വിക്കിനിഘണ്ടു:ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക്‌/സെപ്റ്റംബർ 17

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ ദിവസത്തെ വാക്ക് സെപ്റ്റംബർ 17
ദൂതൻ; നാ
[[{{{link}}}|   ]]
{{{link}}}
 സഹായം
  1. ദൂതുമായി വരുന്നയാൾ, സന്ദേശം എത്തിച്ചു തരുന്നയാൾ.
    ഉദാ: സമാധാന ദൂതൻ.

ഈ ദിവസത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് - നിലവറ - പുതിയ ഒരു വാക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക