വിക്കിനിഘണ്ടു:Frequency lists/TV/2006/3001-4000

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

TV/movie frequencies[തിരുത്തുക]

See Wiktionary:Frequency lists/TV/2006/explanation

3001-4000[തിരുത്തുക]

rank word count
3001 virus 502
3002 shrink 502
3003 influence 502
3004 freezing 502
3005 concert 501
3006 wreck 500
3007 partners 500
3008 massimo 500
3009 chain 500
3010 birds 500
3011 walker 499
3012 life's 499
3013 wire 498
3014 technically 498
3015 presence 498
3016 blown 498
3017 anxious 498
3018 cave 497
3019 version 496
3020 mickey 495
3021 holidays 495
3022 cleared 495
3023 wishes 494
3024 survived 494
3025 caring 494
3026 candles 494
3027 bound 494
3028 related 493
3029 gabrielle 493
3030 charm 493
3031 apple 493
3032 yup 492
3033 texas 492
3034 pulse 492
3035 jumping 492
3036 jokes 491
3037 frame 491
3038 boom 491
3039 vice 490
3040 performance 490
3041 occasion 490
3042 silence 489
3043 opera 489
3044 opal 489
3045 nonsense 489
3046 julie 489
3047 frightened 489
3048 downtown 489
3049 americans 489
3050 joshua 488
3051 internet 488
3052 valerie 487
3053 slipped 487
3054 lucinda 487
3055 holly 487
3056 duck 487
3057 dimera 487
3058 blowing 487
3059 world's 486
3060 session 486
3061 relationships 486
3062 kidnapping 486
3063 england 486
3064 actual 486
3065 spin 484
3066 classic 484
3067 civil 484
3068 tool 483
3069 roxy 483
3070 packing 483
3071 education 483
3072 blaming 483
3073 wrap 482
3074 obsessed 482
3075 fruit 482
3076 torture 481
3077 personality 481
3078 location 481
3079 loan 481
3080 effort 481
3081 daddy's 481
3082 commander 481
3083 trees 480
3084 there'll 480
3085 rocks 480
3086 owner 480
3087 fairy 480
3088 banks 480
3089 network 479
3090 per 478
3091 other's 478
3092 necessarily 478
3093 louis 478
3094 county 478
3095 contest 478
3096 chuck 478
3097 seventy 477
3098 print 477
3099 motel 477
3100 fallen 477
3101 directly 477
3102 underwear 476
3103 grams 476
3104 exhausted 476
3105 believing 476
3106 thorne 475
3107 particularly 475
3108 freaking 475
3109 carefully 475
3110 trace 474
3111 touching 474
3112 messing 474
3113 hughes 474
3114 committee 474
3115 smooth 473
3116 recovery 473
3117 intention 473
3118 enter 473
3119 consequences 473
3120 belt 473
3121 standard 472
3122 sacrifice 472
3123 marina 472
3124 courage 472
3125 butter 472
3126 officers 471
3127 enjoyed 471
3128 ad 471
3129 lack 470
3130 buck 470
3131 attracted 470
3132 appears 470
3133 spencer 469
3134 bay 469
3135 yard 468
3136 returned 468
3137 remove 468
3138 nut 468
3139 carried 468
3140 today's 467
3141 testimony 467
3142 intense 467
3143 granted 467
3144 alice 467
3145 violence 466
3146 peggy 466
3147 heal 466
3148 defending 466
3149 attempt 466
3150 unfair 465
3151 relieved 465
3152 political 465
3153 loyal 465
3154 approach 465
3155 slowly 464
3156 plays 464
3157 normally 464
3158 buzz 464
3159 alcohol 464
3160 actor 464
3161 surprises 463
3162 psychiatrist 463
3163 pre 463
3164 plain 463
3165 attic 463
3166 who'd 462
3167 uniform 462
3168 terrified 462
3169 sons 462
3170 pet 462
3171 kristen 462
3172 cleaned 462
3173 zach 461
3174 threaten 461
3175 teaching 461
3176 mum 461
3177 motion 461
3178 fella 461
3179 enemies 461
3180 desert 461
3181 collection 461
3182 roxanne 460
3183 incident 460
3184 failure 460
3185 satisfied 459
3186 imagination 459
3187 hooked 459
3188 headache 459
3189 forgetting 459
3190 counselor 459
3191 andie 459
3192 acted 459
3193 opposite 458
3194 highest 458
3195 gross 458
3196 golden 458
3197 equipment 458
3198 badge 458
3199 tennis 457
3200 italian 457
3201 visiting 456
3202 tricia 456
3203 studio 456
3204 naturally 456
3205 frozen 456
3206 commissioner 456
3207 sakes 455
3208 lorelei 455
3209 labor 455
3210 glory 455
3211 appropriate 455
3212 africa 455
3213 trunk 454
3214 armed 454
3215 twisted 453
3216 thousands 453
3217 received 453
3218 dunno 453
3219 costume 453
3220 temporary 452
3221 sixteen 452
3222 impressive 452
3223 zone 451
3224 kitty 451
3225 kicking 451
3226 junk 451
3227 hon 451
3228 grabbed 451
3229 france 451
3230 unlike 450
3231 understands 450
3232 mercy 450
3233 describe 450
3234 wayne 449
3235 priest 449
3236 cordelia 449
3237 clients 449
3238 cable 449
3239 owns 448
3240 affect 448
3241 witnesses 447
3242 starving 447
3243 robbie 447
3244 instincts 447
3245 happily 447
3246 discussing 447
3247 deserved 447
3248 strangers 446
3249 leading 446
3250 intelligence 446
3251 host 446
3252 authority 446
3253 surveillance 445
3254 cow 445
3255 commercial 445
3256 admire 445
3257 williams 444
3258 tuesday 444
3259 shadow 444
3260 questioning 444
3261 fund 444
3262 dragged 444
3263 barn 444
3264 object 443
3265 doug 443
3266 deeply 443
3267 amp 443
3268 wrapped 442
3269 wasted 442
3270 vega 442
3271 tense 442
3272 sport 442
3273 route 442
3274 reports 442
3275 reese 442
3276 plastic 442
3277 hoped 442
3278 fellas 442
3279 election 442
3280 roommate 441
3281 pierce 441
3282 mortal 441
3283 fascinating 441
3284 chosen 441
3285 stops 440
3286 shown 440
3287 arranged 440
3288 arnold 440
3289 abandoned 440
3290 sides 439
3291 delivered 439
3292 china 439
3293 becomes 439
3294 arrangements 439
3295 agenda 439
3296 linda 438
3297 hunting 438
3298 began 438
3299 theater 437
3300 series 437
3301 literally 436
3302 propose 435
3303 howard 435
3304 honesty 435
3305 basketball 435
3306 underneath 434
3307 forces 434
3308 soldier 433
3309 services 433
3310 sauce 433
3311 review 433
3312 promises 433
3313 oz 433
3314 lecture 433
3315 greg 433
3316 eighty 433
3317 brandy 433
3318 bills 433
3319 bauer 433
3320 windows 432
3321 torn 432
3322 shocked 432
3323 relief 432
3324 nathan 432
3325 jones 432
3326 horses 432
3327 golf 432
3328 florida 432
3329 explained 432
3330 counter 432
3331 niki 431
3332 lauren 431
3333 design 431
3334 circle 431
3335 victims 430
3336 transfer 430
3337 stanley 430
3338 response 430
3339 channel 430
3340 backup 430
3341 identity 429
3342 differently 429
3343 campus 429
3344 spy 428
3345 ninety 428
3346 interests 428
3347 guide 428
3348 emma 428
3349 elliot 428
3350 deck 428
3351 biological 428
3352 vince 427
3353 sd 427
3354 pheebs 427
3355 minor 427
3356 ease 427
3357 creep 427
3358 will's 426
3359 waitress 426
3360 skills 426
3361 bobbie 426
3362 telephone 425
3363 photos 425
3364 keith 425
3365 catalina 425
3366 ripped 424
3367 raising 424
3368 scratch 423
3369 rings 423
3370 prints 423
3371 flower 423
3372 wave 422
3373 thee 422
3374 arguing 422
3375 royal 421
3376 laws 421
3377 figures 421
3378 ephram 421
3379 ellison 421
3380 asks 421
3381 writer 420
3382 reception 420
3383 pin 420
3384 oops 420
3385 gt 420
3386 diner 420
3387 annoying 420
3388 agents 420
3389 taggert 419
3390 goal 419
3391 council 419
3392 mass 418
3393 ability 418
3394 sergeant 417
3395 julian's 417
3396 international 417
3397 id 417
3398 gina 417
3399 gig 417
3400 davidson 417
3401 blast 417
3402 basic 417
3403 wing 416
3404 tradition 416
3405 towel 416
3406 steven 416
3407 jenkins 416
3408 earned 416
3409 clown 416
3410 rub 415
3411 president's 415
3412 habit 415
3413 customers 415
3414 creature 415
3415 counts 415
3416 bermuda 415
3417 actions 415
3418 snap 414
3419 roman 414
3420 react 414
3421 prime 414
3422 paranoid 414
3423 pace 414
3424 wha 413
3425 romeo 413
3426 handling 413
3427 eaten 413
3428 dahlia 413
3429 therapist 412
3430 comment 412
3431 charged 412
3432 tax 411
3433 sink 411
3434 reporter 411
3435 nurses 411
3436 beats 411
3437 priority 410
3438 johnson 410
3439 interrupting 410
3440 gain 410
3441 fed 410
3442 bennett 410
3443 warehouse 409
3444 virgin 409
3445 shy 409
3446 pattern 409
3447 loyalty 409
3448 inspector 409
3449 events 409
3450 candle 409
3451 pleasant 408
3452 media 408
3453 excuses 408
3454 duke 408
3455 castle 408
3456 threats 407
3457 samantha 407
3458 permanent 407
3459 guessing 407
3460 financial 407
3461 demand 407
3462 darla 407
3463 basket 407
3464 assault 407
3465 ali 407
3466 tend 406
3467 praying 406
3468 motive 406
3469 los 405
3470 unconscious 404
3471 trained 404
3472 stuart 404
3473 ralph 404
3474 museum 404
3475 betty 404
3476 alley 404
3477 tracks 403
3478 swimming 403
3479 range 403
3480 nap 403
3481 mysterious 403
3482 unhappy 402
3483 tone 402
3484 switched 402
3485 rappaport 402
3486 nina 402
3487 liberty 402
3488 bang 402
3489 award 402
3490 sookie 401
3491 neighbor 401
3492 loaded 401
3493 gut 401
3494 cooper 401
3495 childhood 401
3496 causing 401
3497 swore 400
3498 sample 400
3499 piss 400
3500 hundreds 400
3501 balance 400
3502 background 400
3503 toss 399
3504 mob 399
3505 misery 399
3506 central 399
3507 boots 399
3508 valentine's 398
3509 thief 398
3510 squeeze 398
3511 potter 398
3512 lobby 398
3513 hah 398
3514 goa'uld 398
3515 geez 398
3516 exercise 398
3517 ego 398
3518 drama 398
3519 al's 398
3520 patience 397
3521 noble 397
3522 katherine 397
3523 isabel 397
3524 indian 397
3525 forth 397
3526 facing 397
3527 engine 397
3528 booked 397
3529 boo 397
3530 un 396
3531 songs 396
3532 sandburg 396
3533 poker 396
3534 eighteen 396
3535 d'you 396
3536 cookie 396
3537 bury 396
3538 perform 395
3539 hayley 395
3540 everyday 395
3541 digging 395
3542 davis 395
3543 creepy 395
3544 compared 395
3545 wondered 394
3546 trail 394
3547 saint 394
3548 rotten 394
3549 liver 394
3550 hmmm 394
3551 drawn 394
3552 device 394
3553 whore 393
3554 ta 393
3555 magical 393
3556 bruce 393
3557 village 392
3558 march 392
3559 journey 392
3560 fits 392
3561 discussed 392
3562 zombie 391
3563 supply 391
3564 moral 391
3565 helpful 391
3566 attached 391
3567 timmy's 390
3568 slut 390
3569 searching 390
3570 flew 390
3571 depressed 390
3572 aliens 390
3573 aisle 390
3574 underground 389
3575 pro 389
3576 drew 389
3577 daughters 389
3578 cris 389
3579 amen 389
3580 vows 388
3581 proposal 388
3582 pit 388
3583 neighbors 388
3584 darn 388
3585 clay 388
3586 cents 388
3587 arrange 388
3588 annulment 388
3589 uses 387
3590 useless 387
3591 squad 387
3592 represent 387
3593 product 387
3594 joined 387
3595 afterwards 387
3596 adventure 387
3597 resist 386
3598 protected 386
3599 net 386
3600 marlena 386
3601 fourteen 386
3602 celebrating 386
3603 benny 386
3604 piano 385
3605 inch 385
3606 flag 385
3607 debt 385
3608 darkness 385
3609 violent 384
3610 tag 384
3611 sand 384
3612 gum 384
3613 dammit 384
3614 teal'c 383
3615 strip 383
3616 norman 383
3617 hip 383
3618 celebration 383
3619 below 383
3620 reminded 382
3621 palace 382
3622 claims 382
3623 tonight's 381
3624 replace 381
3625 phones 381
3626 paperwork 381
3627 mighty 381
3628 lloyd 381
3629 emotions 381
3630 andrew 381
3631 typical 380
3632 stubborn 380
3633 stable 380
3634 sheridan's 380
3635 pound 380
3636 pillow 380
3637 papa 380
3638 mature 380
3639 lap 380
3640 designed 380
3641 current 380
3642 canada 380
3643 bum 380
3644 tension 379
3645 tank 379
3646 suffered 379
3647 stroke 379
3648 steady 379
3649 provide 379
3650 overnight 379
3651 meanwhile 379
3652 chips 379
3653 beef 379
3654 wins 378
3655 suits 378
3656 carol 378
3657 boxes 378
3658 salt 377
3659 el 377
3660 cassadine 377
3661 express 376
3662 collect 376
3663 boy's 376
3664 ba 376
3665 tragedy 375
3666 therefore 375
3667 spoil 375
3668 libby 375
3669 realm 374
3670 profile 374
3671 degrees 374
3672 wipe 373
3673 wilson 373
3674 surgeon 373
3675 stretch 373
3676 stepped 373
3677 nephew 373
3678 neat 373
3679 limo 373
3680 fox 373
3681 confident 373
3682 anti 373
3683 victory 372
3684 perspective 372
3685 designer 371
3686 climb 371
3687 angels 371
3688 title 370
3689 suggested 370
3690 punishment 370
3691 finest 370
3692 ethan's 370
3693 stefan 369
3694 springfield 369
3695 occurred 369
3696 hint 369
3697 furniture 369
3698 blanket 369
3699 twist 368
3700 trigger 368
3701 surrounded 368
3702 surface 368
3703 proceed 368
3704 lip 368
3705 jersey 368
3706 fries 368
3707 worries 367
3708 refused 367
3709 niece 367
3710 handy 367
3711 gloves 367
3712 soap 366
3713 signature 366
3714 disappoint 366
3715 crawl 366
3716 convicted 366
3717 zoo 365
3718 result 365
3719 pages 365
3720 lit 365
3721 flip 365
3722 counsel 365
3723 cheers 365
3724 doubts 364
3725 crimes 364
3726 accusing 364
3727 when's 363
3728 shaking 363
3729 remembering 363
3730 phase 363
3731 kit 363
3732 hallway 363
3733 halfway 363
3734 bothered 363
3735 useful 362
3736 sid 362
3737 popcorn 362
3738 makeup 362
3739 madam 362
3740 louise 362
3741 jean 362
3742 gather 362
3743 cowboy 362
3744 concerns 362
3745 cia 362
3746 cameras 362
3747 blackmail 362
3748 winnie 361
3749 symptoms 361
3750 rope 361
3751 patrick 361
3752 ordinary 361
3753 imagined 361
3754 concept 361
3755 cigarette 361
3756 barb 361
3757 supportive 360
3758 memorial 360
3759 japanese 360
3760 explosion 360
3761 coleman 360
3762 bundy 360
3763 yay 359
3764 woo 359
3765 trauma 359
3766 russian 359
3767 ouch 359
3768 leo's 359
3769 furious 359
3770 cheat 359
3771 avoiding 359
3772 whew 358
3773 thick 358
3774 oooh 358
3775 boarding 358
3776 approve 358
3777 urgent 357
3778 shhh 357
3779 misunderstanding 357
3780 minister 357
3781 ellen 357
3782 drawer 357
3783 sin 356
3784 phony 356
3785 joining 356
3786 jam 356
3787 interfere 356
3788 governor 356
3789 eden 356
3790 chapter 356
3791 catching 356
3792 bargain 356
3793 warren 355
3794 tragic 355
3795 schools 355
3796 respond 355
3797 punish 355
3798 penthouse 355
3799 hop 355
3800 angle 355
3801 thou 354
3802 sherry 354
3803 remains 354
3804 rach 354
3805 ohhh 354
3806 insult 354
3807 doctor's 354
3808 bugs 354
3809 beside 354
3810 begged 354
3811 absolute 354
3812 strictly 353
3813 stefano 353
3814 socks 353
3815 senses 353
3816 british 353
3817 ups 352
3818 sneaking 352
3819 sheila 352
3820 yah 351
3821 worthy 351
3822 val 351
3823 serving 351
3824 reward 351
3825 polite 351
3826 checks 351
3827 tale 350
3828 physically 350
3829 instructions 350
3830 fooled 350
3831 blows 350
3832 tabby 349
3833 internal 349
3834 bitter 349
3835 adorable 349
3836 y'all 348
3837 tested 348
3838 suggestion 348
3839 string 348
3840 mouse 348
3841 marks 348
3842 jewelry 348
3843 debate 348
3844 com 348
3845 alike 348
3846 pitch 347
3847 lou 347
3848 jacks 347
3849 fax 347
3850 distracted 347
3851 shelter 346
3852 lovers 346
3853 lessons 346
3854 hart 346
3855 goose 346
3856 foreign 346
3857 escort 346
3858 average 346
3859 twin 345
3860 testing 345
3861 friend's 345
3862 damnit 345
3863 constable 345
3864 circus 345
3865 berg 345
3866 audition 345
3867 tune 344
3868 shoulders 344
3869 mud 344
3870 mask 344
3871 helpless 344
3872 feeding 344
3873 explains 344
3874 dated 344
3875 sucked 343
3876 robbery 343
3877 objection 343
3878 kirk 343
3879 kennedy 343
3880 collins 343
3881 christina 343
3882 behave 343
3883 valuable 342
3884 simpson 342
3885 shadows 342
3886 marcy 342
3887 gary 342
3888 creative 342
3889 courtroom 342
3890 confusing 342
3891 beast 342
3892 tub 341
3893 talented 341
3894 struck 341
3895 smarter 341
3896 mistaken 341
3897 italy 341
3898 customer 341
3899 bizarre 341
3900 scaring 340
3901 punk 340
3902 motherfucker 340
3903 holds 340
3904 focused 340
3905 angeles 340
3906 alert 340
3907 activity 340
3908 vecchio 339
3909 sticks 339
3910 singer 339
3911 reverend 339
3912 highway 339
3913 francisco 339
3914 foolish 339
3915 compliment 339
3916 blessed 339
3917 bastards 339
3918 attend 339
3919 scheme 338
3920 joanna 338
3921 marissa 337
3922 canadian 337
3923 aid 337
3924 worker 336
3925 wheelchair 336
3926 protective 336
3927 poetry 336
3928 gentle 336
3929 script 335
3930 reverse 335
3931 picnic 335
3932 knee 335
3933 intended 335
3934 construction 335
3935 cage 335
3936 wives 334
3937 wednesday 334
3938 voices 334
3939 toes 334
3940 stink 334
3941 scares 334
3942 pour 334
3943 effects 334
3944 cheated 334
3945 tower 333
3946 time's 333
3947 slide 333
3948 ruining 333
3949 recent 333
3950 jewish 333
3951 jesse 333
3952 filling 333
3953 exit 333
3954 cruise 333
3955 cottage 333
3956 corporate 333
3957 cats 333
3958 upside 332
3959 supplies 332
3960 proves 332
3961 parked 332
3962 jo 332
3963 instance 332
3964 grounds 332
3965 german 332
3966 diary 332
3967 complaining 332
3968 basis 332
3969 wounded 331
3970 thing's 331
3971 politics 331
3972 hawaii 331
3973 confessed 331
3974 wicked 330
3975 pipe 330
3976 merely 330
3977 massage 330
3978 data 330
3979 colors 330
3980 chop 330
3981 budget 330
3982 brief 330
3983 tina 329
3984 spill 329
3985 prayer 329
3986 costs 329
3987 chicks 329
3988 betray 329
3989 begins 329
3990 arrangement 329
3991 waiter 328
3992 sucker 328
3993 scam 328
3994 rats 328
3995 leslie 328
3996 fraud 328
3997 flu 328
3998 brush 328
3999 anyone's 328
4000 adopted 328