വലിയ താളുകളുടെ പട്ടിക

Jump to navigation Jump to search
 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (നാൾവഴി) ‎പണിക്കർ ‎[32,212 ബൈറ്റുകൾ]
 2. (നാൾവഴി) ‎set ‎[30,425 ബൈറ്റുകൾ]
 3. (നാൾവഴി) ‎ശൂരനാട് വടക്ക് ‎[27,267 ബൈറ്റുകൾ]
 4. (നാൾവഴി) ‎പത്മവ്യൂഹം ‎[19,935 ബൈറ്റുകൾ]
 5. (നാൾവഴി) ‎well ‎[19,661 ബൈറ്റുകൾ]
 6. (നാൾവഴി) ‎താമരപ്പൂവിന്റെ ‎[19,458 ബൈറ്റുകൾ]
 7. (നാൾവഴി) ‎in ‎[18,724 ബൈറ്റുകൾ]
 8. (നാൾവഴി) ‎no ‎[18,252 ബൈറ്റുകൾ]
 9. (നാൾവഴി) ‎അഭി ‎[18,235 ബൈറ്റുകൾ]
 10. (നാൾവഴി) ‎on ‎[17,742 ബൈറ്റുകൾ]
 11. (നാൾവഴി) ‎earth ‎[17,020 ബൈറ്റുകൾ]
 12. (നാൾവഴി) ‎and ‎[16,685 ബൈറ്റുകൾ]
 13. (നാൾവഴി) ‎can ‎[16,473 ബൈറ്റുകൾ]
 14. (നാൾവഴി) ‎the ‎[15,695 ബൈറ്റുകൾ]
 15. (നാൾവഴി) ‎stop ‎[14,652 ബൈറ്റുകൾ]
 16. (നാൾവഴി) ‎that ‎[13,779 ബൈറ്റുകൾ]
 17. (നാൾവഴി) ‎old ‎[13,293 ബൈറ്റുകൾ]
 18. (നാൾവഴി) ‎to ‎[12,488 ബൈറ്റുകൾ]
 19. (നാൾവഴി) ‎un ‎[11,908 ബൈറ്റുകൾ]
 20. (നാൾവഴി) ‎of ‎[11,772 ബൈറ്റുകൾ]
 21. (നാൾവഴി) ‎കണ്ണ് ‎[11,562 ബൈറ്റുകൾ]
 22. (നാൾവഴി) ‎लोचनं ‎[11,427 ബൈറ്റുകൾ]
 23. (നാൾവഴി) ‎A ‎[11,361 ബൈറ്റുകൾ]
 24. (നാൾവഴി) ‎something ‎[11,128 ബൈറ്റുകൾ]
 25. (നാൾവഴി) ‎or ‎[10,969 ബൈറ്റുകൾ]
 26. (നാൾവഴി) ‎മുഖം ‎[10,579 ബൈറ്റുകൾ]
 27. (നാൾവഴി) ‎സുന്ദരി ‎[10,575 ബൈറ്റുകൾ]
 28. (നാൾവഴി) ‎will ‎[10,535 ബൈറ്റുകൾ]
 29. (നാൾവഴി) ‎വിക്കിപീഡിയ ‎[10,440 ബൈറ്റുകൾ]
 30. (നാൾവഴി) ‎പട്ടി ‎[10,318 ബൈറ്റുകൾ]
 31. (നാൾവഴി) ‎even ‎[10,211 ബൈറ്റുകൾ]
 32. (നാൾവഴി) ‎bird ‎[10,173 ബൈറ്റുകൾ]
 33. (നാൾവഴി) ‎so ‎[10,101 ബൈറ്റുകൾ]
 34. (നാൾവഴി) ‎പതിതൻ ‎[10,030 ബൈറ്റുകൾ]
 35. (നാൾവഴി) ‎still ‎[9,977 ബൈറ്റുകൾ]
 36. (നാൾവഴി) ‎banana ‎[9,394 ബൈറ്റുകൾ]
 37. (നാൾവഴി) ‎നായ ‎[9,359 ബൈറ്റുകൾ]
 38. (നാൾവഴി) ‎window ‎[9,231 ബൈറ്റുകൾ]
 39. (നാൾവഴി) ‎അറബി ക്രിയാപദങ്ങൾ ‎[9,067 ബൈറ്റുകൾ]
 40. (നാൾവഴി) ‎പ്രധാന താൾ ‎[8,691 ബൈറ്റുകൾ]
 41. (നാൾവഴി) ‎left ‎[8,497 ബൈറ്റുകൾ]
 42. (നാൾവഴി) ‎verb ‎[8,198 ബൈറ്റുകൾ]
 43. (നാൾവഴി) ‎കാലകാലൻ ‎[8,089 ബൈറ്റുകൾ]
 44. (നാൾവഴി) ‎വെള്ളം ‎[7,951 ബൈറ്റുകൾ]
 45. (നാൾവഴി) ‎വെള്ളി ‎[7,747 ബൈറ്റുകൾ]
 46. (നാൾവഴി) ‎husband ‎[7,280 ബൈറ്റുകൾ]
 47. (നാൾവഴി) ‎little ‎[7,257 ബൈറ്റുകൾ]
 48. (നാൾവഴി) ‎ആറ് ‎[7,131 ബൈറ്റുകൾ]
 49. (നാൾവഴി) ‎സീറോവേസ്റ്റ് ‎[7,060 ബൈറ്റുകൾ]
 50. (നാൾവഴി) ‎saw ‎[7,028 ബൈറ്റുകൾ]

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:വലിയതാളുകൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്