ഫലകം:സഹോദരസംരംഭങ്ങൾ/മലയാളം

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന സ്വതന്ത്രസംരംഭമാണ് വിക്കിനിഘണ്ടു. ഇതിനുപുറമേ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള പദ്ധതികൾക്കും ഫൗണ്ടേഷൻ ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്നു:

വിക്കിപീഡിയ
സ്വതന്ത്രവിജ്ഞാനകോശം
വിക്കിചൊല്ലുകൾ
ഉദ്ധരണികളുടെ ശേഖരം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല
സ്വതന്ത്ര പുസ്തകാലയം
വിക്കിപാഠശാല
സ്വതന്ത്ര പഠനസഹായികളും ലഘുലേഖകളും
വിക്കിസർവ്വകലാശാല
സ്വതന്ത്ര പഠന സാമഗ്രികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും (ബീറ്റ)
മെറ്റാ-വിക്കി
വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങളുടെ ഏകോപനം