എട്ട്

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

മലയാളം[തിരുത്തുക]

സംഖ്യ (മലയാളം)
0
1 11 10 100 103
2 12 20 200 106
3 13 30 300 109
4 14 40 400 1012
5 15 50 500 1015
6 16 60 600 1018
7 17 70 700 1021
8 18 80 800 1023
9 19 90 900 1024
  1. നാമമായും വിശേഷണമായും പ്രയോഗം. ഏഴുകഴിഞ്ഞുള്ള സംഖ്യ

'8' സമാസത്തിൽ പൂർവപദമായി നിൽക്കുമ്പോൾ 'എൺ' എന്നും രൂപം. ഉദാ: എൺപത്, എണ്ണൂറ്, എണ്ണായിരം. എന്നാൽ, എട്ടുകാലി, എട്ടുവീടർ എന്നപോലെയും കാണാം. ഉത്തരപദമായാൽ എട്ട് എന്നുതന്നെ. ഉദാ: പതിനെട്ട്, നൂറ്റെട്ട്. (പ്ര.) എട്ടുംപൊട്ടുംതിരിയാത്ത = യാതൊന്നും അറിയാത്ത. കാശിനെട്ട് = ഒരു ചില്ലിക്കാശിന് എട്ടുകിട്ടത്തക്കവണ്ണം വിലകുറഞ്ഞത്, നിസ്സാരം

തർജ്ജമകൾ[തിരുത്തുക]

  1. oct
  2. octa
  3. octo
  4. the number after seven
  5. eight
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=എട്ട്&oldid=423770" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്