ഓരിലത്താമര

വിക്കിനിഘണ്ടു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

മലയാളം[തിരുത്തുക]

നാമം[തിരുത്തുക]

ഓരിലത്താമര

പര്യായം[തിരുത്തുക]

 1. അംബുരുഹ
 2. അതിചര
 3. അവാക്പുഷ്പി
 4. അവ്യംഗ
 5. അവ്യഥ
 6. കർമ്മഘ്നി
 7. കാശ്മീര
 8. കാളദീർഘിക
 9. ക്ലിതകം
 10. ഗന്ധമൂല
 11. ഗോത്ര
 12. ചക്ഷുഷ്യം
 13. ചാരടി
 14. തരണി
 15. തർപ്പിണി
 16. ദരദപുഷ്പം
 17. ദേവപുഷ്പം
 18. ദ്രൃഷ്ടികൃത്ത്
 19. നേത്രാഘ്യം
 20. പത്മ
 21. പത്മചാരിണി
 22. പത്മവതി
 23. പത്മാവതി
 24. പത്മാഹ്വ
 25. പർണ്ണിക
 26. പർവ്വണ്ണി
 27. പുണ്ഡരീകം
 28. പുഷ്കരകർണ്ണി
 29. പുഷ്കരകർണ്ണിക
 30. പുഷ്കരനാഡി
 31. പുഷ്കരപർണ്ണിക
 32. പുഷ്കരിണി
 33. പ്രപുണ്ഡരീകം
 34. ഭഞ്ജീ
 35. ഭൂപത്മം
 36. മംഗല്യ
 37. മനോഹര
 38. മാലകം
 39. മൂലസാധനം
 40. മൃദുപത്രി
 41. രഥാവാർത്ത
 42. രമ്യ
 43. ലക്ഷ്മി
 44. വഞ്ചുളം
 45. വപുഷ്ടമ
 46. വാരുണി
 47. ശമി
 48. ശമീര
 49. ശാരദ
 50. ശിവ
 51. ശീതം
 52. ശ്രേഷ്ഠ
 53. സകള
 54. സർപ്പാക്ഷി
 55. സാലപുഷ്ട
 56. സുഗന്ധമൂലി
 57. സുപുഷ്കര
 58. സുവഹ
 59. സുവീര
 60. സുശീത
 61. സ്ഥലപത്മി
 62. സ്ഥൂലരൂഹ
 63. ഹ്ലാദി
 64. ഒരു പച്ചമരുന്ന്
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ഓരിലത്താമര&oldid=284183" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്