ഏറ്റവും പഴയ താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 01:13, 8 ജനുവരി 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

Updates for this page are running twice a month.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ബൈബിള്‏‎ (05:25, 5 മാർച്ച് 2005)
 2. ജാതിയിൽ‏‎ (22:10, 25 നവംബർ 2005)
 3. ഭൂമിയും‏‎ (23:13, 25 നവംബർ 2005)
 4. ഗണിതവും‏‎ (23:23, 25 നവംബർ 2005)
 5. വീട്ടിൽ‏‎ (23:33, 25 നവംബർ 2005)
 6. വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട‏‎ (23:52, 25 നവംബർ 2005)
 7. വിഭാഗവും‏‎ (23:55, 25 നവംബർ 2005)
 8. വാരഫലം‏‎ (00:17, 26 നവംബർ 2005)
 9. ലോക‏‎ (00:21, 26 നവംബർ 2005)
 10. ചിലപ്പോഴെല്ലാം‏‎ (00:59, 26 നവംബർ 2005)
 11. ഇത്തരം‏‎ (02:12, 26 നവംബർ 2005)
 12. സ്ഥലത്തു‏‎ (02:42, 26 നവംബർ 2005)
 13. സ്ഥാനത്തു‏‎ (02:46, 26 നവംബർ 2005)
 14. ബന്ധപ്പെട്ടു‏‎ (02:54, 26 നവംബർ 2005)
 15. രാത്രിയും‏‎ (03:14, 26 നവംബർ 2005)
 16. മാസത്തിൽ‏‎ (03:19, 26 നവംബർ 2005)
 17. ലക്ഷത്തിലധികം‏‎ (17:37, 26 നവംബർ 2005)
 18. ലക്ഷത്തിലെത്തി‏‎ (17:38, 26 നവംബർ 2005)
 19. ലഭിച്ചതോടെ‏‎ (17:41, 26 നവംബർ 2005)
 20. ലോകത്തിന്റെ‏‎ (17:42, 26 നവംബർ 2005)
 21. ലോകത്തിനു‏‎ (17:46, 26 നവംബർ 2005)
 22. ലോകമാസകലം‏‎ (17:49, 26 നവംബർ 2005)
 23. ദിനപത്രമായി‏‎ (19:29, 26 നവംബർ 2005)
 24. ദിനപത്രത്തിൻറെ‏‎ (19:30, 26 നവംബർ 2005)
 25. സകലഭൂചരജന്തുവിന്മേലും‏‎ (19:57, 26 നവംബർ 2005)
 26. സകലമൃഗങ്ങള്‌കൂം‏‎ (19:58, 26 നവംബർ 2005)
 27. സകലവൃക്ഷങ്ങളും‏‎ (19:59, 26 നവംബർ 2005)
 28. ശാസ്ത്രശാഖയായി‏‎ (20:02, 26 നവംബർ 2005)
 29. ശാസ്ത്രശാഖ‏‎ (20:03, 26 നവംബർ 2005)
 30. നല്ലൊരു‏‎ (20:11, 26 നവംബർ 2005)
 31. മൂലധന‏‎ (20:30, 26 നവംബർ 2005)
 32. സംസ്ക്കാരത്തിൽ‏‎ (20:42, 26 നവംബർ 2005)
 33. പ്രസ്ഥാനത്തെ‏‎ (21:17, 26 നവംബർ 2005)
 34. പ്രീഡിഗ്രിക്കു‏‎ (21:19, 26 നവംബർ 2005)
 35. ബഹുദൂരം‏‎ (21:22, 26 നവംബർ 2005)
 36. ധൃതഗതിയിലുള്ള‏‎ (23:13, 26 നവംബർ 2005)
 37. അക്ഷരതെറ്റ്‏‎ (14:42, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2007)
 38. Lantana‏‎ (16:49, 9 സെപ്റ്റംബർ 2007)
 39. ചട്ടി‏‎ (04:11, 4 നവംബർ 2007)
 40. മലയാള‏‎ (13:26, 23 നവംബർ 2007)
 41. അസാധു‏‎ (21:39, 23 നവംബർ 2007)
 42. nupital‏‎ (10:02, 6 ഡിസംബർ 2007)
 43. nupitals‏‎ (10:03, 6 ഡിസംബർ 2007)
 44. ചന്തമുള്ള‏‎ (15:43, 27 ഡിസംബർ 2007)
 45. ചിലപ്പോൾ‏‎ (15:45, 27 ഡിസംബർ 2007)
 46. തുടർന്ന്‏‎ (15:56, 27 ഡിസംബർ 2007)
 47. നിർബന്ധമില്ലാത്ത‏‎ (22:15, 5 ജനുവരി 2008)
 48. ബന്ധപ്പെട്ട‏‎ (22:35, 5 ജനുവരി 2008)
 49. ബഹുഭാഷാ‏‎ (22:36, 5 ജനുവരി 2008)
 50. മതേതരം‏‎ (22:39, 5 ജനുവരി 2008)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:പുരാതന_താളുകൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്