വിവരം ഏറ്റവും കുറവുള്ള താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search
 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (നാൾവഴി) ‎നുകം ‎[2 ബൈറ്റുകൾ]
 2. (നാൾവഴി) ‎ചാലേ ‎[12 ബൈറ്റുകൾ]
 3. (നാൾവഴി) ‎O ‎[13 ബൈറ്റുകൾ]
 4. (നാൾവഴി) ‎ഊരുസന്ധി ‎[13 ബൈറ്റുകൾ]
 5. (നാൾവഴി) ‎Vacuole ‎[14 ബൈറ്റുകൾ]
 6. (നാൾവഴി) ‎പരികല്പന ‎[15 ബൈറ്റുകൾ]
 7. (നാൾവഴി) ‎occlusion ‎[15 ബൈറ്റുകൾ]
 8. (നാൾവഴി) ‎തുയിർ ‎[16 ബൈറ്റുകൾ]
 9. (നാൾവഴി) ‎അനുവദിക്കുക ‎[17 ബൈറ്റുകൾ]
 10. (നാൾവഴി) ‎anaboiism ‎[17 ബൈറ്റുകൾ]
 11. (നാൾവഴി) ‎component ‎[18 ബൈറ്റുകൾ]
 12. (നാൾവഴി) ‎capacitance ‎[18 ബൈറ്റുകൾ]
 13. (നാൾവഴി) ‎ശാഠ്യം ‎[18 ബൈറ്റുകൾ]
 14. (നാൾവഴി) ‎കീഴിൽ ‎[18 ബൈറ്റുകൾ]
 15. (നാൾവഴി) ‎കീഴ്പ്പാട് ‎[19 ബൈറ്റുകൾ]
 16. (നാൾവഴി) ‎ഉരുവാകകുക = beget ‎[19 ബൈറ്റുകൾ]
 17. (നാൾവഴി) ‎demo ‎[20 ബൈറ്റുകൾ]
 18. (നാൾവഴി) ‎action ‎[20 ബൈറ്റുകൾ]
 19. (നാൾവഴി) ‎alternate angle ‎[20 ബൈറ്റുകൾ]
 20. (നാൾവഴി) ‎arithmatic mean ‎[20 ബൈറ്റുകൾ]
 21. (നാൾവഴി) ‎brittleness ‎[20 ബൈറ്റുകൾ]
 22. (നാൾവഴി) ‎coming ‎[21 ബൈറ്റുകൾ]
 23. (നാൾവഴി) ‎stretch apart ‎[21 ബൈറ്റുകൾ]
 24. (നാൾവഴി) ‎. ضب ‎[21 ബൈറ്റുകൾ]
 25. (നാൾവഴി) ‎കുളിയിടുക ‎[21 ബൈറ്റുകൾ]
 26. (നാൾവഴി) ‎camber ‎[21 ബൈറ്റുകൾ]
 27. (നാൾവഴി) ‎casteism ‎[21 ബൈറ്റുകൾ]
 28. (നാൾവഴി) ‎lowlands ‎[21 ബൈറ്റുകൾ]
 29. (നാൾവഴി) ‎Chromoplast ‎[21 ബൈറ്റുകൾ]
 30. (നാൾവഴി) ‎പ്രാസങ്ങളിൽ ഒന്ന് ‎[22 ബൈറ്റുകൾ]
 31. (നാൾവഴി) ‎Weathering ‎[22 ബൈറ്റുകൾ]
 32. (നാൾവഴി) ‎catabolism ‎[22 ബൈറ്റുകൾ]
 33. (നാൾവഴി) ‎coplanar ‎[22 ബൈറ്റുകൾ]
 34. (നാൾവഴി) ‎device ‎[23 ബൈറ്റുകൾ]
 35. (നാൾവഴി) ‎saturday ‎[23 ബൈറ്റുകൾ]
 36. (നാൾവഴി) ‎combustion chamber ‎[23 ബൈറ്റുകൾ]
 37. (നാൾവഴി) ‎കമ്മ്യൂണിസവും ‎[23 ബൈറ്റുകൾ]
 38. (നാൾവഴി) ‎syntax ‎[24 ബൈറ്റുകൾ]
 39. (നാൾവഴി) ‎പശുവിൻ ‎[24 ബൈറ്റുകൾ]
 40. (നാൾവഴി) ‎Chloroplast ‎[24 ബൈറ്റുകൾ]
 41. (നാൾവഴി) ‎അവിരഹിതം ‎[24 ബൈറ്റുകൾ]
 42. (നാൾവഴി) ‎gokart ‎[24 ബൈറ്റുകൾ]
 43. (നാൾവഴി) ‎അഗ്രേസര ‎[24 ബൈറ്റുകൾ]
 44. (നാൾവഴി) ‎ku ‎[25 ബൈറ്റുകൾ]
 45. (നാൾവഴി) ‎continental drift ‎[25 ബൈറ്റുകൾ]
 46. (നാൾവഴി) ‎cavitation ‎[25 ബൈറ്റുകൾ]
 47. (നാൾവഴി) ‎Cochin Cane Turtle ‎[25 ബൈറ്റുകൾ]
 48. (നാൾവഴി) ‎Converse ‎[25 ബൈറ്റുകൾ]
 49. (നാൾവഴി) ‎Smile ‎[25 ബൈറ്റുകൾ]
 50. (നാൾവഴി) ‎U ‎[26 ബൈറ്റുകൾ]

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ചെറിയ_താളുകൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്