ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്ത ഫലകങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 16:22, 16 ജനുവരി 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

ഫലകം എന്ന നാമമേഖലയിൽ ഉള്ളതും ഒരു താളിലും ചേർത്തിട്ടുമില്ലാത്ത എല്ലാ ഫലകതാളുകളുടേയും പട്ടിക ഈ താളിൽ കാണാം. ഫലകങ്ങൾ മായ്ക്കുന്നതിനു മുൻപ് അതു മറ്റൊരു താളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുറപ്പാക്കുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഫലകം:!‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 2. ഫലകം:AA.‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 3. ഫലകം:AB.‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 4. ഫലകം:AE.‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 5. ഫലകം:AF.‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 6. ഫലകം:AG.‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 7. ഫലകം:AGr.‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 8. ഫലകം:ARomani.‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 9. ഫലകം:AS.‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 10. ഫലകം:Accesskey-addsection‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 11. ഫലകം:Accesskey-anontalk‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 12. ഫലകം:Accesskey-anonuserpage‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 13. ഫലകം:Accesskey-article‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 14. ഫലകം:Accesskey-contributions‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 15. ഫലകം:Accesskey-currentevents‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 16. ഫലകം:Accesskey-delete‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 17. ഫലകം:Accesskey-edit‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 18. ഫലകം:Accesskey-emailuser‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 19. ഫലകം:Accesskey-help‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 20. ഫലകം:Accesskey-history‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 21. ഫലകം:Accesskey-login‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 22. ഫലകം:Accesskey-logout‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 23. ഫലകം:Accesskey-mainpage‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 24. ഫലകം:Accesskey-move‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 25. ഫലകം:Accesskey-mycontris‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 26. ഫലകം:Accesskey-mytalk‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 27. ഫലകം:Accesskey-portal‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 28. ഫലകം:Accesskey-preferences‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 29. ഫലകം:Accesskey-protect‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 30. ഫലകം:Accesskey-randompage‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 31. ഫലകം:Accesskey-recentchanges‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 32. ഫലകം:Accesskey-recentchangeslinked‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 33. ഫലകം:Accesskey-sitesupport‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 34. ഫലകം:Accesskey-specialpage‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 35. ഫലകം:Accesskey-specialpages‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 36. ഫലകം:Accesskey-talk‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 37. ഫലകം:Accesskey-undelete‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 38. ഫലകം:Accesskey-unwatch‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 39. ഫലകം:Accesskey-upload‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 40. ഫലകം:Accesskey-userpage‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 41. ഫലകം:Accesskey-viewsource‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 42. ഫലകം:Accesskey-watch‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 43. ഫലകം:Accesskey-watchlist‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 44. ഫലകം:Accesskey-whatlinkshere‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 45. ഫലകം:Af.‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 46. ഫലകം:African.‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 47. ഫലകം:Air force‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 48. ഫലകം:Akk.‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 49. ഫലകം:Algon.‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 50. ഫലകം:All system messages‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഉപയോഗിക്കാത്തഫലകങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്