ഏറ്റവുമധികം കണ്ണികളാൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 05:23, 10 ജനുവരി 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

Updates for this page are running twice a month.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഒരു‏‎ (8,050 കണ്ണികൾ)
 2. വിക്കിനിഘണ്ടു‏‎ (2,088 കണ്ണികൾ)
 3. വിക്കിനിഘണ്ടു:എഴുത്തുകളരി‏‎ (2,006 കണ്ണികൾ)
 4. സഹായം:എങ്ങിനെ താളുകൾ സംശോധിക്കാം‏‎ (2,000 കണ്ണികൾ)
 5. സഹായം:ഉള്ളടക്കം‏‎ (1,996 കണ്ണികൾ)
 6. സഹായം:ഐ.ആർ.സി.‏‎ (1,992 കണ്ണികൾ)
 7. സഹായം:Tutorial‏‎ (1,990 കണ്ണികൾ)
 8. സഹായം:ടൈപ്പിംഗ്‌‏‎ (1,990 കണ്ണികൾ)
 9. വിക്കിനിഘണ്ടു:നിർ‌വചനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ശൈലി‏‎ (1,987 കണ്ണികൾ)
 10. സഹായം:Searching‏‎ (1,986 കണ്ണികൾ)
 11. ഇംഗ്ലീഷ്‏‎ (1,906 കണ്ണികൾ)
 12. ‏‎ (1,743 കണ്ണികൾ)
 13. ഒരുതരം‏‎ (1,630 കണ്ണികൾ)
 14. ചെയ്യുക‏‎ (1,623 കണ്ണികൾ)
 15. ഒരിനം‏‎ (1,568 കണ്ണികൾ)
 16. മറ്റും‏‎ (1,565 കണ്ണികൾ)
 17. സംബന്ധിച്ച‏‎ (1,200 കണ്ണികൾ)
 18. ഒന്ന്‏‎ (1,191 കണ്ണികൾ)
 19. ‏‎ (1,162 കണ്ണികൾ)
 20. വലിയ‏‎ (1,085 കണ്ണികൾ)
 21. പ്ര‏‎ (1,052 കണ്ണികൾ)
 22. സംസ്കൃതം‏‎ (952 കണ്ണികൾ)
 23. ശിവൻ‏‎ (942 കണ്ണികൾ)
 24. ചെറിയ‏‎ (941 കണ്ണികൾ)
 25. ഉപയോക്താവ്:Jacob.jose‏‎ (891 കണ്ണികൾ)
 26. എന്ന‏‎ (863 കണ്ണികൾ)
 27. ഉദ്‏‎ (804 കണ്ണികൾ)
 28. സ്ഥലം‏‎ (780 കണ്ണികൾ)
 29. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Jotterbot‏‎ (776 കണ്ണികൾ)
 30. ഉപയോക്താവ്:Jotterbot‏‎ (776 കണ്ണികൾ)
 31. ആൾ‏‎ (769 കണ്ണികൾ)
 32. അവസ്ഥ‏‎ (767 കണ്ണികൾ)
 33. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Jacob.jose‏‎ (756 കണ്ണികൾ)
 34. ഉപ‏‎ (748 കണ്ണികൾ)
 35. സ്ത്രീ‏‎ (735 കണ്ണികൾ)
 36. വിക്കിപീഡിയ‏‎ (683 കണ്ണികൾ)
 37. വിഷ്ണു‏‎ (627 കണ്ണികൾ)
 38. ചെയ്യുന്ന‏‎ (626 കണ്ണികൾ)
 39. ഉദാ‏‎ (625 കണ്ണികൾ)
 40. ഭാഗം‏‎ (617 കണ്ണികൾ)
 41. വളരെ‏‎ (562 കണ്ണികൾ)
 42. ഉപയോക്താവ്:Vssun‏‎ (557 കണ്ണികൾ)
 43. വെള്ളം‏‎ (554 കണ്ണികൾ)
 44. അഗ്നി‏‎ (550 കണ്ണികൾ)
 45. ബഹുവചനം‏‎ (547 കണ്ണികൾ)
 46. ഉപയോഗിക്കുന്ന‏‎ (542 കണ്ണികൾ)
 47. അവ‏‎ (525 കണ്ണികൾ)
 48. പ്രയോഗം‏‎ (524 കണ്ണികൾ)
 49. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Vssun‏‎ (521 കണ്ണികൾ)
 50. വരുത്തുക‏‎ (515 കണ്ണികൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)