വിക്കിനിഘണ്ടു:Frequency lists/TV/2006/1001-2000

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

TV/movie frequencies[തിരുത്തുക]

See Wiktionary:Frequency lists/TV/2006/explanation

1001-2000[തിരുത്തുക]

rank word count
1001 station 2276
1002 acting 2276
1003 accept 2271
1004 blow 2268
1005 strange 2266
1006 saved 2266
1007 ivy 2266
1008 conversation 2266
1009 plane 2259
1010 mama 2257
1011 yesterday 2254
1012 lied 2251
1013 quick 2249
1014 lately 2249
1015 stuck 2240
1016 lovely 2239
1017 security 2237
1018 report 2236
1019 barbara 2235
1020 difference 2227
1021 rid 2226
1022 tv 2225
1023 adam 2219
1024 store 2217
1025 she'd 2209
1026 bag 2209
1027 mike 2205
1028 bought 2201
1029 ball 2200
1030 single 2195
1031 kevin 2192
1032 doubt 2191
1033 listening 2186
1034 major 2181
1035 walking 2180
1036 cops 2180
1037 blue 2180
1038 deep 2167
1039 dangerous 2162
1040 buffy 2162
1041 park 2160
1042 sleeping 2154
1043 chloe 2154
1044 rafe 2149
1045 shh 2142
1046 record 2140
1047 lord 2139
1048 erica 2139
1049 moved 2127
1050 join 2126
1051 key 2125
1052 captain 2117
1053 card 2113
1054 crime 2110
1055 gentlemen 2096
1056 willing 2089
1057 window 2084
1058 return 2081
1059 walked 2075
1060 guilty 2072
1061 brenda 2072
1062 likes 2070
1063 fighting 2066
1064 difficult 2065
1065 soul 2063
1066 joke 2062
1067 service 2056
1068 magic 2053
1069 favorite 2052
1070 uncle 2050
1071 promised 2047
1072 public 2045
1073 bother 2042
1074 island 2041
1075 jim 2039
1076 seriously 2036
1077 cell 2036
1078 lead 2033
1079 knowing 2032
1080 broken 2026
1081 advice 2024
1082 somehow 2023
1083 paid 2017
1084 blair 2017
1085 losing 2013
1086 push 2010
1087 helped 2010
1088 killing 2006
1089 usually 2005
1090 earlier 2005
1091 boss 2003
1092 laura 2001
1093 beginning 2001
1094 liked 1995
1095 innocent 1989
1096 doc 1989
1097 rules 1988
1098 elizabeth 1988
1099 sabrina 1985
1100 summer 1984
1101 ex 1979
1102 cop 1976
1103 learned 1971
1104 thirty 1956
1105 risk 1954
1106 letting 1954
1107 phillip 1950
1108 speaking 1945
1109 officer 1945
1110 ridiculous 1943
1111 support 1942
1112 afternoon 1941
1113 eric 1940
1114 born 1936
1115 dreams 1935
1116 apologize 1932
1117 seat 1930
1118 nervous 1930
1119 across 1928
1120 song 1925
1121 olivia 1923
1122 charge 1923
1123 patient 1919
1124 cassie 1919
1125 boat 1915
1126 how'd 1913
1127 brain 1911
1128 hide 1910
1129 detective 1910
1130 aaron 1908
1131 kendall 1907
1132 general 1907
1133 tom 1906
1134 planning 1906
1135 nine 1906
1136 huge 1904
1137 breakfast 1901
1138 horrible 1900
1139 age 1899
1140 awful 1893
1141 pleasure 1889
1142 driving 1889
1143 hanging 1888
1144 picked 1887
1145 system 1885
1146 sell 1885
1147 quit 1885
1148 apparently 1885
1149 dying 1883
1150 notice 1872
1151 josh 1868
1152 congratulations 1868
1153 chief 1867
1154 faith 1865
1155 simon 1859
1156 gay 1859
1157 ho 1857
1158 one's 1856
1159 month 1856
1160 visit 1855
1161 hal 1852
1162 could've 1852
1163 c'mon 1851
1164 aw 1845
1165 edmund 1844
1166 brady 1841
1167 letter 1839
1168 decide 1837
1169 american 1835
1170 double 1834
1171 troy 1833
1172 sad 1832
1173 press 1832
1174 forward 1827
1175 fool 1825
1176 showed 1823
1177 smell 1822
1178 seemed 1816
1179 mary 1815
1180 spell 1813
1181 courtney 1812
1182 memory 1811
1183 mark 1809
1184 alan 1805
1185 pictures 1804
1186 paris 1804
1187 slow 1794
1188 joe 1794
1189 tim 1788
1190 seconds 1788
1191 hungry 1786
1192 board 1786
1193 position 1784
1194 hearing 1784
1195 roz 1782
1196 kitchen 1778
1197 ma'am 1777
1198 bob 1776
1199 force 1775
1200 fly 1774
1201 during 1773
1202 space 1767
1203 should've 1767
1204 realized 1767
1205 experience 1767
1206 kick 1761
1207 others 1758
1208 grab 1757
1209 mother's 1754
1210 p 1751
1211 sharon 1750
1212 discuss 1749
1213 third 1747
1214 cat 1742
1215 fifty 1737
1216 responsible 1735
1217 jennifer 1732
1218 philip 1731
1219 miles 1731
1220 fat 1730
1221 reading 1729
1222 idiot 1729
1223 yep 1728
1224 rock 1728
1225 rich 1725
1226 suddenly 1723
1227 agent 1721
1228 bunch 1720
1229 destroy 1717
1230 bucks 1717
1231 track 1714
1232 shoes 1713
1233 scene 1712
1234 peace 1711
1235 arms 1707
1236 demon 1703
1237 diane 1700
1238 bridget 1697
1239 brad 1694
1240 low 1690
1241 livvie 1689
1242 consider 1689
1243 papers 1688
1244 medical 1687
1245 incredible 1687
1246 witch 1684
1247 er 1683
1248 drunk 1682
1249 attorney 1682
1250 charlie 1681
1251 tells 1675
1252 knock 1674
1253 karen 1673
1254 ways 1672
1255 eh 1671
1256 belle 1671
1257 cash 1670
1258 gives 1660
1259 department 1660
1260 nose 1658
1261 skye 1655
1262 turns 1653
1263 keeps 1651
1264 beer 1651
1265 jealous 1643
1266 drug 1639
1267 molly 1638
1268 sooner 1637
1269 cares 1635
1270 plenty 1634
1271 extra 1634
1272 tea 1628
1273 won 1627
1274 attack 1627
1275 ground 1626
1276 whose 1624
1277 outta 1621
1278 kyle 1618
1279 l 1617
1280 weekend 1616
1281 matters 1614
1282 wrote 1613
1283 type 1612
1284 father's 1611
1285 alex 1609
1286 gosh 1602
1287 opportunity 1601
1288 king 1600
1289 impossible 1600
1290 books 1600
1291 machine 1599
1292 waste 1596
1293 th 1596
1294 pretend 1593
1295 named 1591
1296 danger 1585
1297 wall 1581
1298 liz 1581
1299 ian 1580
1300 henry 1580
1301 jump 1576
1302 eating 1576
1303 proof 1573
1304 complete 1572
1305 slept 1570
1306 career 1567
1307 arrest 1567
1308 star 1566
1309 phyllis 1561
1310 mac 1561
1311 breathe 1561
1312 perfectly 1559
1313 warm 1557
1314 pulled 1557
1315 maria 1553
1316 twice 1551
1317 easier 1547
1318 killer 1544
1319 goin 1543
1320 dating 1543
1321 suit 1542
1322 romantic 1542
1323 drugs 1537
1324 comfortable 1534
1325 isaac 1532
1326 powers 1531
1327 finds 1530
1328 checked 1530
1329 fit 1527
1330 divorce 1526
1331 begin 1526
1332 ourselves 1525
1333 closer 1523
1334 ruin 1521
1335 although 1520
1336 smile 1516
1337 laugh 1515
1338 fish 1515
1339 abigail 1515
1340 treat 1513
1341 god's 1512
1342 fear 1512
1343 anna 1509
1344 what'd 1508
1345 simone 1508
1346 amber 1505
1347 guy's 1504
1348 otherwise 1499
1349 excited 1499
1350 mail 1497
1351 hiding 1496
1352 cost 1496
1353 green 1494
1354 stole 1493
1355 pacey 1492
1356 noticed 1492
1357 liza 1491
1358 fired 1490
1359 daphne 1490
1360 whitney 1489
1361 excellent 1486
1362 lived 1485
1363 bringing 1483
1364 pop 1481
1365 piper 1481
1366 bottom 1480
1367 note 1479
1368 sudden 1477
1369 church 1474
1370 bathroom 1474
1371 flight 1473
1372 chad 1473
1373 la 1472
1374 honestly 1472
1375 sing 1469
1376 katie 1469
1377 foot 1468
1378 games 1467
1379 glass 1466
1380 n 1464
1381 mitch 1464
1382 remind 1460
1383 bank 1460
1384 rory 1459
1385 charges 1459
1386 witness 1457
1387 finding 1456
1388 places 1455
1389 tree 1453
1390 dare 1453
1391 hardly 1449
1392 that'll 1446
1393 u 1444
1394 interest 1443
1395 steal 1442
1396 princess 1441
1397 silly 1439
1398 contact 1436
1399 teach 1434
1400 shop 1432
1401 plus 1431
1402 colonel 1429
1403 fresh 1427
1404 trial 1426
1405 invited 1423
1406 roll 1422
1407 radio 1422
1408 art 1418
1409 reach 1415
1410 heh 1415
1411 dirty 1415
1412 choose 1414
1413 emergency 1413
1414 dropped 1413
1415 butt 1413
1416 credit 1412
1417 obvious 1410
1418 cry 1410
1419 locked 1409
1420 larry 1408
1421 loving 1407
1422 positive 1404
1423 nuts 1404
1424 agreed 1403
1425 prue 1402
1426 price 1402
1427 goodbye 1402
1428 condition 1400
1429 guard 1398
1430 fuckin 1398
1431 grow 1396
1432 cake 1395
1433 mood 1393
1434 dad's 1392
1435 bianca 1390
1436 total 1389
1437 crap 1389
1438 crying 1385
1439 paige 1383
1440 k 1383
1441 belong 1382
1442 lay 1381
1443 partner 1380
1444 trick 1379
1445 pressure 1379
1446 ohh 1378
1447 arm 1376
1448 dressed 1375
1449 cup 1375
1450 lies 1373
1451 bus 1373
1452 taste 1372
1453 neck 1371
1454 south 1369
1455 something's 1369
1456 nurse 1369
1457 raise 1366
1458 land 1366
1459 cross 1366
1460 lots 1365
1461 mister 1363
1462 carry 1363
1463 group 1360
1464 whoever 1358
1465 eddie 1358
1466 drinking 1357
1467 they'd 1356
1468 breaking 1355
1469 file 1352
1470 lock 1349
1471 computer 1349
1472 yo 1347
1473 rebecca 1347
1474 wine 1346
1475 closed 1346
1476 writing 1345
1477 spot 1344
1478 paying 1341
1479 study 1340
1480 assume 1340
1481 asleep 1339
1482 man's 1337
1483 turning 1336
1484 legal 1335
1485 justice 1335
1486 viki 1334
1487 chandler 1331
1488 bedroom 1331
1489 shower 1330
1490 nikolas 1328
1491 camera 1328
1492 fill 1325
1493 reasons 1323
1494 forty 1323
1495 bigger 1322
1496 nope 1321
1497 keys 1321
1498 starr 1319
1499 breath 1319
1500 doctors 1316
1501 pants 1313
1502 freak 1311
1503 level 1308
1504 french 1308
1505 movies 1307
1506 gee 1307
1507 monica 1306
1508 action 1306
1509 area 1305
1510 folks 1303
1511 steve 1302
1512 cream 1301
1513 ugh 1300
1514 continue 1298
1515 focus 1294
1516 wild 1293
1517 truly 1293
1518 jill 1292
1519 desk 1292
1520 convince 1292
1521 client 1290
1522 threw 1286
1523 taylor 1286
1524 band 1284
1525 hurts 1282
1526 charles 1280
1527 spending 1279
1528 neil 1274
1529 field 1274
1530 allow 1274
1531 grand 1273
1532 answers 1273
1533 shirt 1272
1534 chair 1271
1535 christ 1270
1536 allowed 1270
1537 rough 1269
1538 doin 1269
1539 sees 1268
1540 government 1267
1541 harry 1263
1542 ought 1262
1543 empty 1261
1544 round 1260
1545 lights 1260
1546 insane 1260
1547 hall 1259
1548 hat 1257
1549 bastard 1257
1550 wind 1251
1551 shows 1251
1552 aware 1251
1553 dealing 1250
1554 pack 1249
1555 meaning 1248
1556 flowers 1247
1557 tight 1246
1558 hurting 1245
1559 ship 1244
1560 subject 1242
1561 guest 1242
1562 mom's 1241
1563 chicken 1240
1564 pal 1237
1565 match 1237
1566 elaine 1237
1567 arrested 1237
1568 sun 1236
1569 rachel 1235
1570 salem 1233
1571 confused 1233
1572 surgery 1232
1573 expecting 1232
1574 deacon 1232
1575 colleen 1232
1576 unfortunately 1229
1577 goddamn 1229
1578 lab 1227
1579 passed 1226
1580 bottle 1225
1581 beyond 1225
1582 whenever 1224
1583 pool 1224
1584 opinion 1223
1585 naked 1221
1586 held 1221
1587 common 1221
1588 starts 1218
1589 jerk 1218
1590 secrets 1217
1591 falling 1217
1592 played 1216
1593 necessary 1215
1594 barely 1215
1595 dancing 1214
1596 health 1213
1597 tests 1211
1598 copy 1211
1599 keri 1210
1600 video 1209
1601 cousin 1209
1602 planned 1208
1603 vanessa 1207
1604 dry 1207
1605 ahem 1206
1606 twelve 1204
1607 simply 1202
1608 tess 1201
1609 scott 1199
1610 skin 1198
1611 often 1195
1612 english 1194
1613 fifteen 1193
1614 spirit 1192
1615 speech 1192
1616 names 1191
1617 issue 1191
1618 orders 1190
1619 nah 1190
1620 final 1189
1621 michelle 1188
1622 america 1187
1623 st 1186
1624 results 1185
1625 code 1185
1626 ned 1184
1627 bonnie 1184
1628 w 1181
1629 believed 1181
1630 complicated 1180
1631 umm 1178
1632 research 1177
1633 nowhere 1177
1634 escape 1177
1635 biggest 1177
1636 restaurant 1176
1637 page 1176
1638 grateful 1174
1639 usual 1173
1640 burn 1173
1641 chicago 1171
1642 austin 1171
1643 address 1166
1644 within 1165
1645 someplace 1165
1646 screw 1165
1647 everywhere 1165
1648 train 1164
1649 film 1164
1650 regret 1163
1651 goodness 1163
1652 mistakes 1162
1653 heaven 1160
1654 details 1158
1655 responsibility 1157
1656 suspect 1156
1657 corner 1154
1658 hero 1153
1659 dumb 1153
1660 terrific 1152
1661 peter 1151
1662 mission 1151
1663 further 1150
1664 amy 1150
1665 gas 1149
1666 whoo 1148
1667 hole 1148
1668 memories 1147
1669 o'clock 1146
1670 brian 1146
1671 truck 1144
1672 following 1144
1673 ended 1144
1674 nobody's 1142
1675 margo 1140
1676 teeth 1138
1677 ruined 1137
1678 hank 1137
1679 split 1135
1680 reva 1135
1681 bear 1135
1682 airport 1135
1683 bite 1132
1684 smoke 1130
1685 stenbeck 1128
1686 older 1128
1687 liar 1128
1688 horse 1126
1689 gwen 1124
1690 showing 1123
1691 van 1122
1692 project 1121
1693 cards 1121
1694 desperate 1118
1695 themselves 1117
1696 search 1117
1697 pathetic 1115
1698 damage 1115
1699 spoke 1114
1700 quickly 1114
1701 scare 1111
1702 marah 1111
1703 g 1111
1704 beach 1108
1705 mia 1105
1706 brown 1105
1707 afford 1103
1708 vote 1102
1709 settle 1102
1710 gold 1101
1711 re 1100
1712 mentioned 1100
1713 ed 1099
1714 due 1098
1715 passion 1095
1716 y 1094
1717 stayed 1094
1718 rule 1093
1719 friday 1092
1720 checking 1092
1721 tie 1091
1722 hired 1091
1723 upon 1090
1724 rush 1089
1725 tad 1087
1726 heads 1087
1727 concern 1087
1728 blew 1087
1729 natural 1086
1730 alcazar 1086
1731 kramer 1085
1732 champagne 1085
1733 connection 1083
1734 tickets 1082
1735 kate 1082
1736 finger 1081
1737 happiness 1080
1738 form 1079
1739 saving 1078
1740 kissing 1078
1741 martin 1077
1742 hated 1077
1743 personally 1076
1744 suggest 1075
1745 prepared 1073
1746 build 1073
1747 leg 1072
1748 onto 1071
1749 leaves 1071
1750 downstairs 1071
1751 ticket 1070
1752 it'd 1070
1753 taught 1069
1754 loose 1069
1755 holy 1068
1756 staff 1067
1757 sea 1067
1758 asa 1067
1759 planet 1066
1760 duty 1063
1761 convinced 1063
1762 throwing 1060
1763 defense 1060
1764 harvey 1059
1765 kissed 1054
1766 legs 1052
1767 dave 1052
1768 according 1052
1769 loud 1051
1770 practice 1049
1771 andy 1047
1772 jess 1046
1773 saturday 1044
1774 colin 1044
1775 bright 1044
1776 amanda 1044
1777 fraser 1043
1778 f 1043
1779 babies 1043
1780 army 1043
1781 where'd 1042
1782 warning 1042
1783 miracle 1042
1784 carrying 1041
1785 flying 1039
1786 caleb 1039
1787 blind 1039
1788 queen 1038
1789 ugly 1037
1790 shopping 1037
1791 hates 1036
1792 someone's 1035
1793 seth 1035
1794 monster 1034
1795 sight 1033
1796 vampire 1032
1797 rosanna 1031
1798 bride 1031
1799 coat 1030
1800 account 1030
1801 states 1029
1802 clearly 1028
1803 celebrate 1028
1804 nicole 1026
1805 brilliant 1026
1806 wanting 1024
1807 allison 1023
1808 add 1023
1809 moon 1022
1810 forrester 1022
1811 lips 1021
1812 custody 1020
1813 center 1020
1814 screwed 1019
1815 buying 1019
1816 size 1017
1817 toast 1016
1818 thoughts 1016
1819 isabella 1015
1820 student 1012
1821 stories 1011
1822 however 1011
1823 professional 1010
1824 stars 1008
1825 reality 1008
1826 jimmy 1008
1827 birth 1008
1828 lexie 1007
1829 attitude 1007
1830 advantage 1007
1831 grandfather 1006
1832 sami 1005
1833 sold 1004
1834 opened 1001
1835 lily 1001
1836 grandma 1001
1837 beg 1000
1838 edward 998
1839 changes 998
1840 diego 997
1841 cole 997
1842 someday 996
1843 grade 996
1844 cheese 996
1845 roof 995
1846 kenny 995
1847 bobby 995
1848 pizza 994
1849 brothers 994
1850 x 993
1851 signed 993
1852 bird 993
1853 ahh 993
1854 marrying 992
1855 powerful 991
1856 grown 991
1857 grandmother 990
1858 fake 990
1859 opening 988
1860 sally 987
1861 stephanie 986
1862 expected 986
1863 eventually 985
1864 must've 984
1865 ideas 984
1866 exciting 984
1867 covered 984
1868 parker 983
1869 de 983
1870 familiar 981
1871 bomb 981
1872 bout 980
1873 television 979
1874 harmony 978
1875 color 978
1876 heavy 977
1877 schedule 976
1878 records 976
1879 h 976
1880 dollar 976
1881 capable 976
1882 master 975
1883 numbers 974
1884 toby 973
1885 practically 973
1886 including 973
1887 correct 973
1888 clue 973
1889 forgotten 972
1890 immediately 971
1891 appointment 971
1892 social 968
1893 nature 968
1894 ú 967
1895 deserves 965
1896 west 961
1897 blake 961
1898 teacher 960
1899 threat 959
1900 frankie 959
1901 bloody 957
1902 lonely 956
1903 kelly 955
1904 ordered 954
1905 shame 953
1906 brittany 953
1907 local 952
1908 jacket 952
1909 hook 952
1910 destroyed 952
1911 scary 951
1912 loser 951
1913 investigation 951
1914 above 951
1915 jamal 950
1916 invite 950
1917 shooting 948
1918 merry 948
1919 port 947
1920 precious 946
1921 lesson 944
1922 roy 943
1923 criminal 943
1924 growing 941
1925 caused 940
1926 victim 939
1927 professor 938
1928 followed 937
1929 funeral 936
1930 nothing's 934
1931 dean 934
1932 considering 934
1933 burning 934
1934 couch 932
1935 strength 930
1936 harder 930
1937 loss 929
1938 view 928
1939 gia 928
1940 beauty 926
1941 sisters 925
1942 everybody's 924
1943 several 923
1944 pushed 922
1945 nicholas 921
1946 written 920
1947 somebody's 920
1948 shock 920
1949 pushing 918
1950 heat 917
1951 chocolate 917
1952 greatest 916
1953 holden 915
1954 miserable 914
1955 corinthos 914
1956 nightmare 913
1957 energy 912
1958 brings 912
1959 zander 911
1960 character 911
1961 became 911
1962 famous 910
1963 enemy 910
1964 crash 910
1965 chances 910
1966 sending 909
1967 recognize 909
1968 healthy 907
1969 boring 907
1970 feed 906
1971 engaged 906
1972 sarah 905
1973 percent 904
1974 headed 904
1975 brandon 904
1976 lines 903
1977 treated 902
1978 purpose 901
1979 north 901
1980 knife 901
1981 rights 900
1982 drag 900
1983 san 899
1984 fan 899
1985 badly 899
1986 speed 898
1987 santa 898
1988 hire 898
1989 curious 898
1990 paint 897
1991 pardon 896
1992 jackson 896
1993 built 896
1994 behavior 896
1995 closet 895
1996 candy 895
1997 helena 893
1998 warn 892
1999 gorgeous 892
2000 post 891