Jump to content

വിക്കിനിഘണ്ടു:ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഇത് വിക്കിനിഘണ്ടുവിലെ നയങ്ങളെയും മാർഗ്ഗരേഖകളെയും കീഴ്വഴക്കങ്ങളെയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന താളാണ്‌. ഈ നയം ഒരു വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ അല്ലാതെ മാറ്റാൻ പാടില്ല.
CFI - ELE - BLOCK - REDIR - BOTS - QUOTE - DELETE - NPOV Language-specific: AR - ZH - HE - JA - LA - ES

ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര നിഘണ്ടുവെന്ന നിലയിൽ വിക്കിനിഘണ്ടു "എല്ലാ ഭാഷയിലുമുള്ള എല്ലാ വാക്കുകളും" ഉൾപ്പെടുന്ന ഒന്നാവാനാണ്‌ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

സാമാന്യ നിയമം[തിരുത്തുക]

ആരെങ്കിലും ഒരു പദം കാണുകയും അത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യതയുമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത വാക്ക് വിക്കിനിഘണ്ടുവിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്‌. This in turn leads to the somewhat more formal guideline of including a term if it is attested and idiomatic.

“Terms” to be broadly interpreted[തിരുത്തുക]

A term need not be limited to a single word in the usual sense. Any of these are also acceptable:

സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ[തിരുത്തുക]

“Attested” means verified through

 1. Clearly widespread use,
 2. Usage in a well-known work,
 3. Appearance in a refereed academic journal, or
 4. Usage in permanently recorded media, conveying meaning, in at least three independent instances spanning at least a year.

Where possible, it is better to cite sources that are likely to remain easily accessible over time, so that someone referring to Wiktionary years from now is likely to be able to find the original source. As Wiktionary is an online dictionary, this naturally favors media such as Usenet groups, which are durably archived by Google. Print media such as books and magazines will also do, particularly if their contents are indexed online. Other recorded media such as audio and video are also acceptable, provided they are of verifiable origin and are durably archived. When citing a quotation from a book, please include the ISBN.

Conveying meaning[തിരുത്തുക]

See use-mention distinction.

This filters out appearance in raw word lists, commentary on the form of a word, such as “The word ‘foo’ has three letters,” lone definitions, and made-up examples of how a word might be used. For example, an appearance in someone’s online dictionary is suggestive, but it does not show the word actually used to convey meaning. On the other hand, a sentence like “They raised the jib (a small sail forward of the mainsail) in order to get the most out of the light wind,” appearing in an account of a sailboat race, would be fine. It happens to contain a definition, but the word is also used for its meaning.

Independence[തിരുത്തുക]

This is meant to exclude multiple references that draw on each other. Where Wikipedia has an article on a given subject, and that article is mirrored by an external site the use of certain words on the mirror site would not be independent. It is quite common to find that material on one site is readily traced to another. Similarly, the same quote will often occur verbatim in separate sources. While the sources may be independent of each other, the usages in question are clearly not.

The presumption is that if a term is only used in a narrow community, there is no need to refer to a general dictionary such as this one to find its meaning.

Spanning at least a year[തിരുത്തുക]

This is meant to filter out words that may appear and see brief use, but then never be used again. The one-year threshold is somewhat arbitrary, but appears to work well in practice.

Idiomaticity[തിരുത്തുക]

An expression is “idiomatic” if its full meaning cannot be easily derived from the meaning of its separate components.

For example, this is a door is not idiomatic, but shut up and red herring are.

Compounds are generally idiomatic, even when the meaning can be clearly expressed in terms of the parts. The reason is that the parts often have several possible senses, but the compound is often restricted to only some combinations of them.

For example, mega- can denote either a million (or 220) of something or simply a very large or prominent instance of something. Similarly star might mean a celestial object or a celebrity. But megastar means "a very prominent celebrity", not "a million celebrities" or "a million celestial objects", and only rarely "a very large celestial object" (capitalized, it is also a brand name in amateur astronomy).

This rule must be applied carefully and is somewhat subjective. For example bank has several senses and parking lot has an idiomatic sense of "large traffic jam". However bank parking lot can't possibly mean "to do financial transactions large traffic jam". With such clearly wrong interpretations weeded out, the remaining choices are "place to park cars for any of several kinds of business" or "place to park cars by, for or on a river bank or similar (as opposed to, say, the hill parking lot)." The whole phrase could plausibly mean either, depending on context (though the first is likely far more common), and so the phrase is not idiomatic.

This criterion is sometimes referred to as the fried egg test, as a fried egg generally means an egg (and generally a chicken egg or similar) fried in a particular way. It generally doesn't denote a scrambled egg, which is nonetheless cooked by frying.

See Wiktionary:List of idioms that survived RFD for other examples. However, many idioms are clearly idiomatic, for example red herring. These tests are invoked only in discussion of unclear cases.

Misspellings, common misspellings and variant spellings[തിരുത്തുക]

There is no simple hard and fast rule, particularly in English, for determining whether a particular spelling is “correct”. A person defending a disputed spelling should be prepared to support his view with references. Published grammars and style guides can be useful in that regard, as can statistics concerning the prevalence of various forms.

Most simple typos are much rarer than the most frequent spellings. Some words, however, are frequently misspelled. For example occurred is often spelled with only one c or only one r, but only occurred is considered correct. The misspellings may well merit entries.

It is important to remember that most languages, including English, do not have an academy to establish rules of usage, and thus may be prone to uncertain spellings. This problem is less frequent, though not unknown, in languages such as Spanish where spelling may have legal support in some countries.

Regional or historical variations are not misspellings. For example, there are well-known differences between British and American spelling. A spelling considered incorrect in one region may not occur at all in another, and may even dominate in yet another.

Formatting[തിരുത്തുക]

Once it is decided that a misspelling is of sufficient importance to merit its own page the formatting of such a page should not be particularly problematical. The usual language and part of speech headings can be used, followed by this simple entry:

# {{misspelling of|[[...]]}}

An additional section explaining why the term is a misspelling should be considered optional.

Inflections[തിരുത്തുക]

Although it is not forbidden, there is no particular need to include completely regular inflections such as cameras or asked. To the extent that they are present, they should indicate what inflection is intended and link to the stem form, and should not merely redirect.

Irregular forms such as geese and were should have their own entries, because people unfamiliar with the irregularity will look for them under the inflected form. Inflected forms — whether regular or irregular — with idiomatic meanings, such as blues or smitten, should have their own entries, with the predictable meanings distinguished from the idiomatic.

Idiomatic phrases[തിരുത്തുക]

Many phrases take several forms. It is not necessary to include every conceivable variant. When present, minor variants should simply redirect to the main entry. For the main entry, prefer the most generic form, based on the following principles:

സർവ്വനാമങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

Prefer the generic personal pronoun, one or one’s. Thus, feel one’s oats is preferable to feel his oats. Use of other personal pronouns, especially in the singular, should be avoided except where they are essential to the meaning.

ലേഖനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

Omit an initial article unless it makes a difference in the meaning. E.g., cat’s pajamas instead of the cat’s pajamas.

ക്രിയകൾ[തിരുത്തുക]

Use the infinitive form of the verb (but without “to”) for the principal verb of a verbal phrase. Thus for the saying It’s raining cats and dogs, or It was raining cats and dogs, or I think it’s going to rain cats and dogs any minute now, or It’s rained cats and dogs for the last week solid the entry should be (and is) under rain cats and dogs. The other variants are derived by the usual rules of grammar (including the use of it with weather terms and other impersonal verbs).

പഴമൊഴികൾ[തിരുത്തുക]

Proverbs that are whole sentences should begin with a capital letter. For example: You can't judge a book by its cover.

ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഭാഷകൾ[തിരുത്തുക]

Natural languages[തിരുത്തുക]

All natural languages are acceptable. However, it is important to note that the question of whether a proposed language is considered a living language, or a dialect of or alternate name for another language is inherently subjective in some cases, and either designation may have political overtones.

Constructed languages[തിരുത്തുക]

Constructed languages have not developed naturally, but are the product of conscious effort in the fulfillment of some purpose. In general, terms in such languages, particularly languages associated with works of fiction, do not meet the basic requirement that one might run across them and want to know the meaning of their words, since they are only used in a narrow context in which further material on the language is readily available. There are specific exceptions to this general rule, listed below, based on consensus of the Wiktionary community. Esperanto, in particular, is a living language with a sizeable community of fluent speakers, and even some native speakers!

Some individual terms from constructed languages may have been adopted into other languages. These should be treated as terms in the adoptive language, and the origin noted in the etymology, regardless of whether the language as a whole is considered to meet the criteria for inclusion.

 • There is consensus that languages whose origin and use are restricted to one or more related literary works and its fans do not merit inclusion as entries or translations in the main namespace. They may merit lexicons in the Appendix namespace. The applicable ISO 639-3 languages are Klingon, Orcish, Quenya, and Sindarin.

Even when rejected for treatment as a language for purposes of this Wiktionary, a single article about the name of that language may be acceptable.

Reconstructed languages[തിരുത്തുക]

Terms in reconstructed languages such as Proto-Indo-European do not meet the criteria for inclusion. They may be entered in appendices, and referred to from etymological sections. See Wiktionary:Reconstructed terms.

ഒഴിവാക്കേണ്ടവ[തിരുത്തുക]

Vandalism[തിരുത്തുക]

From time to time, various parties will insert material into Wiktionary which clearly has nothing to do with Wiktionary's purpose or practices. Such activity is considered vandalism and will be undone at the first opportunity. If the vandalism consists of an edit to an existing page, that edit will be reverted. If the vandalism consists of a new article, that article will be removed. This is done at the discretion of the administrators and does not require discussion, even if the vandalism consists of a new article for a term which would otherwise meet these criteria but has not yet been entered legitimately.

Protologisms[തിരുത്തുക]

The designation protologism is for terms defined in the hopes that they will be used, but which are not actually in wide use. These are listed on Wiktionary:List of protologisms, and should not be given their own separate entries.

see discussion for exclusion of the words in lists - Protologisms, Wikisaurus, concordances etc, from application of the CFI to each individual listed word.

Wikisaurus[തിരുത്തുക]

There is a separate set of criteria for inclusion of words in a Wikisaurus page - see Wiktionary:Wikisaurus/criteria

Wiktionary is not an encyclopedia[തിരുത്തുക]

See also Wiktionary is not an encyclopaedia.

Care should be taken so that entries do not become encyclopedic in nature; if this happens, such content should be moved to Wikipedia, but the dictionary entry itself should be kept.

Wiktionary articles are about words, not about people or places. Many places, and some people, are known by single word names that qualify for inclusion as given names or family names. The Wiktionary articles are about the words. Articles about the specific places and people belong in Wikipedia. For example: Wiktionary will give the etymologies, pronunciations, alternative spellings, and eponymous meanings, of the names Darlington, Hastings, David, Houdini, and Britney. But articles on the specific towns (Darlington, Hastings), statue (David), escapologist (Houdini), and pop singer (Britney) are Wikipedia's job.

Modern English possessive forms[തിരുത്തുക]

It is community consensus not to provide entries for Modern English possessive forms which are formed by adding the enclitics ’s or , and which are otherwise not idiomatic (with the single exception of the pronoun one’s). However, they are welcome as emboldened but unlinked words in inflexion lines. Pronunciation transcriptions for possessive forms of words, if necessary, can be given in the pronunciation sections of the words’ entries.EXPLANATION VOTE


നാമങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

Names fall into several categories, including company names, the names of products, given names, family names, and the full names of specific people, places, and things. Wiktionary classifies all as proper nouns, but applies caveats to each.

Generic terms are common rather than proper nouns. For example: Remington is used as a synonym for any sort of rifle, and Hoover as a synonym for any sort of vacuum cleaner. (Both are also attested family name words, and are included on that basis as well, of course.) Hamburger is used as generic term for a type of sandwich. One good rule of thumb as to whether a name has become a generic word is whether the word can be used without capitalization (as indeed “sandwich” was in the previous sentence).

കമ്പനി നാമങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

Being a company name does not guarantee inclusion. To be included, the use of the company name other than its use as a trademark (i.e., a use as a common word or family name) has to be attested.

Brand names[തിരുത്തുക]

A brand name for a physical product should be included if it has entered the lexicon. Apart from genericized trademarks, this is measured objectively by the brand name’s use in at least three independent durably archived citations spanning a period of at least three years. Furthermore, the sources of these citations:

 1. must be independent of any parties with economic interest in the product, including the manufacturer, distributors, retailers, marketers, and advertizers, their parent companies, subsidiaries, and affiliates, at time of authorship; and
 2. must not identify any such parties.

Furthermore, if the term has legal protection as a trademark, the original source must not indicate such.

Furthermore, the sources must not be written:

 1. by any person or group associated with the type of product;
 2. about any person or group specifically associated with the product; or
 3. about the type of product in general.

Furthermore, the text preceding and surrounding the citation must not identify the product to which the brand name applies, whether by stating explicitly or implicitly some feature or use of the product from which its type and purpose may be surmised, or some inherent quality that is necessary for an understanding of the author’s intent. See examples.

Given and family names[തിരുത്തുക]

Given names (such as David, Roger, and Peter) and family names (such as Baker, Bush, Rice, Smith, and Jones) are words, and subject to the same criteria for inclusion as any other words. Wiktionary has main articles giving etymologies, alternative spellings, meanings, and translations for given names and family names, and has two appendices for indexing those articles: Appendix:Names, Appendix:Surnames-A.

For most given names and family names, it is relatively easy to demonstrate that the word fulfills the criteria, as for most given names and family names the name words are in widespread use in both spoken communication and literature. However, being a name per se does not automatically qualify a word for inclusion. A new name, that has not been attested, is still a protologism. A name that occurs only in the works of fiction of a single author, a television series or a video game, or within a closed context such as the works of several authors writing about a single fictional universe is not used independently and should not be included.

Hypocoristics, diminutives, and abbreviations of names (such as Jock, Misha, Kenny, Ken, and Rog) are held to the same standards as names.

The status of patronymics has not been settled.

What Wiktionary is not with respect to names[തിരുത്തുക]

Wiktionary is not a genealogy database. Wiktionary articles on family names, for example, are not intended to be about the people who share the family name. They are about the name as a word. For example: Whilst Yoder will tell the reader that the word originated in Switzerland (as well as give its pronunciations and alternative spellings), it is not intended to include information about the ancestries of people who have the family name Yoder.

Names of specific entities[തിരുത്തുക]

A name should be included if it is used attributively, with a widely understood meaning. For example: New York is included because “New York” is used attributively in phrases like “New York delicatessen”, to describe a particular sort of delicatessen. A person or place name that is not used attributively (and that is not a word that otherwise should be included) should not be included. Lower Hampton, Empire State Building, and George Walker Bush thus should not be included. Similarly, whilst Jefferson (an attested family name word with an etymology that Wiktionary can discuss) and Jeffersonian (an adjective) should be included, Thomas Jefferson (which isn’t used attributively) should not.


പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

Attestation vs. the slippery slope[തിരുത്തുക]

There is occasionally concern that adding an entry for a particular term will lead to entries for a large number of similar terms. This is not a problem, as each term is considered on its own based on its usage, not on the usage of terms similar in form. Some examples:

 • Any word in any language might be borrowed into English, but only a few actually are. Including spaghetti does not imply that ricordati is next (though it is of course fine as an Italian entry).
 • Any word may be rendered in pig Latin, but only a few (e.g., amscray) have found their way into common use.
 • Any word may be rendered in leet style, but only a few (e.g., pr0n) see general use.
 • Grammatical affixes like meta- and -ance can be added in a great many more cases than they actually are. (Inflectional suffixes like -s for the plural of a noun and -ed for the past tense of a verb can actually be used for almost any noun or verb.)
 • It may seem that trendy internet prefixes like e- and i- are used everywhere, but they aren’t. If I decide to talk about e-thumb-twiddling but no one else does, then there’s no need for an entry.

Typographic variants[തിരുത്തുക]

The inclusion of terms which contain unusual characters or are otherwise unusual in form, such as G-d, pr0n, i18n or veg*n is somewhat controversial. A few view some of these as bizarre or illiterate, notwithstanding their appearance in a variety of media, and find them to have no place in a respectable dictionary. This raises the question of what constitutes a respectable dictionary, and in any case tends to exclude terms that people might well run across and want to know the meaning of.


ഈ ഇനം അപൂർണ്ണമാണ്. ശരിയായ നിർവചനം നൽകിയോ നിലവിലുള്ളവയോടൊപ്പം കൂടുതൽ നിർവചനങ്ങൾ ചേർത്തോ ആവശ്യമായ ശബ്ദം, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ നൽകിയോ ഇതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വിക്കിനിഘണ്ടുവിനെ താങ്കൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.