കുതിര

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

മലയാളം[തിരുത്തുക]

പദോല്പത്തി[തിരുത്തുക]

കേരളപാണിനി ഈശബ്ദം കുതിക്കുക എന്ന ക്രിയയിൽനിന്നു നിഷ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. എസ്.കെ.ചാറ്റർജി തുടങ്ങിയ ആധുനികപണ്ഡിതന്മാർ 'ഖുദ്ര' എന്ന ഒരു പൂർവരൂപമാണിതിനു കൽപിക്കുന്നത്

കുതിര.

ഉച്ചാരണം[തിരുത്തുക]

നാമം[തിരുത്തുക]

കുതിര

 1. ഒരു മൃഗം. ശാസ്ത്രീയനാമം Equus caballus
 2. കുതിരപ്പട;
 3. ശീലക്കുട നിവർത്തിനിർത്താനും മടക്കിയാൽ നിവർന്നുപോകാതിരിക്കാനുമായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടുവില്ലുകളിൽ ഓരോന്നും;
 4. വയലിൻകമ്പികൾക്കിടയിൽ വയ്ക്കുന്ന ചെറിയ തടിക്കഷണം;
 5. കാളവണ്ടി അഴിച്ചുവയ്ക്കുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ മുൻതല ഉയർത്തിനിറുത്തുന്നതിനു കോലുമരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അടിഭാഗത്തു ചേർത്തിരിക്കുന്ന തടികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ താങ്ങ്;
 6. കായികാഭ്യാസികൾ ചാട്ടം പരിശീലിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തടികൊണ്ടു നിർമിക്കുന്നതും ആവശ്യാനുസരണം നീക്കാവുന്നതുമായ ഒരുപകരണം;
 7. ചതുരംഗത്തിലെ ഒരു കരുവിന്റെ പേര്

പര്യായം[തിരുത്തുക]

 1. അർവ്വാവ്വ്
 2. അശ്വം
 3. ഗന്ധർവ്വം
 4. ഘോടകം
 5. തുരംഗമം
 6. പീതി
 7. വാജി
 8. വാഹം
 9. സപ്തി
 10. സൈന്ധവം
 11. ഹയം
 12. അജരം
 13. അമൃതസോദരം
 14. അർക്കജം
 15. ഏകശഫം
 16. കദരം
 17. കിഝി
 18. കിഞ്ചി
 19. കീടകം
 20. ക്രമണം
 21. ക്രാന്തം
 22. കുടരം
 23. കുണ്ഡലി
 24. കുണ്ഡി
 25. കേസരി
 26. ക്രതുപശു
 27. ഖരു
 28. ഖേചരം
 29. ഗന്ധർവം
 30. ഗൂഢഭോജനം
 31. ഗൃഹഭോജനം
 32. ഘോടം
 33. ചാമരി
 34. ജവനം
 35. ജവി
 36. താർക്ഷ്യം
 37. തുംഗജം
 38. തുരഗം
 39. തുരംഗം
 40. ദാവം
 41. ധാരാടം
 42. പരുലം
 43. പാകലം
 44. പാകലം
 45. പീഥി
 46. പ്രകീർണ്ണകം
 47. പ്രചേലകം
 48. പ്രയാഗം
 49. പ്രയോഗ്യം
 50. പ്രീതം
 51. പ്രോഥി
 52. പ്ലവംഗം
 53. ബഹുവിക്രമം
 54. ബാഡവേയം
 55. ബാല്ഹികം
 56. ഭ്രമണം
 57. മരാളം
 58. മാഷാശം
 59. യയു
 60. രസികം
 61. ലക്ഷ്മിപുത്രൻ
 62. ലട്വാ
 63. ലലാമം
 64. വാരു
 65. വാഹാ
 66. വീതി
 67. ശാലിഹോത്രം
 68. സവിക്രമം
 69. ഹരി

(പ്ര) കുതിര-കയറുക,-കേറുക = കീഴ്പ്പെടുത്തിനിയന്ത്രിക്കുക, ദുരധികാരം നടത്തുക, വിഷമിപ്പിക്കുക.

കുതിരകെട്ട് = മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും (പ്രത്യേകിച്ചു ഭഗവതിക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചു കുതിരയുടെ രൂപം കെട്ടിയുണ്ടാക്കി വാദ്യഘോഷങ്ങളോടുകൂടി ആളുകൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്.

കുതിരക്കണ്ണട = കുതിരയുടെ നോട്ടം പാർശ്വങ്ങളിലേക്കു പതിക്കാതിരിക്കാൻവേണ്ടി അതിന്റെ കണ്ണുകൾക്കിരുവശവും വച്ചുകെട്ടുന്ന തോലുകൊണ്ടുള്ള ഉപകരണം.

കുതിരയെടുപ്പ് = ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചുനടത്തുന്ന ഒരു ചടങ്ങ്. കുതിരയുടെ രൂപം കെട്ടിയുണ്ടാക്കി ആളുകൾ കൂട്ടം ചേർന്ന് അതെടുത്ത് ആഘോഷസമേതം ക്ഷേത്രത്തിനു പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കൽ

തർജ്ജമകൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=കുതിര&oldid=549181" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്