ഫലകം:ഗ്രിഗോറിയൻ മാസങ്ങൾ-ko

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഗ്രിഗോറിയൻ മാസങ്ങൾ (കൊറിയൻ)
1 일월
2 이월
3 삼월
4 사월
5 오월
6 유월
7 칠월
8 팔월
9 구월
10 시월
11 십일월
12 십이월