വിക്കിനിഘണ്ടു:സാമൂഹ്യ പടിപ്പുര

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സാമൂഹ്യ പടിപ്പുരയിലേയ്ക്ക് സ്വാഗതം!

Ask questions[തിരുത്തുക]

Nuvola apps chat.png

Help![തിരുത്തുക]

Question.png

Policies, guidelines, and policy discussions[തിരുത്തുക]

Noia 64 mimetypes mime txt.png

Licensing[തിരുത്തുക]

Copyright.svg

Reference[തിരുത്തുക]

Help us with entries needing attention[തിരുത്തുക]

Nuvola apps important.svg

With the above two, you can go there and add your own entries, or help tidy up the already nominated entries. But best first to see Cleanup and deletion process

See also - Wiktionary:Lists of words needing attention

Projects[തിരുത്തുക]

Noia 64 apps quanta.png

There are a number of Wiktionary projects on the go at any one time, developing certain aspects of Wiktionary. All contributions are welcome.

-Spanish Translation Project

Projects are listed in Category:Wiktionary Projects