വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഉച്ചാരണം[തിരുത്തുക]

മലയാളം[തിരുത്തുക]

ഉച്ചാരണത്തിൽ കാരശബ്ദങ്ങളോട് സാമ്യം പുലർത്തുന്ന അക്ഷരം; ഒരു വർത്സ്യ അനുനാസികമം. ഉദാ: ആന, പന, വനം, പനി എന്നതിലെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ശബ്ദം; അതായത് ആഩ, പഩ, വഩം, പഩി, പിഩ്‌ഩണി, തിഩ്‌ഩുക. ചില്ലക്ഷരം

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ഩ&oldid=544563" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്