വിക്കിനിഘണ്ടു:ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക്‌/August 9

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് August 9
കുത്തുക; ക്രി
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
  1. മുനയുള്ള ആയുധമോ മറ്റുപകരണമോ കൊണ്ട്‌ എന്തിന്റെയെങ്കിലും നേർക്കു ബലമായി പ്രയോഗിക്കുക
  2. മൃഗങ്ങൾ കൊമ്പുകൊണ്ടോ തേറ്റകൊണ്ടോ മറ്റോ ആക്രമിക്കുക
  3. ക്ഷുദ്രജീവികൾ ദംശിക്കുക.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക