വിക്കിനിഘണ്ടു:തർജ്ജമകൾ

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഇത് വിക്കിനിഘണ്ടുവിലെ നയങ്ങളെയും മാർഗ്ഗരേഖകളെയും കീഴ്വഴക്കങ്ങളെയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന താളാണ്‌. ഇത് താൾ/നയം അപൂർണ്ണമാണ്.
CFI - ELE - BLOCK - REDIR - BOTS - QUOTE - DELETE - NPOV Language-specific: AR - ZH - HE - JA - LA - ES

This describes how to handle foreign translations of Malayalam words in the Malayalam Wiktionary. It is an extension of വിക്കിനിഘണ്ടു:Entry layout explained#Translations.

സ്രോതസ്സുകൾ[തിരുത്തുക]

 • If you are uncertain about a translation, enclose the language name in {{ttbc}} so that a native speaker or expert translator can check the translation.
 • NEVER rely on automatic translation software to generate translations into a language you don’t speak. Translation software rarely gives accurate results.
 • DO NOT COPY from translating dictionaries (bilingual or multilingual) as this may constitute copyright violation. This applies to dictionaries both in print form and online. Dictionaries that are out of copyright may be used.

Project scope[തിരുത്തുക]

Translation tables are to be given for English words only. In entries for foreign words, an English translation is given instead of a definition. Translation between two foreign languages is handled on the Wiktionaries in those languages. For example, a reader who wants to translate a Hindi word to Japanese should have some command of either language and look in the Hindi or Japanese Wiktionary.

Organization[തിരുത്തുക]

Each “Translations” section is nested within a part of speech header. For example, in a “===Noun===” section, the translations section begins with the heading “====Translations====”.

The translations are separated into divisions for each sense of the English headword. {{trans-top}} creates a collapsible navigation box whose heading shows a summary of the translated sense.

Within each box for a translated sense, the languages for which translations exist are listed in two columns by their English names in alphabetical order. {{trans-mid}} is used halfway down (which is typically, but not always, between the languages beginning with A-I and those beginning with J-Z) to divide the box into two columns.

{{trans-bottom}} is used on the line after the last translation.

Translation into a foreign language[തിരുത്തുക]

For each translation into a foreign language, the language name is preceded by a bullet (generated by *) followed by a colon and the translations into that language, each linked to the main entry for the foreign term in the English Wiktionary. The language names of regional languages, dialects and recognised artificial languages may be wikified, but in general, language names are not to be wikified.

 • Using {{t}} with an ISO 639 language code creates a link to the English Wiktionary entry for the foreign word and a link to its entry in the Wiktionary of the target language:
  * Esperanto: {{t|eo|vorto}}
  *Esperanto: vorto (eo)
 • If the foreign term uses a script other than the Latin (roman) alphabet, indicate the script with sc= and the Latin (roman) transliteration with tr=:
  * Japanese: {{t|ja|sc=Jpan|言葉|tr=kotoba}}
 • If the foreign term has a grammatical gender, specify it:
  * Latin: {{t|la|verbum|n}}
 • To specify the pronunciation, detailed grammatical information, usage notes, or literal translations of idioms back into English, use the foreign term’s entry rather than the English term’s Translations section. For example, when translating സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}} into French, do not follow this with the literal translation back into English of “elephant's feet”:
 • If the translation there is more than one translation option, give a concise English explanation of the options with full translations for each rather than abbreviations. For example, for സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}}, an abbreviation such as *(Fuß-) Knöchel is not recommended, as it is liable to be misunderstood. Rather:
 • Do not give literal (word-for-word) translations of idioms, unless the literal translation what is actually used in the target language. Most idioms do not translate word for word. For example, the idiom സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}} cannot be translated into German literally as *nicht dein Bienenwachs, as this does not have the same meaning in German; an appropriate translation is സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}}:
 • If you are uncertain about a given translation, use "Translations to be checked" (see below) or enclose the language name in {{ttbc}} so a native speaker or expert translator can check the translation.

Example[തിരുത്തുക]

Here is an example (a shortened version of the entry for സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}}) illustrating some of the conventions:

===Noun===
{{en-noun}}

# The [[fruit]] of the [[orange tree]].
# The [[reddish]]-[[yellow]] [[colour]] of an orange.

====Translations====
{{trans-top|fruit of the orange tree}}
* French: {{t|fr|orange|f}}
* German: {{t|de|Orange|f}}
{{trans-mid}}
* Japanese: {{t|ja|sc=Jpan|オレンジ|tr=orenji}}
* Russian: {{t|ru|sc=Cyrl|апельсин|tr=apelsin|m}}
* Serbian: {{t|sr|sc=Cyrl|наранџа|f}}, {{t|sr|narandža|f}}, {{t|sr|sc=Cyrl|поморанџа|f}}, {{t|sr|pomorandža|f}}
{{trans-bottom}}

{{trans-top|colour of an orange}}
* German: {{t|de|Orange|n}}
* Hebrew: {{t|he|sc=Hebr|כתום|tr=katom}}
{{trans-mid}}
* Latvian: [[oranžs]]
{{trans-bottom}}
Noun

orange {{{g}}} (plural oranges)

 1. The fruit of the orange tree.
 2. The reddish-yellow colour of an orange.
Translations

Translations to be checked[തിരുത്തുക]

If it is not clear which sense applies to a given translation, create a "Translations to be checked" table with either {{checktrans}} or (preferably) the set {{checktrans-top}}, {{checktrans-mid}}, {{checktrans-bottom}}:

<!--Remove this table once all of the translations below have been moved into the tables above.-->
{{checktrans-top}}
{{checktrans-mid}}
* {{ttbc|Spanish}}: {{t|es|palabra|f}}
{{checktrans-bottom}}
താഴെക്കാണുന്ന വിവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തിയശേഷം, അക്കങ്ങളെന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കി, മുകളിൽ യോജ്യമായ പട്ടികയിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ്. അക്കങ്ങൾ പൊതുവേ നിർവചനങ്ങളിലുള്ളവയുമായി ചേരണമെന്നില്ല. കൂടുതൽ സഹായത്തിന് Help:How to check translations എന്ന സഹായം താൾ കാണുക.

Note that {{ttbc-top}} is an alias for (redirect to) {{checktrans-top}}, and the -mid and -bottom templates likewise, so can be used interchangeably (this table hopefully being temporary). The -mid template is not required, and in general no effort need be expended trying to rebalance columns.

The header =====Translations to be checked===== is not needed, and should not be used, this table immediately follows the others in the Translations section.

See also[തിരുത്തുക]


Wiki letter w.svg ഈ ഇനം അപൂർണ്ണമാണ്. ശരിയായ നിർവചനം നൽകിയോ നിലവിലുള്ളവയോടൊപ്പം കൂടുതൽ നിർവചനങ്ങൾ ചേർത്തോ ആവശ്യമായ ശബ്ദം, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ നൽകിയോ ഇതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വിക്കിനിഘണ്ടുവിനെ താങ്കൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.