വിക്കിനിഘണ്ടു:ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക്‌/നിലവറ/2007/നവംബർ

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

(നവംബർ 1 മുതൽ നവംബർ 13 വരെ)

14[തിരുത്തുക]

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് നവംബർ 14
アイロン; ജാപ്പനീസ് നാമം
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. തുണികൾ ഇസ്തിരിയിടുക (“അയിറോൺ” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം. ഇംഗ്ലീഷ് “Iron” എന്ന വാക്കിൽനിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചത്).

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

15[തിരുത്തുക]

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് നവംബർ 15
アベック; ജാപ്പനീസ് നാമം
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. കമിതാക്കൾ (“അബെക്ക്” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം. ഫ്രഞ്ച് “avec” എന്ന വാക്കിൽനിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചത്).

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

16[തിരുത്തുക]

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് നവംബർ 16
アフリカ; ജാപ്പനീസ് നാമം
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. ആഫ്രിക്ക (“അഫുറിക്ക‍” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം. ഇംഗ്ലീഷ് “Africa” എന്ന വാക്കിൽനിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചത്).

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

17[തിരുത്തുക]

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് നവംബർ 17
アニメ; ജാപ്പനീസ് നാമം
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. അനിമേഷൻ(animation) “അനിമേ” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം. ഇംഗ്ലീഷ് “animation” എന്ന വാക്കിൽനിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ച アニメーション(അനിമേഷ്യോൻ) എന്ന ജാപ്പനീസ് വാക്കിന്റെ ചുരുക്കപ്പേര്.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

18[തിരുത്തുക]

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് നവംബർ 18
アックス; ജാപ്പനീസ് നാമം
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. മഴു (“അക്ൿസു” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം. ഇംഗ്ലീഷ് “Axe” എന്ന വാക്കിൽനിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചത്).

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

19[തിരുത്തുക]

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് നവംബർ 19
アマゾン川; ജാപ്പനീസ് നാമം
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. ആമസോൺ നദി (“അമഝോൻ-ഗാവാ” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം).

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

20[തിരുത്തുക]

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് നവംബർ 20
アメリカ; ജാപ്പനീസ് നാമം
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

21[തിരുത്തുക]

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് നവംബർ 21
アジア; ജാപ്പനീസ് നാമം
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. ഏഷ്യ (“അഝിയ” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം).

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

22[തിരുത്തുക]

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് നവംബർ 22
アジア象; ജാപ്പനീസ് നാമം (“അഝിയാഝോ” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)'
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. ഏഷ്യൻ ആന.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

23[തിരുത്തുക]

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് നവംബർ 23
アパート; ജാപ്പനീസ് നാമം (“അപാട്ടോ” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)'
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. അപ്പാർട്ട്മെന്റ് .

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

24[തിരുത്തുക]

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് നവംബർ 24
アフガニスタン; ജാപ്പനീസ് നാമം (“അഫുഗാനിസുതാൻ” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)'
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

25[തിരുത്തുക]

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് നവംബർ 25
アフリカ; ജാപ്പനീസ് നാമം (“അഫുറിക്ക” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)'
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

26[തിരുത്തുക]

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് നവംബർ 26
アベック; ജാപ്പനീസ് നാമം (ഫ്രഞ്ച് avec (കൂടെ എന്നർത്ഥം) -ൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ച വാക്ക്;“അബെക്കു്” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. കമിതാക്കൾ (ഒരുമിച്ച്)
 2. ഒരുമിച്ച്, ആരുടെയെങ്കിലും ഒപ്പം.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

27[തിരുത്തുക]

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് നവംബർ 27
アペ; അയിനു നാമം (“അപ്” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)'
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

28[തിരുത്തുക]

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് നവംബർ 28
アマ; ജാപ്പനീസ് നാമം (“അമ” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. ജപ്പാനിലോ ചൈനയിലോ വിദേശികൾ വീട്ടുജോലിക്കു നിർത്തുന്ന വ്യക്തി (ചൈനീസ് 阿媽-ൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചത്)
 2. വിദേശത്തു ജോലി ചെയ്യുന്ന വനിത
 3. amateur (アマチュア (amateur) എന്ന വാക്കിൽനിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചത്)
.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

29[തിരുത്തുക]

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് നവംബർ 29
アマチュア; ജാപ്പനീസ് നാമം (“അമച്യുവ” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. amateur.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക

30[തിരുത്തുക]

ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് നവംബർ 30
アメリカ; ജാപ്പനീസ് നാമം (“അമേരിക്ക” എന്ന് ഉച്ചാ‍രണം)'
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
 1. അമേരിക്ക, അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക