ഏറ്റവുമധികം താളുകൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള വർഗ്ഗങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. മലയാളം നാമങ്ങൾ‏‎ (66,081 അംഗങ്ങൾ)
 2. ഇറക്കുമതി ചെയ്ത താളുകൾ‏‎ (26,217 അംഗങ്ങൾ)
 3. ഇംഗ്ലീഷ് നിർവചനങ്ങൾ (തരംതിരിക്കേണ്ടവ)‏‎ (26,019 അംഗങ്ങൾ)
 4. മലയാളം വിശേഷണങ്ങൾ‏‎ (10,630 അംഗങ്ങൾ)
 5. ഇംഗ്ലീഷ് ബഹുവചനങ്ങൾ‏‎ (5,413 അംഗങ്ങൾ)
 6. മലയാളം ക്രിയകൾ‏‎ (4,094 അംഗങ്ങൾ)
 7. ഇംഗ്ലീഷ് നാമവിശേഷണങ്ങൾ‏‎ (1,255 അംഗങ്ങൾ)
 8. ഇംഗ്ലീഷ് ഭൂതകാലരൂപങ്ങൾ‏‎ (1,095 അംഗങ്ങൾ)
 9. ഇംഗ്ലീഷ് നാമങ്ങൾ‏‎ (732 അംഗങ്ങൾ)
 10. ശാസ്ത്രം‏‎ (664 അംഗങ്ങൾ)
 11. ഇംഗ്ലീഷ്‏‎ (574 അംഗങ്ങൾ)
 12. U. K. English pronunciation words‏‎ (516 അംഗങ്ങൾ)
 13. അപൂർണ്ണം‏‎ (511 അംഗങ്ങൾ)
 14. മലയാളം അവ്യയങ്ങൾ‏‎ (480 അംഗങ്ങൾ)
 15. U. S. English pronunciation words‏‎ (466 അംഗങ്ങൾ)
 16. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രഥമപുരുഷ ഏകവചന സാമാന്യ വർത്തമാനകാലസൂചനാരൂപങ്ങൾ‏‎ (413 അംഗങ്ങൾ)
 17. പദോൽപ്പത്തി:അറബി‏‎ (373 അംഗങ്ങൾ)
 18. തമിഴ് നാമങ്ങൾ‏‎ (247 അംഗങ്ങൾ)
 19. മാനുഷികരോഗങ്ങൾ‏‎ (206 അംഗങ്ങൾ)
 20. കൃത്യാർത്ഥം സംബന്ധിച്ച സംവാദങ്ങൾ (തീരുമാനമാകാത്തവ)‏‎ (195 അംഗങ്ങൾ)
 21. Etymology templates‏‎ (185 അംഗങ്ങൾ)
 22. ജാപ്പനീസ് കട്ടക്കാന‏‎ (158 അംഗങ്ങൾ)
 23. 1000 അടിസ്ഥാന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ‏‎ (152 അംഗങ്ങൾ)
 24. Language templates‏‎ (147 അംഗങ്ങൾ)
 25. 1000BasicEnglish+audio-us‏‎ (145 അംഗങ്ങൾ)
 26. ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിയകൾ‏‎ (136 അംഗങ്ങൾ)
 27. പദോൽപ്പത്തി:പേർഷ്യൻ‏‎ (132 അംഗങ്ങൾ)
 28. ജാപ്പനീസ് നാമങ്ങൾ‏‎ (131 അംഗങ്ങൾ)
 29. സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവുകളോട് കൂടിയ താളുകൾ‏‎ (121 അംഗങ്ങൾ)
 30. ഹിന്ദി സംഖ്യകൾ‏‎ (103 അംഗങ്ങൾ)
 31. സംഗീതത്തിലെ രാഗങ്ങൾ‏‎ (103 അംഗങ്ങൾ)
 32. ഉർദു സംഖ്യകൾ‏‎ (102 അംഗങ്ങൾ)
 33. കാവ്യശാസ്ത്രത്തിലെ വൃത്തങ്ങൾ‏‎ (97 അംഗങ്ങൾ)
 34. മലയാളം ധാതുരൂപങ്ങൾ‏‎ (97 അംഗങ്ങൾ)
 35. ഇറക്കുമതി ചെയ്ത താളുകൾ (പരിശോധിച്ചവ)‏‎ (94 അംഗങ്ങൾ)
 36. മലയാളം നാമവിശേഷണങ്ങൾ‏‎ (89 അംഗങ്ങൾ)
 37. ഗണിതം‏‎ (79 അംഗങ്ങൾ)
 38. ജാപ്പനീസ് words needing attention‏‎ (74 അംഗങ്ങൾ)
 39. കൊറിയൻ നാമങ്ങൾ‏‎ (74 അംഗങ്ങൾ)
 40. വൃത്തിയാക്കുവാനുള്ള അഭ്യർഥന‏‎ (73 അംഗങ്ങൾ)
 41. French ബഹുവചനങ്ങൾ‏‎ (70 അംഗങ്ങൾ)
 42. സംസ്കൃതപദങ്ങൾ‏‎ (68 അംഗങ്ങൾ)
 43. നദികൾ‏‎ (65 അംഗങ്ങൾ)
 44. 1000BasicEnglish+audio-uk‏‎ (63 അംഗങ്ങൾ)
 45. കൃത്യാർത്ഥം സംബന്ധിച്ച സംവാദങ്ങൾ‏‎ (62 അംഗങ്ങൾ)
 46. പദോൽ‌പത്തി:സുറിയാനി‏‎ (58 അംഗങ്ങൾ)
 47. ജ്യാമിതി‏‎ (53 അംഗങ്ങൾ)
 48. മലയാളം അക്ഷരങ്ങൾ‏‎ (52 അംഗങ്ങൾ)
 49. Topical context labels‏‎ (46 അംഗങ്ങൾ)
 50. ഇംഗ്ലീഷ് സംഖ്യകൾ‏‎ (46 അംഗങ്ങൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)