ഏറ്റവുമധികം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 16:21, 16 ജനുവരി 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഫലകം:ml-noun‏‎ (66,076 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 2. ഫലകം:മലയാളം-വിശേഷണം‏‎ (10,626 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 3. ഫലകം:wlink‏‎ (5,764 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 4. ഫലകം:plural of‏‎ (5,403 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 5. ഫലകം:മലയാളം-ക്രിയ‏‎ (4,059 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 6. ഫലകം:isValidPageName‏‎ (1,281 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 7. ഫലകം:form of‏‎ (1,183 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 8. ഫലകം:past of‏‎ (1,109 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 9. ഫലകം:language‏‎ (995 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 10. ഫലകം:audio‏‎ (972 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 11. ഫലകം:en‏‎ (897 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 12. ഫലകം:langname‏‎ (803 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 13. ഫലകം:catlangname‏‎ (708 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 14. ഫലകം:pagename‏‎ (705 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 15. ഫലകം:en-noun‏‎ (704 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 16. ഫലകം:വിക്കിപീഡിയ‏‎ (681 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 17. ഫലകം:context‏‎ (519 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 18. ഫലകം:pronunciation-audio-uk‏‎ (514 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 19. ഫലകം:അപൂർണ്ണം‏‎ (507 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 20. ഫലകം:മലയാളം-അവ്യയം‏‎ (479 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 21. ഫലകം:pronunciation-audio-us‏‎ (465 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 22. ഫലകം:third-person singular of‏‎ (413 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 23. ഫലകം:wikipedia‏‎ (320 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 24. ഫലകം:m‏‎ (270 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 25. ഫലകം:en-adj‏‎ (267 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 26. ഫലകം:t-sect‏‎ (258 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 27. ഫലകം:trans-top‏‎ (234 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 28. ഫലകം:trans-bottom‏‎ (230 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 29. ഫലകം:f‏‎ (224 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 30. ഫലകം:trans-mid‏‎ (219 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 31. ഫലകം:t-lang‏‎ (210 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 32. ഫലകം:IPA‏‎ (203 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 33. ഫലകം:ഞെക്ക്‏‎ (197 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 34. ഫലകം:കണ്ണിസംശോധനം‏‎ (195 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 35. ഫലകം:ഇന്ന്‏‎ (194 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 36. ഫലകം:t‏‎ (172 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 37. ഫലകം:meaning‏‎ (164 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 38. ഫലകം:infl‏‎ (162 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 39. ഫലകം:rootform‏‎ (160 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 40. ഫലകം:t+‏‎ (160 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 41. ഫലകം:t-‏‎ (158 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 42. ഫലകം:reflist‏‎ (155 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 43. ഫലകം:t-lan2‏‎ (155 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 44. ഫലകം:അടിസ്ഥാനഇംഗ്ലീഷ്‏‎ (147 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 45. ഫലകം:ഉറവിടം-ഇംഗ്ലീഷ്‏‎ (145 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 46. ഫലകം:pronunciation-audio-us-BE‏‎ (144 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 47. ഫലകം:Urdu fonts‏‎ (141 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 48. ഫലകം:Urdu font size‏‎ (141 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 49. ഫലകം:wp‏‎ (141 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 50. ഫലകം:ur-Arab‏‎ (140 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)