.41 obnoxious = 3271.84 thinker = 3271.28 ugliness = 3270.72 animosity = 3270.15 chum = 3270.15 windy = 3269.03 dangling = 3268.46 alt = 3266.21 apathy = 3266.21 expiration = 3263.96 civic = 3263.40 paramount = 3263.40 morgen = 3262.83 keel = 3262.27 quasi = 3261.71 wayside = 3260.02 lick = 3258.89 congo = 3257.77 balm = 3255.51 blissful = 3255.51 fatigues = 3255.51 atlas = 3254.95 aspiration = 3253.26 anatomy = 3252.14 zinc = 3251.57 summed = 3251.01 tog = 3251.01 transmission = 3245.38 precept = 3243.69 conjure = 3239.75 morocco = 3238.62 vagabond = 3237.50 intruder = 3236.93 outcast = 3236.93 skillful = 3236.93 brittany = 3236.37 counsellor = 3236.37 decorum = 3235.81 password = 3234.12 revolting = 3232.43 hip = 3231.30 choke = 3226.80 frequency = 3226.80 ao = 3225.11 parable = 3221.17 joe. = 3220.61 d'ye = 3220.04 jose = 3218.92 well-bred = 3218.92 halves = 3218.35 terry = 3216.10 uncanny = 3214.97 boudoir = 3214.41 ne = 3213.29 surpass = 3211.60 presumably = 3211.03 bye = 3210.47 reservation = 3209.34 rousing = 3207.66 experts = 3207.09 marcher = 3207.09 coronation = 3205.40 retinue = 3204.28 crater = 3203.71 unfold = 3203.71 andrea = 3201.46 kitten = 3200.34 overflow = 3199.21 convulsive = 3196.96 parsley = 3195.83 chronic = 3194.71 furtive = 3194.14 tennis = 3194.14 rigorous = 3193.58 postpone = 3193.02 multiple = 3191.89 sha'n't = 3191.89 admittance = 3185.70 decade = 3185.70 midi = 3185.70 disperse = 3184.57 engineering = 3184.01 pondering = 3183.44 boarding = 3182.88 raven = 3182.88 bankrupt = 3182.32 invariable = 3181.76 defile = 3181.19 ablest = 3178.38 tattered = 3178.38 bicycle = 3177.81 abhorrence = 3174.44 penal = 3174.44 ascribe = 3170.49 focus = 3170.49 atone = 3168.81 collector = 3168.81

8201 - 8300[തിരുത്തുക]

hoop = 3168.81 disorderly = 3167.68 siberia = 3167.68 auction = 3165.43 portal = 3165.43 sacrament = 3163.17 inanimate = 3162.61 nassau = 3162.05 shroud = 3162.05 sloop = 3161.49 cripple = 3160.36 bide = 3159.80 bleed = 3159.80 toll = 3159.23 nocturnal = 3158.67 un = 3158.67 stab = 3157.54 budget = 3156.98 quartz = 3155.86 dogma = 3154.17 incredulous = 3153.04 boden = 3149.66 hatchet = 3149.66 hilt = 3149.66 sai = 3147.97 surrey = 3144.03 suspend = 3144.03 aperture = 3143.47 sonnet = 3143.47 forsooth = 3142.34 mecca = 3141.78 dogged = 3140.09 meredith = 3140.09 windward = 3140.09 heather = 3138.40 billet = 3137.84 pronoun = 3136.15 whitehall = 3136.15 spiral = 3135.02 tenure = 3135.02 chords = 3133.90 gall = 3130.52 loom = 3129.96 spine = 3128.83 undertone = 3128.83 sprinkle = 3127.70 educate = 3127.14 eke = 3127.14 ira = 3126.58 perverted = 3126.58 labyrinth = 3125.45 parrot = 3123.76 chuckle = 3123.20 nimble = 3122.64 impersonal = 3122.07 perforce = 3122.07 northumberland = 3120.38 durable = 3119.26 benedict = 3118.69 gravy = 3118.13 consort = 3115.32 purport = 3114.19 physique = 3113.63 forgetful = 3110.81 defendant = 3109.12 ursula = 3107.43 pew = 3106.31 hallowed = 3105.74 cooler = 3102.93 penitence = 3102.93 whosoever = 3102.93 watchman = 3101.24 theoretical = 3100.11 ingenuous = 3098.99 rapt = 3098.99 privy = 3098.42 strategy = 3097.86 chop = 3097.30 fraught = 3094.48 census = 3092.79 reel = 3092.79 manque = 3092.23 lebanon = 3091.67 marrow = 3089.42 symmetry = 3088.85 evade = 3087.73 freeze = 3086.60 hose = 3086.04 homo = 3085.47 teaspoon = 3084.91 twig = 3084.91 cholera = 3080.97 supple = 3080.97 dispensed = 3079.28 astounding = 3078.72 consummation = 3078.16 transit = 3077.59 cupid = 3076.47 lurid = 3075.90 hemisphere = 3072.52

8301 - 8400[തിരുത്തുക]

slab = 3072.52 sal = 3071.96 ineffable = 3069.71 scissors = 3066.33 participate = 3065.77 fir = 3064.64 dejection = 3064.08 smash = 3061.83 surly = 3061.83 prediction = 3059.01 primrose = 3059.01 enquiry = 3057.32 meditate = 3056.76 enlightenment = 3055.63 inscrutable = 3051.13 kingly = 3050.57 widespread = 3050.00 rake = 3049.44 unpopular = 3048.88 cone = 3048.31 supporter = 3047.19 turin = 3047.19 occupant = 3042.68 primeval = 3040.99 absorb = 3039.87 listless = 3039.87 -a = 3039.31 solicitor = 3039.31 niggers = 3038.18 unbearable = 3037.62 terence = 3037.05 stag = 3034.24 starboard = 3032.55 debtor = 3031.99 vanishing = 3031.42 courtship = 3029.73 err = 3029.73 scraped = 3029.73 turban = 3029.73 arable = 3029.17 bandage = 3029.17 oughtn't = 3028.61 magnet = 3025.79 uk = 3025.79 blouse = 3023.54 chaff = 3023.54 indictment = 3023.54 outlaw = 3023.54 funding = 3022.98 disciplined = 3022.41 syrup = 3022.41 forgery = 3020.16 nucleus = 3019.60 outwardly = 3019.60 incoherent = 3017.91 parental = 3017.91 inferiority = 3016.22 towel = 3015.66 instrumental = 3013.97 completeness = 3013.41 dispensation = 3010.03 indomitable = 3002.14 thankfulness = 3002.14 clap = 2999.33 hazy = 2999.33 fickle = 2997.08 moat = 2995.39 aide = 2992.57 unprecedented = 2992.57 tow = 2992.01 jock = 2988.07 switch = 2988.07 ranked = 2985.82 southeast = 2985.82 stupor = 2985.82 sultry = 2985.25 sabre = 2984.69 consistently = 2983.56 vita = 2982.44 ax = 2980.19 babes = 2979.06 draughts = 2977.93 minerva = 2976.81 oblong = 2975.12 mm = 2972.30 troupe = 2972.30 presumptuous = 2971.74 durham = 2971.18 suns = 2971.18 mattress = 2969.49 arc = 2968.36 footnote = 2966.11 retribution = 2966.11 halifax = 2963.86 wit. = 2962.73 remit = 2961.61 bothered = 2959.92 secession = 2959.92 qua = 2959.35 crackling = 2958.79

8401 - 8500[തിരുത്തുക]

creator = 2958.79 diminutive = 2958.79 loins = 2958.79 rejoin = 2957.66 slap = 2957.66 metaphor = 2957.10 tho = 2957.10 follower = 2954.85 mohammedan = 2954.29 poker = 2954.29 mormon = 2953.72 minder = 2952.03 pulp = 2950.91 como = 2950.34 lief = 2950.34 moth = 2949.78 swarthy = 2947.53 marred = 2945.28 portico = 2943.02 wrestling = 2940.21 ottoman = 2939.65 suck = 2939.65 afoot = 2938.52 sampson = 2938.52 giver = 2937.39 terrifying = 2937.39 lagoon = 2936.27 uneven = 2934.02 satirical = 2933.45 upside = 2931.76 culprit = 2928.95 commendation = 2927.82 elated = 2927.82 islam = 2927.82 bluntly = 2927.26 schoolboy = 2927.26 tidy = 2927.26 enclose = 2926.13 docile = 2925.57 drunkard = 2925.57 halo = 2925.01 naturalist = 2925.01 egotism = 2922.76 patrol = 2922.76 titre = 2922.19 lounge = 2920.50 reparation = 2920.50 glade = 2919.38 enlighten = 2918.81 sioux = 2918.81 staple = 2918.25 wily = 2918.25 exhaust = 2917.69 mosque = 2917.69 bookseller = 2917.12 divan = 2917.12 unfavorable = 2915.44 finery = 2913.75 tawny = 2913.18 adultery = 2912.06 immobile = 2912.06 priestly = 2912.06 infidel = 2909.24 extinguish = 2908.12 shovel = 2907.55 seasoned = 2905.30 appease = 2904.17 clown = 2901.92 hoary = 2901.92 bulgaria = 2900.23 levy = 2900.23 inflammation = 2899.67 cinnamon = 2896.29 embodiment = 2896.29 sonorous = 2896.29 warming = 2896.29 cumulative = 2892.35 obstruction = 2890.10 translator = 2888.97 gestalt = 2887.85 tableau = 2887.28 sheath = 2886.72 mother-in-law = 2886.16 prague = 2885.03 mobile = 2884.47 hog = 2883.34 malay = 2883.34 restriction = 2883.34 buzzing = 2882.22 complacency = 2882.22 thor = 2882.22 lateral = 2880.53 prospective = 2880.53 scalp = 2879.96 pall = 2879.40 studious = 2879.40 katie = 2877.15 bias = 2876.02 tiptoe = 2875.46 liberation = 2874.33


8501 - 8600[തിരുത്തുക]

novice = 2874.33 cubic = 2872.64 aus = 2872.08 stumble = 2871.52 chess = 2870.96 testament = 2868.70 ancestry = 2868.14 peach = 2868.14 dane = 2867.58 motley = 2867.58 workings = 2866.45 neptune = 2865.89 continuity = 2865.32 inveterate = 2865.32 noteworthy = 2865.32 microscope = 2863.07 explosive = 2862.51 upturned = 2862.51 mustard = 2861.95 ohg. = 2861.95 hack = 2860.82 normans = 2860.26 validity = 2859.69 bridget = 2858.57 luckily = 2856.88 sieve = 2856.88 sprightly = 2856.88 antipathy = 2856.32 mace = 2854.63 rom. = 2854.63 diabolical = 2852.37 ferment = 2851.81 mite = 2850.69 sanguinary = 2850.69 sustenance = 2850.69 brushing = 2848.43 cherry = 2847.87 blasphemy = 2845.62 utrecht = 2845.62 niche = 2845.06 sulky = 2845.06 surmise = 2845.06 zion = 2844.49 delirious = 2843.93 foreground = 2843.93 babylonian = 2843.37 reciprocal = 2843.37 awkwardness = 2841.68 grub = 2840.55 bail = 2838.30 perplexing = 2837.74 subtlety = 2837.17 claret = 2836.61 relax = 2836.61 joanna = 2836.05 biographer = 2833.23 regent = 2833.23 loath = 2832.11 commodity = 2831.54 intrinsic = 2831.54 abstinence = 2830.42 dupe = 2829.85 unhealthy = 2829.85 odysseus = 2826.47 auxiliary = 2825.35 java = 2824.22 norse = 2824.22 credulous = 2823.10 payer = 2821.97 latch = 2821.41 unearthly = 2820.84 academic = 2820.28 indiscreet = 2820.28 whipping = 2820.28 alluring = 2818.03 dilapidated = 2816.90 arizona = 2815.21 calumny = 2815.21 chuck = 2815.21 elevator = 2815.21 waltz = 2814.09 quench = 2813.52 wayward = 2813.52 archibald = 2812.40 dalton = 2812.40 starch = 2811.84 blinking = 2810.71 lithe = 2809.02 agreements = 2807.33 reconstruction = 2807.33 magnanimous = 2806.21 tenacity = 2806.21 oyster = 2803.39 presentiment = 2803.39 symbolic = 2802.26 intrude = 2801.14 interchange = 2800.01 baseness = 2797.76 shave = 2797.76 strategic = 2796.07

8601 - 8700[തിരുത്തുക]

hoof = 2794.94 agility = 2793.82 finite = 2793.82 flax = 2792.69 sod = 2792.13 subjective = 2789.88 colin = 2789.31 naam = 2789.31 blurred = 2788.75 molasses = 2788.75 innovation = 2788.19 metaphysics = 2788.19 defer = 2787.62 evenly = 2787.62 wireless = 2787.62 barbaric = 2787.06 lac = 2785.94 projectile = 2785.37 batter = 2784.81 mitt = 2784.81 sortie = 2784.25 sportsman = 2783.68 argent = 2781.99 soever = 2781.99 ada = 2779.74 blond = 2779.74 planes = 2779.74 crescent = 2779.18 precede = 2778.05 sleek = 2778.05 motherly = 2777.49 panorama = 2776.36 discourage = 2775.80 receptacle = 2774.11 intoxicating = 2773.55 zenith = 2773.55 zee = 2772.42 chemist = 2771.86 founding = 2771.86 whichever = 2770.73 arsenal = 2769.61 laudable = 2769.61 aptitude = 2768.48 bier = 2767.92 substitution = 2766.79 chancellor = 2765.67 vestige = 2764.54 golf = 2763.98 prosaic = 2763.98 sallow = 2763.98 inconsistency = 2763.41 elm = 2762.85 dive = 2762.29 delhi = 2761.72 frolic = 2761.72 linda = 2761.72 respiration = 2760.04 cask = 2758.35 animate = 2757.22 well-to-do = 2756.09 ain = 2754.97 midsummer = 2753.28 carcass = 2752.15 saturated = 2749.90 tourist = 2749.90 guitar = 2748.77 recipe = 2748.77 dutchman = 2748.21 idaho = 2748.21 dood = 2746.52 newfoundland = 2746.52 bereft = 2745.40 armenia = 2744.27 output = 2744.27 loft = 2743.71 beetle = 2743.14 casey = 2743.14 vassal = 2743.14 comer = 2742.58 taint = 2742.58 sempre = 2741.45 concede = 2740.33 spice = 2740.33 adapt = 2739.77 condescend = 2739.77 superman = 2739.77 tens = 2739.77 medina = 2739.20 truck = 2738.08 magnetism = 2737.51 physiological = 2736.95 weal = 2736.39 exalt = 2735.82 footstep = 2733.57 puissant = 2730.19 lineage = 2729.07 digit = 2728.50 blight = 2727.94 detest = 2727.94 pat = 2725.69

8701 - 8800[തിരുത്തുക]

vibration = 2725.13 inquest = 2724.00 barter = 2723.44 nakedness = 2722.87 saintly = 2721.75 divorced = 2720.62 bel = 2719.50 cowper = 2719.50 ban = 2715.55 prelude = 2715.55 simultaneous = 2715.55 buzz = 2713.87 buoyant = 2713.30 compensate = 2712.74 bubbles = 2712.18 coalition = 2712.18 partook = 2709.36 forage = 2706.55 aeroplane = 2705.42 io = 2704.86 designate = 2704.29 vindicate = 2704.29 ethereal = 2703.73 adrift = 2702.04 seville = 2702.04 conduit = 2700.35 veracity = 2700.35 avis = 2699.79 assail = 2699.23 cloudless = 2698.10 conversant = 2698.10 zig = 2698.10 maize = 2695.85 crystalline = 2694.16 grimace = 2694.16 repugnant = 2694.16 surgeons = 2694.16 comparable = 2693.60 graven = 2693.60 debris = 2692.47 rotation = 2692.47 palate = 2691.91 natal = 2690.78 nightingale = 2690.78 reunion = 2690.78 protective = 2689.65 that'll = 2687.97 sucked = 2687.40 dd = 2686.84 foxes = 2686.28 syracuse = 2685.15 impure = 2684.02 soar = 2682.90 prescribe = 2681.21 capitulation = 2679.52 retard = 2679.52 trespass = 2678.96 blend = 2677.83 graphic = 2676.70 candor = 2676.14 metre = 2674.45 unconsciousness = 2674.45 restitution = 2672.76 bomb = 2670.51 shoal = 2669.95 unceasing = 2669.95 comet = 2669.39 shiny = 2669.39 irksome = 2666.57 rudder = 2666.57 pane = 2665.44 concur = 2664.32 miner = 2663.19 poise = 2662.63 ferguson = 2660.94 lune = 2660.94 suffolk = 2660.94 zip = 2660.94 affable = 2658.69 spat = 2658.69 likelihood = 2658.12 myriad = 2658.12 chloe = 2655.31 psalm = 2655.31 needing = 2654.75 sector = 2654.75 steals = 2653.62 frugal = 2653.06 stile = 2652.49 category = 2651.37 pollen = 2650.80 medieval = 2648.55 decease = 2647.99 right-hand = 2647.99 ranging = 2646.86 voluptuous = 2644.61 vermin = 2644.05 disappoint = 2642.92 incarnation = 2642.92 backing = 2641.80

8801 - 8900[തിരുത്തുക]

bunk = 2641.80 rap = 2640.67 thoroughfare = 2640.11 iceland = 2638.42 sharpness = 2637.29 douceur = 2636.73 dairy = 2636.17 sleigh = 2635.60 dunbar = 2634.48 freemen = 2633.35 incongruous = 2632.22 swan = 2632.22 mechanic = 2630.54 jagged = 2629.97 minnesota = 2629.41 grandchildren = 2626.59 norwegian = 2626.59 trojan = 2626.59 undecided = 2626.03 demolished = 2623.78 leeward = 2623.78 knob = 2621.53 adherence = 2619.84 patricia = 2619.27 projection = 2619.27 astern = 2618.71 parley = 2618.15 cuisine = 2617.59 patriarch = 2617.02 anterior = 2616.46 borough = 2615.33 meaningless = 2615.33 tolerant = 2614.77 oriental = 2611.95 propitious = 2611.39 unerring = 2610.83 armenian = 2610.27 oblivious = 2610.27 cataract = 2608.58 flapping = 2608.58 compete = 2607.45 contagious = 2607.45 plastic = 2607.45 beverage = 2606.89 hop = 2606.89 nigel = 2606.89 treble = 2604.07 aggression = 2602.38 surge = 2601.82 bugle = 2600.13 consecration = 2600.13 minstrel = 2599.00 unavailing = 2599.00 wither = 2597.88 worn-out = 2597.32 withering = 2596.19 deduction = 2595.63 profligate = 2593.94 annexation = 2591.69 query = 2591.69 droop = 2590.56 decomposition = 2590.00 negotiate = 2589.43 stocking = 2588.87 yellowish = 2586.05 faulty = 2585.49 insatiable = 2584.37 zero = 2583.80 shrewdness = 2583.24 sleeper = 2583.24 emulation = 2582.11 neil = 2582.11 builder = 2580.99 confidant = 2580.99 venomous = 2580.42 festive = 2579.86 arbitration = 2579.30 barque = 2577.05 annihilation = 2576.48 indicative = 2576.48 inert = 2576.48 infinity = 2576.48 lard = 2576.48 shaping = 2575.92 gutter = 2574.79 measurement = 2574.79 patrician = 2574.79 wilton = 2574.79 amend = 2572.54 lovable = 2572.54 miser = 2569.73 abner = 2568.60 impetus = 2567.47 newcomer = 2567.47 paradox = 2567.47 tease = 2567.47 mod = 2566.35 classified = 2565.79 cider = 2565.22 recurring = 2562.97

8901 - 9000[തിരുത്തുക]

lucid = 2562.41 instantaneous = 2560.72 impassive = 2559.59 indemnity = 2558.47 hurl = 2557.34 tomatoes = 2556.78 waning = 2556.21 entries = 2551.71 homeless = 2551.15 propensity = 2551.15 unseemly = 2549.46 beech = 2548.89 immeasurable = 2548.33 realism = 2548.33 outlying = 2547.20 damnation = 2546.08 horde = 2543.26 wring = 2543.26 hug = 2539.32 leer = 2539.32 molten = 2538.76 undeniable = 2538.76 froze = 2537.63 westerly = 2537.07 abate = 2536.51 diocese = 2536.51 simile = 2535.94 hiss = 2535.38 perennial = 2535.38 tunis = 2534.25 twofold = 2533.69 despicable = 2533.13 fulfill = 2532.57 champ = 2532.00 ennui = 2532.00 oblique = 2531.44 unforeseen = 2531.44 housewife = 2530.88 thwart = 2530.31 crusade = 2528.62 sociable = 2528.62 overwhelm = 2528.06 paralysis = 2528.06 radio = 2527.50 imputation = 2526.37 elevate = 2525.25 alias = 2524.68 armistice = 2524.12 intrepid = 2522.99 tallow = 2522.43 liege = 2521.87 furthermore = 2520.74 mistrust = 2520.18 astronomical = 2518.49 recoil = 2517.93 bo = 2516.80 recipient = 2516.24 bushel = 2515.67 foster = 2515.67 oppress = 2515.67 humbug = 2515.11 voluminous = 2515.11 walnut = 2515.11 cole = 2514.55 physiognomy = 2513.42 carnal = 2512.86 chewing = 2512.86 pouch = 2512.30 cue = 2511.17 glamour = 2511.17 scroll = 2511.17 faultless = 2510.61 baker = 2508.92 tentative = 2508.92 mariner = 2507.23 virginian = 2507.23 plow = 2506.67 korea = 2505.54 poisoning = 2505.54 bungalow = 2504.98 prop = 2503.85 jargon = 2503.29 exaggerate = 2502.16 pleasurable = 2502.16 angular = 2501.60 mold = 2501.60 ensign = 2500.47 froth = 2500.47 shopping = 2499.91 ambulance = 2497.66 rehearsal = 2497.66 hoist = 2497.09 bankruptcy = 2496.53 stolid = 2496.53 would-be = 2496.53 ruby = 2495.40 prevalence = 2494.84 thereabouts = 2494.28 insistence = 2493.15 saber = 2491.46

9001 - 10000[തിരുത്തുക]

rye = 2490.90 hag = 2489.77 desultory = 2489.21 orbit = 2489.21 warsaw = 2489.21 bizarre = 2488.65 graduate = 2487.52 conical = 2485.83 overrun = 2485.83 ludwig = 2485.27 wizard = 2485.27 allegory = 2484.71 burthen = 2484.71 applaud = 2481.89 bog = 2480.20 denunciation = 2479.64 denomination = 2478.51 pascal = 2478.51 dived = 2477.95 hey = 2477.39 predicament = 2477.39 technique = 2477.39 profuse = 2476.26 helper = 2474.01 squalid = 2472.88 lecturer = 2471.19 pantry = 2471.19 eruption = 2470.63 wayne = 2469.50 notoriety = 2468.94 perdition = 2468.94 satellite = 2468.38 antiquated = 2467.82 gaol = 2467.25 goblet = 2465.56 faux = 2465.00 infatuation = 2464.44 recruit = 2464.44 crier = 2462.19 veal = 2462.19 hark = 2461.62 mole = 2461.06 brevity = 2459.37 psychic = 2458.81 autem = 2458.24 pore = 2458.24 wield = 2458.24 personnel = 2456.55 accounting = 2455.43 unborn = 2455.43 licentious = 2453.74 reptile = 2453.74 naive = 2453.18 taper = 2452.61 eaves = 2452.05 articulate = 2451.49 insidious = 2451.49 bedding = 2450.36 woo = 2449.80 lancashire = 2449.24 brotherly = 2448.11 pantomime = 2446.98 transitory = 2446.98 indigenous = 2446.42 sparrow = 2446.42 vowel = 2446.42 dandy = 2443.60 furthest = 2443.60 imagery = 2442.48 frantically = 2441.35 granddaughter = 2440.23 stumps = 2438.54 pe = 2437.97 dialects = 2434.60 caricature = 2434.03 yeast = 2433.47 wight = 2431.78 proverbial = 2430.65 thrifty = 2430.65 avowal = 2428.97 impediment = 2428.40 approving = 2427.84 defender = 2427.84 intercept = 2427.84 tempestuous = 2426.71 tenacious = 2426.15 designation = 2425.59 mediation = 2425.59 sill = 2425.02 yawn = 2425.02 depravity = 2423.90 gig = 2423.34 tuscany = 2422.77 curt = 2422.21 exhortation = 2421.08 ebony = 2419.96 environ = 2419.39 acetylene = 2418.27 centers = 2418.27 genie = 2418.27

9101 - 9200[തിരുത്തുക]

premium = 2418.27 broker = 2417.14 thirty-three = 2417.14 uncompromising = 2417.14 untold = 2416.58 mindful = 2414.89 diagram = 2414.33 ronald = 2413.20 venom = 2412.64 increasingly = 2412.07 mp = 2412.07 aberdeen = 2411.51 bracelet = 2409.82 usher = 2409.82 lucrative = 2408.70 piers = 2407.01 interposition = 2405.88 ajax = 2405.32 mishap = 2404.75 samaria = 2403.63 electoral = 2401.94 irrelevant = 2400.81 journalism = 2399.69 mange = 2399.69 despot = 2398.00 ginger = 2398.00 foreboding = 2396.87 plebeian = 2396.87 where's = 2395.75 inactive = 2395.18 tumbler = 2395.18 unbecoming = 2395.18 spleen = 2394.62 urges = 2394.62 hive = 2393.49 puppy = 2392.93 distract = 2392.37 palatine = 2390.68 tat = 2390.12 crook = 2388.43 fortify = 2388.43 garland = 2388.43 dissolute = 2386.74 option = 2386.74 libel = 2385.05 shoemaker = 2384.49 wroth = 2384.49 dens = 2383.92 realistic = 2383.92 media = 2382.80 coiled = 2381.67 destroyer = 2379.98 verdant = 2379.98 franc = 2378.85 hir = 2377.73 transform = 2374.91 counteract = 2374.35 fighter = 2373.79 athwart = 2373.22 constituent = 2373.22 persevere = 2373.22 tardy = 2372.66 illegitimate = 2371.54 default = 2369.85 collectively = 2369.28 prow = 2369.28 acutely = 2368.16 answerable = 2368.16 ire = 2366.47 tainted = 2366.47 interspersed = 2365.34 sixty-five = 2365.34 abomination = 2364.78 urgently = 2364.78 vs. = 2364.22 crocodile = 2363.09 observable = 2361.96 cult = 2361.40 belated = 2360.84 flaw = 2360.27 orb = 2359.71 belligerent = 2359.15 embryo = 2358.02 greenish = 2357.46 stagnant = 2357.46 elegantly = 2356.90 meritorious = 2356.90 ord = 2356.33 pyrenees = 2355.77 verify = 2355.21 ange = 2354.64 label = 2354.64 hypocritical = 2354.08 ecstatic = 2353.52 stifle = 2353.52 analyze = 2352.95 watchfulness = 2352.39 barrister = 2350.14 pungent = 2349.58 immorality = 2347.32

9201 - 9300[തിരുത്തുക]

undesirable = 2347.32 ambiguous = 2346.76 heredity = 2344.51 dresser = 2343.95 lilac = 2342.82 extricate = 2342.26 equanimity = 2341.13 sacrilege = 2341.13 chip = 2340.00 sanity = 2340.00 undress = 2340.00 judaism = 2339.44 vagrant = 2338.32 stepmother = 2337.75 lengthy = 2336.63 illiterate = 2334.94 pauper = 2333.25 rind = 2333.25 ajar = 2332.69 informal = 2332.69 futility = 2332.12 perfidy = 2330.43 triangular = 2329.31 irrational = 2328.74 hopefully = 2327.62 award = 2325.37 apex = 2324.80 sliced = 2324.24 dynamite = 2323.68 irrigation = 2323.11 soy = 2323.11 allay = 2322.55 pumps = 2320.86 enthusiast = 2320.30 guile = 2318.05 lei = 2317.48 backbone = 2316.36 prefect = 2316.36 amicable = 2315.23 apace = 2312.98 portentous = 2312.42 staunch = 2311.85 nickname = 2310.73 spiteful = 2309.60 imbecile = 2307.91 expel = 2307.35 conjugal = 2306.79 plum = 2306.79 convulsion = 2305.66 sac = 2305.10 skip = 2305.10 dial = 2304.53 greens = 2302.84 immigration = 2302.84 emaciated = 2302.28 cravat = 2301.15 enamoured = 2300.59 disconsolate = 2300.03 induction = 2298.90 shorten = 2298.90 mid = 2296.65 fob = 2296.09 capitalist = 2295.52 scandinavian = 2294.96 savour = 2293.27 discernment = 2292.71 unholy = 2292.15 crag = 2291.58 kine = 2291.02 neapolitan = 2290.46 inimitable = 2288.77 lair = 2288.77 ponder = 2288.77 conciliate = 2287.64 justin = 2287.64 honeymoon = 2285.39 curving = 2284.83 dissent = 2282.57 undaunted = 2282.57 flap = 2279.76 qualify = 2279.20 jailer = 2278.63 waken = 2278.07 genoese = 2276.38 pottery = 2275.82 irresolute = 2274.69 implication = 2274.13 twine = 2274.13 opulent = 2273.57 parasol = 2273.00 verona = 2273.00 bastard = 2271.88 chips = 2271.31 geometry = 2271.31 astronomer = 2270.75 bulwark = 2270.75 imperfection = 2270.75 shark = 2270.75 wallet = 2270.75 bead = 2270.19

9301 - 9400[തിരുത്തുക]

communist = 2270.19 hemp = 2269.06 padua = 2266.81 circumstantial = 2265.12 context = 2265.12 crab = 2265.12 equator = 2265.12 mimic = 2264.56 mince = 2263.99 tenement = 2263.99 peevish = 2262.87 unruly = 2262.30 pal = 2261.18 celery = 2260.62 crank = 2255.55 acuteness = 2254.99 delegate = 2254.99 outdoor = 2254.99 sardinia = 2253.30 levee = 2251.61 pedigree = 2250.48 stack = 2248.79 contiguous = 2247.67 cornish = 2247.10 blemish = 2245.41 disreputable = 2244.29 residue = 2243.72 adroit = 2243.16 barometer = 2239.78 incorrect = 2239.22 objets = 2239.22 sherry = 2239.22 aromatic = 2238.66 knoll = 2237.53 degrade = 2236.97 razor = 2236.97 acquit = 2236.40 controls = 2234.72 wigwam = 2234.15 eunuch = 2233.03 grunt = 2233.03 amphitheatre = 2231.34 ode = 2231.34 sling = 2230.77 saturn = 2229.65 unwell = 2227.40 insignificance = 2225.14 chad = 2224.58 tacit = 2224.58 hermes = 2224.02 paroxysm = 2224.02 camden = 2223.45 sou = 2223.45 duplicate = 2222.89 hatch = 2222.89 hoard = 2221.77 pad = 2221.77 specious = 2221.20 woody = 2221.20 tuft = 2220.64 madras = 2220.08 pretension = 2219.51 queue = 2218.95 vindication = 2218.39 grocer = 2217.82 leak = 2217.82 nourish = 2217.82 weakening = 2217.82 squaw = 2217.26 bewitching = 2216.70 il = 2216.14 mutter = 2214.45 unanimity = 2214.45 variegated = 2213.32 rhetorical = 2212.76 rhythmic = 2212.76 decorous = 2212.19 complication = 2210.50 dale = 2209.94 wedge = 2209.94 crete = 2209.38 ruse = 2209.38 orthodoxy = 2208.25 scribe = 2208.25 odyssey = 2207.69 lima = 2207.13 tarried = 2207.13 beacon = 2206.56 invoke = 2204.31 prolific = 2204.31 fawn = 2203.19 capacious = 2202.62 prohibit = 2202.06 refractory = 2202.06 scientist = 2201.50 wicket = 2201.50 antecedent = 2200.93 philanthropy = 2200.93 recur = 2200.93 sedition = 2200.93

9401 - 9500[തിരുത്തുക]

standstill = 2200.93 brilliance = 2199.81 dun = 2199.24 veto = 2199.24 legendary = 2198.68 urn = 2198.12 kite = 2196.43 shapely = 2196.43 chew = 2195.30 guy = 2194.74 re- = 2194.74 compatible = 2194.18 disc = 2191.92 tome = 2191.92 steak = 2191.36 equitable = 2190.80 broadside = 2190.24 symbolism = 2190.24 uninhabited = 2189.67 efficacious = 2189.11 ignominious = 2189.11 incentive = 2189.11 peel = 2187.42 tonic = 2186.29 aboriginal = 2185.17 armament = 2184.60 expire = 2184.04 confiscation = 2182.92 hi = 2182.92 transgression = 2182.92 spasm = 2181.79 brent = 2180.10 complement = 2179.54 rive = 2179.54 scurvy = 2179.54 niger = 2177.85 lens = 2176.72 famished = 2176.16 mina = 2176.16 uncontrollable = 2176.16 misleading = 2174.47 transcendent = 2174.47 cavalcade = 2173.34 chemicals = 2172.22 unrestrained = 2171.65 cleanse = 2171.09 abhor = 2170.53 acquiesce = 2170.53 pear = 2169.40 pop = 2169.40 blithe = 2168.28 exasperation = 2167.71 jumps = 2167.71 reminder = 2167.71 atmospheric = 2167.15 cypress = 2166.02 fallacy = 2166.02 complexity = 2165.46 chute = 2163.77 dodge = 2163.21 spurious = 2162.65 minus = 2162.08 daughter-in-law = 2161.52 sammy = 2160.96 mythical = 2158.70 countryside = 2158.14 wrapping = 2158.14 portable = 2157.58 surgery = 2157.58 bean = 2157.02 introductory = 2156.45 ba = 2154.20 noisily = 2153.07 amazon = 2152.51 morose = 2151.39 forty-two = 2149.70 trooper = 2146.88 jeremy = 2146.32 cleave = 2145.75 legislator = 2144.63 oceans = 2144.63 hitch = 2144.07 postal = 2144.07 widower = 2144.07 complacent = 2142.94 chisel = 2141.81 surveillance = 2141.81 immaculate = 2141.25 mug = 2141.25 finland = 2140.69 ripen = 2140.12 cocoa = 2139.56 flirt = 2139.00 centered = 2138.44 polar = 2138.44 sortes = 2138.44 gusto = 2137.87 trend = 2136.18 scholarly = 2135.62 freak = 2135.06

9501 - 9600[തിരുത്തുക]

storage = 2135.06 unstable = 2134.49 overhung = 2133.93 praiseworthy = 2133.93 optimism = 2133.37 discount = 2132.80 institute = 2132.24 taxi = 2131.68 puny = 2131.12 coroner = 2129.43 intermittent = 2129.43 quail = 2128.30 withstood = 2127.74 cub = 2127.17 quicken = 2126.61 mandate = 2126.05 villainy = 2126.05 hades = 2125.49 clang = 2123.80 marshy = 2123.80 talkative = 2123.23 afflict = 2122.67 dishonesty = 2122.11 furrow = 2122.11 bourgeoisie = 2119.85 shanty = 2119.85 scowl = 2118.73 diffuse = 2117.60 placer = 2117.60 bats = 2117.04 gauze = 2116.48 undergrowth = 2115.91 discerning = 2115.35 harmful = 2115.35 misunderstand = 2115.35 oaken = 2115.35 deign = 2114.22 opaque = 2113.66 originate = 2110.85 sneak = 2109.72 lunar = 2109.16 kinship = 2108.59 berry = 2108.03 sled = 2108.03 nicer = 2106.90 callous = 2106.34 bluish = 2105.78 tanks = 2105.78 grumble = 2104.65 impotence = 2104.09 caustic = 2103.53 ply = 2103.53 outlay = 2102.40 fm = 2101.27 lawfully = 2098.46 mummy = 2096.77 impropriety = 2093.95 serbia = 2093.95 unaided = 2091.70 bespoke = 2091.14 ocr = 2091.14 pique = 2091.14 inoffensive = 2089.45 gallon = 2088.89 piping = 2088.89 winner = 2088.89 retail = 2088.32 volition = 2088.32 intervene = 2087.76 vexatious = 2087.76 benign = 2086.07 rapturous = 2086.07 macedonian = 2085.51 whiles = 2085.51 'neath = 2084.95 avow = 2083.26 aristocrat = 2082.13 certitude = 2082.13 loco = 2082.13 subservient = 2081.57 evasion = 2081.00 fittest = 2079.32 multiplication = 2079.32 racket = 2078.75 crevice = 2077.06 fusion = 2077.06 pollution = 2077.06 autobiography = 2075.37 rhone = 2074.81 gondola = 2072.56 gush = 2070.87 overnight = 2070.87 usurper = 2070.87 shove = 2069.74 spectral = 2069.74 baroness = 2069.18 exuberant = 2069.18 onslaught = 2069.18 dissuade = 2068.62 eulogy = 2068.62

9601 - 9700[തിരുത്തുക]

innermost = 2068.62 trevor = 2068.62 indisputable = 2068.05 coke = 2067.49 fortification = 2067.49 pawn = 2067.49 nicest = 2066.37 stewed = 2066.37 prometheus = 2065.80 d'you = 2065.24 gore = 2065.24 effeminate = 2063.55 conservation = 2061.86 corporate = 2061.86 compunction = 2060.17 consecutive = 2060.17 purify = 2059.61 dispel = 2058.48 guillotine = 2058.48 predict = 2057.92 raillery = 2056.23 rectitude = 2056.23 boulder = 2055.67 balustrade = 2055.10 terrain = 2055.10 barcelona = 2053.42 loosen = 2052.85 oily = 2051.73 disappointing = 2051.16 detriment = 2049.47 greenland = 2049.47 irregularity = 2049.47 paddy = 2049.47 jade = 2048.91 claudia = 2048.35 pretentious = 2048.35 extraction = 2047.79 primal = 2047.22 plumb = 2046.10 varnish = 2046.10 bigotry = 2045.53 retrace = 2043.84 surname = 2042.72 dictation = 2042.15 mama = 2042.15 arrears = 2041.03 nitrogen = 2041.03 vivacious = 2041.03 chilling = 2040.47 smack = 2040.47 blanched = 2039.34 cession = 2039.34 clef = 2037.65 persona = 2037.65 annuity = 2037.09 havana = 2037.09 hierarchy = 2037.09 tanned = 2035.96 gent = 2035.40 wrathful = 2035.40 pendulum = 2034.27 vacuum = 2033.71 importunate = 2033.15 fermentation = 2032.02 tournament = 2032.02 medley = 2031.46 urgency = 2031.46 cosmopolitan = 2029.77 negation = 2029.77 flare = 2029.20 sideboard = 2029.20 cache = 2028.08 rivulet = 2028.08 salient = 2026.95 tic = 2026.39 orpheus = 2025.83 persecute = 2025.26 trompe = 2023.57 thirty-four = 2022.45 plaza = 2021.89 relapse = 2021.89 piquant = 2021.32 fleece = 2020.20 astride = 2017.94 indigo = 2017.94 prevention = 2016.25 unconcerned = 2015.69 mensch = 2015.13 christie = 2014.57 waterfall = 2014.57 afghanistan = 2014.00 duchy = 2012.88 practitioner = 2012.88 advisor = 2012.31 pinnacle = 2012.31 rudimentary = 2011.75 portent = 2011.19 startle = 2011.19 bane = 2009.50 dating = 2008.37

9701 - 9800[തിരുത്തുക]

neville = 2008.37 airship = 2007.81 lobster = 2007.81 evergreen = 2006.68 porridge = 2006.12 concord = 2005.56 dictator = 2005.56 physiology = 2004.43 blackguard = 2003.87 fatherly = 2003.87 plastered = 2003.87 'd = 2002.74 apologetic = 2002.74 vernacular = 2002.74 prostitution = 2002.18 terminating = 2001.62 scarred = 2001.05 lodger = 2000.49 retaliation = 2000.49 keenness = 1999.93 darken = 1997.67 beget = 1997.11 revolve = 1997.11 briton = 1996.55 memoir = 1996.55 oxide = 1996.55 settler = 1996.55 recitation = 1995.99 left-hand = 1993.73 diner = 1993.17 leopard = 1993.17 ammonia = 1992.61 adonis = 1989.79 flimsy = 1989.23 efface = 1987.54 effigy = 1986.98 precipitation = 1986.41 impact = 1985.29 peking = 1985.29 brandenburg = 1983.60 boring = 1983.04 abdomen = 1982.47 fabian = 1982.47 baden = 1981.91 vigil = 1981.91 assailant = 1981.35 aver = 1979.66 emphasize = 1978.53 proportionate = 1978.53 rejoinder = 1978.53 contraband = 1977.97 simmer = 1976.84 ana = 1976.28 assiduous = 1976.28 profusely = 1974.03 begat = 1973.46 taunt = 1973.46 antelope = 1972.34 grotto = 1972.34 clew = 1970.65 deter = 1970.65 fraternal = 1970.09 hover = 1970.09 lottery = 1970.09 mysticism = 1970.09 omnipotent = 1968.40 turret = 1968.40 alto = 1966.71 drainage = 1966.14 lavender = 1965.02 rigour = 1965.02 venezuela = 1965.02 hundredth = 1962.77 snarl = 1962.77 zo = 1961.64 cadet = 1960.51 erudition = 1960.51 cruiser = 1959.95 've = 1959.39 bach = 1958.26 scabbard = 1958.26 valise = 1958.26 canned = 1957.70 dais = 1957.70 participle = 1957.70 oasis = 1956.57 debauchery = 1955.45 bazaar = 1954.88 ethiopia = 1954.88 apostolic = 1954.32 ballet = 1954.32 fleshy = 1954.32 poop = 1954.32 sent. = 1954.32 vantage = 1953.76 nat. = 1953.19 grouse = 1952.07 snorted = 1952.07 disrespect = 1951.50 enumeration = 1951.50

9801 - 9900[തിരുത്തുക]

fraudulent = 1950.38 nee = 1950.38 chile = 1949.25 feasible = 1949.25 licking = 1948.13 telegraphic = 1947.56 antagonistic = 1944.19 antidote = 1944.19 mai = 1944.19 portmanteau = 1942.50 slipper = 1942.50 symphony = 1942.50 dorset = 1941.93 sip = 1941.37 immutable = 1940.24 abbess = 1939.68 balkan = 1938.55 squall = 1938.55 enviable = 1937.99 constellation = 1936.87 corporeal = 1936.30 buffet = 1935.74 truthfulness = 1935.74 immensity = 1935.18 pastry = 1935.18 storehouse = 1935.18 self-conscious = 1934.61 hove = 1934.05 visual = 1933.49 buyer = 1932.92 copenhagen = 1932.36 imperturbable = 1932.36 grammatical = 1931.80 rarity = 1930.67 jot = 1930.11 reinforcement = 1930.11 probabilities = 1929.55 dishevelled = 1928.42 potash = 1927.86 fatality = 1925.60 shaving = 1925.60 damask = 1925.04 requirement = 1924.48 avignon = 1923.92 booth = 1923.35 partridge = 1921.66 impeachment = 1921.10 moose = 1921.10 devastation = 1920.54 consonant = 1918.29 poke = 1918.29 sheen = 1918.29 homesick = 1917.72 philanthropic = 1917.16 demure = 1916.60 purification = 1916.60 consolidated = 1916.03 noxious = 1915.47 recount = 1913.78 spar = 1913.22 bianca = 1912.65 lizard = 1912.65 seashore = 1912.65 ibrahim = 1909.84 bruise = 1909.28 castilian = 1909.28 infectious = 1908.71 leaven = 1906.46 performer = 1904.77 postman = 1904.77 falcon = 1904.21 psalms = 1904.21 tilt = 1904.21 hobby = 1903.08 gravitation = 1902.52 canna = 1901.96 thatch = 1901.96 wrestle = 1900.83 obscene = 1900.27 ps. = 1900.27 willy = 1900.27 hurtful = 1899.70 toucher = 1899.70 henceforward = 1899.14 ballast = 1898.58 heartfelt = 1898.02 annihilate = 1897.45 thirty-seven = 1897.45 baal = 1896.89 talker = 1896.33 facade = 1894.64 prehistoric = 1894.64 astute = 1894.07 carbonate = 1892.95 anvil = 1892.39 normally = 1891.82 habitable = 1890.70 plug = 1890.70 corpus = 1890.13 deviation = 1890.13


9901 - 10000[തിരുത്തുക]

enumerate = 1889.57 equivocal = 1889.57 sapphire = 1889.57 ontario = 1889.01 pants = 1888.44 saffron = 1888.44 abe = 1886.75 ste. = 1886.75 trophy = 1886.75 billiards = 1885.63 presidential = 1885.63 foil = 1885.07 affirmation = 1884.50 gratuitous = 1884.50 schooling = 1883.38 timorous = 1882.81 remission = 1882.25 doze = 1881.69 nourishing = 1880.56 drawback = 1880.00 undisputed = 1880.00 covet = 1879.44 huntsman = 1878.87 numerical = 1878.87 claw = 1878.31 conducive = 1877.75 dedicate = 1877.75 brittle = 1877.18 eyesight = 1877.18 metropolitan = 1877.18 discontinued = 1876.06 effrontery = 1876.06 recede = 1876.06 bonnie = 1875.49 disagree = 1875.49 synagogue = 1874.93 upland = 1874.93 disapprobation = 1874.37 perjury = 1874.37 tapers = 1874.37 res = 1873.80 ague = 1873.24 carnival = 1873.24 displease = 1870.99 mich = 1870.99 dogmatic = 1869.86 tibet = 1869.86 ref = 1869.30 theologian = 1869.30 revert = 1868.17 cod = 1867.61 limiting = 1867.61 peacock = 1867.61 shaky = 1867.05 wrapper = 1867.05 hurling = 1865.36 piedmont = 1865.36 mesa = 1864.80 interim = 1864.23 colourless = 1862.54 woolen = 1862.54 frigid = 1861.42 wickedly = 1861.42 derivation = 1860.85 stagger = 1858.04 erratic = 1857.48 initiation = 1857.48 seasoning = 1857.48 singapore = 1857.48 breezy = 1856.35 coined = 1855.79 bribery = 1855.22 thrush = 1854.66 brocade = 1853.53 canto = 1853.53 contrition = 1853.53 pregnancy = 1853.53 nicaragua = 1852.97 jaded = 1852.41 godfather = 1851.85 inventive = 1850.72 primer = 1850.72 fie = 1849.59 hilarity = 1849.03 rig = 1849.03 approximate = 1848.47 perturbation = 1848.47 allegorical = 1847.34 concise = 1847.34 duplicity = 1847.34 episcopal = 1847.34 psyche = 1847.34 deg = 1846.78 hale = 1845.65 ostentatious = 1845.09 irritate = 1844.53 surgical = 1844.53 jer. = 1843.96 leech = 1843.96