വിക്കിനിഘണ്ടു:Frequency lists/PG/2005/10/8001-9000

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

Wiktionary:Frequency lists/PG/2005/10/7001-8000

8001 - 9000[തിരുത്തുക]

una = 3374.88 fabulous = 3374.32 clamor = 3373.19 sweets = 3373.19 olden = 3372.06 convoy = 3371.50 athletic = 3368.69 pounded = 3367.56 joyce = 3367.00 accosted = 3365.87 consuming = 3364.18 xxx = 3363.06 lull = 3361.37 clover = 3360.80 ado = 3357.99 football = 3357.42 momentarily = 3355.74 astronomy = 3355.17 fervor = 3354.05 refresh = 3354.05 memorandum = 3353.48 jovial = 3352.36 badge = 3350.67 belongings = 3350.11 prodigal = 3349.54 cant = 3348.98 melissa = 3348.98 astounded = 3347.85 facilitate = 3347.85 carving = 3347.29 dowry = 3347.29 tangible = 3347.29 gust = 3344.47 vex = 3344.47 notably = 3343.35 potential = 3342.79 denote = 3341.10 northeast = 3338.84 prosecute = 3337.16 cope = 3336.59 workshop = 3336.03 tort = 3334.34 incidental = 3332.65 bard = 3332.09 recite = 3331.52 apologize = 3330.96 observant = 3329.84 inflexible = 3329.27 unawares = 3329.27 youngster = 3329.27 dissipation = 3328.71 broadcast = 3328.15 midway = 3328.15 tut = 3328.15 regime = 3326.46 tack = 3326.46 elk = 3324.77 scold = 3324.77 judgement = 3323.64 ghent = 3321.95 herodotus = 3321.95 legion = 3321.95 angelic = 3320.26 versed = 3319.14 valve = 3316.32 terrestrial = 3315.76 slack = 3314.07 dedication = 3311.26 precipitous = 3310.13 discredit = 3308.44 monte = 3307.31 relinquish = 3307.31 tributary = 3305.62 bologna = 3303.37 debates = 3302.25 deceitful = 3301.12 addicted = 3299.43 dancer = 3299.43 lure = 3297.74 vindictive = 3297.18 droll = 3292.67 spoilt = 3292.11 tearful = 3290.99 symptom = 3290.42 tug = 3286.48 correctness = 3285.36 cyprus = 3282.54 teutonic = 3282.54 demeanor = 3281.98 rheumatism = 3281.41 rapport = 3280.29 regal = 3280.29 sash = 3279.16 detroit = 3278.60 oration = 3278.04 macedonia = 3275.22 pedestal = 3275.22 unavoidable = 3275.22 html = 3274.66 poignant = 3274.66

8101 - 8200[തിരുത്തുക]

hydrogen = 3273.53 qualification = 3272.97 venison = 3272.41 obnoxious = 3271.84 thinker = 3271.28 ugliness = 3270.72 animosity = 3270.15 chum = 3270.15 windy = 3269.03 dangling = 3268.46 alt = 3266.21 apathy = 3266.21 expiration = 3263.96 civic = 3263.40 paramount = 3263.40 morgen = 3262.83 keel = 3262.27 quasi = 3261.71 wayside = 3260.02 lick = 3258.89 congo = 3257.77 balm = 3255.51 blissful = 3255.51 fatigues = 3255.51 atlas = 3254.95 aspiration = 3253.26 anatomy = 3252.14 zinc = 3251.57 summed = 3251.01 tog = 3251.01 transmission = 3245.38 precept = 3243.69 conjure = 3239.75 morocco = 3238.62 vagabond = 3237.50 intruder = 3236.93 outcast = 3236.93 skillful = 3236.93 brittany = 3236.37 counsellor = 3236.37 decorum = 3235.81 password = 3234.12 revolting = 3232.43 hip = 3231.30 choke = 3226.80 frequency = 3226.80 ao = 3225.11 parable = 3221.17 joe. = 3220.61 d'ye = 3220.04 jose = 3218.92 well-bred = 3218.92 halves = 3218.35 terry = 3216.10 uncanny = 3214.97 boudoir = 3214.41 ne = 3213.29 surpass = 3211.60 presumably = 3211.03 bye = 3210.47 reservation = 3209.34 rousing = 3207.66 experts = 3207.09 marcher = 3207.09 coronation = 3205.40 retinue = 3204.28 crater = 3203.71 unfold = 3203.71 andrea = 3201.46 kitten = 3200.34 overflow = 3199.21 convulsive = 3196.96 parsley = 3195.83 chronic = 3194.71 furtive = 3194.14 tennis = 3194.14 rigorous = 3193.58 postpone = 3193.02 multiple = 3191.89 sha'n't = 3191.89 admittance = 3185.70 decade = 3185.70 midi = 3185.70 disperse = 3184.57 engineering = 3184.01 pondering = 3183.44 boarding = 3182.88 raven = 3182.88 bankrupt = 3182.32 invariable = 3181.76 defile = 3181.19 ablest = 3178.38 tattered = 3178.38 bicycle = 3177.81 abhorrence = 3174.44 penal = 3174.44 ascribe = 3170.49 focus = 3170.49 atone = 3168.81 collector = 3168.81

8201 - 8300[തിരുത്തുക]

hoop = 3168.81 disorderly = 3167.68 siberia = 3167.68 auction = 3165.43 portal = 3165.43 sacrament = 3163.17 inanimate = 3162.61 nassau = 3162.05 shroud = 3162.05 sloop = 3161.49 cripple = 3160.36 bide = 3159.80 bleed = 3159.80 toll = 3159.23 nocturnal = 3158.67 un = 3158.67 stab = 3157.54 budget = 3156.98 quartz = 3155.86 dogma = 3154.17 incredulous = 3153.04 boden = 3149.66 hatchet = 3149.66 hilt = 3149.66 sai = 3147.97 surrey = 3144.03 suspend = 3144.03 aperture = 3143.47 sonnet = 3143.47 forsooth = 3142.34 mecca = 3141.78 dogged = 3140.09 meredith = 3140.09 windward = 3140.09 heather = 3138.40 billet = 3137.84 pronoun = 3136.15 whitehall = 3136.15 spiral = 3135.02 tenure = 3135.02 chords = 3133.90 gall = 3130.52 loom = 3129.96 spine = 3128.83 undertone = 3128.83 sprinkle = 3127.70 educate = 3127.14 eke = 3127.14 ira = 3126.58 perverted = 3126.58 labyrinth = 3125.45 parrot = 3123.76 chuckle = 3123.20 nimble = 3122.64 impersonal = 3122.07 perforce = 3122.07 northumberland = 3120.38 durable = 3119.26 benedict = 3118.69 gravy = 3118.13 consort = 3115.32 purport = 3114.19 physique = 3113.63 forgetful = 3110.81 defendant = 3109.12 ursula = 3107.43 pew = 3106.31 hallowed = 3105.74 cooler = 3102.93 penitence = 3102.93 whosoever = 3102.93 watchman = 3101.24 theoretical = 3100.11 ingenuous = 3098.99 rapt = 3098.99 privy = 3098.42 strategy = 3097.86 chop = 3097.30 fraught = 3094.48 census = 3092.79 reel = 3092.79 manque = 3092.23 lebanon = 3091.67 marrow = 3089.42 symmetry = 3088.85 evade = 3087.73 freeze = 3086.60 hose = 3086.04 homo = 3085.47 teaspoon = 3084.91 twig = 3084.91 cholera = 3080.97 supple = 3080.97 dispensed = 3079.28 astounding = 3078.72 consummation = 3078.16 transit = 3077.59 cupid = 3076.47 lurid = 3075.90 hemisphere = 3072.52

8301 - 8400[തിരുത്തുക]

slab = 3072.52 sal = 3071.96 ineffable = 3069.71 scissors = 3066.33 participate = 3065.77 fir = 3064.64 dejection = 3064.08 smash = 3061.83 surly = 3061.83 prediction = 3059.01 primrose = 3059.01 enquiry = 3057.32 meditate = 3056.76 enlightenment = 3055.63 inscrutable = 3051.13 kingly = 3050.57 widespread = 3050.00 rake = 3049.44 unpopular = 3048.88 cone = 3048.31 supporter = 3047.19 turin = 3047.19 occupant = 3042.68 primeval = 3040.99 absorb = 3039.87 listless = 3039.87 -a = 3039.31 solicitor = 3039.31 niggers = 3038.18 unbearable = 3037.62 terence = 3037.05 stag = 3034.24 starboard = 3032.55 debtor = 3031.99 vanishing = 3031.42 courtship = 3029.73 err = 3029.73 scraped = 3029.73 turban = 3029.73 arable = 3029.17 bandage = 3029.17 oughtn't = 3028.61 magnet = 3025.79 uk = 3025.79 blouse = 3023.54 chaff = 3023.54 indictment = 3023.54 outlaw = 3023.54 funding = 3022.98 disciplined = 3022.41 syrup = 3022.41 forgery = 3020.16 nucleus = 3019.60 outwardly = 3019.60 incoherent = 3017.91 parental = 3017.91 inferiority = 3016.22 towel = 3015.66 instrumental = 3013.97 completeness = 3013.41 dispensation = 3010.03 indomitable = 3002.14 thankfulness = 3002.14 clap = 2999.33 hazy = 2999.33 fickle = 2997.08 moat = 2995.39 aide = 2992.57 unprecedented = 2992.57 tow = 2992.01 jock = 2988.07 switch = 2988.07 ranked = 2985.82 southeast = 2985.82 stupor = 2985.82 sultry = 2985.25 sabre = 2984.69 consistently = 2983.56 vita = 2982.44 ax = 2980.19 babes = 2979.06 draughts = 2977.93 minerva = 2976.81 oblong = 2975.12 mm = 2972.30 troupe = 2972.30 presumptuous = 2971.74 durham = 2971.18 suns = 2971.18 mattress = 2969.49 arc = 2968.36 footnote = 2966.11 retribution = 2966.11 halifax = 2963.86 wit. = 2962.73 remit = 2961.61 bothered = 2959.92 secession = 2959.92 qua = 2959.35 crackling = 2958.79

8401 - 8500[തിരുത്തുക]

creator = 2958.79 diminutive = 2958.79 loins = 2958.79 rejoin = 2957.66 slap = 2957.66 metaphor = 2957.10 tho = 2957.10 follower = 2954.85 mohammedan = 2954.29 poker = 2954.29 mormon = 2953.72 minder = 2952.03 pulp = 2950.91 como = 2950.34 lief = 2950.34 moth = 2949.78 swarthy = 2947.53 marred = 2945.28 portico = 2943.02 wrestling = 2940.21 ottoman = 2939.65 suck = 2939.65 afoot = 2938.52 sampson = 2938.52 giver = 2937.39 terrifying = 2937.39 lagoon = 2936.27 uneven = 2934.02 satirical = 2933.45 upside = 2931.76 culprit = 2928.95 commendation = 2927.82 elated = 2927.82 islam = 2927.82 bluntly = 2927.26 schoolboy = 2927.26 tidy = 2927.26 enclose = 2926.13 docile = 2925.57 drunkard = 2925.57 halo = 2925.01 naturalist = 2925.01 egotism = 2922.76 patrol = 2922.76 titre = 2922.19 lounge = 2920.50 reparation = 2920.50 glade = 2919.38 enlighten = 2918.81 sioux = 2918.81 staple = 2918.25 wily = 2918.25 exhaust = 2917.69 mosque = 2917.69 bookseller = 2917.12 divan = 2917.12 unfavorable = 2915.44 finery = 2913.75 tawny = 2913.18 adultery = 2912.06 immobile = 2912.06 priestly = 2912.06 infidel = 2909.24 extinguish = 2908.12 shovel = 2907.55 seasoned = 2905.30 appease = 2904.17 clown = 2901.92 hoary = 2901.92 bulgaria = 2900.23 levy = 2900.23 inflammation = 2899.67 cinnamon = 2896.29 embodiment = 2896.29 sonorous = 2896.29 warming = 2896.29 cumulative = 2892.35 obstruction = 2890.10 translator = 2888.97 gestalt = 2887.85 tableau = 2887.28 sheath = 2886.72 mother-in-law = 2886.16 prague = 2885.03 mobile = 2884.47 hog = 2883.34 malay = 2883.34 restriction = 2883.34 buzzing = 2882.22 complacency = 2882.22 thor = 2882.22 lateral = 2880.53 prospective = 2880.53 scalp = 2879.96 pall = 2879.40 studious = 2879.40 katie = 2877.15 bias = 2876.02 tiptoe = 2875.46 liberation = 2874.33


8501 - 8600[തിരുത്തുക]

novice = 2874.33 cubic = 2872.64 aus = 2872.08 stumble = 2871.52 chess = 2870.96 testament = 2868.70 ancestry = 2868.14 peach = 2868.14 dane = 2867.58 motley = 2867.58 workings = 2866.45 neptune = 2865.89 continuity = 2865.32 inveterate = 2865.32 noteworthy = 2865.32 microscope = 2863.07 explosive = 2862.51 upturned = 2862.51 mustard = 2861.95 ohg. = 2861.95 hack = 2860.82 normans = 2860.26 validity = 2859.69 bridget = 2858.57 luckily = 2856.88 sieve = 2856.88 sprightly = 2856.88 antipathy = 2856.32 mace = 2854.63 rom. = 2854.63 diabolical = 2852.37 ferment = 2851.81 mite = 2850.69 sanguinary = 2850.69 sustenance = 2850.69 brushing = 2848.43 cherry = 2847.87 blasphemy = 2845.62 utrecht = 2845.62 niche = 2845.06 sulky = 2845.06 surmise = 2845.06 zion = 2844.49 delirious = 2843.93 foreground = 2843.93 babylonian = 2843.37 reciprocal = 2843.37 awkwardness = 2841.68 grub = 2840.55 bail = 2838.30 perplexing = 2837.74 subtlety = 2837.17 claret = 2836.61 relax = 2836.61 joanna = 2836.05 biographer = 2833.23 regent = 2833.23 loath = 2832.11 commodity = 2831.54 intrinsic = 2831.54 abstinence = 2830.42 dupe = 2829.85 unhealthy = 2829.85 odysseus = 2826.47 auxiliary = 2825.35 java = 2824.22 norse = 2824.22 credulous = 2823.10 payer = 2821.97 latch = 2821.41 unearthly = 2820.84 academic = 2820.28 indiscreet = 2820.28 whipping = 2820.28 alluring = 2818.03 dilapidated = 2816.90 arizona = 2815.21 calumny = 2815.21 chuck = 2815.21 elevator = 2815.21 waltz = 2814.09 quench = 2813.52 wayward = 2813.52 archibald = 2812.40 dalton = 2812.40 starch = 2811.84 blinking = 2810.71 lithe = 2809.02 agreements = 2807.33 reconstruction = 2807.33 magnanimous = 2806.21 tenacity = 2806.21 oyster = 2803.39 presentiment = 2803.39 symbolic = 2802.26 intrude = 2801.14 interchange = 2800.01 baseness = 2797.76 shave = 2797.76 strategic = 2796.07

8601 - 8700[തിരുത്തുക]

hoof = 2794.94 agility = 2793.82 finite = 2793.82 flax = 2792.69 sod = 2792.13 subjective = 2789.88 colin = 2789.31 naam = 2789.31 blurred = 2788.75 molasses = 2788.75 innovation = 2788.19 metaphysics = 2788.19 defer = 2787.62 evenly = 2787.62 wireless = 2787.62 barbaric = 2787.06 lac = 2785.94 projectile = 2785.37 batter = 2784.81 mitt = 2784.81 sortie = 2784.25 sportsman = 2783.68 argent = 2781.99 soever = 2781.99 ada = 2779.74 blond = 2779.74 planes = 2779.74 crescent = 2779.18 precede = 2778.05 sleek = 2778.05 motherly = 2777.49 panorama = 2776.36 discourage = 2775.80 receptacle = 2774.11 intoxicating = 2773.55 zenith = 2773.55 zee = 2772.42 chemist = 2771.86 founding = 2771.86 whichever = 2770.73 arsenal = 2769.61 laudable = 2769.61 aptitude = 2768.48 bier = 2767.92 substitution = 2766.79 chancellor = 2765.67 vestige = 2764.54 golf = 2763.98 prosaic = 2763.98 sallow = 2763.98 inconsistency = 2763.41 elm = 2762.85 dive = 2762.29 delhi = 2761.72 frolic = 2761.72 linda = 2761.72 respiration = 2760.04 cask = 2758.35 animate = 2757.22 well-to-do = 2756.09 ain = 2754.97 midsummer = 2753.28 carcass = 2752.15 saturated = 2749.90 tourist = 2749.90 guitar = 2748.77 recipe = 2748.77 dutchman = 2748.21 idaho = 2748.21 dood = 2746.52 newfoundland = 2746.52 bereft = 2745.40 armenia = 2744.27 output = 2744.27 loft = 2743.71 beetle = 2743.14 casey = 2743.14 vassal = 2743.14 comer = 2742.58 taint = 2742.58 sempre = 2741.45 concede = 2740.33 spice = 2740.33 adapt = 2739.77 condescend = 2739.77 superman = 2739.77 tens = 2739.77 medina = 2739.20 truck = 2738.08 magnetism = 2737.51 physiological = 2736.95 weal = 2736.39 exalt = 2735.82 footstep = 2733.57 puissant = 2730.19 lineage = 2729.07 digit = 2728.50 blight = 2727.94 detest = 2727.94 pat = 2725.69

8701 - 8800[തിരുത്തുക]

vibration = 2725.13 inquest = 2724.00 barter = 2723.44 nakedness = 2722.87 saintly = 2721.75 divorced = 2720.62 bel = 2719.50 cowper = 2719.50 ban = 2715.55 prelude = 2715.55 simultaneous = 2715.55 buzz = 2713.87 buoyant = 2713.30 compensate = 2712.74 bubbles = 2712.18 coalition = 2712.18 partook = 2709.36 forage = 2706.55 aeroplane = 2705.42 io = 2704.86 designate = 2704.29 vindicate = 2704.29 ethereal = 2703.73 adrift = 2702.04 seville = 2702.04 conduit = 2700.35 veracity = 2700.35 avis = 2699.79 assail = 2699.23 cloudless = 2698.10 conversant = 2698.10 zig = 2698.10 maize = 2695.85 crystalline = 2694.16 grimace = 2694.16 repugnant = 2694.16 surgeons = 2694.16 comparable = 2693.60 graven = 2693.60 debris = 2692.47 rotation = 2692.47 palate = 2691.91 natal = 2690.78 nightingale = 2690.78 reunion = 2690.78 protective = 2689.65 that'll = 2687.97 sucked = 2687.40 dd = 2686.84 foxes = 2686.28 syracuse = 2685.15 impure = 2684.02 soar = 2682.90 prescribe = 2681.21 capitulation = 2679.52 retard = 2679.52 trespass = 2678.96 blend = 2677.83 graphic = 2676.70 candor = 2676.14 metre = 2674.45 unconsciousness = 2674.45 restitution = 2672.76 bomb = 2670.51 shoal = 2669.95 unceasing = 2669.95 comet = 2669.39 shiny = 2669.39 irksome = 2666.57 rudder = 2666.57 pane = 2665.44 concur = 2664.32 miner = 2663.19 poise = 2662.63 ferguson = 2660.94 lune = 2660.94 suffolk = 2660.94 zip = 2660.94 affable = 2658.69 spat = 2658.69 likelihood = 2658.12 myriad = 2658.12 chloe = 2655.31 psalm = 2655.31 needing = 2654.75 sector = 2654.75 steals = 2653.62 frugal = 2653.06 stile = 2652.49 category = 2651.37 pollen = 2650.80 medieval = 2648.55 decease = 2647.99 right-hand = 2647.99 ranging = 2646.86 voluptuous = 2644.61 vermin = 2644.05 disappoint = 2642.92 incarnation = 2642.92 backing = 2641.80

8801 - 8900[തിരുത്തുക]

bunk = 2641.80 rap = 2640.67 thoroughfare = 2640.11 iceland = 2638.42 sharpness = 2637.29 douceur = 2636.73 dairy = 2636.17 sleigh = 2635.60 dunbar = 2634.48 freemen = 2633.35 incongruous = 2632.22 swan = 2632.22 mechanic = 2630.54 jagged = 2629.97 minnesota = 2629.41 grandchildren = 2626.59 norwegian = 2626.59 trojan = 2626.59 undecided = 2626.03 demolished = 2623.78 leeward = 2623.78 knob = 2621.53 adherence = 2619.84 patricia = 2619.27 projection = 2619.27 astern = 2618.71 parley = 2618.15 cuisine = 2617.59 patriarch = 2617.02 anterior = 2616.46 borough = 2615.33 meaningless = 2615.33 tolerant = 2614.77 oriental = 2611.95 propitious = 2611.39 unerring = 2610.83 armenian = 2610.27 oblivious = 2610.27 cataract = 2608.58 flapping = 2608.58 compete = 2607.45 contagious = 2607.45 plastic = 2607.45 beverage = 2606.89 hop = 2606.89 nigel = 2606.89 treble = 2604.07 aggression = 2602.38 surge = 2601.82 bugle = 2600.13 consecration = 2600.13 minstrel = 2599.00 unavailing = 2599.00 wither = 2597.88 worn-out = 2597.32 withering = 2596.19 deduction = 2595.63 profligate = 2593.94 annexation = 2591.69 query = 2591.69 droop = 2590.56 decomposition = 2590.00 negotiate = 2589.43 stocking = 2588.87 yellowish = 2586.05 faulty = 2585.49 insatiable = 2584.37 zero = 2583.80 shrewdness = 2583.24 sleeper = 2583.24 emulation = 2582.11 neil = 2582.11 builder = 2580.99 confidant = 2580.99 venomous = 2580.42 festive = 2579.86 arbitration = 2579.30 barque = 2577.05 annihilation = 2576.48 indicative = 2576.48 inert = 2576.48 infinity = 2576.48 lard = 2576.48 shaping = 2575.92 gutter = 2574.79 measurement = 2574.79 patrician = 2574.79 wilton = 2574.79 amend = 2572.54 lovable = 2572.54 miser = 2569.73 abner = 2568.60 impetus = 2567.47 newcomer = 2567.47 paradox = 2567.47 tease = 2567.47 mod = 2566.35 classified = 2565.79 cider = 2565.22 recurring = 2562.97

8901 - 9000[തിരുത്തുക]

lucid = 2562.41 instantaneous = 2560.72 impassive = 2559.59 indemnity = 2558.47 hurl = 2557.34 tomatoes = 2556.78 waning = 2556.21 entries = 2551.71 homeless = 2551.15 propensity = 2551.15 unseemly = 2549.46 beech = 2548.89 immeasurable = 2548.33 realism = 2548.33 outlying = 2547.20 damnation = 2546.08 horde = 2543.26 wring = 2543.26 hug = 2539.32 leer = 2539.32 molten = 2538.76 undeniable = 2538.76 froze = 2537.63 westerly = 2537.07 abate = 2536.51 diocese = 2536.51 simile = 2535.94 hiss = 2535.38 perennial = 2535.38 tunis = 2534.25 twofold = 2533.69 despicable = 2533.13 fulfill = 2532.57 champ = 2532.00 ennui = 2532.00 oblique = 2531.44 unforeseen = 2531.44 housewife = 2530.88 thwart = 2530.31 crusade = 2528.62 sociable = 2528.62 overwhelm = 2528.06 paralysis = 2528.06 radio = 2527.50 imputation = 2526.37 elevate = 2525.25 alias = 2524.68 armistice = 2524.12 intrepid = 2522.99 tallow = 2522.43 liege = 2521.87 furthermore = 2520.74 mistrust = 2520.18 astronomical = 2518.49 recoil = 2517.93 bo = 2516.80 recipient = 2516.24 bushel = 2515.67 foster = 2515.67 oppress = 2515.67 humbug = 2515.11 voluminous = 2515.11 walnut = 2515.11 cole = 2514.55 physiognomy = 2513.42 carnal = 2512.86 chewing = 2512.86 pouch = 2512.30 cue = 2511.17 glamour = 2511.17 scroll = 2511.17 faultless = 2510.61 baker = 2508.92 tentative = 2508.92 mariner = 2507.23 virginian = 2507.23 plow = 2506.67 korea = 2505.54 poisoning = 2505.54 bungalow = 2504.98 prop = 2503.85 jargon = 2503.29 exaggerate = 2502.16 pleasurable = 2502.16 angular = 2501.60 mold = 2501.60 ensign = 2500.47 froth = 2500.47 shopping = 2499.91 ambulance = 2497.66 rehearsal = 2497.66 hoist = 2497.09 bankruptcy = 2496.53 stolid = 2496.53 would-be = 2496.53 ruby = 2495.40 prevalence = 2494.84 thereabouts = 2494.28 insistence = 2493.15 saber = 2491.46

Wiktionary:Frequency lists/PG/2005/10/9001-10000