അവശ്യ താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

തിരിച്ചുവിടലുകൾ ഒഴികെ, മറ്റുതാളുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവുമധികം കണ്ണിചേർത്തിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ നിലവിലില്ലാത്തതുമായ താളുകളുടെ പട്ടിക. (തിരിച്ചുവിടൽ കണ്ണികൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലില്ലാത്ത താളുകളുടെ പട്ടികയ്ക്ക് പ്രത്യേകം:പൊട്ടിയതിരിച്ചുവിടലുകൾ കാണുക).

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 03:02, 12 ജനുവരി 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

Updates for this page are running twice a month.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. സംബന്ധിച്ച‏‎ (1,200 കണ്ണികൾ)
 2. ഉദ്‏‎ (804 കണ്ണികൾ)
 3. ചെയ്യുന്ന‏‎ (626 കണ്ണികൾ)
 4. ഉദാ‏‎ (625 കണ്ണികൾ)
 5. ഉപയോഗിക്കുന്ന‏‎ (542 കണ്ണികൾ)
 6. നടത്തുന്ന‏‎ (396 കണ്ണികൾ)
 7. അപ‏‎ (347 കണ്ണികൾ)
 8. അതി‏‎ (330 കണ്ണികൾ)
 9. വസ്‌തു‏‎ (306 കണ്ണികൾ)
 10. ഉണ്ടാകുന്ന‏‎ (301 കണ്ണികൾ)
 11. നൽകുന്ന‏‎ (298 കണ്ണികൾ)
 12. ചെയ്യുന്നവൻ‏‎ (266 കണ്ണികൾ)
 13. എന്നീ‏‎ (255 കണ്ണികൾ)
 14. കുറഞ്ഞ‏‎ (252 കണ്ണികൾ)
 15. വയ്‌ക്കുക‏‎ (250 കണ്ണികൾ)
 16. അന്‏‎ (238 കണ്ണികൾ)
 17. ജ്യോ‏‎ (234 കണ്ണികൾ)
 18. നിന്നു‏‎ (233 കണ്ണികൾ)
 19. ഉണ്ടാക്കുന്ന‏‎ (229 കണ്ണികൾ)
 20. ചെയ്യപ്പെട്ട‏‎ (225 കണ്ണികൾ)
 21. വരുന്ന‏‎ (225 കണ്ണികൾ)
 22. നിറഞ്ഞ‏‎ (219 കണ്ണികൾ)
 23. നശിപ്പിക്കുക‏‎ (214 കണ്ണികൾ)
 24. പ്രയോഗത്തിൽ‏‎ (208 കണ്ണികൾ)
 25. നിൽക്കുന്ന‏‎ (203 കണ്ണികൾ)
 26. തുടങ്ങിയ‏‎ (202 കണ്ണികൾ)
 27. ചേർന്ന‏‎ (189 കണ്ണികൾ)
 28. മറ്റോ‏‎ (187 കണ്ണികൾ)
 29. പറയുന്ന‏‎ (183 കണ്ണികൾ)
 30. കൊടുക്കുന്ന‏‎ (181 കണ്ണികൾ)
 31. പോലെ‏‎ (172 കണ്ണികൾ)
 32. ഒരാൾ‏‎ (170 കണ്ണികൾ)
 33. ജനിച്ച‏‎ (160 കണ്ണികൾ)
 34. മൂന്നു‏‎ (159 കണ്ണികൾ)
 35. കൂടിയ‏‎ (155 കണ്ണികൾ)
 36. നിൽക്കുക‏‎ (153 കണ്ണികൾ)
 37. കാണിക്കുന്ന‏‎ (152 കണ്ണികൾ)
 38. കൊണ്ടു‏‎ (149 കണ്ണികൾ)
 39. കഴിയാത്ത‏‎ (147 കണ്ണികൾ)
 40. തുടങ്ങിയവ‏‎ (147 കണ്ണികൾ)
 41. പ്രധാന‏‎ (147 കണ്ണികൾ)
 42. സാധനങ്ങൾ‏‎ (145 കണ്ണികൾ)
 43. താരത‏‎ (137 കണ്ണികൾ)
 44. ചെയ്‌ത‏‎ (132 കണ്ണികൾ)
 45. കുഴപ്പം‏‎ (127 കണ്ണികൾ)
 46. തലമുടി‏‎ (127 കണ്ണികൾ)
 47. ഒരുജാതി‏‎ (124 കണ്ണികൾ)
 48. ശബ്‌ദം‏‎ (124 കണ്ണികൾ)
 49. എന്തെങ്കിലും‏‎ (123 കണ്ണികൾ)
 50. നിന്ന്‌‏‎ (123 കണ്ണികൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_താളുകൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്