വിക്കിനിഘണ്ടു:Frequency lists/PG/2005/10/7001-8000

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

Wiktionary:Frequency lists/PG/2005/10/6001-7000

7001 - 8000[തിരുത്തുക]

dictionary = 4638.91 ishmael = 4638.35 erroneous = 4637.79 rend = 4637.79 wad = 4637.79 willie = 4637.22 galley = 4636.66 bart = 4635.53 outlet = 4634.41 vehemently = 4633.84 submarine = 4633.28 limestone = 4629.90 drowsy = 4628.78 heritage = 4627.65 exasperated = 4626.53 ethical = 4623.15 unintelligible = 4619.21 museum = 4617.52 clerical = 4615.26 carlos = 4612.45 adjustment = 4607.94 glasgow = 4606.82 bohemia = 4606.26 sample = 4605.13 charging = 4603.44 gallows = 4602.31 adult = 4601.75 persist = 4601.75 vacation = 4598.94 eleventh = 4598.37 pathway = 4598.37 ache = 4595.56 peers = 4594.99 sarcasm = 4594.99 wardrobe = 4594.99 verdure = 4589.93 a.m. = 4589.36 pueblo = 4588.80 primarily = 4587.68 omen = 4586.55 meddle = 4585.99 adelaide = 4585.42 vanilla = 4585.42 pernicious = 4583.73 fitness = 4582.04 bleak = 4580.92 engineers = 4580.36 haven = 4577.54 bitten = 4576.98 discerned = 4576.98 austere = 4575.29 charcoal = 4575.29 archie = 4570.78 smitten = 4570.22 spotted = 4567.41 twin = 4566.84 velocity = 4565.15 traverse = 4563.46 finance = 4560.65 martyrdom = 4560.65 masterpiece = 4560.65 participation = 4560.09 adjective = 4558.40 baths = 4555.58 mildly = 4551.64 gum = 4548.83 minimum = 4548.26 inseparable = 4547.14 turbulent = 4543.19 unimportant = 4540.94 bower = 4538.13 installed = 4537.00 commodore = 4535.88 overlook = 4535.88 customer = 4530.24 cedar = 4529.12 circumference = 4527.43 helpful = 4526.87 mellow = 4526.87 clan = 4524.05 ensure = 4522.36 prima = 4522.36 click = 4521.80 temperance = 4520.67 ownership = 4519.55 lily = 4517.86 benefactor = 4516.73 butcher = 4516.73 watery = 4516.73 dart = 4515.61 unaware = 4515.61 sledge = 4512.79 damascus = 4510.54 barking = 4509.41 candy = 4507.16 calendar = 4506.60 bamboo = 4504.34 jamaica = 4504.34 spit = 4503.78 satisfying = 4503.22

7101 - 7200[തിരുത്തുക]

gear = 4502.09 railing = 4501.53 mystical = 4500.97 guinea = 4498.71 sanctity = 4497.59 administer = 4493.65 puissance = 4490.27 pallid = 4489.71 arena = 4489.14 momentous = 4488.58 crisp = 4487.45 marsh = 4486.33 disgusting = 4485.76 nightmare = 4484.64 independently = 4482.95 rag = 4480.70 sine = 4480.70 reed = 4476.76 aggressive = 4475.63 butterfly = 4473.38 limp = 4473.38 dc = 4472.81 listener = 4472.25 blunt = 4471.69 adventurer = 4468.87 provides = 4466.62 periodical = 4462.68 coil = 4458.18 inherit = 4458.18 scrupulous = 4457.05 administrative = 4450.86 dealer = 4450.86 parapet = 4447.48 recreation = 4447.48 e'er = 4444.66 unsatisfactory = 4444.66 chart = 4444.10 stride = 4444.10 redress = 4441.85 boom = 4439.03 sub = 4434.53 recital = 4433.40 alphabet = 4431.15 initial = 4431.15 mutiny = 4430.59 stairway = 4430.02 nut = 4427.77 glitter = 4423.83 deuce = 4422.14 traveler = 4421.01 danube = 4418.76 nang = 4418.76 inhabit = 4415.95 repute = 4414.26 philippines = 4413.13 weighty = 4412.57 texture = 4411.44 lire = 4410.88 timidity = 4410.88 continental = 4409.19 wretchedness = 4405.81 arrogance = 4404.12 prestige = 4404.12 folding = 4400.18 officially = 4399.62 chivalrous = 4396.80 analogous = 4396.24 pp = 4394.55 chilly = 4393.43 meg = 4392.30 hazel = 4391.74 digestion = 4387.79 butt = 4386.11 clifford = 4385.54 dexterity = 4384.98 chaps = 4383.85 nets = 4382.73 poorly = 4382.16 reformation = 4381.60 populous = 4381.04 contrivance = 4378.22 ulster = 4378.22 potato = 4376.53 thoughtless = 4375.97 tank = 4375.41 reliable = 4374.84 varies = 4374.28 thigh = 4373.72 lash = 4370.90 lease = 4370.34 humiliating = 4369.78 midday = 4368.09 averse = 4366.96 stupendous = 4362.46 chris = 4359.64 aright = 4359.08 bouquet = 4357.39 stroll = 4355.70 birmingham = 4354.01 composer = 4353.45

7201 - 7300[തിരുത്തുക]

defiant = 4350.63 stale = 4348.94 consummate = 4348.38 ftp = 4341.63 womb = 4339.94 serviceable = 4338.25 raid = 4335.43 inspector = 4329.24 seaman = 4329.24 translations = 4329.24 oats = 4328.11 mythology = 4323.04 extant = 4320.79 stability = 4319.10 scatter = 4317.98 whim = 4317.98 ether = 4316.29 swine = 4315.73 premature = 4314.04 continuation = 4308.41 esp = 4307.84 pier = 4306.72 playful = 4306.15 gauge = 4305.03 sceptre = 4303.90 kinder = 4301.09 translate = 4298.83 barber = 4298.27 giddy = 4296.58 magician = 4296.02 brazen = 4295.46 blot = 4293.20 distinctive = 4293.20 infamy = 4292.64 privacy = 4285.88 streak = 4285.88 caress = 4284.76 teddy = 4284.76 epistle = 4282.51 ponderous = 4280.25 lessen = 4279.13 illumination = 4276.31 disclose = 4275.19 solar = 4274.62 dispense = 4273.50 rivalry = 4270.68 regarder = 4270.12 pestilence = 4268.43 repulsive = 4268.43 unjustly = 4268.43 vocabulary = 4268.43 scare = 4266.74 rout = 4266.18 banish = 4265.61 intoxicated = 4263.36 bough = 4262.80 conform = 4261.67 friction = 4261.67 bang = 4259.42 crafty = 4258.86 capricious = 4258.29 sup = 4257.17 shun = 4255.48 wholesale = 4255.48 truthful = 4253.23 gin = 4250.41 maker = 4250.41 particle = 4250.41 anarchy = 4248.72 mortar = 4245.91 oratory = 4244.22 jerk = 4240.84 vicar = 4240.84 bucket = 4236.90 eddy = 4236.34 dotted = 4235.77 frog = 4234.65 skipper = 4233.52 noah = 4232.96 bathe = 4230.71 corinth = 4230.71 inexhaustible = 4230.71 distraction = 4230.14 collapse = 4227.89 lava = 4227.89 avert = 4227.33 comforting = 4226.76 acquaint = 4225.64 matron = 4225.64 paltry = 4225.64 reproduction = 4225.64 ll = 4225.08 receiver = 4223.95 canton = 4219.44 consistency = 4218.32 erection = 4218.32 genesis = 4217.76 entreaty = 4217.19 steve = 4215.50 exclaim = 4214.94

7301 - 7400[തിരുത്തുക]

oscar = 4214.38 internet = 4213.81 lore = 4213.25 nightly = 4212.69 precarious = 4212.69 grate = 4211.00 profile = 4208.18 vara = 4206.49 audacious = 4203.12 moor = 4202.55 nominal = 4202.55 slate = 4201.99 albeit = 4200.30 parchment = 4197.49 saxony = 4192.98 agrees = 4192.42 muse = 4190.73 comb = 4189.04 hanover = 4188.48 irons = 4185.66 luxuriant = 4185.66 transient = 4183.97 stanza = 4181.72 enchantment = 4180.59 omission = 4179.47 mainland = 4177.78 salutation = 4177.78 carbon = 4177.22 seventy-five = 4177.22 ethics = 4176.09 chestnut = 4172.15 ma = 4169.33 spider = 4167.64 apprentice = 4165.96 rumor = 4165.96 vapor = 4164.27 affirmative = 4162.01 perusal = 4161.45 jelly = 4160.89 azure = 4158.07 jake = 4158.07 dover = 4154.13 inconceivable = 4153.57 boiler = 4153.01 plaintive = 4151.88 lamentable = 4150.75 rite = 4150.75 smashed = 4149.63 victor = 4147.94 trustworthy = 4146.25 multiply = 4145.69 abandonment = 4144.00 similarity = 4142.87 lances = 4141.74 father-in-law = 4141.18 scourge = 4139.49 rupture = 4138.37 assassination = 4137.80 shaggy = 4137.80 migration = 4136.68 routes = 4133.86 ruinous = 4133.30 z = 4132.74 finn = 4132.17 volley = 4130.48 jay = 4129.92 coloring = 4124.29 unchanged = 4123.16 suspension = 4122.60 exaltation = 4122.04 sensual = 4119.22 twenty-six = 4116.41 demonstrate = 4115.84 ritual = 4114.72 northwest = 4114.16 crouching = 4113.59 negligence = 4112.47 pioneer = 4111.34 ceremonial = 4107.96 womanly = 4107.40 bavaria = 4102.33 assassin = 4101.21 spin = 4101.21 impunity = 4100.64 panama = 4097.83 vacancy = 4097.83 atlanta = 4097.26 sparkle = 4095.58 bribe = 4094.45 sumptuous = 4093.89 intrusion = 4093.32 percentage = 4092.20 paddle = 4091.63 twenty-eight = 4089.94 puff = 4087.69 arduous = 4087.13 copious = 4087.13 span = 4086.57 considerate = 4084.31 partnership = 4084.31

7401 - 7500[തിരുത്തുക]

vest = 4083.75 quitter = 4083.19 alacrity = 4080.37 whimsical = 4078.12 valid = 4077.56 revision = 4075.31 axis = 4073.62 trillion = 4072.49 friar = 4070.80 glide = 4070.24 implacable = 4066.86 self- = 4062.36 emerald = 4060.10 triple = 4058.98 workmanship = 4058.98 withdrawal = 4057.85 electrical = 4052.78 proximity = 4051.66 innate = 4050.53 drooped = 4048.84 puffed = 4048.28 inexorable = 4044.90 fa = 4043.21 shirley = 4040.96 annoy = 4036.46 squeeze = 4035.89 bases = 4033.08 dictate = 4033.08 compelling = 4031.95 executioner = 4031.95 shrug = 4027.45 township = 4025.19 anniversary = 4024.07 dissipated = 4021.82 riddle = 4021.25 peg = 4020.69 hurricane = 4020.13 fried = 4019.00 darkly = 4016.75 e'en = 4014.50 precipitate = 4014.50 greed = 4012.24 beak = 4010.56 yore = 4009.99 barge = 4009.43 repress = 4009.43 pallor = 4008.87 soiled = 4008.30 intoxication = 4007.18 derision = 4006.61 scot = 4000.98 greetings = 4000.42 idolatry = 4000.42 cabbage = 3998.17 derby = 3997.61 prosper = 3997.04 mass. = 3996.48 scorned = 3995.92 assign = 3993.66 explicit = 3991.98 quarry = 3991.41 turmoil = 3991.41 bland = 3990.29 cessation = 3990.29 flannel = 3989.72 provocation = 3988.60 indefinitely = 3986.91 uppermost = 3986.91 brim = 3985.78 evan = 3979.59 muster = 3979.59 ancestral = 3976.21 construct = 3976.21 arrogant = 3975.65 inspect = 3973.96 biscuit = 3972.83 fray = 3972.83 myth = 3970.02 nave = 3970.02 effectively = 3969.45 inhabitant = 3969.45 lyric = 3969.45 vested = 3969.45 spade = 3968.89 clump = 3967.20 fathom = 3964.39 passport = 3964.39 vestibule = 3963.82 tub = 3963.26 beastly = 3962.13 buddhist = 3962.13 cement = 3962.13 viceroy = 3962.13 palpable = 3958.19 trailer = 3953.13 thirty-two = 3952.56 flint = 3950.31 unscrupulous = 3950.31 grievance = 3949.18 pregnant = 3945.24

7501 - 7600[തിരുത്തുക]

vocal = 3943.55 southwest = 3941.86 fraction = 3940.18 blacksmith = 3938.49 perverse = 3930.04 abandoning = 3928.91 amends = 3927.79 immoral = 3927.79 tackle = 3925.54 indolent = 3923.85 manned = 3923.28 curb = 3922.72 missions = 3921.03 artful = 3918.22 victuals = 3913.71 abbe = 3912.59 compulsory = 3912.59 muzzle = 3912.02 ignoble = 3910.33 wary = 3910.33 freezing = 3909.21 dye = 3905.83 sap = 3905.83 abnormal = 3904.14 omnibus = 3904.14 op. = 3902.45 oddly = 3901.89 atrocious = 3901.33 oz = 3900.76 tremor = 3900.76 variable = 3900.76 apiece = 3900.20 rust = 3896.82 scout = 3896.82 fret = 3895.13 herb = 3895.13 rally = 3894.57 pitcher = 3894.01 cornwall = 3893.44 auspicious = 3892.32 rabble = 3891.75 mortgage = 3891.19 plutarch = 3888.94 beth = 3888.38 rigging = 3888.38 cologne = 3886.69 lark = 3885.56 legacy = 3885.56 ambush = 3883.31 gem = 3883.31 wand = 3883.31 aggregate = 3882.74 hoc = 3881.62 surveying = 3881.06 cleft = 3879.93 ab = 3879.37 exploration = 3879.37 mane = 3878.80 volcano = 3874.30 hungarian = 3869.79 classification = 3868.67 phoebe = 3868.67 armchair = 3866.98 pies = 3865.85 spouse = 3864.73 ebb = 3863.60 hun = 3863.04 haul = 3862.48 discrimination = 3861.35 affront = 3860.79 chasm = 3860.79 petroleum = 3860.79 directory = 3859.66 dissolve = 3859.10 imprudent = 3858.53 cru = 3856.28 jug = 3851.78 outrageous = 3851.21 invest = 3850.65 stalk = 3848.96 arithmetic = 3844.46 rhodes = 3843.89 well-being = 3843.89 membership = 3841.08 bass = 3839.95 exploit = 3827.57 gibraltar = 3824.75 brake = 3822.50 loop = 3822.50 fiddle = 3819.12 invade = 3818.56 ankle = 3816.87 automatic = 3816.87 ram = 3816.87 flowering = 3816.31 genera = 3815.74 se = 3814.62 twenty-seven = 3813.49 aghast = 3812.36 pence = 3812.36


7601 - 7700[തിരുത്തുക]

illegal = 3811.24 tapestry = 3810.11 salad = 3806.17 actively = 3805.61 dessert = 3801.67 flask = 3801.67 manure = 3798.29 sept = 3798.29 unarmed = 3798.29 retort = 3796.60 abolish = 3796.04 acquiescence = 3795.47 forfeit = 3793.78 clothe = 3792.66 annoying = 3790.97 di = 3789.84 nook = 3789.28 stitch = 3789.28 appellation = 3788.72 tumultuous = 3787.59 archives = 3787.03 somerset = 3784.21 withhold = 3783.09 yarn = 3783.09 attic = 3780.27 millionaire = 3778.02 dad = 3776.89 grind = 3775.77 downcast = 3774.64 lunatic = 3772.39 onion = 3772.39 farthing = 3771.83 curl = 3771.26 newcastle = 3771.26 sentry = 3770.70 breton = 3770.14 subterranean = 3769.57 timely = 3769.57 impotent = 3764.51 sidewalk = 3763.94 disconcerted = 3763.38 brooklyn = 3760.56 sulphur = 3758.31 nuisance = 3753.24 sarcastic = 3753.24 sandstone = 3752.12 domination = 3748.74 weakly = 3747.05 woollen = 3746.49 injunction = 3745.36 conveniently = 3744.24 compartment = 3743.67 barbarian = 3741.42 equilibrium = 3740.29 unlocked = 3739.73 girlish = 3735.23 brace = 3734.66 pompous = 3734.66 restlessness = 3731.85 congress = 3731.29 unreal = 3730.16 capita = 3729.60 perch = 3729.60 stealthily = 3729.60 inexperienced = 3727.34 stalwart = 3727.34 fern = 3726.22 mia = 3725.09 weaken = 3725.09 sagacious = 3724.53 sponge = 3723.97 weaving = 3723.97 basic = 3722.84 'n' = 3722.28 emerge = 3720.02 gunpowder = 3720.02 tracing = 3719.46 friendliness = 3718.90 bug = 3716.65 trance = 3716.65 witchcraft = 3716.65 fete = 3713.27 deputation = 3712.71 buck = 3712.14 sister-in-law = 3710.45 firmament = 3709.89 closest = 3709.33 absorption = 3707.07 terminate = 3705.39 fibre = 3701.44 smelt = 3700.32 bohemian = 3699.76 clash = 3699.76 publicity = 3699.19 forge = 3698.63 grating = 3694.12 whereabouts = 3694.12 penitent = 3693.56 quickness = 3693.56 cove = 3693.00

7701 - 7800[തിരുത്തുക]

mates = 3693.00 ape = 3691.87 shrub = 3691.87 axes = 3687.93 repugnance = 3686.81 sequel = 3686.81 angela = 3686.24 bailiff = 3686.24 everyday = 3686.24 outright = 3681.17 stronghold = 3681.17 quid = 3680.05 mire = 3678.92 bony = 3677.80 depicted = 3677.80 disobedience = 3676.67 wilful = 3676.11 adversity = 3674.98 untrue = 3674.98 bayonet = 3673.29 fastidious = 3668.22 greenwich = 3668.22 prolong = 3668.22 malta = 3667.10 rowing = 3666.54 vapour = 3665.41 wrap = 3665.41 dismissal = 3664.85 havoc = 3664.85 rudolph = 3664.28 stationary = 3663.72 utilize = 3663.16 affinity = 3661.47 indolence = 3661.47 throb = 3660.34 hysterical = 3659.22 hamlet = 3657.53 dough = 3655.27 percent = 3653.59 constraint = 3653.02 reproof = 3652.46 themes = 3652.46 forefinger = 3651.33 'm = 3648.52 krishna = 3646.83 experimental = 3644.01 target = 3644.01 blonde = 3642.32 reproduce = 3640.07 vigilant = 3637.26 collective = 3636.13 uncouth = 3635.01 shewn = 3633.32 wintry = 3630.50 plumage = 3628.25 drivers = 3627.12 variance = 3627.12 apprehensive = 3626.56 unlawful = 3626.56 dishonest = 3624.87 prise = 3623.74 triangle = 3623.74 descriptive = 3623.18 sg = 3622.62 sw = 3621.49 ineffectual = 3620.37 epithet = 3618.68 fragile = 3618.68 impulsive = 3618.68 eclipse = 3618.11 repressed = 3618.11 vogue = 3616.42 antagonism = 3614.17 fictitious = 3613.05 sensuous = 3610.79 recording = 3610.23 cot = 3609.67 mechanics = 3608.54 stall = 3607.98 believer = 3607.42 kindle = 3606.29 aspire = 3605.73 cloister = 3605.73 meridian = 3602.35 melbourne = 3601.22 efficacy = 3592.78 edict = 3591.65 j = 3590.52 glacier = 3589.96 hairy = 3589.40 irritable = 3588.84 scarf = 3587.71 ny = 3587.15 concentrate = 3586.02 incur = 3586.02 visionary = 3584.33 degenerate = 3582.64 misgivings = 3582.08 film = 3581.52 zest = 3581.52


7801 - 7900[തിരുത്തുക]

forthcoming = 3580.95 framework = 3579.83 toilette = 3577.57 splash = 3575.89 ferry = 3575.32 hetty = 3574.20 prominence = 3573.07 cruise = 3572.51 hazardous = 3570.82 celebrity = 3569.69 atonement = 3569.13 whirlwind = 3568.57 lucia = 3564.06 atom = 3562.94 cavity = 3562.94 speck = 3562.94 lisbon = 3561.81 mustache = 3561.81 poi = 3561.81 wearisome = 3561.81 squirrel = 3561.25 lookout = 3560.68 prelate = 3559.56 birch = 3558.43 pastime = 3557.87 pericles = 3557.87 claire = 3555.62 heave = 3555.05 pronunciation = 3555.05 dejected = 3553.93 glen = 3553.93 objectionable = 3553.93 broth = 3551.11 antes = 3550.55 indoors = 3550.55 picnic = 3550.55 growl = 3549.42 scar = 3547.17 berkeley = 3546.04 dubious = 3544.92 remnants = 3543.79 yawning = 3541.54 printer = 3537.04 runaway = 3534.22 sullenly = 3534.22 dint = 3533.09 slander = 3531.97 livid = 3530.28 conflagration = 3527.46 importation = 3526.34 yale = 3524.65 clutch = 3522.96 forty-eight = 3521.83 cooperation = 3520.14 underlying = 3520.14 childlike = 3519.58 indefatigable = 3519.58 munich = 3519.58 ditto = 3519.02 fervour = 3519.02 nada = 3519.02 courtier = 3517.89 levity = 3516.77 abashed = 3515.64 spotless = 3515.64 abbot = 3515.08 therefrom = 3513.39 covert = 3509.45 heath = 3508.88 smite = 3508.32 engraving = 3506.07 insurgents = 3503.25 scholarship = 3502.69 tar = 3502.69 menschen = 3502.13 tumble = 3500.44 inter = 3499.87 steaming = 3498.75 altitude = 3497.62 canyon = 3497.06 ego = 3497.06 pike = 3497.06 extensively = 3495.37 organize = 3494.24 partisan = 3494.24 quay = 3494.24 expand = 3493.68 expulsion = 3491.43 straightforward = 3491.43 tolerate = 3490.87 beaver = 3490.30 betimes = 3490.30 filth = 3488.05 miscellaneous = 3488.05 supplement = 3487.49 relentless = 3486.92 benediction = 3485.80 decrease = 3485.80 significantly = 3485.24 roam = 3484.11

7901 - 8000[തിരുത്തുക]

tempo = 3484.11 journalist = 3483.55 slang = 3483.55 grape = 3482.98 spire = 3482.98 ballot = 3482.42 ant = 3475.10 vatican = 3474.54 greasy = 3472.85 camera = 3471.72 undo = 3471.16 peremptory = 3470.03 cutter = 3469.47 jobs = 3467.22 gaudy = 3464.40 usages = 3463.84 grounded = 3463.28 stew = 3462.71 eligible = 3461.59 ascetic = 3461.02 nap = 3461.02 marianne = 3457.08 thrive = 3455.96 unfavourable = 3455.96 outcry = 3454.83 aerial = 3453.71 vas = 3453.14 'cause = 3452.58 adviser = 3452.58 turtle = 3452.02 impious = 3448.64 cafe = 3448.07 laborer = 3448.07 locomotive = 3448.07 candour = 3447.51 pyramid = 3446.95 spruce = 3446.95 adjust = 3444.13 cricket = 3441.32 authoritative = 3440.76 wast = 3439.63 intact = 3436.25 manoeuvre = 3436.25 sepulchre = 3434.56 repel = 3433.44 crucifix = 3432.87 tangle = 3432.31 cite = 3428.37 precedence = 3428.37 monastic = 3427.24 jet = 3426.68 adhere = 3423.30 luxembourg = 3422.17 artifice = 3421.61 ruthless = 3421.05 romeo = 3420.49 deluge = 3419.92 peal = 3419.92 broom = 3418.80 bacchus = 3414.86 buggy = 3414.86 vineyard = 3414.86 joyously = 3413.73 dilemma = 3412.60 cycle = 3411.48 tablet = 3411.48 equity = 3409.22 fry = 3409.22 submissive = 3409.22 compulsion = 3408.66 maze = 3407.54 lyre = 3404.72 lute = 3403.59 maximilian = 3402.47 verandah = 3402.47 violate = 3402.47 faithless = 3400.22 paw = 3397.40 excel = 3396.27 penetration = 3394.59 questionable = 3394.02 panel = 3392.33 contraction = 3391.77 e. = 3391.21 aids = 3390.08 grease = 3386.70 stimulate = 3386.70 hapless = 3386.14 formality = 3385.58 pigeon = 3385.58 specifically = 3385.58 whit = 3385.58 fossil = 3385.01 insert = 3383.89 manor = 3383.89 emigration = 3383.32 infection = 3381.64 stratagem = 3381.07 contingent = 3375.44 matrimony = 3374.88

Wiktionary:Frequency lists/PG/2005/10/8001-9000