ഏറ്റവുമധികം വർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 18:49, 13 ജനുവരി 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. in‏‎ (66 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 2. earth‏‎ (57 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 3. well‏‎ (54 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 4. can‏‎ (35 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 5. set‏‎ (33 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 6. left‏‎ (31 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 7. to‏‎ (31 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 8. or‏‎ (31 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 9. un‏‎ (30 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 10. and‏‎ (28 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 11. verb‏‎ (26 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 12. still‏‎ (22 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 13. bird‏‎ (22 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 14. acquit‏‎ (20 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 15. something‏‎ (20 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 16. so‏‎ (20 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 17. little‏‎ (19 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 18. of‏‎ (19 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 19. മുഖം‏‎ (19 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 20. even‏‎ (19 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 21. no‏‎ (16 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 22. down‏‎ (16 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 23. A‏‎ (15 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 24. original‏‎ (15 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 25. calque‏‎ (15 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 26. just‏‎ (15 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 27. am‏‎ (15 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 28. പക്ഷി‏‎ (14 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 29. that‏‎ (14 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 30. gravy‏‎ (13 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 31. will‏‎ (13 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 32. stop‏‎ (13 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 33. on‏‎ (13 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 34. consummate‏‎ (13 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 35. pauses‏‎ (12 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 36. primes‏‎ (12 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 37. graves‏‎ (12 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 38. arms‏‎ (12 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 39. bases‏‎ (12 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 40. over‏‎ (12 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 41. into‏‎ (11 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 42. tomes‏‎ (11 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 43. ‏‎ (11 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 44. inclines‏‎ (11 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 45. tortures‏‎ (11 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 46. window‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 47. saw‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 48. grub‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 49. incident‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 50. husband‏‎ (10 വർഗ്ഗങ്ങൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:കൂടുതൽ_വർഗ്ഗങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്