വിക്കിനിഘണ്ടു:Frequency lists/Contemporary fiction in 60 categories

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

This page includes the 2000 most frequently used words in contemporary fiction. The words are sorted into 60 categories by subject. The words are included in the subject categories associated with their more frequently intended definitions. The first 400 words are in the first column. The second 400 words are in the second column. The third 400 words are in the third column. The fourth 400 words are in the fourth column. The fifth 400 words are in the fifth column. This page also includes some opposites, non-vulgar alternatives, idioms, and other closely related words. Opposites and gender pairs are seperated by a slash. Some proper nouns are excluded.

Amount[തിരുത്തുക]

Anatomy[തിരുത്തുക]

Change and Destruction[തിരുത്തുക]

Clothing and Apparel[തിരുത്തുക]

Cognition[തിരുത്തുക]

Color[തിരുത്തുക]

Nonverbal Communication[തിരുത്തുക]

Verbal Communication[തിരുത്തുക]

Comparison[തിരുത്തുക]

Conflict and Competition[തിരുത്തുക]

Connection[തിരുത്തുക]

Consumption[തിരുത്തുക]

Contraction[തിരുത്തുക]

Definition[തിരുത്തുക]

Direction[തിരുത്തുക]

Emotion[തിരുത്തുക]

Extent[തിരുത്തുക]

Family and Friends[തിരുത്തുക]

Focus and Origin[തിരുത്തുക]

Frequency[തിരുത്തുക]

Future[തിരുത്തുക]

Geometry[തിരുത്തുക]

Group[തിരുത്തുക]

Interjection[തിരുത്തുക]

Location[തിരുത്തുക]

Method[തിരുത്തുക]

Movement[തിരുത്തുക]

Number[തിരുത്തുക]

Object[തിരുത്തുക]

Organism[തിരുത്തുക]

Parallel[തിരുത്തുക]

Past Tense[തിരുത്തുക]

Person[തിരുത്തുക]

Physical[തിരുത്തുക]

Portion[തിരുത്തുക]

Position[തിരുത്തുക]

Possession[തിരുത്തുക]

Power[തിരുത്തുക]

Private and Public[തിരുത്തുക]

Production[തിരുത്തുക]

Profanity[തിരുത്തുക]

Protection[തിരുത്തുക]

Quality[തിരുത്തുക]

Question[തിരുത്തുക]

Reality[തിരുത്തുക]

Reason[തിരുത്തുക]

Recreation[തിരുത്തുക]

Religion and Mythology[തിരുത്തുക]

Selection[തിരുത്തുക]

Sensation[തിരുത്തുക]

Status and Progress[തിരുത്തുക]

Structure[തിരുത്തുക]

Substance and Material[തിരുത്തുക]

Time[തിരുത്തുക]

Time and Date[തിരുത്തുക]

Time Unit[തിരുത്തുക]

Unit[തിരുത്തുക]

Variable[തിരുത്തുക]

Want and Need[തിരുത്തുക]

Work[തിരുത്തുക]