വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:ഗണിതം

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

Few points which I am not clear about

 1. extrapolation is given two definitions, but both are essentially the same.
 2. elevation is defined as an angle, isn't the sine of the angle more appropriate?
 3. negative number is translated as അധിസംഖ്യ. sounds like അധിവർഷം (leap year). isn't ന്യൂനസംഖ്യ correct?
 4. real number is translated as രേഖീയ സംഖ്യ. Isn't വാസ്തവിക സംഖ്യ a better translation?
അക്കമിട്ട് എഴുതുന്ന രീതിയിലേക്ക് താങ്കളുടെ ചോദ്യം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
 1. extrapolation എന്ന താളിലെ ഒന്നാമത്തെ നിർ‌വചനം ഗണിത / ശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ കണക്കുകൂട്ടൽ ആണ്. രണ്ടാമത്തേത് interpolation ആണ്. en:extrapolation എന്ന താളിൽനിന്നും തർജ്ജമ ചെയ്തതാണ് അത്. തർജ്ജമ മെച്ചപ്പെടുത്താമോ?
 2. w:വിക്കിപീഡിയ:ധൈര്യശാലിയായി താളുകൾ പുതുക്കുക. ഈ താളുകൾ ഒന്നുംതന്നെ ഭാഷാവിദഗ്ദ്ധർ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല. ധൈര്യമായി തിരുത്തുക.
 3. ന്യൂനസംഖ്യ ആവണം ശരി. അധിസംഖ്യ എന്ന് മലയാളം പാഠപുസ്തകത്തിൽ എവിടോ കണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചേർത്തതാണ്. ചിലപ്പോൾ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കിയതാവാം. ഞാൻ കമന്റിനിടയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
 4. വാസ്തവിക സംഖ്യ എന്നു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഭിന്നക സംഖ്യ എന്നു പറയുമോ? അഭിന്നക സംഖ്യ irrational number ആണ്.
--Jacob.jose(talk) 20:01, 6 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 1. ഒരു ഫലനത്തിന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന രംഗത്തിനു പുറത്തുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമൂല്യം ഗണിച്ചെടുക്കുക എന്നതു തന്നെയാൺ അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുതകൾവച്ച് പരികൽപ്പിത സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നിഗമനം എന്നതും. ആദ്യത്തേതു ഗണിതശാസ്ത്ര നിറ്വചനം, രണ്ടാമത്തേതു അതിന്റെ explanation
 2. changed elevation to sine
 3. place holder. I do not know how to write 4 without writing 3, Sorry
 4. ഭിന്നക സംഖ്യ എന്നു കണ്ടതായി ഓർക്കുന്നില്ല, ഭിന്ന സംഖ്യ ( rational number ) എന്നാൺ ഓർമ്മ. വാസ്തവിക സംഖ്യയുടെ ഉപഗണങ്ങളാൺ ഭിന്ന സംഖ്യയും അഭിന്ന സംഖ്യയും

Curious10(talk) 13:26, 7 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)