വിക്കിനിഘണ്ടു:ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക്‌/നിലവറ/2007/ഡിസംബർ

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് ഡിസംബർ 1
アメリカ合衆国; ജാപ്പനീസ് നാമം (“അമേരിക്ക-ഗസ്ഷുകോക്കു” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)'
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് ഡിസംബർ 4
アメリカ大陸; ജാപ്പനീസ് നാമം (“അമേരിക്ക-ദായിരിക്കു” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡം.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് ഡിസംബർ 5
アラビア語; ജാപ്പനീസ് നാമം (“അറബിയാ-ഗോ” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)'
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. അറബി ഭാഷ.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് ഡിസംബർ 6
アラブ首長国連邦; ജാപ്പനീസ് നാമം (“അറബു ഷൂച്ചോകോക്കു റെൻപുഓ” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)'
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. ഐക്യ അറബി എമിരേറ്റ്സ്.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് ഡിസംബർ 7
アラム語; ജാപ്പനീസ് നാമം (“അറമുഗോ” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)'
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. അറമായിക് ഭാഷ.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് ഡിസംബർ 8
アルカリ性; ജാപ്പനീസ് നാമം (“ആരുകരിസെയി” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)'
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. ക്ഷാരത്വം(alkalinity) .

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് ഡിസംബർ 9
アルコール; ജാപ്പനീസ് നാമം (“അരുകോർ” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)'
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. ക്ഷാരത്വം(alkalinity) .

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് ഡിസംബർ 10
アルゴリズム; ജാപ്പനീസ് നാമം (“അരുഗൊരിഝമ്)” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)'
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. അൽഗൊരിതം (algorithm).

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് ഡിസംബർ 11
アルゴン; ജാപ്പനീസ് നാമം (“ആറു്ഗോൺ” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)'
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. ആർഗൺ വാതകം.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് ഡിസംബർ 12
アルジェリア; ജാപ്പനീസ് നാമം (“അരുജ്യീരിയ” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)'
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. അൾജീറിയ.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് ഡിസംബർ 13
アルゼンチン; ജാപ്പനീസ് നാമം (“അറുസെഞ്ചിൻ” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)'
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. അർജന്റീന.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് ഡിസംബർ 12
アルツハイマー病; ജാപ്പനീസ് നാമം (“അരുത്സുഹൈമാ-ബ്യോ” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)'
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. അൽസൈമഴ്സ് രോഗം (Alzheimer's Disease).

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് ഡിസംബർ 15
アルバニア; ജാപ്പനീസ് നാമം (“അരുബാനിയ” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)'
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. അൽബേനിയ.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് ഡിസംബർ 16
アルバニア語; ജാപ്പനീസ് നാമം (“അരുബേനിയാ-ഗോ” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)'
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. അൽബേനിയൻ ഭാഷ.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് ഡിസംബർ 17
アルバム; ജാപ്പനീസ് നാമം (“അരുബമ്‌” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)'
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. ആൽബം.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് ഡിസംബർ 18
アルビノ; ജാപ്പനീസ് നാമം (“ആരുബിനോ” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)'
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. ആൽബിനോ (ജന്മനാതന്നെ മെലാനിന്റെ ഗണ്യമായ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്ന വ്യക്തി).

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് ഡിസംബർ 19
アルファベット; ജാപ്പനീസ് നാമം (“അരുഫബെറ്റോ” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)'
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. അക്ഷരമാല.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് ഡിസംബർ 20
アルミニウム; ജാപ്പനീസ് നാമം (“അരുമിനിയമു” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)'
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. അലൂമിനിയം.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് ഡിസംബർ 21
アルメニア; ജാപ്പനീസ് നാമം (“അറുമേനിയ” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)'
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. അർമേനിയ.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് ഡിസംബർ 22
アレキサンドリア; ജാപ്പനീസ് നാമം (“അരെക്കിസൻഡൊറിയ” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)'
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. അലക്സാണ്ഡ്രിയ (നഗരം).

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് ഡിസംബർ 23
アレルギー; ജാപ്പനീസ് നാമം (“അരെരുജി” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)'
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. അലർജി.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് ഡിസംബർ 24
കൊഴി; നാമം
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. ഉയരത്തിൽ നിന്നു പഴങ്ങളോ തങ്ങിയിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളോ വീഴ്ത്താൻ വേണ്ടി എറിയാനുപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ കമ്പോ കമ്പിൻ കഷണമോ.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് ഡിസംബർ 25
അകിൽ; നാമം
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. ചന്ദനത്തിന്റെ ഇനത്തിൽ പെട്ടതും തടിക്കു സുഗന്ധമുള്ളതുമായ ഒരിനം വലിയ വൃക്ഷം.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് ഡിസംബർ 26
snob; നാമം
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. പ്രണാണിമാരെ പുകഴ്ത്തി സംസാരിക്കുന്ന ആൾ
 2. ശിങ്കിടി
 3. അല്പൻ
 4. പൊങ്ങച്ചക്കാരൻ.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് ഡിസംബർ 27
inflection; നാമം
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. (വ്യാകരണം) ഒരു പദത്തിന്റെ വ്യാകരണപരമായ സ്ഥിതിയിലെ മാറ്റം വ്യക്തമാക്കുന്ന പദരൂപഭേദം
 2. ശബ്ദത്തിന്റെ ധ്വനിയിലുള്ള മാറ്റം
 3. നേർഗതിയിൽനിന്നു തിരിഞ്ഞുമാറുക
 4. (ഗണിതശാസ്ത്രം)ഒരു വളഞ്ഞ രേഖ ദിശ മാറി മറുഭാഗത്തേക്കു വളയുന്നത് . (ദിശ മാറി മറുഭാഗതേക്കു വളയുന്ന ബിന്ദുവിനു ഇംഗ്ലീഷിൽ point of inflection എന്നും പറയും)
.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് ഡിസംബർ 28
persona non grata; നാമം
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. അനഭിമതൻ, അനഭിമത, സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടാത്ത വ്യക്തി - നയതന്ത്രചട്ടങ്ങളനുസരിച്ച് ഒരു വിദേശരാജ്യത്തു സ്വാഗതമില്ലാത്ത നയതന്ത്രപ്രതിനിധി, സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് ഡിസംബർ 29
deconstruction; നാമം
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. അപനിർമ്മാണം, അപനിർമ്മിതി.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് ഡിസംബർ 30
analysis; നാമം
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. വിശകലനം, വിശ്ലേഷണം, അപഗ്രഥനം.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് ഡിസംബർ 31
അപഭ്രംശം; നാമം
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. വീഴ്ച, ച്യുതി, നഷ്ടം.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക