ഉപയോക്താവ്:Info-farmer/test/audio-eng-uk

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
 1. 747
 2. a
 3. a few sandwiches short of a picnic
 4. abacinate
 5. abacinated
 6. abacinates
 7. abandonware
 8. abhor
 9. abject
 10. aboriginal
 11. abscess
 12. absent
 13. Absolute
 14. accept
 15. acerbity
 16. acetonic
 17. acronym
 18. Adam
 19. address
 20. adware
 21. aeroplane
 22. affect
 23. africana
 24. afternoon
 25. again
 26. to agree to
 27. agriculture
 28. AIDS
 29. Aigburth
 30. aight
 31. air
 32. airman
 33. Alcester
 34. alcohol
 35. Aldeburgh
 36. to allow
 37. Alnwick
 38. alone
 39. Altrincham
 40. aluminium
 41. insulation
 42. aluminium1
 43. aluminum
 44. always
 45. amide
 46. ammy
 47. amphitheatre
 48. andes
 49. angel
 50. angelic
 51. an animal
 52. anniversary
 53. annoybot
 54. annoyware
 55. another
 56. answer
 57. antidisestablishmentarianism
 58. apartment
 59. apple
 60. applistructure
 61. apricot
 62. arm
 63. army
 64. arrival
 65. art
 66. asciibetically
 67. ashtray
 68. to ask
 69. Asperger's syndrome
 70. [[assassin.oga
 71. eisteddfod
 72. asynchronous
 73. atomicity
 74. au fait
 75. autoboot
 76. autoboxing
 77. autoformat
 78. autohide
 79. autoload
 80. autoloader
 81. autoresponder
 82. autorun
 83. autosave
 84. autoscrolling
 85. autoselect
 86. autumn
 87. avenue
 88. away
 89. awe
 90. b
 91. baa
 92. baby
 93. backpack
 94. backquote
 95. backtick
 96. bad
 97. banal
 98. bank
 99. barn swallow
 100. Barnes
 101. Barnstaple
 102. basalt
 103. basil
 104. bathroom
 105. baths
 106. battery
 107. to be
 108. to be able to
 109. beach
 110. Beaconsfield
 111. beau
 112. Beaulieu
 113. beautiful
 114. bed
 115. a bee
 116. beef
 117. been
 118. beer
 119. to begin
 120. behind
 121. Berwick-upon-Tweed
 122. bicentenary
 123. Bicester
 124. a bicycle
 125. big
 126. a bike
 127. bilateral symmetry
 128. the bill
 129. Billericay
 130. biochip
 131. bioinformatical
 132. a bird
 133. Birmingham
 134. birthday
 135. biscuit
 136. bitmask
 137. bitness
 138. bitplane
 139. bitstream
 140. bitstring
 141. bizarre
 142. black
 143. Blackburn
 144. Blackley
 145. Blackpool
 146. blanket
 147. blinkenlights
 148. blip
 149. blittable
 150. blitter
 151. blood
 152. bloody hell
 153. blue
 154. body
 155. bog
 156. Bollocks1
 157. Bollocks2
 158. Bolton
 159. book
 160. bookmarklet
 161. Boolean
 162. a border
 163. Boston
 164. bother
 165. botlike
 166. a bottle
 167. bough

File:Boughton]]

 1. bourgeois
 2. Bournemouth
 3. Bradford
 4. Bradley
 5. bread
 6. breakfast
 7. Brewood
 8. a bridge
 9. Brighton
 10. to bring
 11. Bristol
 12. Britain
 13. British
 14. brother
 15. brought
 16. brown
 17. Brrr
 18. buddhist
 19. Buffalo
 20. to build
 21. building
 22. BurghBySands
 23. burstable
 24. a bus
 25. busy
 26. butter
 27. a butterfly
 28. buttonology
 29. to buy
 30. bye
 31. bytecode
 32. bytewise
 33. c
 34. cabbage
 35. cache
 36. cacheless
 37. cake
 38. to call
 39. Cambridge
 40. can't
 41. canal
 42. cancelbot
 43. cancer
 44. Canterbury
 45. a car
 46. Cardiff
 47. carpet
 48. a cat
 49. catgut
 50. caught
 51. caveat
 52. ceiling
 53. celebration
 54. Celestianpower
 55. cellar door
 56. chair
 57. champers
 58. champion
 59. chance
 60. changelog
 61. changeset
 62. charcuterie
 63. charityware
 64. cheap
 65. cheers
 66. cheese
 67. chemist
 68. cherry
 69. cherubim
 70. chi-square test
 71. a chicken
 72. chicken
 73. child
 74. chilly
 75. Chiswick
 76. chocolate
 77. choir
 78. choux pastry
 79. church
 80. cigarette
 81. cinema
 82. city
 83. class
 84. classloader
 85. classloading
 86. classroom
 87. clean
 88. to clean
 89. click
 90. clickable
 91. clickjacking
 92. clickprint
 93. clickstream
 94. clique-3
 95. clique
 96. close
 97. to close
 98. Clothes
 99. clothes
 100. cloud
 101. cluebat
 102. coat
 103. codec
 104. codepage
 105. codespace
 106. coffee
 107. coherent
 108. colander
 109. Colchester
 110. cold
 111. college
 112. collier
 113. to come
 114. come on
 115. commerce
 116. common-technology
 117. company
 118. compere
 119. compromise
 120. complex
 121. computer
 122. confrontation
 123. congratulate
 124. congratulations
 125. const-correctness
 126. constituent
 127. contract (noun)
 128. contract (verb)
 129. contract
 130. contracts
 131. to cook
 132. cooperate
 133. copyparty
 134. corn
 135. corporate
 136. cosign
 137. to cost
 138. to count
 139. country
 140. countryside
 141. couple
 142. Coventry
 143. a cow
 144. cracktro
 145. cranesbill
 146. crashable
 147. crashy
 148. Crawley
 149. creme de la creme
 150. creole
 151. crippleware
 152. crooked
 153. crude oil
 154. crudware
 155. crumpet
 156. culminate
 157. culture
 158. cummerbund
 159. a cup
 160. cupboard
 161. currant
 162. curtain
 163. curvaceous
 164. Cushdy
 165. cybrary
 166. cypherpunk
 167. d
 168. d'oh
 169. dalai lama
 170. dandelion
 171. dangerous
 172. Danish
 173. darknet
 174. datagram
 175. daughter
 176. daughterboard
 177. daughtercard
 178. David
 179. a day
 180. daylight-saving-time
 181. daylight-savings-time
 182. de rigueur
 183. death
 184. debuggable
 185. debuggee
 186. deconvert
 187. defrag
 188. defragger
 189. degree
 190. deism
 191. deity1
 192. deity2
 193. dejavu
 194. demogroup
 195. demomaker
 196. demoparty
 197. demoscene
 198. demoscener
 199. dentro
 200. departure
 201. dequeue
 202. Derby
 203. derivation
 204. determine
 205. determined
 206. dexterity
 207. dictionary
 208. difficult
 209. dinner
 210. diploma
 211. direction
 212. dirty
 213. disable
 214. disablement
 215. disassembler
 216. disestablishmentarianism
 217. diskless
 218. diskzine
 219. ditty
 220. diversity
 221. to do
 222. Do you speak English
 223. doctor
 224. doctype
 225. a dog
 226. dontcha
 227. Dontcha
 228. door
 229. dough
 230. down below
 231. to draw
 232. dreamware
 233. dress
 234. dressage
 235. drink
 236. to drink
 237. to drive
 238. drove
 239. drug
 240. drugstore
 241. Dudley
 242. Dutch
 243. dutchman
 244. e
 245. ear
 246. eardrum
 247. early
 248. ears
 249. earth
 250. east
 251. Eastbourne
 252. easy
 253. to eat
 254. economics
 255. Edinburgh
 256. education
 257. egg
 258. eisteddfod(Anglicised)
 259. either
 260. electrocardiograph
 261. elegy
 262. Elsecar
 263. elucidate
 264. elude
 265. Ely
 266. emacs
 267. empty
 268. exsanguinate
 269. interrogative
 270. analyses
 271. archive
 272. associator
 273. barbiturate
 274. Bicrural
 275. blithe
 276. change
 277. chasten
 278. Conley
 279. ecclesiastical
 280. english
 281. envy
 282. Faulkner
 283. fractious
 284. hebdomadal
 285. homeopathy
 286. iridology
 287. legerdemain
 288. [[Maddow.oga
 289. mari complaisant
 290. muscular dystrophy
 291. niankoroyeahsamake
 292. Nitin Gadkari
 293. oh
 294. passing
 295. prescient
 296. retard-noun
 297. retard-verb
 298. [[seaborgium.oga
 299. setswana
 300. tethering
 301. enchantment
 302. enclave
 303. to end
 304. endianness
 305. engineer
 306. England
 307. enough
 308. enounce
 309. enquiry
 310. to enter
 311. enterprisey
 312. entrance
 313. envelop
 314. envelope
 315. envelope2
 316. environment
 317. epistemology
 318. era
 319. Erith
 320. eschatology
 321. Esher
 322. espresso
 323. euro
 324. eurodemo
 325. Eve
 326. evening
 327. evensong
 328. ever
 329. everybody
 330. an exam
 331. except
 332. exchange office
 333. Excuse me
 334. Exeter
 335. exit
 336. to exit
 337. exokernel
 338. expando
 339. expensive
 340. eyes
 341. f
 342. factory
 343. failover
 344. fainted
 345. fallow deer
 346. false
 347. family
 348. far
 349. Farce
 350. farmer
 351. fast
 352. father
 353. fatware
 354. fault
 355. feather duster
 356. femme fatale
 357. fester
 358. few
 359. fiancé
 360. fiancée
 361. fight
 362. to find
 363. to finish
 364. finnish
 365. fir
 366. fireman
 367. firm
 368. first name
 369. fish
 370. fishes
 371. flagellant
 372. flat
 373. floccinaucinihilipilification
 374. floor
 375. flower
 376. a fly
 377. food
 378. foot
 379. for crying out loud
 380. for Pete's sake
 381. forbidden
 382. forehead
 383. foreign
 384. foreslash
 385. forest
 386. to forget
 387. a fork
 388. formula
 389. fouler
 390. Fowey
 391. framebuffer
 392. frameskip
 393. free
 394. Friday
 395. fridge
 396. friend
 397. frightening
 398. Frome
 399. fruit
 400. fruit juice
 401. a frying pan
 402. fucker
 403. fuel
 404. fuel oil
 405. fuhrer
 406. full
 407. fundraiser
 408. fungi
 409. Furtive
 410. g
 411. gala
 412. gamelan
 413. garage
 414. garden
 415. garlic
 416. garner
 417. Gateacre
 418. gazelle
 419. gee whiz
 420. genre
 421. Germany
 422. gerundive
 423. to get out
 424. Gillingham(Dorset)
 425. Gillingham(Kent)
 426. to give
 427. a glass
 428. glasses
 429. glitz
 430. Gloucester
 431. Gloucestershire
 432. to go
 433. to go in
 434. to go swimming
 435. God
 436. gold
 437. good
 438. good afternoon
 439. good bye
 440. good evening
 441. good morning
 442. good night
 443. goose
 444. goroutine
 445. government
 446. Grace
 447. grandfather
 448. grandmother
 449. grape
 450. graphician
 451. grass-2
 452. grass
 453. grasshopper
 454. green
 455. Greenwich
 456. greppable
 457. grey
 458. groupware
 459. Guildford
 460. guiltware
 461. Guisborough
 462. guitar
 463. h
 464. Ha ha
 465. hackable

File:Hacker UK]]

 1. hackerish
 2. hackish
 3. hacky
 4. hair
 5. halfpenny
 6. ham
 7. hammer
 8. Hampshire
 9. hamster
 10. hand
 11. handbag
 12. handkerchief
 13. handshake
 14. handsome
 15. haporth
 16. happy
 17. has-a
 18. hashable
 19. hashkey
 20. hat
 21. to have
 22. to have a bath
 23. Hawarden
 24. Hawick
 25. he
 26. head
 27. health
 28. hear
 29. heart
 30. heaven
 31. heinous
 32. heisenbug
 33. hell
 34. hello-1
 35. hello-2
 36. hello-3
 37. hello-4
 38. hello-5
 39. hello-6
 40. hello
 41. to help
 42. helpfile
 43. Hercules
 44. here
 45. Hereford
 46. Heysham
 47. hi
 48. Hiccough
 49. high
 50. hippopotomonstrosesquipedaliophobia
 51. history
 52. hoax
 53. Holyhead

File:Homogeneous-UK]]

 1. homogeneous
 2. homoiconicity
 3. homophobe
 4. homophobic
 5. homosexual
 6. honorificabilitudinity
 7. Hooray
 8. horn
 9. hors d'oeuvre
 10. a horse

File:En-Horsmonden]]

 1. hospital
 2. hostname
 3. hot
 4. hotfix
 5. an hour
 6. house
 7. how
 8. How are you
 9. how many
 10. how much
 11. How much does it cost
 12. How old are you
 13. Huddersfield
 14. Hunstanton
 15. hurry
 16. husband
 17. huzzah
 18. hydrocode
 19. hypercomputation
 20. I
 21. I can't
 22. I come from Great Britain
 23. I don't know
 24. I live in the hall of residence
 25. I speak English
 26. I'd like...
 27. I'm at university in Paris
 28. I'm fine
 29. I'm from Poland
 30. I'm sorry
 31. I'm twenty years old
 32. ian-suffix
 33. idiom
 34. ill-use
 35. illness
 36. illustrate
 37. immensely
 38. imminent
 39. in front of
 40. industry
 41. infosphere
 42. init
 43. installfest
 44. instigator
 45. integral-adjective
 46. integral-noun
 47. intel
 48. Internet
 49. interthread
 50. invitro
 51. invokable
 52. Ipswich
 53. island
 54. iso
 55. ISO-letters
 56. it
 57. it takes...
 58. iterative
 59. iterator
 60. Ivybridge
 61. j
 62. jaggies
 63. jaguar
 64. jam

File:En-gb-Jam (fruit spread)]] File:En-gb-Jam (verb)]]

 1. javalike
 2. jean
 3. jiggered
 4. jitter
 5. job
 6. jobname
 7. journalist
 8. a journey
 9. junkware
 10. k
 11. Keep shtum
 12. Keighley
 13. key
 14. keycode
 15. keygen
 16. keylogging
 17. keymapping
 18. keymask
 19. keypress
 20. keypunch
 21. keyset
 22. the king
 23. KingstonUponHull
 24. Kirk James Hinrich
 25. Kirkby
 26. kitchen
 27. a knife
 28. knit
 29. to know
 30. l
 31. laboratory-2
 32. laboratory
 33. labour
 34. lake
 35. lamp
 36. large
 37. late
 38. lattice
 39. law
 40. Lawn mower
 41. LeamingtonSpa
 42. to learn
 43. learnt
 44. to leave
 45. Leeds
 46. leer
 47. left
 48. leftenent
 49. leg
 50. Leicester

File:Leicester]] File:Leicestersq]]

 1. leisure
 2. lemon
 3. Leominster
 4. less
 5. lesson
 6. letter
 7. lever
 8. lichen
 9. lieutenant
 10. life
 11. light
 12. to light
 13. lighter
 14. to like
 15. like like
 16. lips
 17. Liskeard
 18. to listen
 19. lithe
 20. litre
 21. little
 22. to live in
 23. livelock
 24. livelocked
 25. Liverpool
 26. logon
 27. Lollipop lady
 28. London
 29. LBBarkingAndDagenham
 30. LBBarnet
 31. LBBexley
 32. LBBrent
 33. LBBromley
 34. LBCamden
 35. LBCroydon
 36. LBEaling
 37. LBEnfield
 38. LBGreenwich
 39. LBHackney
 40. LBHammersmithAndFulham
 41. LBHaringey
 42. LBHarrow
 43. LBHavering
 44. LBHillingdon
 45. LBHounslow
 46. LBIslington
 47. LBKensingtonAndChelsea
 48. LBKingston
 49. LBLambeth
 50. LBLewisham
 51. LBMerton
 52. LBNewham
 53. LBRedbridge
 54. LBRichmond
 55. LBSouthwark
 56. LBSutton
 57. LBTowerHamlets
 58. LBWandsworth
 59. LBWestminster
 60. long
 61. look out
 62. lookahead
 63. lopsided
 64. lore
 65. Los Angeles
 66. to lose
 67. lossful
 68. lost
 69. a lot
 70. love
 71. to love
 72. ludicrous
 73. luggable
 74. lumen
 75. lunch
 76. Luton
 77. lvalue
 78. m
 79. machine
 80. macrocode
 81. macrocomputer
 82. macroinstruction
 83. macrolanguage
 84. macrolike
 85. macroprogramming
 86. macrovirus
 87. to make
 88. man
 89. management
 90. Manchester
 91. mandelbug
 92. manger
 93. Manoeuvre
 94. manual
 95. many
 96. a map
 97. mardy
 98. market
 99. Marlborough
 100. maroon
 101. marriage
 102. Marylebone
 103. mashup
 104. maskable
 105. match
 106. maths
 107. mauve
 108. maximum
 109. maybe
 110. a meal
 111. meat
 112. medal
 113. medicine
 114. to meet
 115. megademo
 116. melamine
 117. melodic
 118. memberwise
 119. memoize
 120. menuing
 121. mercenary
 122. Merry Christmas and a Happy New Year
 123. metacharacter
 124. metafile
 125. metal
 126. metalanguage
 127. metasearch
 128. metastring
 129. meticulous
 130. microdrive
 131. midday
 132. Middlesbrough
 133. middleware
 134. Miggy
 135. milk
 136. [[millennium.oga
 137. milliard
 138. million
 139. MiltonKeynes
 140. minidump
 141. minister
 142. a minute
 143. mipmap
 144. mirror
 145. miscellaneous
 146. Mmhmm1
 147. Mmhmm2
 148. mobile
 149. Monday
 150. money
 151. a month
 152. moon
 153. more
 154. morning
 155. moth
 156. mother
 157. a motorbike
 158. mountain
 159. a mouse
 160. mouseless
 161. mouseover
 162. mousepad
 163. mouth
 164. Mr
 165. Mrs
 166. multiagent
 167. multiarchitecture
 168. multibit
 169. multiboot
 170. multibooting
 171. multibyte
 172. multicast
 173. multicharacter
 174. multicolumn
 175. multidirectory
 176. multigrid
 177. multijoin
 178. multiload
 179. multiloader
 180. multimap
 181. multiplayer
 182. mummy
 183. music
 184. musicdisk
 185. Muslim
 186. mustard
 187. mutex
 188. Mwah ha ha
 189. Mwah ha ha2
 190. my name is Peter
 191. My name's ...
 192. mysticism
 193. n
 194. namevoting
 195. nature
 196. near
 197. necrolysis
 198. negro spiritual
 199. neighbour
 200. never
 201. nevertheless
 202. new
 203. NewcastleUponTyne
 204. NewcastleUponTyne(ShortA)
 205. nice to meet you
 206. Nicholas
 207. nikkei-index
 208. no
 209. no one
 210. nobody
 211. noise
 212. noon
 213. Norse
 214. north
 215. Northampton
 216. Norwich
 217. nose
 218. not
 219. not true
 220. Nottingham
 221. now
 222. Numpty
 223. o
 224. occupied
 225. oestrus
 226. offing
 227. oil
 228. old
 229. oligarchy
 230. olive
 231. omelette
 232. omnibus
 233. on the left
 234. on the right
 235. onion
 236. Oops
 237. to open
 238. or
 239. orange
 240. orangish
 241. orangutan
 242. orchestra
 243. other
 244. outing
 245. outta
 246. overcast
 247. Oxford
 248. paedophile
 249. painting
 250. palettize
 251. paper
 252. paravirtualization
 253. parents
 254. passkey
 255. passphrase
 256. passwordless
 257. patent
 258. a path
 259. patient
 260. paw
 261. peace
 262. pear
 263. people
 264. pepper
 265. perhaps
 266. Perlish
 267. person
 268. personable
 269. Peterborough
 270. petrol
 271. pharmacy
 272. phenomenon
 273. Philadelphia
 274. phlegm
 275. Phoenix
 276. phone
 277. photo
 278. photosynthesis
 279. PHPer
 280. pianississimo
 281. piece-de-resistance
 282. pillow
 283. pinafore
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Info-farmer/test/audio-eng-uk&oldid=438224" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്