സഹായത്തിന്റെ സംവാദം:ഉള്ളടക്കം

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

നിങ്ങൾ എന്ത് കൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും തലയിടുന്നു? നിങ്ങൾ ഒരു തർക്കിയാണോ ?ിത്ന്നും ഇന്ന് ഒരു ശാസ്ത്രമുണ്ട് തർക്കശാസ്ത്രം . തൻറെ വാദമേ അംഗീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.. എന്ന വാശിയാണ് പലതും തർക്കത്തിൽ കലാശിക്കുന്നത്. തർക്കത്തിൽ തലയിടാതെ ....