കുട്ടിസ്രാങ്ക്

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

മറ്റു രൂപങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

പദോത്പത്തി[തിരുത്തുക]

നാമം[തിരുത്തുക]

കുട്ടിസ്രാങ്ക് കുട്ടിസ്രാങ്ക് (ബഹുവചനം കുട്ടിസ്രാങ്കുകൾ)

രൂപഭേദങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

വിഭക്തി സംസ്കൃതനാമം പ്രത്യയം ഏകവചനം ബഹുവചനം
നിർദ്ദേശിക പ്രഥമാ - കുട്ടിസ്രാങ്കിൻ കുട്ടിസ്രാങ്കിന്മാർ
സംബോധിക* - ആ, ഏ, ഓ കുട്ടിസ്രാങ്കിാ കുട്ടിസ്രാങ്കിന്മാരേ
പ്രതിഗ്രാഹിക ദ്വിതീയ കുട്ടിസ്രാങ്കിനെ കുട്ടിസ്രാങ്കിന്മാരെ
സംയോജിക തൃതീയ ഓട് കുട്ടിസ്രാങ്കിനോട് കുട്ടിസ്രാങ്കിൻ‌മാരൊട് / കുട്ടിസ്രാങ്കിൻ‌മാരോട്
ഉദ്ദേശിക ചതുർത്ഥീ ന്, ക്ക് കുട്ടിസ്രാങ്കിനു / കുട്ടിസ്രാങ്കിന് കുട്ടിസ്രാങ്കിന്മാർക്ക്
പ്രയോജിക പഞ്ചമീ ആൽ കുട്ടിസ്രാങ്കിനാൽ കുട്ടിസ്രാങ്കിൻ‌മാരാൽ
സംബന്ധിക ഷഷ്ഠി ന്റെ, ഉടെ കുട്ടിസ്രാങ്കിന്റെ കുട്ടിസ്രാങ്കിൻ‌മാരുടെ
ആധാരിക സപ്തമീ ഇൽ, കൽ കുട്ടിസ്രാങ്കിനില് കുട്ടിസ്രാങ്കിൻ‌മാരിൽ
  1. (പ്രാദേശികഭാഷ) കുട്ടിത്തേവാങ്ക്

ഉദ്ധരണികൾ[തിരുത്തുക]

പര്യായങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ജന്യപദങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=കുട്ടിസ്രാങ്ക്&oldid=218925" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്