മാത് തൽസ്ഥിതി

Jump to navigation Jump to search

സജ്ജമാക്കിയ മാത് പ്രദർശന രീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരമാണ് ഈ താളിലുള്ളത്.

താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രദർശന രീതികൾ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു:

പി.എൻ.ജി. ചിത്രങ്ങൾ

LaTeX മൂലരൂപം (ടെക്സ്റ്റ് ബ്രൗസറുകൾക്ക്)

പരാജയപ്പെട്ടാൽ എസ്.വി.ജി. അല്ലെങ്കിൽ പി.എൻ.ജി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ MathML (നൂതന ബ്രൗസറുകൾക്കും, അഭിഗമ്യതാ ഉപകരണങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യം)

പരാജയപ്പെട്ടാൽ എസ്.വി.ജി. അല്ലെങ്കിൽ പി.എൻ.ജി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ MathML (നൂതന ബ്രൗസറുകൾക്കും, അഭിഗമ്യതാ ഉപകരണങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യം) എന്ന പ്രദർശന രീതിക്കുള്ള പിന്നാമ്പുറ പരിശോധന നടത്തുന്നു.

പരീക്ഷണം Rendering the input "x^2+\text{a sample Text}" വിജയിച്ചു.

പരീക്ഷണം Comparing to the reference rendering വിജയിച്ചു.

പരീക്ഷണം Rendering of a+b in plain MathML mode വിജയിച്ചു.

പരീക്ഷണം Checking the presence of '+' in the MathML output വിജയിച്ചു.

പരീക്ഷണം Comparing the generated SVG with the reference പരാജയപ്പെട്ടു.

പരീക്ഷണം Checking if MathML input is supported വിജയിച്ചു.

പരീക്ഷണം Rendering Presentation MathML sample വിജയിച്ചു.

പരീക്ഷണം Checking if the link to SVG image is correct വിജയിച്ചു.

പരാജയപ്പെട്ടാൽ എസ്.വി.ജി. അല്ലെങ്കിൽ പി.എൻ.ജി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ MathML (നൂതന ബ്രൗസറുകൾക്കും, അഭിഗമ്യതാ ഉപകരണങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യം) എന്ന പ്രദർശന രീതിക്കുള്ള പിന്നാമ്പുറ പരിശോധന പൂർത്തിയായി.

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:MathStatus" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്