ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Hosiryuhosi
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 13:23, 12 ജൂൺ 2008 (12 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 1,735
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 863
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org08:28, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wikibooks.org00:49, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org08:36, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org08:28, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ab.wiktionary.org08:38, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org18:53, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
advisory.wikimedia.org04:47, 28 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org18:53, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org18:53, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikibooks.org00:49, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikiquote.org18:53, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org08:38, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ak.wikipedia.org18:53, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikibooks.org00:49, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wiktionary.org08:38, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org18:53, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org16:04, 2 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
am.wikiquote.org04:45, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
am.wiktionary.org18:53, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org18:53, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikibooks.org00:49, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wikiquote.org04:45, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikisource.org05:02, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org18:53, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org11:03, 19 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wiktionary.org08:43, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
arc.wikipedia.org18:53, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org14:58, 29 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikibooks.org17:37, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikimedia.org09:38, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ar.wikinews.org18:53, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org18:53, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org15:34, 14 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ar.wikiversity.org09:36, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ar.wiktionary.org18:53, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org18:53, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org14:52, 11 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ast.wikibooks.org00:50, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikiquote.org04:45, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org08:43, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
as.wikipedia.org08:33, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
as.wikibooks.org00:50, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org23:04, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
as.wiktionary.org08:43, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org18:53, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org08:33, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
av.wiktionary.org08:45, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org17:29, 13 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ay.wikibooks.org00:50, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org08:45, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
azb.wikipedia.org18:53, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org12:57, 10 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)91
az.wikibooks.org18:53, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org18:53, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org05:02, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
az.wiktionary.org08:45, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bar.wikipedia.org18:53, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bat-smg.wikipedia.org18:53, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org08:36, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ba.wikibooks.org00:51, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org08:28, 10 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bd.wikimedia.org04:20, 23 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
be-tarask.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org09:37, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
be.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikibooks.org00:51, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikimedia.org10:37, 2 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
be.wikiquote.org04:46, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikisource.org02:12, 9 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
be.wiktionary.org08:45, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikipedia.org05:26, 30 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bg.wikibooks.org00:51, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bg.wikinews.org04:38, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikiquote.org06:49, 25 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bg.wikisource.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wiktionary.org08:47, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikibooks.org00:52, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wiktionary.org08:47, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikibooks.org00:52, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikiquote.org04:46, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wiktionary.org08:47, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org21:26, 22 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikibooks.org00:52, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikisource.org18:13, 31 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikivoyage.org20:31, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org08:47, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bo.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikibooks.org00:52, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wiktionary.org08:47, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org17:01, 13 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
br.wikimedia.org05:34, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
br.wikiquote.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org08:30, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
br.wiktionary.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikibooks.org00:52, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikinews.org04:38, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bs.wikiquote.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org05:02, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wiktionary.org08:49, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bug.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org01:40, 10 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ca.wikibooks.org07:40, 13 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikimedia.org20:34, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org08:49, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cbk-zam.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org08:44, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ceb.wikipedia.org08:45, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ce.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cho.wikipedia.org08:25, 1 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wiktionary.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikibooks.org00:52, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wiktionary.org08:49, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org18:57, 8 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikipedia.org08:47, 10 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
co.wikibooks.org00:52, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org05:31, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
co.wikiquote.org04:47, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org08:51, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
crh.wikipedia.org08:49, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cr.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikiquote.org04:47, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wiktionary.org08:51, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wiktionary.org08:51, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikibooks.org00:53, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikinews.org04:38, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikiquote.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org05:04, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cs.wikiversity.org20:33, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org08:51, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cu.wikipedia.org08:49, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cv.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikibooks.org00:53, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikipedia.org18:06, 8 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikibooks.org00:53, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikiquote.org04:48, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikisource.org05:04, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wiktionary.org08:52, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikipedia.org08:51, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikibooks.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org08:53, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikibooks.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikinews.org04:38, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
de.wikiquote.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org05:04, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikiversity.org09:37, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
de.wikivoyage.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org13:12, 19 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
din.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org08:51, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dk.wikimedia.org05:32, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
dsb.wikipedia.org08:53, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dty.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org08:53, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dv.wiktionary.org08:53, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dz.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wiktionary.org08:53, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikibooks.org00:53, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikinews.org08:29, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wikiquote.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org05:04, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wikiversity.org09:38, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikivoyage.org10:23, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wiktionary.org08:55, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eml.wikipedia.org08:56, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikipedia.org14:53, 9 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikibooks.org06:02, 23 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org07:16, 23 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
en.wikiquote.org22:08, 10 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org16:19, 2 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikiversity.org20:33, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org21:07, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
en.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikibooks.org00:54, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikinews.org08:29, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eo.wikiquote.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org08:29, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eo.wiktionary.org08:55, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikibooks.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org04:40, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
es.wikiquote.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org20:33, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org23:04, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
es.wiktionary.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org09:02, 13 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
et.wikibooks.org00:55, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ee.wikimedia.org08:31, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
et.wikiquote.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org05:04, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wiktionary.org08:55, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikipedia.org08:10, 10 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
eu.wikibooks.org00:55, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikiquote.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikisource.org04:22, 7 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org08:55, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ext.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org15:09, 29 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikibooks.org00:55, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikinews.org08:29, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fa.wikiquote.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org05:05, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikivoyage.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org08:56, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ff.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org08:59, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikipedia.org04:01, 12 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikibooks.org18:13, 11 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fi.wikimedia.org05:30, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fi.wikinews.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org04:49, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikisource.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org08:57, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fj.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org08:57, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fo.wikipedia.org08:59, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fo.wikisource.org05:05, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fo.wiktionary.org08:57, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
frp.wikipedia.org09:01, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
frr.wikipedia.org08:14, 23 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org09:39, 11 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikibooks.org00:55, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikinews.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org05:05, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikiversity.org09:39, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikivoyage.org21:11, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fr.wiktionary.org08:57, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fur.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org13:43, 10 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
fy.wikibooks.org00:55, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fy.wiktionary.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikibooks.org00:55, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikiquote.org04:49, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org08:58, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gd.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wiktionary.org08:58, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
glk.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikibooks.org10:46, 18 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wikiquote.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org05:05, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wiktionary.org08:59, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gn.wikipedia.org09:04, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gn.wikibooks.org00:56, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org09:17, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gom.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org04:22, 7 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikibooks.org00:56, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikibooks.org00:56, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org02:12, 9 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gu.wiktionary.org09:17, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gv.wikipedia.org09:06, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
gv.wiktionary.org09:17, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hak.wikipedia.org01:52, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ha.wikipedia.org18:54, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wiktionary.org09:17, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
haw.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org09:07, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikibooks.org16:28, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wikinews.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org08:26, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikisource.org13:13, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikivoyage.org23:17, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wiktionary.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wiktionary.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikibooks.org00:56, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikiquote.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org14:04, 10 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ho.wikipedia.org08:28, 1 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org09:08, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wikibooks.org00:56, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wikiquote.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org05:05, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hr.wiktionary.org09:19, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hsb.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wiktionary.org09:20, 7 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ht.wikipedia.org09:09, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ht.wikisource.org05:05, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org14:18, 30 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikibooks.org08:04, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikinews.org04:40, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org04:51, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hu.wikisource.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org00:19, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikibooks.org00:56, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikiquote.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org05:05, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wiktionary.org15:46, 16 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hz.wikipedia.org08:20, 1 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikibooks.org00:57, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ia.wiktionary.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org08:12, 23 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikibooks.org10:42, 11 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
id.wikiquote.org04:51, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wikisource.org05:07, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
id.wiktionary.org00:19, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wikipedia.org09:11, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wikibooks.org00:57, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wiktionary.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ii.wikipedia.org08:29, 1 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org09:12, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ik.wiktionary.org00:19, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ilo.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org08:18, 16 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
inh.wikipedia.org04:22, 7 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org09:03, 13 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
io.wiktionary.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikibooks.org10:51, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wikiquote.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org05:07, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wiktionary.org00:20, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikibooks.org13:26, 14 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
it.wikinews.org04:40, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
it.wikiquote.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org08:20, 26 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org09:23, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
iu.wiktionary.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org18:55, 30 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ja.wikibooks.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org14:00, 21 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org20:25, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org06:24, 16 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org09:24, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jbo.wiktionary.org00:20, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jv.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org00:20, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kaa.wikipedia.org13:45, 10 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kab.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikibooks.org10:11, 11 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wikiquote.org04:52, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wiktionary.org00:21, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kbd.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org09:26, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ki.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kj.wikipedia.org08:31, 1 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org10:58, 10 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
kk.wikibooks.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikiquote.org04:52, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org00:22, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kl.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org00:22, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
km.wikipedia.org09:27, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
km.wikibooks.org00:58, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
km.wiktionary.org00:22, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikipedia.org17:36, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kn.wikibooks.org00:58, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org04:52, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikisource.org05:07, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wiktionary.org00:22, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
koi.wikipedia.org08:29, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wikipedia.org12:56, 5 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikibooks.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org08:29, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wikiquote.org04:52, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikisource.org12:35, 18 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wiktionary.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org07:46, 23 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kr.wikipedia.org08:23, 1 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikiquote.org04:52, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org11:51, 13 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ks.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikibooks.org00:58, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikiquote.org04:52, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org00:22, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikibooks.org00:58, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wikiquote.org04:52, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wiktionary.org00:22, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kv.wikipedia.org09:29, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kw.wikipedia.org09:29, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kw.wikiquote.org04:52, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org00:22, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikipedia.org09:29, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikibooks.org00:59, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikiquote.org04:52, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wiktionary.org00:22, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lad.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org13:10, 19 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikibooks.org00:59, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikiquote.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org15:10, 11 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
la.wiktionary.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org09:43, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lb.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikibooks.org00:59, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikiquote.org04:54, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org00:24, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lez.wikipedia.org02:09, 9 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lfn.wikipedia.org04:22, 7 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org09:33, 13 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
li.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikibooks.org08:29, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
li.wikinews.org20:31, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org05:07, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wiktionary.org15:04, 20 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lmo.wikipedia.org09:40, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ln.wikipedia.org09:40, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ln.wikibooks.org01:00, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org00:24, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
login.wikimedia.org21:56, 12 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org09:40, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lo.wiktionary.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org09:59, 6 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org01:12, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lt.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikibooks.org01:00, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikiquote.org04:54, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikisource.org05:07, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wiktionary.org00:24, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lv.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikibooks.org01:00, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org00:24, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mai.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org09:37, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mdf.wikipedia.org09:37, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.mediawiki.org22:08, 10 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org14:53, 9 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mg.wikipedia.org09:37, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mg.wikibooks.org01:01, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mg.wiktionary.org00:24, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mhr.wikipedia.org09:32, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mh.wikipedia.org09:33, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wiktionary.org00:24, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org13:25, 9 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mi.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikibooks.org01:05, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikibooks.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikimedia.org08:30, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mk.wikisource.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org00:26, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikibooks.org01:01, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikiquote.org04:54, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikisource.org05:09, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wiktionary.org00:26, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mn.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikibooks.org01:01, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org00:26, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mrj.wikipedia.org08:29, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mr.wikipedia.org10:14, 11 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mr.wikibooks.org01:01, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikiquote.org04:54, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikisource.org05:21, 2 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mr.wiktionary.org00:26, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ms.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikibooks.org01:01, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ms.wiktionary.org00:26, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mt.wikipedia.org11:53, 10 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
mt.wiktionary.org00:26, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mus.wikipedia.org08:33, 1 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org14:24, 10 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mx.wikimedia.org09:33, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
myv.wikipedia.org09:25, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
my.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikibooks.org01:01, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org09:25, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nah.wikipedia.org09:24, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nah.wikibooks.org01:01, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org00:26, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nap.wikipedia.org09:23, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
na.wikipedia.org09:23, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
na.wikibooks.org01:01, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikiquote.org04:54, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org00:26, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds-nl.wikipedia.org09:24, 24 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikibooks.org01:03, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikiquote.org04:54, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org07:40, 10 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ne.wikibooks.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org00:27, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
new.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ng.wikipedia.org16:43, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikibooks.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikimedia.org05:28, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nl.wikinews.org04:41, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org08:08, 23 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org08:29, 23 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org00:27, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nn.wikipedia.org09:21, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wikiquote.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org00:27, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nov.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org09:19, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikibooks.org14:56, 6 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
no.wikimedia.org05:28, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
no.wikinews.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org10:35, 10 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
no.wikisource.org10:42, 2 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wiktionary.org12:53, 10 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nrm.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org22:48, 26 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nv.wikipedia.org09:18, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nyc.wikimedia.org08:30, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ny.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nz.wikimedia.org05:29, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org17:16, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
oc.wikibooks.org01:03, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
oc.wiktionary.org00:28, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
olo.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org18:55, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org00:28, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
or.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikisource.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org00:28, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
os.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org20:34, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa-us.wikimedia.org05:26, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pag.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org08:58, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pa.wikibooks.org01:03, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wikisource.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org00:28, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pcd.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org08:55, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pi.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wiktionary.org00:29, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org12:12, 30 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikibooks.org10:09, 18 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
pl.wikinews.org04:41, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pl.wikiquote.org12:46, 10 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
pl.wikisource.org13:47, 31 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikivoyage.org11:39, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wiktionary.org00:29, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pms.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikisource.org04:22, 7 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org08:53, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pnb.wiktionary.org05:20, 2 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pnt.wikipedia.org08:53, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ps.wikipedia.org08:53, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ps.wikibooks.org01:04, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikivoyage.org20:31, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikibooks.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org04:41, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wikiquote.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org20:34, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
quality.wikimedia.org05:24, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikibooks.org01:04, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikiquote.org04:55, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org00:29, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rm.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikibooks.org01:04, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wiktionary.org00:29, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org08:51, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rn.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wiktionary.org00:29, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wiktionary.org00:29, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
roa-tara.wikipedia.org08:49, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikipedia.org08:54, 29 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ro.wikibooks.org01:04, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikinews.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikivoyage.org11:43, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wiktionary.org00:29, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
rue.wikipedia.org05:41, 28 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ru.wikipedia.org06:24, 23 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikibooks.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org05:24, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ru.wikinews.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org19:25, 13 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikiversity.org09:42, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikivoyage.org21:11, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ru.wiktionary.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wiktionary.org00:29, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sah.wikipedia.org08:45, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sah.wikiquote.org04:22, 7 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org08:29, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sat.wikipedia.org04:22, 7 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org08:48, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sa.wikibooks.org01:04, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sa.wikiquote.org10:25, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sa.wikisource.org08:28, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sa.wiktionary.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org08:45, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
scn.wiktionary.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sc.wikipedia.org08:45, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sc.wiktionary.org00:31, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikinews.org04:42, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org00:32, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
se.wikipedia.org08:42, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
se.wikibooks.org01:06, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org05:24, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sg.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org00:32, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
shn.wikipedia.org20:31, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wiktionary.org00:32, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
simple.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikibooks.org01:06, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikiquote.org04:55, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikibooks.org07:41, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
si.wiktionary.org00:32, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikibooks.org01:06, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikiquote.org09:31, 26 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sk.wikisource.org05:10, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wiktionary.org00:32, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikipedia.org17:16, 8 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikibooks.org01:06, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikiquote.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org05:10, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikiversity.org02:12, 9 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sl.wiktionary.org00:32, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sm.wikipedia.org08:40, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sm.wiktionary.org00:32, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sn.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wiktionary.org00:32, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org08:57, 11 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
so.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wiktionary.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org20:35, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikibooks.org01:06, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sq.wikinews.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org04:56, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wiktionary.org00:32, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
srn.wikipedia.org08:38, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikipedia.org04:01, 12 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikibooks.org01:06, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikinews.org04:43, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikiquote.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org17:39, 14 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wiktionary.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org08:38, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ss.wiktionary.org00:34, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
stq.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org17:19, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
st.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wiktionary.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikibooks.org01:07, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org04:57, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wiktionary.org00:34, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikipedia.org18:27, 9 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikibooks.org01:07, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sv.wikinews.org04:43, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sv.wikiquote.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org06:18, 23 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org21:11, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sv.wiktionary.org00:34, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sw.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikibooks.org01:07, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org08:34, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ta.wikipedia.org16:52, 19 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ta.wikibooks.org01:07, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikinews.org04:43, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikiquote.org04:57, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikisource.org05:10, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wiktionary.org07:52, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tcy.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org10:51, 27 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test2.wikipedia.org18:57, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org04:48, 21 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test.wikidata.org20:35, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org08:33, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikipedia.org08:47, 13 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
te.wikibooks.org01:07, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikiquote.org04:57, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikisource.org05:10, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wiktionary.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org08:33, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tg.wikibooks.org01:07, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wiktionary.org00:34, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikipedia.org12:58, 5 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikibooks.org01:07, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikinews.org04:43, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org04:57, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikisource.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org00:34, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ti.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wiktionary.org00:35, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tk.wikipedia.org14:58, 10 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tk.wikibooks.org01:07, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikiquote.org04:57, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org00:36, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wikipedia.org07:32, 10 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)159
tl.wikibooks.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org08:31, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
to.wiktionary.org00:36, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org06:14, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tpi.wiktionary.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikibooks.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikimedia.org05:21, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tr.wikinews.org04:43, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tr.wikiquote.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org16:45, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ts.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wiktionary.org00:37, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tt.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikibooks.org04:32, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tt.wikiquote.org04:58, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wiktionary.org00:37, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org10:22, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ty.wikipedia.org18:56, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org05:21, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
udm.wikipedia.org08:27, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ug.wikipedia.org18:57, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikibooks.org04:32, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikiquote.org04:58, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org00:38, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikipedia.org12:58, 5 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uk.wikibooks.org04:32, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikinews.org04:43, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikiquote.org04:58, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikisource.org05:12, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikivoyage.org23:17, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wiktionary.org09:40, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org08:26, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ur.wikibooks.org04:33, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikiquote.org05:00, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wiktionary.org00:38, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
usability.wikimedia.org15:20, 10 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uz.wikipedia.org18:57, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikibooks.org04:33, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uz.wikiquote.org05:00, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uz.wiktionary.org18:57, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org18:57, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org08:28, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vec.wiktionary.org10:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vep.wikipedia.org05:21, 2 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ve.wikipedia.org18:57, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org04:47, 25 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vi.wikibooks.org18:19, 13 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikiquote.org18:57, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org18:57, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org10:22, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wiktionary.org18:57, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org11:16, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
vo.wikipedia.org08:48, 13 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vo.wikibooks.org04:34, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikiquote.org05:00, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org00:38, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
war.wikipedia.org18:57, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org08:21, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wa.wikibooks.org04:34, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org00:38, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.wikidata.org15:21, 8 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wikimania2008.wikimedia.org05:18, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2009.wikimedia.org05:17, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2010.wikimedia.org05:16, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2011.wikimedia.org08:28, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikimania2012.wikimedia.org08:28, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wikimania2013.wikimedia.org04:20, 23 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
wikimania2014.wikimedia.org09:06, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wo.wikipedia.org08:18, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wo.wikiquote.org18:57, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org00:38, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wuu.wikipedia.org08:18, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
xal.wikipedia.org08:17, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xh.wikipedia.org18:57, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikibooks.org04:34, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wiktionary.org00:40, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org09:30, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
yi.wikipedia.org18:57, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikisource.org05:12, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wiktionary.org00:40, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yo.wikipedia.org14:37, 30 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
yo.wikibooks.org04:34, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wiktionary.org00:40, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org20:31, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org18:57, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikibooks.org04:34, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikiquote.org05:00, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org00:40, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org08:06, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh-classical.wikipedia.org18:57, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org16:50, 12 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh-min-nan.wikibooks.org04:34, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org05:00, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-min-nan.wikisource.org01:00, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-min-nan.wiktionary.org00:40, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-yue.wikipedia.org18:57, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org18:57, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikibooks.org18:57, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org18:57, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org18:57, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org18:57, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org22:31, 14 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wiktionary.org18:57, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org18:57, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikibooks.org04:34, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org18:57, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0