ഉപയോക്താവ്:Sadik Khalid/അക്ഷരമാല (സമഗ്രം)

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അം അഃ
കാ കി കീ കു കൂ കൃ കെ കേ കൈ കൊ കോ കൗ കം കഃ
ഖാ ഖി ഖീ ഖു ഖൂ ഖൃ ഖെ ഖേ ഖൈ ഖൊ ഖോ ഖൗ ഖം ഖഃ
ഗാ ഗി ഗീ ഗു ഗൂ ഗൃ ഗെ ഗേ ഗൈ ഗൊ ഗോ ഗൗ ഗം ഗഃ
ഘാ ഘി ഘീ ഘു ഘൂ ഘൃ ഘെ ഘേ ഘൈ ഘൊ ഘോ ഘൗ ഘം ഘഃ
ങാ ങി ങീ ങു ങൂ ങൃ ങെ ങേ ങൈ ങൊ ങോ ങൗ ങം ങഃ
ചാ ചി ചീ ചു ചൂ ചൃ ചെ ചേ ചൈ ചൊ ചോ ചൗ ചം ചഃ
ഛാ ഛി ഛീ ഛു ഛൂ ഛൃ ഛെ ഛേ ഛൈ ഛൊ ഛോ ഛൗ ഛം ഛഃ
ജാ ജി ജീ ജു ജൂ ജൃ ജെ ജേ ജൈ ജൊ ജോ ജൗ ജം ജഃ
ഝാ ഝി ഝീ ഝു ഝൂ ഝൃ ഝെ ഝേ ഝൈ ഝൊ ഝോ ഝൗ ഝം ഝഃ
ഞാ ഞി ഞീ ഞു ഞൂ ഞൃ ഞെ ഞേ ഞൈ ഞൊ ഞോ ഞൗ ഞം
ടാ ടി ടീ ടു ടൂ ടൃ ടെ ടേ ടൈ ടൊ ടോ ടൗ ടം ടഃ
ഠാ ഠി ഠീ ഠു ഠൂ ഠൃ ഠെ ഠേ ഠൈ ഠൊ ഠോ ഠൗ ഠം ഠഃ
ഡാ ഡി ഡീ ഡു ഡൂ ഡൃ ഡെ ഡേ ഡൈ ഡൊ ഡോ ഡൗ ഡം ഡഃ
ഢാ ഢി ഢീ ഢു ഢൂ ഢൃ ഢെ ഢേ ഢൈ ഢൊ ഢോ ഢൗ ഢം ഢഃ
ണാ ണി ണീ ണു ണൂ ണൃ ണെ ണേ ണൈ ണൊ ണോ ണൗ ണം ണഃ
താ തി തീ തു തൂ തൃ തെ തേ തൈ തൊ തോ തൗ തം തഃ
ഥാ ഥി ഥീ ഥു ഥൂ ഥൃ ഥെ ഥേ ഥൈ ഥൊ ഥോ ഥൗ ഥം ഥഃ
ദാ ദി ദീ ദു ദൂ ദൃ ദെ ദേ ദൈ ദൊ ദോ ദൗ ദം ദഃ
ധാ ധി ധീ ധു ധൂ ധൃ ധെ ധേ ധൈ ധൊ ധോ ധൗ ധം ധഃ
നാ നി നീ നു നൂ നൃ നെ നേ നൈ നൊ നോ നൗ നം നഃ
പാ പി പീ പു പൂ പൃ പെ പേ പൈ പൊ പോ പൗ പം പഃ
ഫാ ഫി ഫീ ഫു ഫൂ ഫൃ ഫെ ഫേ ഫൈ ഫൊ ഫോ ഫൗ ഫം ഫഃ
ബാ ബി ബീ ബു ബൂ ബൃ ബെ ബേ ബൈ ബൊ ബോ ബൗ ബം ബഃ
ഭാ ഭി ഭീ ഭു ഭൂ ഭൃ ഭെ ഭേ ഭൈ ഭൊ ഭോ ഭൗ ഭം ഭഃ
മാ മി മീ മു മൂ മൃ മെ മേ മൈ മൊ മോ മൗ മം മഃ
യാ യി യീ യു യൂ യൃ യെ യേ യൈ യൊ യോ യൗ യം യഃ
രാ രി രീ രു രൂ രൃ രെ രേ രൈ രൊ രോ രൗ രം രഃ
ലാ ലി ലീ ലു ലൂ ലൃ ലെ ലേ ലൈ ലൊ ലോ ലൗ ലം ലഃ
വാ വി വീ വു വൂ വൃ വെ വേ വൈ വൊ വോ വൗ വം വഃ
ശാ ശി ശീ ശു ശൂ ശൃ ശെ ശേ ശൈ ശൊ ശോ ശൗ ശം ശഃ
ഷാ ഷി ഷീ ഷു ഷൂ ഷൃ ഷെ ഷേ ഷൈ ഷൊ ഷോ ഷൗ ഷം ഷഃ
സാ സി സീ സു സൂ സൃ സെ സേ സൈ സൊ സോ സൗ സം സഃ
ഹാ ഹി ഹീ ഹു ഹൂ ഹൃ ഹെ ഹേ ഹൈ ഹൊ ഹോ ഹൗ ഹം ഹഃ
ളാ ളി ളീ ളു ളൂ ളൃ ളെ ളേ ളൈ ളൊ ളോ ളൗ ളം ളഃ
ഴാ ഴി ഴീ ഴു ഴൂ ഴൃ ഴെ ഴേ ഴൈ ഴൊ ഴോ ഴൗ ഴം ഴഃ
റാ റി റീ റു റൂ റൃ റെ റേ റൈ റൊ റോ റൗ റം റഃ


കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ക്ക ക്ത ക്ല ക്ഷ ഗ്ഗ ഗ്ന ഗ്ല ങ്ക ങ്ങ ച്ച ച്ഛ ജ്ജ ജ്ഞ ഞ്ച ഞ്ജ ഞ്ഞ ട്ട ഡ്ഡ ഡ്ഢ ണ്ട ണ്ഡ ണ്ണ ണ്മ ത്ത ത്ഥ ത്ഭ ത്മ ത്സ ദ്ദ ന്ത ന്ഥ ന്ദ ന്മ ന്റ ദ്ധ പ്ത പ്പ പ്ല ബ്ദ ബ്ധ ബ്ബ ബ്ല മ്പ മ്മ മ്ല യ്ക്ക യ്ത യ്യ റ്റ ല്പ ല്ല ള്ള വ്വ ശ്ച ശ്ല ശ്ശ ഷ്ട ഷ്ഠ ഷ്ണ സ്ക സ്ഥ സ്റ്റ സ്ല സ്സ ഹ്ന ഹ്ല