വിക്കിനിഘണ്ടു:Babel

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഫലകം:मट्रा

A Request to Marathi knowing wikipedians मराठी विकिपीडिया:भाषांतर प्रकल्पाच्या नियोजनाच्या सुलभतेच्या दृष्टीने मराठी येणार्‍या भाषिकांना साचा:Babel मधील साचे न वापरता साचा:भाषा प्राविण्य वापरावा हे आग्रहाचे आवाहन आहे.

Wikipedia:Babel
This user cannot read or write any languages. Assistance is required.
वर्ग:भाषेप्रमाणे विकि संपादक

Your Babel box is for saying what languages you know, as well as what operating system, keyboard layout, web browser, desktop environment, and text editor you are most comfortable with. Details of how to use it for its original purpose, saying what languages you know, are at Wikipedia:Babel. Details of how to use it to say what technologies you use are fairly scattered, but a large assortment are at Category:Wikipedians by technology, or in Category:Wikipedians.

  • Template:Babel - Allows 1 to 100 boxes.
    Format: {{Babel|<box1>|<box2>|<box3>...}}
  • Template:Babel-N - Allows any number of boxes.
    Format: {{Babel-N |1={{User <box1>}}{{User <box2>}}{{User <box3>}}...}}

Custom headers, footers etc.[തിരുത്തുക]

To customize the appearance you can add the optional parameters header=HEADER (default: Wikipedia:Babel), footer=FOOTER (default: Search user languages), bordercolor=BORDERCOLOR (default: #99B3FF), color=COLOR (default: white), textcolor=TEXTCOLOR (default: black), left=Left margin (default: 1), bottom=Bottom margin (default: 0.5), solid=Solid border width (default: 1), width=Box width (default: 248), and/or extra-css=<any other formatting>. Call the '!' userbox to start a new column after that point or the '-' userbox to insert a blank row. You may also use '|align=left' to display the babel box on the left side of the screen rather than the default right. Boxes with parameters can be added at the end with the format, "|special-boxes={{box page name|param1|param2}}{{second page name|param1|param2|param3}}". Any number of additional boxes can be added this way and will display below the others.

Example: {{Babel|align=left|color=yellow|en|fr|de|!|tl|ru|leet}} produces:

വിക്കിനിഘണ്ടു:Babel
en This user is a native speaker of English.
fr Cette personne a pour langue maternelle le français.
ഫലകം:User deഫലകം:User !ഫലകം:User tlഫലകം:User ruഫലകം:User leet
Search user languages or scripts


How to get Babel boxes to work on other Wikipedias[തിരുത്തുക]

The page you are now reading is the actual Babel template. If you click "edit this page", you will see a bunch of computer code that makes the Babel boxes work. What you're now reading is just comments in that code, inside "<noinclude>" tags so it doesn't interfere with the computer code.

In order to have Babel boxes on another Wikimedia project, just copy this page to that project. Click "edit this page" but do not actually change this page. Just use your computer mouse to copy all the contents, including the computer code. Create a page called "Tempate:Babel" on the other Wikimedia project and put the content into it.

You also need to copy over a bunch of files with names like "Template:User en", "Template:User en-1", "Template:User fr", etc. etc. Once you've done that, users can put e.g. "{{Babel:en-1|fr}}" on their user page and the Babel boxes will be displayed.

Babel


"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=വിക്കിനിഘണ്ടു:Babel&oldid=464683" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്