കുവലയം

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

മലയാളം[തിരുത്തുക]

നാമം[തിരുത്തുക]

കുവലയം Monochoria vaginalis എന്ന് ശാസ്ത്രീയ നാമം

  1. താമര, ആമ്പൽ മുതലായ പുഷ്പങ്ങളുടെ സാമാന്യമായ പേർ.; വെള്ളാമ്പൽ, കരിങ്കൂവളംചെങ്ങഴിനീർ
  2. ഭൂവലയം, ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥം, ഭൂമണ്ഡലം (കു = ഭൂമി + വലയം)


തർജ്ജുമകൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:

  1. water lily
  2. girdle of the earth

ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

കുവം, കുവലം, കുവള, കുവേലം, കുവളം, ഉൽപലം, ചെങ്ങഴിനീർപ്പൂവ്, നൈതൽ പുഷ്പം,ഇന്ദീവരം, പത്മം, കുവലയൻ (ഒരു അസുരൻ), കുവലയാനന്ദം (ഒരു ഗ്രന്ഥം), കുവലയാപീഡം (കംസന്റെ ആന), കുവലയാശ്വൻ (ഒരു രാജാവ് - ധുന്ധു അഥവാ ധുന്ധുമാരൻ), കുവലയാശ്വം (പുരാണത്തിലെ ഒരു കുതിര), കുവലയിനി (ആമ്പൽപ്പൊയ്ക), കുവലയേശൻ (ഭൂമണ്ഡലത്തിന്റെ യജമാനൻ - രാജാവ്)

ഉദ്ധാരണം[തിരുത്തുക]

  1. 'കാമോല്ലാസാനുകൂലാം കുവലയബഹളാമോദസൗഭാഗ്യദാത്രീം' - ദക്ഷയാഗം ആട്ടക്കഥ
  2. 'കുവലയവിലോചനേ' - നളചരിതം ആട്ടക്കഥ
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=കുവലയം&oldid=317020" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്