മതി

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

മലയാളം[തിരുത്തുക]

ഉച്ചാരണം[തിരുത്തുക]

അലംഭാവദ്യോതകം[തിരുത്തുക]

 1. വേണ്ട, തികഞ്ഞു
 2. തൃപ്തിയായി, ഇനിയും വേണ്ടാ, തികഞ്ഞു

തർജ്ജമകൾ[തിരുത്തുക]

 • ഇംഗ്ലീഷ്:
 1. enough
 2. stop

പ്രയോഗങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. മതിയാകുക, മതിവരുക = തൃപ്തിയാകുക, തികയുക.
 2. മതിയാംവണ്ണം = മതിയാവോളം
 3. മതിയേ മതി = ആവശ്യത്തിൽ അധികമായി, ഇനി ഒട്ടും വേണ്ട

ക്രിയാരൂപം[തിരുത്തുക]

മതി പോരുക, മതി വരിക, മതിയാവുക

ക്രിയാവിശേഷണം[തിരുത്തുക]

(മതിമാനം) മതിയാകുമാറു്, മതിവരുവോളം

നാമരൂപം[തിരുത്തുക]

(മതിയായ്മ) പ്രാപ്തി, ത്രാണി, തൃപ്തി

നാമം[തിരുത്തുക]

മതി

 1. ബുദ്ധി, ഗ്രഹണശക്തി, ജ്ഞാനം,

തർജ്ജമകൾ[തിരുത്തുക]

 • ഇംഗ്ലീഷ്:
 1. intelligence

പ്രയോഗങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. മതികെട്ട = ബുദ്ധിയില്ലാത്ത.
 2. മതിമറക്കുക = തന്റെ നില മറന്നുപോകുക, ബുദ്ധിഭ്രംശം സംഭവിക്കുക

നാമം[തിരുത്തുക]

മതി

 1. മനസ്സ്‌, ഇച്ഛ,
 2. അഭിപ്രായം, തീർപ്പു്, ഉദ്ദേശ്യം
 3. ഭാവം
 4. ആദരം, മാനം
 5. ഓർമ, സ്മൃതി
 6. മതിപ്പു്, വിലമതിപ്പ്‌
 7. ഉപദേശം, ഉപദേഷ്ടാവു്,
 8. ആശയം,

ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ[തിരുത്തുക]

മതി കെട്ടവൻ, മതിക്കിരിയം, മതിക്കുക, മതിഗർഭ, മതിഗുണം, മതിദ്വൈതം, മതിനയനൻ, മതിപൂർവ്വ, മതിപ്രകർഷം, മതിപ്പ്, മതിപ്പെട്ട, മതിഭേദം, മതിഭ്രമം, മതിമതി, മതിമത്ത്, മതി മറക്കുക, മതിമാൻ, മതിവിഭ്രമം, മതിവിഭ്രംശം, മതിശാലി, മതിഹരം,മതിഹീന, മതീശ്വരൻ

നാമം[തിരുത്തുക]

മതി

 1. ചന്ദ്രൻ (പ്രയോഗത്തിൽ) മുഴുമതി = പൂർണചന്ദ്രൻ
 2. മാസം
 3. മകയിരം നക്ഷത്രം (പച്ച മലയാളം), കർക്കടകരാശി, പീഠം

ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ[തിരുത്തുക]

മതികല, മതികുലം, മതിത്തെല്ലു്, മതിനേർ, മതിനേർമുഖി, മതിനേർമുഖിയാൾ, മതിമകൻ, മതിമണി

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=മതി&oldid=554068" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്