ഏറ്റവുമധികം തിരുത്തപ്പെട്ട താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 01:17, 11 ജനുവരി 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

Updates for this page are running twice a month.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. പ്രധാന താൾ‏‎ (93 പതിപ്പുകൾ)
 2. A‏‎ (65 പതിപ്പുകൾ)
 3. I‏‎ (55 പതിപ്പുകൾ)
 4. banana‏‎ (52 പതിപ്പുകൾ)
 5. B‏‎ (51 പതിപ്പുകൾ)
 6. water‏‎ (47 പതിപ്പുകൾ)
 7. C‏‎ (47 പതിപ്പുകൾ)
 8. സൂര്യൻ‏‎ (45 പതിപ്പുകൾ)
 9. book‏‎ (44 പതിപ്പുകൾ)
 10. bird‏‎ (43 പതിപ്പുകൾ)
 11. computer‏‎ (43 പതിപ്പുകൾ)
 12. a‏‎ (41 പതിപ്പുകൾ)
 13. O‏‎ (41 പതിപ്പുകൾ)
 14. abandon‏‎ (41 പതിപ്പുകൾ)
 15. S‏‎ (40 പതിപ്പുകൾ)
 16. key‏‎ (39 പതിപ്പുകൾ)
 17. L‏‎ (39 പതിപ്പുകൾ)
 18. W‏‎ (38 പതിപ്പുകൾ)
 19. കടൽ‏‎ (37 പതിപ്പുകൾ)
 20. വിഗ്രഹിക്കുക‏‎ (37 പതിപ്പുകൾ)
 21. D‏‎ (37 പതിപ്പുകൾ)
 22. disease‏‎ (36 പതിപ്പുകൾ)
 23. പശു‏‎ (36 പതിപ്പുകൾ)
 24. abdomen‏‎ (36 പതിപ്പുകൾ)
 25. വെള്ളം‏‎ (36 പതിപ്പുകൾ)
 26. abuse‏‎ (36 പതിപ്പുകൾ)
 27. fish‏‎ (36 പതിപ്പുകൾ)
 28. China‏‎ (36 പതിപ്പുകൾ)
 29. ability‏‎ (35 പതിപ്പുകൾ)
 30. stop‏‎ (35 പതിപ്പുകൾ)
 31. top‏‎ (35 പതിപ്പുകൾ)
 32. wind‏‎ (35 പതിപ്പുകൾ)
 33. adjective‏‎ (35 പതിപ്പുകൾ)
 34. bad‏‎ (35 പതിപ്പുകൾ)
 35. beer‏‎ (34 പതിപ്പുകൾ)
 36. one‏‎ (34 പതിപ്പുകൾ)
 37. brother‏‎ (34 പതിപ്പുകൾ)
 38. rain‏‎ (34 പതിപ്പുകൾ)
 39. allow‏‎ (34 പതിപ്പുകൾ)
 40. E‏‎ (34 പതിപ്പുകൾ)
 41. child‏‎ (34 പതിപ്പുകൾ)
 42. man‏‎ (34 പതിപ്പുകൾ)
 43. dog‏‎ (34 പതിപ്പുകൾ)
 44. R‏‎ (34 പതിപ്പുകൾ)
 45. about‏‎ (33 പതിപ്പുകൾ)
 46. language‏‎ (33 പതിപ്പുകൾ)
 47. and‏‎ (33 പതിപ്പുകൾ)
 48. air‏‎ (33 പതിപ്പുകൾ)
 49. male‏‎ (33 പതിപ്പുകൾ)
 50. tree‏‎ (33 പതിപ്പുകൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:കൂടുതൽ_പുനരവലോകനങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്