അനുമതികൾ

Jump to navigation Jump to search

ഉപയോക്തൃ അവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള അനുമതികളുടെ പട്ടികയാണ് ഇനിക്കൊടുക്കുന്നത്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമായ അനുമതികൾ വീണ്ടും പരിമിതപ്പെടുത്തി, തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കഴിയുന്നതാണ്. ഒരു ഉപയോക്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷന് ഉപയോക്താവിന് ലഭ്യമല്ലാത്ത ഒരു ഉപയോക്തൃ അവകാശം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. വ്യക്തിഗത അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് അധിക വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായേക്കാവുന്നതാണ്.

അനുമതിഅവകാശങ്ങൾ
അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾ (basic)
 • താളുകൾ വായിക്കുക (read)
 • "സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു" എന്നടയാളപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള താളുകൾ തിരുത്തുക (editsemiprotected)
 • ആഗോള തടയലുകളെ പാർശ്വവത്കരിച്ചു പോവുക (globalblock-exempt)
 • ഐ.പി. അധിഷ്ഠിത പരിധികൾ ബാധകമല്ല (autoconfirmed)
 • ഐ.പി. തടയലുകൾ, സ്വതേയുള്ള തടയലുകൾ, റേഞ്ച് തടയലുകൾ ഒക്കെ ബാധകമല്ലാതിരിക്കുക (ipblock-exempt)
 • കാപ്ച ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ കാപ്ചയിലൂടെ കടന്നു പോകാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുക (skipcaptcha)
 • ടോറിന്റെ പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾക്കുള്ള തടയൽ പാർശ്വീകരിച്ചു കടക്കുക (torunblocked)
 • തിരുത്തുക എ.പി.ഐ.യുടെ ഉപയോഗം (writeapi)
 • ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ കാണുക (abusefilter-view)
 • ദുരുപയോഗരേഖ കാണുക (abusefilter-log)
 • ദുരുപയോഗരേഖയിലെ വിവരങ്ങൾ വിശദമായി കാണുക (abusefilter-log-detail)
 • പുതിയ മാറ്റങ്ങളിലെ റോന്തുചുറ്റൽ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുക (patrolmarks)
 • ബാഹ്യ ഉപയോക്തൃ അംഗത്വമുപയോഗിച്ച് സ്വയം പ്രവേശിക്കുക (autocreateaccount)
 • സംവാദം താളുകളിലെ ചെറുതിരുത്തലുകൾ പുതിയ സന്ദേശങ്ങളുണ്ടെന്ന അറിയിപ്പിനു കാരണമാകരുത് (nominornewtalk)
 • സൈറ്റിന്റെ കാഷെ ഒരു താളിനായി പർജ് ചെയ്യുക (purge)
 • സ്വന്തം തിരുത്തുകൾ റോന്തു ചുറ്റിയതായി അടയാളപ്പെടുത്തുക (autopatrol)
ഉയർന്ന അളവിലുള്ള തിരുത്തുകൾ (highvolume)
 • എ.പി.ഐ. ക്വറികളിൽ ഉയർന്ന പരിധി ഉപയോഗിക്കുക (apihighlimits)
 • നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് സന്ദേശം അയയ്ക്കുക (massmessage)
 • പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിധികൾ ബാധകമല്ല (noratelimit)
 • മുൻപ്രാപനം നടത്തിയ തിരുത്തലുകൾ യാന്ത്രിക തിരുത്തലുകളായി അടയാളപ്പെടുത്തുക (markbotedits)
 • യാന്ത്രിക പ്രവൃത്തിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു (bot)
Import revisions (import)
 • അപ്‌‌ലോഡ് ചെയ്ത പ്രമാണത്തിൽ നിന്നും താളുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക (importupload)
 • മറ്റുള്ള വിക്കികളിൽ നിന്നും താളുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക (import)
നിലവിലുള്ള താളുകൾ തിരുത്തുക (editpage)
 • Change Item terms (labels, descriptions, aliases) (item-term)
 • Change Property terms (labels, descriptions, aliases) (property-term)
 • Create Item redirects (item-redirect)
 • Merge Items (item-merge)
 • ഒറ്റയൊറ്റ നാൾപ്പതിപ്പുകൾക്കും രേഖയിലെ ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾക്കും ഐച്ഛിക ടാഗുകൾ ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നീക്കംചെയ്യുക (changetags)
 • ചെറിയ തിരുത്തലായി രേഖപ്പെടുത്തുക (minoredit)
 • താളുകൾ തിരുത്തുക (edit)
 • മാറ്റങ്ങളോടൊപ്പം ടാഗുകളും ബാധകമാക്കുക (applychangetags)
സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള താളുകൾ തിരുത്തുക (editprotected)
 • "സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു" എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള താളുകൾ തിരുത്തുക (editprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • ഒറ്റയൊറ്റ നാൾപ്പതിപ്പുകൾക്കും രേഖയിലെ ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾക്കും ഐച്ഛിക ടാഗുകൾ ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നീക്കംചെയ്യുക (changetags)
 • ചെറിയ തിരുത്തലായി രേഖപ്പെടുത്തുക (minoredit)
 • തലക്കെട്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോക്തൃനാമത്തിന്റെ കരിമ്പട്ടികയെ അതിലംഘിക്കുക (tboverride)
 • താളുകൾ തിരുത്തുക (edit)
 • പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട താളുകൾ മാറ്റുക (movestable)
 • മാറ്റങ്ങളോടൊപ്പം ടാഗുകളും ബാധകമാക്കുക (applychangetags)
താങ്കളുടെ ഉപയോക്തൃ സി.എസ്.എസ്./ജെസൺ/ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് തിരുത്തുക (editmycssjs)
 • ഒറ്റയൊറ്റ നാൾപ്പതിപ്പുകൾക്കും രേഖയിലെ ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾക്കും ഐച്ഛിക ടാഗുകൾ ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നീക്കംചെയ്യുക (changetags)
 • ചെറിയ തിരുത്തലായി രേഖപ്പെടുത്തുക (minoredit)
 • താങ്കളുടെ സ്വന്തം ഉപയോക്തൃ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്തുക (editmyuserjs)
 • താങ്കളുടെ സ്വന്തം ഉപയോക്തൃ ജെസൺ പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്തുക (editmyuserjson)
 • താങ്കളുടെ സ്വന്തം ഉപയോക്തൃ സി.എസ്.എസ്. പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്തുക (editmyusercss)
 • താളുകൾ തിരുത്തുക (edit)
 • മാറ്റങ്ങളോടൊപ്പം ടാഗുകളും ബാധകമാക്കുക (applychangetags)
താങ്കളുടെ ഉപയോക്തൃ ക്രമീകരണങ്ങളും ജെസൺ ക്രമീകരണങ്ങളും തിരുത്തുക (editmyoptions)
 • താങ്കളുടെ സ്വന്തം ഉപയോക്തൃ ജെസൺ പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്തുക (editmyuserjson)
 • താങ്കളുടെ സ്വന്തം ക്രമീകരണങ്ങൾ തിരുത്തുക (editmyoptions)
മീഡിയവിക്കി നാമമേഖലയും സൈറ്റ്-വ്യാപക/ഉപയോക്തൃ ജെസണും തിരുത്തുക (editinterface)
 • ഉപയോക്തൃ സമ്പർക്കമുഖത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക (editinterface)
 • ഒറ്റയൊറ്റ നാൾപ്പതിപ്പുകൾക്കും രേഖയിലെ ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾക്കും ഐച്ഛിക ടാഗുകൾ ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നീക്കംചെയ്യുക (changetags)
 • ചെറിയ തിരുത്തലായി രേഖപ്പെടുത്തുക (minoredit)
 • താളുകൾ തിരുത്തുക (edit)
 • മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ ജെസൺ പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്തുക (edituserjson)
 • മാറ്റങ്ങളോടൊപ്പം ടാഗുകളും ബാധകമാക്കുക (applychangetags)
 • സൈറ്റ്-വ്യാപക ജെസൺ തിരുത്തുക (editsitejson)
സൈറ്റ്-വ്യാപകവും ഉപയോക്താക്കളുടെയും സി.എസ്.എസ്./ജെ.എസ്. തിരുത്തുക (editsiteconfig)
 • ഉപയോക്തൃ സമ്പർക്കമുഖത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക (editinterface)
 • ഒറ്റയൊറ്റ നാൾപ്പതിപ്പുകൾക്കും രേഖയിലെ ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾക്കും ഐച്ഛിക ടാഗുകൾ ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നീക്കംചെയ്യുക (changetags)
 • ചെറിയ തിരുത്തലായി രേഖപ്പെടുത്തുക (minoredit)
 • താളുകൾ തിരുത്തുക (edit)
 • മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ CSS പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്തുക (editusercss)
 • മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ JS പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്തുക (edituserjs)
 • മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ ജെസൺ പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്തുക (edituserjson)
 • മാറ്റങ്ങളോടൊപ്പം ടാഗുകളും ബാധകമാക്കുക (applychangetags)
 • സൈറ്റ്-വ്യാപക ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് തിരുത്തുക (editsitejs)
 • സൈറ്റ്-വ്യാപക ജെസൺ തിരുത്തുക (editsitejson)
 • സൈറ്റ്-വ്യാപക സി.എസ്.എസ്. തിരുത്തുക (editsitecss)
താളുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക, തിരുത്തുക, മാറ്റുക (createeditmovepage)
 • Create Properties (property-create)
 • Delete single revision redirects (delete-redirect)
 • അടിസ്ഥാന ഉപയോക്തൃതാൾ മാറ്റുക (move-rootuserpages)
 • ഒറ്റയൊറ്റ നാൾപ്പതിപ്പുകൾക്കും രേഖയിലെ ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾക്കും ഐച്ഛിക ടാഗുകൾ ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നീക്കംചെയ്യുക (changetags)
 • ചെറിയ തിരുത്തലായി രേഖപ്പെടുത്തുക (minoredit)
 • താളുകൾ അവയുടെ ഉപതാളുകളോടുകൂടീ നീക്കുക (move-subpages)
 • താളുകൾ തിരുത്തുക (edit)
 • താളുകൾ നീക്കുക (move)
 • താളുകൾ മാറ്റുമ്പോൾ സ്രോതസ്സ് താളിൽ തിരിച്ചുവിടലുകൾ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക (suppressredirect)
 • താളുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക (സംവാദം താളുകൾ അല്ലാത്തവ) (createpage)
 • മാറ്റങ്ങളോടൊപ്പം ടാഗുകളും ബാധകമാക്കുക (applychangetags)
 • വർഗ്ഗ താളുകൾ മാറ്റുക (move-categorypages)
 • സംവാദ താളുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക (createtalk)
പുതിയ പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (uploadfile)
 • പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (upload)
 • സ്വയം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത പ്രമാണങ്ങൾക്കു മുകളിലേയ്ക്ക് പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (reupload-own)
പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക, മാറ്റിച്ചേർക്കുക, മാറ്റുക (uploadeditmovefile)
 • താളുകൾ മാറ്റുമ്പോൾ സ്രോതസ്സ് താളിൽ തിരിച്ചുവിടലുകൾ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക (suppressredirect)
 • നിലവിലുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെ മുകളിലേയ്ക്ക് അപ്‌‌ലോഡ് ചെയ്യുക (reupload)
 • പങ്ക് വെയ്ക്കപ്പെട്ട മീഡിയ സംഭരണിയെ പ്രാദേശികമായി അതിലംഘിക്കുക (reupload-shared)
 • പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (upload)
 • പ്രമാണങ്ങൾ നീക്കുക (movefile)
 • യു.ആർ.എല്ലിൽ നിന്നും പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (upload_by_url)
 • സ്വയം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത പ്രമാണങ്ങൾക്കു മുകളിലേയ്ക്ക് പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (reupload-own)
താളുകളിലെ മാറ്റങ്ങളിൽ റോന്തുചുറ്റുക (patrol)
 • മറ്റുള്ളവരുടെ തിരുത്തുകൾ റോന്തുചുറ്റിയതായി അടയാളപ്പെടുത്തുക (patrol)
താളുകളിലെ മാറ്റങ്ങൾ മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുക (rollback)
 • ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ അവസാനം തിരുത്തൽ നടത്തിയ ഉപയോക്താവിന്റെ തിരുത്തൽ പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കുക (rollback)
ഉപയോക്താക്കളെ തടയുക, തടയൽ നീക്കുക (blockusers)
 • ഇമെയിൽ അയക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഉപയോക്താവിനെ തടയുക (blockemail)
 • മറ്റുള്ള ഉപയോക്താക്കളെ മാറ്റിയെഴുതുന്നതിൽനിന്നും തടയുക (block)
മായ്ക്കപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങളും താളുകളും കാണുക (viewdeleted)
 • നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട താളുകളിൽ തിരയുക (browsearchive)
 • മായ്ക്കപ്പെട്ട എഴുത്തും താളിന്റെ മായ്ക്കപ്പെട്ട പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും കാണുക (deletedtext)
 • മായ്ക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട എഴുത്തുകൾ ഇല്ലാതെ കാണുക (deletedhistory)
പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള രേഖാ ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ കാണുക (viewrestrictedlogs)
 • തലക്കെട്ട് കരിമ്പട്ടികയുടെ രേഖ കാണുക (titleblacklistlog)
 • ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ സ്വകാര്യമെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ കാണുക (abusefilter-log-private)
 • ദുരുപയോഗരേഖയിലെ മറയ്ക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കാണുക (abusefilter-hidden-log)
 • പരസ്യമല്ലാത്ത രേഖകൾ കാണുക (suppressionlog)
 • പാഴെഴുത്ത് കരിമ്പട്ടിക രേഖ കാണുക (spamblacklistlog)
 • സ്വകാര്യമെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ കാണുക (abusefilter-view-private)
താളുകൾ, നാൾപ്പതിപ്പുകൾ, രേഖകളിലെ ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ മായ്ക്കുക (delete)
 • ഒറ്റയൊറ്റ നാൾപ്പതിപ്പുകൾക്കും രേഖയിലെ ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾക്കും ഐച്ഛിക ടാഗുകൾ ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നീക്കംചെയ്യുക (changetags)
 • ചെറിയ തിരുത്തലായി രേഖപ്പെടുത്തുക (minoredit)
 • താളിന്റെ പ്രത്യേക പതിപ്പുകൾ മായ്ക്കുക പുനഃസ്ഥാപിക്കുക (deleterevision)
 • താളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ മായ്ക്കുക (nuke)
 • താളുകൾ തിരുത്തുക (edit)
 • താളുകൾ മായ്ക്കുക (delete)
 • താൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക (undelete)
 • നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട താളുകളിൽ തിരയുക (browsearchive)
 • മായ്ക്കപ്പെട്ട എഴുത്തും താളിന്റെ മായ്ക്കപ്പെട്ട പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും കാണുക (deletedtext)
 • മായ്ക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട എഴുത്തുകൾ ഇല്ലാതെ കാണുക (deletedhistory)
 • മാറ്റങ്ങളോടൊപ്പം ടാഗുകളും ബാധകമാക്കുക (applychangetags)
 • രേഖയിലെ പ്രത്യേക ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ മായ്ക്കുകയോ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യുക (deletelogentry)
 • വലിയ നാൾവഴിയുള്ള താളുകൾ മായ്ക്കുക (bigdelete)
ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക ഒപ്പം നാൾപ്പതിപ്പുകൾ ഒതുക്കുക (oversight)
 • ദുരുപയോഗരേഖയിലെ വിവരങ്ങൾ മറയ്ക്കുക (abusefilter-hide-log)
 • മറ്റുപയോക്താക്കൾക്കായി താളുകളുടെ നാൾപ്പതിപ്പുകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നതാക്കുക, മറയ്ക്കുക, മറയ്ക്കൽ മാാറ്റുക (suppressrevision)
താളുകൾ സംരക്ഷിക്കുക, സംരക്ഷണം നീക്കുക (protect)
 • "സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു" എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള താളുകൾ തിരുത്തുക (editprotected)
 • ഒറ്റയൊറ്റ നാൾപ്പതിപ്പുകൾക്കും രേഖയിലെ ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾക്കും ഐച്ഛിക ടാഗുകൾ ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നീക്കംചെയ്യുക (changetags)
 • ചെറിയ തിരുത്തലായി രേഖപ്പെടുത്തുക (minoredit)
 • താളുകൾ തിരുത്തുക (edit)
 • മാറ്റങ്ങളോടൊപ്പം ടാഗുകളും ബാധകമാക്കുക (applychangetags)
 • സംരക്ഷണ മാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക, നിർഝരിത മാർഗ്ഗത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന താളുകൾ തിരുത്തുക (protect)
താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവയുടെ പട്ടിക കാണുക (viewmywatchlist)
 • താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവയുടെ പട്ടിക സ്വയം കാണുക (viewmywatchlist)
താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവയുടെ പട്ടിക തിരുത്തുക (editmywatchlist)
 • താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവയുടെ പട്ടിക സ്വയം തിരുത്തുക. ഈ അവകാശമില്ലാതെതന്നെ ചില പ്രവൃത്തികൾ താളുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. (editmywatchlist)
മറ്റുപയോക്താക്കൾക്ക് ഇമെയിൽ അയയ്ക്കുക (sendemail)
 • മറ്റുപയോക്താക്കൾക്ക് ഇമെയിൽ അയയ്ക്കുക (sendemail)
അംഗത്വങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക (createaccount)
 • ഉപയോക്തൃനാമ കരിമ്പട്ടികയെ അതിലംഘിക്കുക (tboverride-account)
 • പുതിയ ഉപയോക്തൃ അംഗത്വങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക (createaccount)
 • സ്പൂഫിങ് പരിശോധനകൾ അതിലംഘിക്കുക (override-antispoof)
സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയുക (privateinfo)
 • താങ്കളുടെ സ്വകാര്യവിവരങ്ങൾ കാണുക (ഉദാ: ഇമെയിൽ വിലാസം, യഥാർത്ഥനാമം) (viewmyprivateinfo)
Merge page histories (mergehistory)
 • താളുകളുടെ നാൾവഴികൾ ലയിപ്പിക്കുക (mergehistory)
ചെക്ക്‌യൂസർ ഡേറ്റ എടുക്കുക (checkuser)
 • ചെക്ക് യൂസറിന്റെ ഐ.പി. വിലാസവും മറ്റു വിവരങ്ങളും (checkuser)
 • ചെക്ക്‌‌യൂസർ രേഖ കാണുക (checkuser-log)
Create short URLs (shortenurls)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
ഒരു ഐ.പി. വിലാസം ആഗോളമായി തടയുകയോ തടയൽ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യുക (globalblock)
 • ആഗോള തടയൽ നടപ്പിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തുകളയുക (globalblock)
ആഗോള അംഗത്വ സ്ഥിതി കൈകാര്യം ചെയ്യുക (setglobalaccountstatus)
 • ആഗോള അംഗത്വം ഒതുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറയ്ക്കുക (centralauth-oversight)
 • ആഗോള അംഗത്വം ബന്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധനം അഴിക്കുക (centralauth-lock)
Forcibly create a local account for a global account (createlocalaccount)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
Manage your OAuth clients (oauthmanageownclient)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Propose new OAuth consumers (mwoauthproposeconsumer)
 • Update OAuth consumers you control (mwoauthupdateownconsumer)
തന്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും ദ്വി-ഘടക സാധൂകരണ (OATH) വിവരങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കുക (oath)
 • തന്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും OATH വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാനും പരിശോധിക്കാനും കഴിയുക (oathauth-api-all)

ഓഓത്-അധിഷ്ഠിത അനുമതികൾ

ഈ അധിക അനുമതികൾ ഓഓത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രം ബാധകമായവയാണ്.

അനുമതിഅവകാശങ്ങൾ
ഉപയോക്താവിന്റെ അനന്യത പരിശോധന മാത്രം, താളുകൾ വായിക്കാനോ ഉപയോക്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനോ കഴിയില്ല.
യഥാർത്ഥനാമവും ഇമെയിൽ വിലാസവും അടക്കം ഉപയോക്താവിന്റെ അനന്യത പരിശോധന മാത്രം, താളുകൾ വായിക്കാനോ ഉപയോക്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനോ കഴിയില്ല.
"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ListGrants" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്