മുറിഞ്ഞ തിരിച്ചുവിടലുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 15:01, 13 ഡിസംബർ 2019-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

താഴെക്കാണുന്ന തിരിച്ചുവിടലുകൾ നിലവിലില്ലാത്ത താളുകളിലേയ്ക്കാണ്‌:

 1. 1 മുതൽ #27 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 27 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. വിക്കിനിഘണ്ടു:സാമൂഹ്യ പടിപ്പുര/broken (തിരുത്തുക) → വിക്കി‌‌നിഘണ്ടു:സാമൂഹ്യ പടിപ്പുര
 2. フリガナ (തിരുത്തുക) → ふりがな
 3. ラッパ (തിരുത്തുക) → らっぱ
 4. ギリシャ (തിരുത്തുക) → ギリシア
 5. チケツ (തിരുത്തുക) → チケット
 6. ティケット (തിരുത്തുക) → チケット
 7. チャック (തിരുത്തുക) → ファスナー
 8. ボディー・チェック (തിരുത്തുക) → ボディーチェック
 9. ラアメン (തിരുത്തുക) → ラーメン
 10. レプンカムイ (തിരുത്തുക) → レプンカムィ
 11. サルも木から落ちる (തിരുത്തുക) → 猿も木から落ちる
 12. സംവാദം:മുഴക്ക്‌ (തിരുത്തുക) → സംവാദം:മൂഴക്ക്‌
 13. ഉപയോക്താവ്:Ralgis (തിരുത്തുക) → ഉപയോക്താവ്:Allan Aguilar
 14. ഉപയോക്താവ്:Mentifisto (തിരുത്തുക) → ഉപയോക്താവ്:Lofty abyss
 15. ഉപയോക്താവ്:Pinus (തിരുത്തുക) → ഉപയോക്താവ്:Prenn
 16. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Vogone (തിരുത്തുക) → ഉപയോക്താവ്:Vogone
 17. ഉപയോക്താവ്:Riley Huntley (തിരുത്തുക) → ഉപയോക്താവ്:~riley
 18. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Ralgis (തിരുത്തുക) → ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Allan Aguilar
 19. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Azeez (തിരുത്തുക) → ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Azeez (usurped)
 20. വിക്കിനിഘണ്ടു:ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക്‌/August 28 (തിരുത്തുക) → വിക്കിനിഘണ്ടു:ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക്‌/ഓഗസ്റ്റ് 28
 21. വിക്കിനിഘണ്ടു:ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക്‌/August 29 (തിരുത്തുക) → വിക്കിനിഘണ്ടു:ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക്‌/ഓഗസ്റ്റ് 29
 22. വിക്കിനിഘണ്ടു:ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക്‌/August 30 (തിരുത്തുക) → വിക്കിനിഘണ്ടു:ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക്‌/ഓഗസ്റ്റ് 30
 23. വിക്കിനിഘണ്ടു:ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക്‌/August 31 (തിരുത്തുക) → വിക്കിനിഘണ്ടു:ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക്‌/ഓഗസ്റ്റ് 31
 24. ഫലകം:1811 (തിരുത്തുക) → ഫലകം:Classic 1811 Dictionary of the Vulgar Tongue
 25. ഫലകം:internet (തിരുത്തുക) → ഫലകം:Internet
 26. ഫലകം:dialect (തിരുത്തുക) → ഫലകം:dialectal
 27. ഫലകം:saurus (തിരുത്തുക) → ഫലകം:ws refer

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)