വർഗ്ഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത വർഗ്ഗങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 14:45, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2019-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Etymology templates
 2. Inflection templates
 3. Parts of speech
 4. User de
 5. User en
 6. User es
 7. User fr
 8. User it
 9. User pt
 10. User ru
 11. User ta
 12. User uk
 13. hi:Arabic derivations
 14. hi:Persian derivations
 15. ja:അടിസ്ഥാന കണങ്ങൾ
 16. ja:അണിഞ്ഞൊരുങ്ങൽ
 17. ja:അമിനോ അമ്ലങ്ങൾ
 18. ja:ആനകൾ
 19. ja:ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽനിന്നു രൂപപ്പെട്ട പദങ്ങൾ
 20. ja:ഉഭയജീവികൾ
 21. ja:ഓക്കൾട്ട്
 22. ja:ഓർഗാനിക് രസതന്ത്രം
 23. ja:കടലുകൾ
 24. ja:കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രം
 25. ja:കായ്കനികൾ‍
 26. ja:കുതിരകൾ
 27. ja:കുമിളുകൾ
 28. ja:ഗോപ്യജന്തുശാസ്ത്രം
 29. ja:ചെടികൾ
 30. ja:ജൈവരസതന്ത്രം
 31. ja:ജൈവശാ‍സ്ത്രം
 32. ja:ജ്യോതിശാസ്ത്രം
 33. ja:ടെന്നീസ്
 34. ja:തടാകങ്ങൾ
 35. ja:തലസ്ഥാന നഗരങ്ങൾ
 36. ja:ദേശീയത
 37. ja:ദ്വീപുകൾ
 38. ja:നക്ഷത്രസമൂഹങ്ങൾ
 39. ja:നദികൾ
 40. ja:നായ്ക്കൾ
 41. ja:പക്ഷികൾ
 42. ja:പച്ചക്കറികൾ
 43. ja:പാനീയങ്ങൾ
 44. ja:ഫ്രഞ്ചിൽനിന്നുദ്ഭവിച്ച വാക്കുകൾ
 45. ja:ബേസ്ബോൾ
 46. ja:ഭക്ഷണം
 47. ja:ഭാഷകൾ
 48. ja:ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ
 49. ja:ഭൗതികശാസ്ത്രം
 50. ja:മതം

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)