വിക്കിനിഘണ്ടു:വിക്കിനിഘണ്ടുവിൽ വാക്കുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതെങ്ങനെ

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

വിക്കിനിഘണ്ടുവിൽ തിരയാൻ പല മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്:

 • ഒരു താളിൽനിന്ന് മറ്റൊരു താളിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ പിന്തുടരുക.
 • Search box ഉപയോഗിക്കുക(എല്ലാ താളിന്റെയും ഇടത്തുവശത്തായി കാണാം). See help on searching for details.
 • Browse through our "list of lists" at List of reference tables.
 • Explore random pages by clicking on Random Page in the link list to the left of every page, (it may also appear at the top and bottom of each page--the location changes depending on the skin you chose in Preferences).
 • Click on Recent Changes (which can also be found at the top and bottom of every page, depending on your preferences), to see what edits have been made recently. There is a regular and an enhanced version of this feature, see Wiktionary:User preferences help for details.
 • Click on My watchlist to see which pages you watch have been edited, see Wiktionary:Watchlist help (registration and log in required).
 • In the left sidebar, click on What links here to get some context.
 • From the Special pages link on the left side of every page you can access:
 • Wiktionary:Common short words is a list of short words.


Note: The location of the search box and other links described on this page only apply to the default Standard skin. Some links and features mentioned are only available after registration and log in. There are several ways to explore Wiktionary:

 • Follow the links from article to article.
 • Use the search box (at the left side of every page). See help on searching for details.
 • Browse through our "list of lists" at List of reference tables.
 • Explore random pages by clicking on Random Page in the link list to the left of every page, (it may also appear at the top and bottom of each page--the location changes depending on the skin you chose in Preferences).
 • Click on Recent Changes (which can also be found at the top and bottom of every page, depending on your preferences), to see what edits have been made recently. There is a regular and an enhanced version of this feature, see Wiktionary:User preferences help for details.
 • Click on My watchlist to see which pages you watch have been edited, see Wiktionary:Watchlist help (registration and log in required).
 • In the left sidebar, click on What links here to get some context.
 • From the Special pages link on the left side of every page you can access:
 • Wiktionary:Common short words is a list of short words.


Note: The location of the search box and other links described on this page only apply to the default Standard skin. Some links and features mentioned are only available after registration and log in.