ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:വിക്കിപീഡിയ

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

Documentation[തിരുത്തുക]

ഉപയോഗം[തിരുത്തുക]

Including this template on a page will add the sister-project box to the right.

 1. {{wikipedia}}
 2. {{wikipedia|article}}
 3. {{wikipedia|article|link title}}
 4. {{wikipedia|lang=language code}}
 5. {{wikipedia|article|lang=language code}}
 6. {{wikipedia|article|link title|lang=language code}}
 7. {{wikipedia|dab=disambiguation page}}
 8. {{wikipedia|dab=disambiguation page|link title}}
 9. {{wikipedia|article|link title|mul=second article}}
 10. {{wikipedia|article|link title|mul=second article|mullabel=second link title}}
 11. {{wikipedia|cat=category}}
 12. {{wikipedia|cat=category|link title}}
 13. {{wikipedia|cat=category|link title|mulcat=second category}}
 14. {{wikipedia|cat=category|link title|mulcat=second category|mulcatlabel=second link title}}
 • All parameters are optional.
 • The value article defaults to the base page name.
 • The value link title defaults to article, disambiguation page, or category; second link title to second article or second category.
 • dab or disambiguation is used for links to disambiguation pages
 • cat or category is used for links to categories
 • mul inputs a second article; mullabel inputs a link title for a second article
 • mulcat inputs a second category; mulcatlabel inputs a link title for a second category
 • The language edition of the Wikipedia can be specified as the named parameter lang. These usually use a two-letter code. (but the Min Nan Wikipedia is "zh-min-nan")

ഉദാഹരണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

{{wikipedia|afterlife}}
Wikipedia-logo-v2-ml.svg
വിക്കിപീഡിയയിൽ
Afterlife എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനമുണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയ
{{wikipedia|Trunk (botany)|trunk}}
Wikipedia-logo-v2-ml.svg
വിക്കിപീഡിയയിൽ
Trunk എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനമുണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയ
{{wikipedia|Roma|lang=it}}
Wikipedia-logo-v2-ml.svg
Italian വിക്കിപീഡിയയിൽ
Roma എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനമുണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയ it
{{wikipedia|dab=authoring}}
Wikipedia-logo-v2-ml.svg
വിക്കിപീഡിയയിൽ
Authoring എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ലേഖനങ്ങളുണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയ
{{wikipedia|dab=wrong (disambiguation)|wrong}}
Wikipedia-logo-v2-ml.svg
വിക്കിപീഡിയയിൽ
Wrong എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ലേഖനങ്ങളുണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയ
{{wikipediamul|monarchy|kingdom (biology)}}
Wikipedia-logo-v2-ml.svg
വിക്കിപീഡിയയിൽ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ലേഖനങ്ങളുണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയ വിക്കിപീഡിയ
{{wikipedia|monarchy|tyranny|mul=kingdom (biology)|mullabel=lionny}}
Wikipedia-logo-v2-ml.svg
വിക്കിപീഡിയയിൽ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ലേഖനങ്ങളുണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയ വിക്കിപീഡിയ
{{wikipedia|category=colors}}
Wikipedia-logo-v2-ml.svg
വിക്കിപീഡിയയിൽ
Colors എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വർഗ്ഗം.
വിക്കിപീഡിയ
{{wikipedia|category=colors|mulcat=national colours}}
Wikipedia-logo-v2-ml.svg
വിക്കിപീഡിയയിൽ
Colors and National colours എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വർഗ്ഗം.
വിക്കിപീഡിയ വിക്കിപീഡിയ
{{wikipedia|lang=es|category=colores|colors|mulcat=pintura|mulcatlabel=painting}}
Wikipedia-logo-v2-ml.svg
Spanish വിക്കിപീഡിയയിൽ
Colors and Painting എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വർഗ്ഗം.
വിക്കിപീഡിയ esവിക്കിപീഡിയ es

ഭംഗിക്ക്[തിരുത്തുക]

 • Entries with four or more ===Headings===:
  For entries that have a table of contents this template should go before the first heading (e.g. ==English==.)
 • Entries with three or fewer =====Headings====:
  1. For entries that do not automatically have the table of contents displayed (i.e. three or less headings), this should be included on its own line immediately after the second heading (e.g. ===Noun===.)
  2. Alternately, two lines can be added before the first header:
{{wikipedia}}
__TOC__
==ഇംഗ്ലീഷ്==
  1. which will have similar results. However, this approach has met resistance in the past.

ഉദാഹരണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

Example 1 above first header: Wiktionary

Example 2 after second header: welding

അനുബന്ധ ഫലകങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

Comments[തിരുത്തുക]

ചർച്ചയ്ക്ക് ദയവായി ഇംഗ്ലീഷ് വിക്ഷ്ണറിയിലെ സംവാദം താൾ കാണുക.