വിക്കിനിഘണ്ടു:യന്ത്രങ്ങൾ

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

വിക്കിനിഘണ്ടുവിൽ തിരുത്തലുകൾ നടത്താനായി സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ, നിയന്ത്രിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ ആയ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് യന്ത്രങ്ങൾ അഥവാ ബോട്ടുകൾ. അക്ഷരത്തെറ്റ് തിരുത്തൽ, മറുഭാഷാകണ്ണികൾ നൽകൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായി യന്ത്രങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിക്കിപീഡിയ:ബോട്ട് എന്ന താൾ കാണുക.

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

  1. പൈവിക്കിപീഡിയ പാഠം - വിക്കിപാഠശാലയിൽ നിന്ന്.