വിക്കിനിഘണ്ടു:പ്രധാന താൾ/സഹോദര സംരംഭങ്ങൾ

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

വിക്കിനിഘണ്ടു പരിപാലിക്കുന്നത്‌ വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷനാണ്‌, ഇത്‌ യു.എസ്‌.ഏ.-യിലെ ഫ്ലോറിഡയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ലഭേഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാകുന്നു. കൂടാതെ വിവിധഭാഷകളിലുള്ള മറ്റു സ്വതന്ത്ര-ഉള്ളടക്ക പദ്ധതികളുടെ ശ്രേണിക്കും വിക്കിമീഡിയ ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്നു:

വിക്കിപീഡിയ
സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം

വിക്കിപാഠശാല
സ്വതന്ത്ര പഠനസഹായികളും ലഘുലേഖകളും

വിക്കിവാർത്തകൾ (ഇംഗ്ലീഷ്)
സ്വതന്ത്ര വാർത്താ-ഉള്ളടക്കം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല
സ്വതന്ത്ര ഗ്രന്ഥശേഖരം

വിക്കിസ്പീഷിസ് (ഇംഗ്ലീഷ്)
ജൈവ-ജാതികളുടെ ശേഖരം

വിക്കിചൊല്ലുകൾ
ചൊല്ലറിവുകളുടെ ശേഖരം

കോമൺ‌സ്
പ്രമാണങ്ങളുടെ പൊതുശേഖരം

മെറ്റാ-വിക്കി
വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങളുടെ ഏകോപനം

വിക്കിസർ‌വ്വകലാശാല
സ്വതന്ത്ര പഠന സാമഗ്രികൾ